Contractul de cesiune de parti sociale by bogdaniel

VIEWS: 44 PAGES: 1

									                        CONTRACT DE
                     CESIUNE DE PARTI SOCIALE

                        S.C. .................................................
                     inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
                     al .................................... sub nr. ...................

Intre subsemnatii:
1. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean .........................................
   nascut la data de ............................., in ................................ str. ................................... nr. ........,
   bloc ........., scara ............., etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............ sex .............. starea civila
   .........................., posesorul ............................. seria ............. nr. .........................., eliberat de
   ............................... la data de ...................., cod numeric personal ........................., in calitate de
   cedent, si
2. (numele si prenumele) .......................................................... cetatean .......................................
   nascut la data de ..........................., in ................................. str. ................................................. nr.
   ........, bloc ........., scara ............, etaj ..........., ap. .........., sector/judet ............. sex ............... starea
   civila ........................., posesorul ............................. seria .............. nr. ..........................., eliberat
   de ........................... la data de ........................, cod numeric personal .........................., in calitate
   de cesionar,
                                      sau
2. S.C. ............................................................................., cu sediul in ..........................................., str.
   ............................................ nr. ..........., bloc ............., scara ........., etaj ..........., ap. ...........,
   sector/judet ............................................................................. inmatriculata la Oficiul Registrului
   Comertului ............................................................ sub nr. ................/..................../..................... din
   ......................, prin reprezentant (numele si prenumele) ........................................................
   domiciliat in ...................................., str. ................................................. nr. ..........., bloc ..........,
   etaj ........., scara ..........., ap. .........., sector/judet, in calitate de cesionar, a intervenit prezentul
   contract de cesiune de parti sociale, in urmatoarele conditii: Eu ................................. cedez lui
   ......................................../S.C. prin reprezentant, .................. parti sociale in valoare nominala de
   ..................... lei fiecare, insumand ..................................... lei pe care le detin la
   ......................................., aport in numerar si declar, totodata, ca am primit de la cesionar
   contravaloarea partilor sociale cedate astazi, data autentificarii prezentului contract. Ca urmare a
   acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ...................................... inceteaza si nu mai am
   nici o pretentie, de nici o natura, fata de aceasta societate comerciala. Eu
   ...................................................................... primesc de la .................................................... cele
   ................................. parti sociale in valoare nominala de ................................... lei fiecare,
   insumand ................................ lei pe care le detine la .................................... platindu-i acestuia
   contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract
                                      sau
   S.C. ........................................................, prin reprezentant, primeste de la ................................
   cele .............................. parti sociale in valoare nominala de ..................... lei fiecare, insumand
   ................................ lei pe care le detine la S.C. ............................................ platindu-i acestuia
   contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract. Cesiunea
   partilor sociale s-a facut in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor din ........... . Redactat si
   editat in ......................... exemplare la ........................ .
   S-au eliberat ....................... exemplare.

                                  CEDENT

                                 CESIONAR

								
To top