Distributed Virtual Environments _DVEs_

Document Sample
Distributed Virtual Environments _DVEs_ Powered By Docstoc
					            Distributed Virtual Environments (DVEs)
                      &
                 Software Introduction
1. ตัวอย่างของ DVE
     ่
  โดยทัวไป node ของระบบจาลองประกอบไปด้วย
  - ระบบแสดงผล
  - ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (terrain database)
  - แผงควบคุม
              ี่     ั
  ซึ่งดาเนินการโดยซอฟแวร์ทแบ่งส่วนได้ดงนี้
  - image generator
  - network interface
  - control/display interface
  - sound generator
  - ตารางข้อมูลสถานะของวัตถุจาลองอื่นในระบบ (other objects) ซึ่งควบคุมโดย node อื่น
  - โปรแกรมควบคุมวัตถุของ node (local objects)

         ่                 ้
  ระบบ DVE โดยทัวไปจะ execute/ประมวลผล ต่อไปนีทุกๆ 1/30 s.
  - รับข้อความ (message) จากภายนอก, อินพุตจากผู้ใช้ แล้วแก้ไข (update)
   สถานะของวัตถุซึ่งควบคุมโดย node อื่น (remote object)
  - update การแสดงผล
  - คานวณสถานะของวัตถุของ node
  - ส่งข้อความไปยัง node อื่น เพื่อแจ้งสถานะใหม่ของวัตถุที่ node รับผิดชอบอยู่
   ตามการคานวณข้างบน

2. Federated Simulation
                        ่       ่
  เป็นรูปแบบระบบจาลองทีเ่ ชื่อมต่อ simulator ทีหลากหลายทีหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน
  โดยระบบ (Federation) จะประกอบด้วย
  1) node การจาลอง (simulation) หรือ federate
  2) Runtime Infrastructure (RTI) โครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเชื่อมต่อ federate ต่าง ๆ
  เข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อกาหนดการติดต่อ (Interface Specification)
  โดยมีบริการในการสร้างและจัดการระบบดังนี้
  - สร้างและยกเลิก federation
  - รับส่ง data ระหว่าง federate
  - ดูแลการเข้าจังหวะของ federate ในระบบ (Federation)
  ตัวอย่างของ federate
  1) Internet Gaming Simulation ที่
    - มีความสามารถในการ Plug and Play
    - จานวนของผู้เล่นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
                ่ ุ
  2) High Level Architecture ทีมีคณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้
    - การนาโมเดลกลับมาใช้ใหม่อีก (mode reuse)
    - ความสามารถในการรวมรวมโปรแกรม / mode จาลองเก่า (legacy simulation)
      เข้าในระบบใหม่

ตัวเลือกในการส่งผ่านข้อความของระบบจาลอง
(Message Passing Alternatives) มีดงนี้ ั
     ่                         ่             ่
1) ผู้สงระบุผู้รับ เช่น พอร์ต หรือ process ปลายทาง ซึ่งไม่คอยเหมาะสมกับการจาลองทีมี node
   หลากหลายและจานวน node ทีเ่ ข้าร่วมในระบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2) Broadcast
                                       ่
   ซึ่งผู้รับจะต้องตรวจเลือกข้อความที่เกี่ยวข้องกับตนเองและไม่สนใจข้อความทีไม่เกี่ยวข้อง
      ี้                     ี้
   วิธีนใช้ในระบบ SIMNET และ DIS ตอนเริ่มต้น วิธีนไม่สามารถปรับให้ใช้กับระบบแบบ
           ่      ่
   federation ทีใหญ่ขึ้นได้ เนืองจากปัญหาของ Bandwidth
   และประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูล
                     ่
3) กลไก Publication / Subscription ทีใช้ใน HLA
        ั
  - มีลกษณะคล้าย newsgroups ทีมีระบบสมาชิกและข่าวสารจะได้รับเฉพาะกลุ่มสมาชิก
        ิ ี่
  - มีวธีทตกลงร่วมกันในการอธิบาย data ของผู้ผลิตและผู้รับ data

Class – based data distribution ประกอบด้วย
                               ่
1) Federation Object Model (FOM) ซึ่งนิยามชนิดของข้อมูลทีรับส่งระหว่าง Federate เช่น
  ชนิดของ object class, เช่น รถ, หรือ attribute ของวัตถุ เช่น ตาแหน่ง, ทิศทางของวัตถุ
2) Primitive ตัวอย่างของการเชื่อมระหว่าง federate และ RTI คือ
  - ประกาศ object class และ attribute ที่ federate สามารถ update ข้อมูล
  - ประกาศ Object class และ attribute ที่ federate ต้องการรับข้อมูล
                   ี่
  - แจ้ง RTI ถึง instance ของวัตถุทได้สร้างขึ้น ภายใน federate (ลงทะเบียน instance
   ของวัตถุ)
           ่
  - แจ้ง federate ทีได้ลงทะเบียน (โดย RTI) ถึง instance ของวัตถุของ class ที่ federate
   เป็นสมาชิกอยู่
                      ี่
  - แจ้ง RTI เกี่ยวกับ attribute ของวัตถุทได้มีการเปลี่ยนแปลง
                                     ้
  - แจ้ง federate เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล attribute ที่ federate นันเป็นสมาชิกอยู่

  บริการของ Federate และ RTI
    บริการทีเ่ รียกโดย Federate
    - การสมัครสมาชิก (subscribe), การแจ้ง class หรือ attribute ที่ Federate อื่น
      สมัครเป็นสมาชิก (publish) การลงทะเบียน (register) และการแก้ไขข้อมูล
      (update)
    - ไม่เหมือนกับการเรียกฟังก์ชันของ library
    - ฟังก์ชันดังกล่าวจะถูกเรียกโดย RTI ambassador
    บริการทีเ่ รียกโดย RTI
    - การสะท้อนข้อมูล, การค้นพบ instance
    - ฟังก์ชันถูกนิยามโดย federate ใน federate ambassador

Single threaded and multithreaded implementation
1) Multi - threaded implementation
  - โปรแกรม RTI และ federate ประมวลผลแยกจากกัน
  - การสลับไปมาระหว่าง RTI และ federate โดยส่วนใหญ่จะโปร่งใส
2) Single – threaded implementation
  - RTI และ federate ใช้ thread ร่วมกัน เช่นใน libraries
  - federate ส่งผ่านการควบคุมไปยัง RTI อย่างเห็นได้ชัด เช่น การส่งข้อความตัวอย่าง
    ฟังก์ชัน (function) ลักษณะดังกล่าวคือ tick ()
  - callback ต่าง ๆ เช่น discover และ reflect จัดการภายใน Tick()

การเข้าจังหวะและการรับส่งข้อความ
   จุดประสงค์ของการเข้าจังหวะการรับส่งข้อความคือ
                 ั้
เพื่อให้สามารถประมวลผลเหตุการณ์ทงหลายที่ (local และ incoming) ตามลาดับการลงเวลา
โดย RTI จะส่งข้อความตามลาดับการลงเวลา (Time stamp order หรือ TSO)
และเข้าจังหวะการรับส่งด้วยกลไกการขยับเวลาจาลอง (simulation time advance)
         ่
  หากเหตุการณ์ตอไปของ federate มีการลงเวลาทีเ่ วลา T
  - federate จะขยับออกไปยัง T
                ั           ่
    และประมวลผลเหตุการณ์ดงกล่าวหากไม่มีข้อความทีลงเวลา < T
                            ี่
  - federate จะขยับเวลาไปยัง T’ และประมวลเหตุการณ์ทลงเวลา T’ หาก T’ < T

                            ่         ่
   การเข้าจังหวะในการจัดการประมวลเหตุการณ์ตาง ๆ ใน federation ทีมีหลาย federates
ประกอบกันใน HLA แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
1) Next Event Request ซึ่ง federate ร้องขอไปยัง RTI เพื่อขยับเวลาไปยัง เวลาของเหตุการณ์ /
         ่                           ้
   ข้อความทีลงเวลา (TSO) ลาดับถัดไปของ mode ของ federate (T) นัน ๆ หรือ
                           ่  ่ ุ
   เวลาก่อนดังกล่าว (T’) โดยพิจารณาจากเวลาทีน้อยทีสดของข้อความหรือเหตุการณ์จาก
   federate อื่นโดย RTI
2) Time Advance Request (TAR)
      ี้
   วิธีนมักใช้โดย federate ทีเ่ ป็นแบบ time - stepped. โดย federate จะแจ้งเวลา T
 ่ ้                        ่
ทีตองการขยับไปแก่ RTI และ RTI จะส่งข้อความทีลงเวลาภายในเวลา T ให้แก่ federate นัน ๆ ้
และขยับเวลาของ federate ไปยัง T

สรุป
  - ในการจาลองแบบกระจาย (distributed simulation) ประกอบไปด้วย federate ต่าง ๆ
   และโครงสร้างพื้นฐาน (RTI)
  - federate จาลองวัตถุ (entity) ต่าง ๆ ในโลกเสมือน (virtual world) และส่งข้อความแก่
   federate อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

บริการของ RTI ประกอบด้วย
  - การติดตั้งและทาให้เกิดการสื่อสารระหว่าง federate
  - การควบคุมและจัดการดาเนินการของ federation
  - การเข้าจังหวะการรับส่งข้อความ

				
DOCUMENT INFO