Recurs impotriva unei decizii penale by bogdaniel

VIEWS: 49 PAGES: 1

									                        DOMNULE PREŞEDINTE,


  Subsemnatul(a) ............, domiciliat(ă) în ............ inculpat(ă), parte vătămată, parte civilă, parte
responsabilă civilmente, în dosarul penal nr. .........., declar:
                             RECURS
 împotriva deciziei penale (sau încheierii) nr. .......... din ........... pronunţată de .......... prin care (se enunţă
soluţia dată de instanţa de apel).

                           Motivele de recurs:
   În fapt:
   - prin rechizitoriul parchetului de pe lângă ................ din s-a dispus trimiterea în judecată a mea sau a
inculpatului(ei), pentru săvârşirea infracţiunii de ................ prevăzută de art. ...., constând în aceea că
.............................
   - la plângerea prealabilă a mea, în calitate de parte vătămată sau a părţii vătămate ..........., a fost pusă
în mişcare acţiunea penală împotriva mea sau a inculpatului(ei) ............, pentru săvârşirea infracţiunii de
.............. prevăzută de art. ...... constând în aceea că ...............;
   - prin sentinţa penală nr. .......... din, sau decizia penală nr. ......... din .......... în baza art. ..... s-a dispus
condamnarea, achitarea, încetarea procesului penal, ori instanţa şi-a declinat competenţa; sau instanţa a
hotărât restituirea cauzei parchetului, în vederea completării urmăririi penale etc.
   Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că .......... ....................
   Am declarat apel, care, prin decizia penală nr. ......... din .......... a ........... a fost respins.
   Consider că hotărârea instanţei de apel (cât şi a instanţei de fond) este greşită pentru că .............. (se
enunţă cazul sau cazurile de casare prevăzute de art. 385 C. proc. pen., arătând motivul sau motivele ce
justifică casarea hotărârii atacate.
   În consecinţă, vă rog să admiteţi recursul, să casaţi hotărârea atacată şi să:
   a) menţineţi hotărârea primei instanţe, pentru că apelul a fost greşit admis;
   b) dispuneţi achitarea mea (a inculpatului) sau încetarea procesului penal fiind vorba de un caz
prevăzut de art. 11 C. proc. pen.;
   c) dispuneţi rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată pentru cazul de nulitate
prevăzut de art. 197 alin. 2 C. proc. pen., respectiv ..............., sau pentru că (a se vedea art. 38511 alin. 1
pct. 1 lit. c alin. 1 partea finală C. proc. pen.);
   d) dispuneţi rejudecarea de către instanţa de recurs pentru că (se enunţă motivul care determină
această măsură şi care nu se încadrează în dispoziţiile art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. c, C. proc. pen.).
   În drept, îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 3859 alin. 1 pct. ... şi art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. .....
C. proc. pen.
   Dovada motivelor o fac cu ......................
   Depun cererea în dublu exemplar.

  Data depunerii
  ..............
                                                        Semnătura,
                                                          ..........

  DOMNULUI PREŞEDINTE AL .....................

								
To top