Contractul de imprumut de consumatie _garantat cu gaj_ by bogdaniel

VIEWS: 145 PAGES: 2

									                       CONTRACT DE IMPRUMUT
                        GARANTAT CU GAJ

                             Incheiat astazi ..............
                             la ..................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................, domiciliat in ...................................................., str.
   .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
   sector/judet ....................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... in
   (localitatea) ........................... sector/judet .........................., fiul lui ......................................... si al
   .........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat
   de ............................, cod numeric personal .................................................., in calitate de
   imprumutator, pe de o parte, si
1.2. D ............................................................................, domiciliat in ................................................, str.
   .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
   sector/judet ............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. in
   (localitatea) ......................... sector/judet ..........................., fiul lui ......................................... si al
   ......................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat
   de ......................, cod numeric personal ............................, in calitate de imprumutat, precum si
1.3. S.C. ................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
   sediul social in (localitatea) ................................., str. ................................. nr. ..................., bloc
   ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector .....................................,
   inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ........................................, sub nr. ........................ din
   ........................., cod fiscal nr. ............................... din .................................., avand contu l nr.
   ........................., deschis la ........................., reprezentata de ............................................., cu
   functia de .................................................................., in calitate de girant, pe de alta parte,
   au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut garantat cu gaj, cu respectarea
   urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Imprumutatorul declara ca acorda cu titlu de imprumut imprumutatului, suma de ......................
   dolari S.U.A., echivalentul a .................................................................... lei, calculat la cursul de
   schimb valutar de 1 dolar S.U.A. = .............................................. lei, cu obligatia imprumutatului de
   a restitui suma imprumutata, fara dobanda, in valuta, in termen de ...................................... ani/luni
   de la data prezentei autentificari, respectiv pana la data de ......................................... .
2.2. Imprumutatul primeste cu titlu de imprumut de la ........................................................................,
   suma de .................................... dolari S.U.A., echivalentul a ..................................................... lei,
   calculat la cursul de schimb valutar de 1 dolar S.U.A. = ............................................... lei, si este de
   acord cu termenul si conditiile de rambursare a imprumutului, prevazute in prezentul contract.
2.3. Imprumutatul se obliga sa restituie imprumutul pana la data de ................................................ .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Imprumutul se acorda pe un termen de .................................................. ani/luni, incepand de la
   data de .........................., data autentificarii, si pana la data de .............................. .
IV. GARANTII SI RASPUNDERI
4.1. Restituirea imprumutului este garantata de catre Societatea Comerciala .....................................
   care consimte la constituirea, in favoarea imprumutatorului, a unui drept real de gaj asupra unui
   numar de ........................ actiuni nominative, avand fiecare o valoare nominala de ...................... lei
   si o valoare de activ net contabila de .................................. lei, pe care le detine la Banca
   ................................. S.A. cu sediul in ............................, si anume:
   -    actiuni numerotate de la ........................... la ............................ inclusiv, platite integral, libere
       de sarcini;
   -    diferenta de ...................................... actiuni, gajate prin prezentul contract, numerotate de la
       ............................. la ..........................., se vor preda imprumutatorului in materialitatea lor,
       pana cel tarziu la ............................. .
4.2. Actiunile gajate fiind nominative, sunt proprietatea societatii comerciale girante, potrivit inscrisurilor
   care atesta acest lucru.
4.3. Cu exceptia celor .......................................................................................... de actiuni care se vor
   preda imprumutatorului celelalte actiuni nu sunt grevate de alte datorii, sub sanctiunea raspunderii
   societatii comerciale girante, in cazul unor situatii contrare.
4.4. Partile convin, sub aspectul pastrarii actiunilor, ca acestea sa fie pastrate de ........................... pana
   la achitarea integrala a imprumutului.
4.5. Imprumutatorul se obliga sa nu realizeze nici un act sau fapt care sa poata fi interpretat ca act de
   instrainare a actiunilor pana la scadenta imprumutului.
V. LITIGII
5.1. Partile au convenit ca eventualele litigii, in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale
   amiabila, sa fie deferite instantei judecatoresti competente.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. In cazul neachitarii imprumutului, partial sau integral, imprumutatorul are dreptul de a cere instantei
   judecatoresti competente fie sa retina actiunile gajate, potrivit art. 1689 Cod civil, fie sa ceara
   sechestrarea si vanzarea lor la licitatie, cu dreptul de a fi platit cu preferinta fata de alti creditori
   potrivit art. 1686 si art. 1689 Cod civil.
6.2. Daca pana la termenul de ............................, societatea girant nu remite imprumutatorului restul de
   ....................... actiuni, imprumutatorul va fi in drept sa ceara restituirea intregii sume imprumutate
   inainte de termenul scadent.
6.3. Partile se obliga sa indeplineasca obligatiunile de publicitate mobiliara, conform art. 710 si art. 719
   din Codul de procedura civila.
6.4. Conform art. 26 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, constituirea prezentului gaj asupra
   actiunilor se va inscrie in registrul actionarilor.
6.5. Taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de imprumutat.
6.6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ........................ exemplare, din care ................
   astazi .................., data semnarii lui.

                        IMPRUMUTATOR

                           GIRANT

                         IMPRUMUTAT

								
To top