Yedikule Ermeni Hastahanesi yararına Tepebaşı'nda Belediye Bahçesi by omq25257

VIEWS: 4 PAGES: 1

									   Yedikule Ermeni Hastahanesi yararına Tepebaşı'nda Belediye Bahçesi
tiyatrosunda geleneksel olarak düzenlenen konserin bu senede Şehremini (Belediye
Başkanı) yetkisinde yapılması hakkında.
   Hicri: 24 Zilhicce 1321 Miladi:12 Mart 1904


    Şehremâneti
    Ermeni milletine mahsûs Yedikule'de kâin hastahânenin menfaatine olarak her sene
icrâsı mutâd olan konserin bu sene şehr-i Martın yedinci Pazar günü Tepebaşında kâin
Belediye Bahçesi Tiyatrosunda icrâ edileceği cihetle sinîn-i sâbıkada olduğu gibi nezâret-i
kemterânem tahtında olarak icrâsı husûsu hastahâne-i mezkûr heyet-i idâresinden bâ-takrîr
istid‘â olunmuş olduğundan arz ve istîzân-ı keyfiyyete cür’et kılındı. Ol bâbda emr ü fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 24 Zi'l-hicce sene [1]321 ve fî 28 Şubat [1]319
                    Şehremîni
                                BOA. Y. MTV. Nu: 257/66

								
To top