VietHope Project Proposal

Document Sample
VietHope Project Proposal Powered By Docstoc
					Tên:
Tên dự án:

                 Đề xuất Dự án Viethope
A. Thông tin của Đơn vị làm Đề xuất

Tên:                              Chức danh

Địa chỉ:

Email:                  Điện thoại             ĐTDĐ
Website:
Mô tả ngắn gọn về tổ
chức
B. Tóm tắt Dự án

     1. Tên Dự án:
     2. Sơ lược về Dự án:
3. Địa bàn Dự án:

4. Loại Dự án:   Thực hiện một lần         Kéo dài

5. Ngân sách Đề xuất:          đồng


                                          1
Tên:
Tên dự án:

           Đề xuất Dự án Viethope - Trang 2
  C. Đề xuất

1. Bối cảnh /Đặc điểm của Đối tương mà Dự án Phục vụ:
2. Các Mục tiêu của Dự án và tầm Quan trọng của các Mục tiêu:
                                2
Tên:
Tên dự án:

           Đề xuất Dự án Viethope - Trang 3
3. Đề xuất Triển khai Dự án:

a. Kế hoạch Cụ thể:
                             3
Tên:
Tên dự án:

           Đề xuất Dự án Viethope - Trang 4
b. Thời gian Dự kiến Triển khai Dự án:
c. Nhân sự chính:

Tên            Nghề nghiệp  Kinh nghiệm và năng lực liên quan đến dự án
d. Phối hợp với Địa phương:
e. Tính Bền vững:
                                            4
Tên:
Tên dự án:

           Đề xuất Dự án Viethope - Trang 5
f. Kế hoạch Thực hiện:

Mục tiêu      Hoạt động để   Người thực hiện  Địa điểm  Thời gian
          thực hiện mục
          tiêu
g. Kế hoạch Giám sát và Đánh giá:
                                       5
Tên:
Tên dự án:

            Đề xuất Dự án Viethope - Trang 6
h. Ngân sách:

Nhân sự
Tên                 Vai trò                Mức lương
                                             đồng
                                             đồng
                                             đồng
                                             đồng
                                Tổng          0 đồng
Trang Thiết bị
Tên/Mô tả        Số lượng         Đơn giá          Thành tiền
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                Tổng          0 đồng
Các Dịch vụ Cung cấp
Tên/Mô tả nội dung  Số lượng          Đơn giá          Thành tiền
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                  đồng         0 đồng
                                Tổng          0 đồng
Các Chi phí khác
Tên/Mô tả nội dung                             Thành tiền
                                             đồng
                                             đồng
                                             đồng
                                             đồng
                                Tổng           0 đồng
                              Tổng cộng          0 đồng

D. Phụ lục: Vui lòng liệt kê các tài liệu đính kèm theo đơn

Số    Tên tài liệu / Nội dung        Số      Tên tài liệu / Nội dung
1                        2
3                        4
5                        6
7                        8
9                        10                                              6