Docstoc

bang_diem_TP_D09VT3_day_du

Document Sample
bang_diem_TP_D09VT3_day_du Powered By Docstoc
					HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
     Khoa:
     Bộ môn

Học phần :                              Số ĐVHT:
Kỳ thi: Học kỳ I năm 2009 - 2010


                               Điểm  Điểm
 Số TT         Họ Và Tên    Mã SV    Điểm CC
                               TBKT  TN - TH

  1   Nguyễn Thanh     An   0921010147   8    7    7
  2   Bùi Tùng       Anh   0921010148   10    8    9
  3   Lê Trọng       Anh   0921010149   10    8    5
  4   Nguyễn Đức      Anh   0921010150   10    8    8
  5   Nguyễn Quốc     Anh   0921010151   10    8    6
  6   Hoàng Đình      Bảo   0921010152   9    5    5
  7   Phạm Tuấn      Bình  0921010153   x    x    x
  8   Hoàng Minh      Châu  0921010154   9    5    4
  9   Lê Đức        Cường  0921010155   10    7    6
  10   Nguyễn Thành     Đạt   0921010156   10    9    8
  11   Nguyễn Thị      Định  0921010157   9    8    8
  12   Nguyễn Vũ      Đoan  0921010158   10    8    6
  13   Ngô Trung      Đức   0921010159   9    6    8
  14   Vũ Tiến       Dũng  0921010160   9    5    6
  15   Nguyễn Hoàng     Dương  0921010161   10    9    9
  16   Nguyễn Thành     Duy   0921010162   10    7    8
  17   Mai Hoàng      Giang  0921010163   9    7    5
  18   Nguyễn Đình     Hải   0921010164   10    6    6
  19   Nguyễn Trí      Hải   0921010165   10    7    7
  20   Trần Việt      Hằng  0921010166   10    9    9
  21   Lê Thị        Hạnh  0921010168   10    9    7
  22   Vũ Đức        Hạnh  0921010167   x    x    x
  23   Nguyễn Văn      Hào   0921010169   10    8    7
  24   Đỗ Văn        Hiếu  0921010170   9    7    6
  25   Nguyễn Chí      Hiếu  0921010171   9    8    4
  26   Vũ Trọng       Hòa   0921010172   10    5    7
  27   Nguyễn Ngọc     Hoàng  0921010173   x    x    x
  28   Nguyễn Thế      Hoàng  0921010174   8    6    6
  29   Trần Văn       Hợp   0921010175   9    8    8
  30   Trần Quốc      Hùng  0921010176   x    x    x
  31   Nguyễn Văn      Hưởng  0921010177   9    9    5
32  Trương Văn     Hữu   0921010178  10  5  6
33  Nguyễn Quang    Huy   0921010179  10  8  9
34  Nguyễn Thị     Huyền  0921010180  10  8  8
35  Nguyễn Đình     Huỳnh  0921010181  9  8  7
36  Nguyễn Quang    Khánh  0921010182  9  8  7
37  Hoàng Văn      Kiên   0921010183  9  7  8
38  Nguyễn Trọng    Kiên   0921010184  9  8  6
39  Nguyễn Văn     Lên   0921010185  10  6  8
40  Lương Hoàng Khánh  Linh   0921010186  8  7  5
41  Trịnh Văn      Linh   0921010187  10  8  8
42  Nguyễn Văn     Lợi   0921010188  9  5  8
43  Lê Hoàng      Long   0921010189  10  8  6
44  Phạm Hoàng     Long   0921010190  8  8  6
45  Mạc Đức       Mạnh   0921010191  9  8  10
46  Ngô Ngọc      Mạnh   0921010192  9  7  7
47  Vũ Văn       Mạnh   0921010193  9  8  6
48  Chu Sỹ       Nam   0921010194  9  8  10
49  Nguyễn Hải     Nam   0921010195  x  x  x
50  Đỗ Như       Ngọc   0921010196  10  9  9
51  Bùi Bá       Nguyên  0921010197  9  8  7
52  Thái Văn      Nhân   0921010198  10  7  9
53  Vũ Hồng       Phong  0921010199  9  8  7
54  Lưu Huy Hồng    Phúc   0921010200  9  7  9
55  Phạm Đức      Phúc   0921010201  9  6  8
56  Tạ Quang      Phương  0921010202  9  7  9
57  Dương Thế      Quang  0921010203  10  8  8
58  Phạm Văn      Quang   D2267    x  x  x
59  Vũ         Quang  0921010204  8  6  6
60  Nguyễn Phú     Quí   0921010205  10  8  7
61  Nguyễn Trọng    Quyết  0921010206  6  4  8
62  Ngô Thanh      Sơn   0921010207  10  5  6
63  Trần Văn      Sơn   0921010208  10  7  9
64  Lê Đức       Tài   0921010209  9  5  6
65  Đỗ Ngọc       Tân   0921010210  9  8  6
66  Nông Hồng      Thái   0921010211  9  7  4
67  Đặng Văn      Thắng  0921010212  9  5  7
68  Nguyễn Thanh    Thắng  0921010213  10  9  8
69  Nguyễn Đình     Thanh  0921010214  10  8  6
70  Đặng Tiến      Thành  0921010215  10  7  7
71  Đặng Xuân      Thoại  0921010216  8  7  4
72  Nông Đức      Thuận  0921010217  9  6  5
73  Trương Đức     Thường  0921010218  10  8  9
74  Nguyễn Văn     Tiến     0921010219   9   5  4
75  Nguyễn Văn     Toàn     0921010220   9   8  7
76  Nguyễn Thị Huyền  Trang     0921010221   10   8  7
77  Vũ Văn       Triều     0921010222   9   6  9
78  Lê Văn       Trung     0921010223   9   7  7
79  Phạm Quang     Trung     0921010224   9   6  6
80  Nguyễn Anh     Tú      0921010225   10   6  4
81  Trần Minh      Tú      0921010226   9   8  9
82  Nguyễn Cảnh     Tuân     0921010227   10   7  8
83  Nguyễn Anh     Tuấn     0921010228   9   6  6
84  Nguyễn Thanh    Tuấn     0921010229   10   7  4
85  Lê Mạnh       Tùng     0921010230   9   8  8
86  Nguyễn Khánh    Tùng     0921010231   9   8  6
87  Nguyễn Danh     Tuyến     0921010232   10   7  5
88  Đỗ Đình       Vân      0921010233   9   7  4
89  Hoàng Văn      Vị      0921010234   x   x  x
90  Đặng Công      Việt     0921010235   7   4  6
91  Trần Hoàng     Việt     0921010236   9   7  4
92  Phạm Quang     Vũ      0921010237   9   7  5
93  Bùi Duy       Vũ              10   3  8
94  Đào Xuân      Linh             8   6  x

   - Ghi chú: Trọng số (theo Đề cương chi tiết học phần)
             Điểm chuyên cần:
             Điểm trung bình kiểm tra
             Điểm thí nghiệm, thực hành
             Điểm kết thúc Học phần

                                   Hà Nội, Ngày: 05 tháng

        Trưởng Bộ Môn                           Giảng viê
                                       Nguyễn Thúy
      BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN


Số ĐVHT:          Lớp: D09VT3      Điểm bài
              Điều kiện dự thi
      tập tiểu
          (Ghi rõ những Sv không đủ Đk
       luận
                dự thi)
      seminar
            SV Không đủ ĐK dự thi
            SV Không đủ ĐK dự thi
            SV Không đủ ĐK dự thi            SV Không đủ ĐK dự thi
SV Không đủ ĐK dự thi
SV Không đủ ĐK dự thi
        SV Không đủ ĐK dự thi
       Lớp D08ĐT3 chuyển xuống   10%
   10%
   20%
   60%

Hà Nội, Ngày: 05 tháng 6 năm 2010

      Giảng viên
    Nguyễn Thúy Liễu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:38
posted:6/7/2010
language:Vietnamese
pages:6