Lahir Usahawan Peladang Progresif Mee Mat Salleh Penguasaan Ilmu

Document Sample
Lahir Usahawan Peladang Progresif Mee Mat Salleh Penguasaan Ilmu Powered By Docstoc
					            Bil 12 / 2009 Edisi DISEMBER
  * Lahir Usahawan Peladang Progresif
  * Mee Mat Salleh
  * Penguasaan Ilmu Dan Teknologi Terkini
   Memajukan Sektor Pertanian
  * Penyampaian Perkhidmatan Berkualiti
   Pertubuhan Peladang
 Rakyat Didahulukan
Pencapaian Diutamakan
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
  LAHIR USAHAWAN PELADANG
      PROGRESIF
          Oleh : Shahzunizam B Zulkafli ( Ibu Pejabat LPP)


T   ag Line “Lahir Peladang Progresif ” adalah
   dilahirkan melalui sinonim huruf LPP itu
sendiri. Ini berdasarkan kepada peranan Pertubuhan
                           bersaing didalam industri pertanian yang kian
                           mencabar di dalam melahirkan usahawan yang
                           benar-benar berpotensi. Selaras dengan seruan
Peladang Kawasan sebagai servis provider yang    kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran makanan
memberikan perkhidmatan kepada ahli PPK dan     Negara.
seterusnya menjadikan mereka sebagai Peladang
                              PPK telah mengambil inisiatif dengan
Progresif. Tag Line adalah lambang kejayaan
                           membantu ahli-ahli mendapatkan kemudahan
Lembaga Pertubuhan Peladang di dalam menjadikan
                           pinjaman Program Pembangunan Usahawan
masyarakat Peladang yang berdaya saing. Ini juga
                           Peladang (PUP) daripada Lembaga Pertubuhan
melahirkan lebih ramai usahawan peladang yang
                           Peladang. Matlamat utama program ini adalah
berjaya dalam bidang pertanian.
                           membantu kerajaan mewujudkan Masyarakat
    Anugerah Pertubuhan Peladang Lahir      Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera
Usahawan Peladang Progresif telah diperkenalkan   (MPPB) iaitu ke arah menjadikan mereka
pada tahun 2009. Anugerah bertujuan memberi     peladang   usahawan moden yang progresif,
pengiktirafan kepada PPK yang telah banyak      mampu menguruskan ladang dengan cekap dan
melahirkan usahawan-usahawan yang mampu       berorentasikan pasaran. Ini juga dapat melahirkan


 2                                  L ahir Peladang Pro g re s i f
                              http: //www.lpp.gov.my
peladang yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan,  diperolehi daripada peruntukan Usahawan Peladang
berpengetahuan dan berkemahiran menggunakan    dan peruntukan Program Pembangunan Rakyat
teknologi moden dalam proses pengeluaran produk  Termiskin (PPRT) yang bermodalkan RM 1 juta
yang berkualiti, kompetitif dan inovatif.     lebih yang di salurkan melalui LPP dan pejabat
                          daerah. Selain itu, peruntukan adalah daripada
    Untuk tahun 2009 yang pertama kalinya,
                          Parlimen Kuala Krau dan Jabatan Perikanan. Bagi
Anugerah ini telah dimenangi oleh Pertubuhan
                          memudahkan usahawan untuk mendapat bekalan
Peladang Kawasan (PPK) Sri Kerdau, Pahang.
                          input, PPK Sri Kerdau juga membekalkan benih
PPK Sri Kerdau telah di tubuhkan pada 12 oktober
                          dan makanan ikan dengan nilai jualan berjumlah
1974. Diketuai oleh Encik Abd Razak bin Kasim
                          RM 600,000.00 bagi tahun 2008.
sebagai Pengurus Besar dan dibantu oleh 6 orang
kakitangan lantikan Lembaga Pertubuhan Peladang      Selain daripada ternakan ikan dalam sangkar,
(LPP) dan 4 orang kakitangan PPK.         PPK Sri Kerdau Juga mempunyai 31 usahawan
                          dibawah bimbingan PPK yang menternak lembu
    Projek ini dimulakan pada tahun 1980 di
                          dan kerbau sebanyak 11 orang, ternakan ayam
sepanjang Sungai Pahang dan Sungai Semantan.
                          kampong seramai 16 orang, ternakan kambing
Sebanyak 400 sangkar telah dibina bagi ternakan
                          2 orang dan itik telur 2 orang. Ini melibatkan
ikan patin dan tilapia serta 4 buah kolam dan
                          modal sebanyak RM 1.5 juta yang diagihkan
100 kanvas untuk ternakan ikan keli. Projek ini
                          dari pelbagai sumber. Kesemua usahawan di
yang melibatkan 42 orang usahawan. Modal ini
                          berikan kursus atau latihan yang bersesuai bagi
L a h i r P e l a d a ng Prog resi f                                3
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
membolehkan mereka meningkatkan pengetahuan     salai dan pekasam. Kesemua projek ini melibatkan
di bidang ternakan. Antara kursus yang dihadiri   36 orang usahawan. Nilai jualan produk dan
oleh usahawan-usahawan ini ialah kursus ternakan   perkhidmatan ini telah mececah RM 800 ribu.
ayam kampong, itik telur dan lembu feedlott bagi
                              Selain itu, PPK Sri Kerdau juga melahirkan
memberi pendedahan kepada penternak. PPK juga
                           usahawan tanaman yang menjalankan pelbagai
telah membawa usahawan-usahawan ini melihat
                           projek seperti tanaman pisang, nangka madu, betik,
dengan lebih dekat lagi projek-projek yang telah
                           limau nipis, salak, jagung, sayuran dan juga tapak
berjaya yang di kelolai oleh Pertubuhan Peladang
                           semaian benih nangka madu. Benih nangka ini
dan pihak swasta.
                           adalah untuk pasaran tempatan dan PPK diseluruh
    PPK Sri Kerdau juga berbangga kerana     Malaysia. Dianggarkan lebih 50 hektar tanah telah
mereka juga mempunyai usahawan Perusahaan      dibangunkan untuk projek-projek tanaman ini
Pemprosesan Makanan (IKS) serta perkhidmatan     dengan penglibatan 28 orang usahawan.
seperti pemasaran, khidmat traktor, lori dan
                              Kesemua projek-projek yang ada di PPK Sri
sebagainya. Produk-produk yang dapat di hasilkan
                           Kerdau, diusahakan oleh usahawannya sendiri dan
oleh usahawan IKS adalah terdiri daripada kerepek
                           dipantau oleh pengurusan PPK Sri Kerdau dan juga
pisang/ubi, cili sos. Kueh - mueh, barang-barang
                           daripada pelbagai agensi di bawah Kementerian
kraftangan, telur masin, daging salai, ikan sungai
                           Pertanian Dan Industri Asas Tani. Sehingga tahun
 4                                  L ahir Peladang Pro g re s i f
                               http: //www.lpp.gov.my
2009, sebanyak RM 153,000 telah diluluskan bagi    yang bermutu dan popular. Tidak kurang pula
membantu usahawan membangunkan projek di       daripada industri tanaman nangka madunya yang
PPK Sri Kerdau di bawah program PUP.         kian berkembang.

    Harapan Pengurusan PPK Sri Kerdau           Diatas kegigihan usahawan Pertubuhan
adalah untuk melihat usahawan-usahawan ini terus   Peladang Kawasan Sri Kerdau menjalankan
berjaya. Ini adalah berdasarkan kepada potensi    pelbagai projek pertanian, PPK Sri Kerdau telah
yang besar di dalam industri ternakan ikan dalam   dipilih sebagai Pemenang Anugerah Pertubuhan
sangkar khasnya ikan patin. Ikan –ikan ini mendapat  Peladang Lahir Usahawan Peladang Progresif 2009
permintaan tinggi dari pemborong-pemborong      yang telah berlangsung di Ibu Pejabat Lembaga
disekitar Negeri Pahang dan juga di negeri-negeri   Pertubuhan Peladang, Pusat Bandar Damansara
lain. Hanya yang perlu ditingkatkan adalah dari    Pada 19 November 2009.
segi pengeluaran untuk pasaran luar. Ini terbukti
bahawa Negeri Pahang adalah pengeluar ikan patinL a h i r P e l a d a ng Prog resi f                               5
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
           MEE MAT SALLEH
           Oleh: Safari bin Abd Hamid ( Ibu Pejabat LPP)P  ada masa dahulu mee kuning dianggap salah
   satu makanan kegemaran untuk orang cina.
Tanggapan itu telah berubah kerana orang melayu
                          Labuan Utara. Projek ini diusahakan oleh Encik
                          Mat Salleh bin Ali yang berasal dari Kampung Bukit
                          Kuda, Wilayah Persekutuan Labuan. Beliau adalah
sudah mula mengemari mee kuning dan mengetahui   salah seorang ahli PPK yang kini memulakan projek
cara-cara membuat mee kuning.           pemprosesan mee kuning Kampung Bukit Kuda.

    Terdapat berbagai jenis mee, diantaranya      Projek ini bemula pada bulan Mei 2005 lagi
Mi telur Asia, juga dikenali sebagai ‘mie telor’  dibawah pembiayaan Projek Usahawan Peladang
dalam bahasa Indonesia, ‘ba mee’ dalam bahasa   (PUP) sebanyak RM 15,500.00. Bengkel yang di
Thai, Spätzle (selatan Jerman), Tăiţei (Romania)  bina di atas tapak seluas 20 kaki x 30 kaki yang
Mi selofan atau mi kaca, bihun dan banyak lagi.  dijadikan tempat ia menjalankan pemprosesan mee
                          kuning. Beliau juga mempunyai 2 orang pekerja
    Mee mat salleh adalah salah satu antara
                          yang diambil untuk membantu menjalankan tugas-
jenama produk yang di keluarkan oleh ahli dan
                          tugas dan rutin harian.
juga usahawan dari Pertubuhan Peladang kawasan
 6                                 L ahir Peladang Pro g re s i f
                                http: //www.lpp.gov.my
    Sebagai ahli PPK Labuan Utara, Encik Mat        Bagi mendalami ilmu pemprosesan mee
Salleh bin Ali amat menitik berat tentang kebersihan  kuning ini, beliau telah menghadiri beberapa
bagi menjalankan projek mee kuning. Beliau       kursus yang di jalankan oleh PPK, diantaranya ialah
senantiasa mengikut kaedah Good Manufacturing     kursus pembungkusan makanan ringan, kursus
Practice (GMP) walaupun tidak mempunyai sijil     bio-teknologi, kursus perakaunan projek dan
tersebut. Justeru itu beliau memohon kepada      kursus pengaktifan unit peladang. Semua ini adalah
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) untuk        untuk projek yang dijalankan bagi mengukuhkan
memberi kursus yang berkaitan dengan GMP bagi     lagi industri pemprosesan mee kuning.
membolehkan projek ini terus berkembang. Beliau
                               Kaedah yang digunakan pakai oleh beliau
juga menerima khidmat nasihat daripada LPP,
                            adalah dengan menggunakan separa moden
FAMA, Agro Bank dan Jabatan Pertanian yang
                            dimana sebahagian pemprosesan dilakukan oleh
telah banyak membantu terutamanya Pegawai LPP
                            mesin dan buatan tangan. Tetapi kebanyakkan
dan PPK yang senantiasa mengambil berat tentang
                            pelanggan-pelanggan telah menyatakan bahawa
projek mee kuning ini.
                            jika menggunakan buatan tangan rasa lebih lazatL a h i r P e l a d a ng Prog resi f                                  7
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan iandan asli. Walaubagaiman pun beliau berhasrat
untuk menggunakan mesin supaya produktiviti
keluaran mee kuning dapat di tingkatkan dalam
masa terdekat. Beliau akan memastikan kelazatan
mee kuning keluaran syarikatnya tidak terjejas
dengan penggunaan teknologi moden.

    Sebagai seorang usahawan mee kuning,
beliau tidak terlepas daripada masalah yang
dihadapi. Diantaranya, beliau kini hanya mampu
membekalkan mee beliau disekitar labuan sahaja.
Oleh itu beliau memohon bantuan daripada LPP
untuk membesarkan bengkel yang sedia ada serta
kuantiti pengeluaran dapat ditingkatkan. Daripada
pembesaran tersebut, beliau juga dapat membantu
anak-anak kampung untuk turut serta bekerja dan
mendalami ilmu pemprosesan Mee kuning.

    Dari segi pemasaran pula, PPK telah diberi
tanggungjawab untuk membantu beliau untuk bagi
memasarkan produk beliau terus kepada pengguna.
Pada setiap bulan, purata mee kuning ini dapat
dipasarkan sebanyak 2850 paket dengan jumlah
sebanyak RM 7,125.00.

    Berikutan   dengan  permintaan  yang
menggalakan, Encik Mat Salleh bin Ali berharap
dapat memperolehi bantuan serta bimbingan yang
berterusan daripada LPP didalam pemprosesan mee
kuning ini. Semoga mee kuning jenama Mee Mat
Salleh akan menembusi pasaran Sabah, Sarawak
dan Semenanjung Malaysia.
 8                         L ahir Peladang Pro g re s i f
                                http: //www.lpp.gov.my
 PENGUASAAN ILMU DAN TEKNOLOGI TERKINI
   MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN
      Oleh : Raja Muhammad Shafiq B Raja Ahmad (Ibu Pejabat LPP)T   idak dinafikan zaman semakin maju dengan
   penguasaan dan penggunaan ilmu serta
teknologi terkini seperti penggunaan komputer,
                           cara tradisional atau sara diri yang hanya untuk
                           keperluan sendiri dan keluarga.

                               Teknologi yang dihasilkan melalui penelitian
kenderaan elektrik dan bio-teknologi dalam
                           dan pengkajian akan dapat membantu para petani
pelbagai bidang ekonomi, sosial dan politik. Bidang
                           dan peladang dalam pengurusan ladang yang lebih
pertanian juga semakin bertambah maju dengan
                           baik sekaligus dapat menghasilkan produk yang
pelbagai teknologi serta ilmu baru yang telah mula
                           berkualiti tinggi serta mendapat hasil pulangan
diterokai.
                           yang lumayan. Ini dapat dilakukan dengan cara
    Teknologi terkini semakin menjadi aspek    mengubah pengendalian tanah, tanaman atau
terpenting dalam sektor pertanian kini. Teknologi   penggunaan
telah mengubah potensi pasaran untuk tanaman,
                               Hasil teknologi pertanian bergantung
ternakan dan perikanan dengan pengeluaran dalam
                           kepada kesesuaian antara informasi teknologi
skala yang lebih besar yang bukan sahaja dapat
                           pertanian yang sedia ada dengan pengguna dan
memenuhi keperluan makanan dalam negara
                           informasi yang diterima oleh petani. Pengamalan
tetapi dapat dieksport ke luar negara berbanding
                           teknologi moden merupakan antara langkah dan


L a h i r P e l a d a ng Prog resi f                                 9
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
strategi yang perlu diambil dalam pengendalian    terbaru mengenai pertanian mudah diperolehi.
tanah, tanaman atau penggunaan bahan-bahan      Justeru itu para peladang, penternak dan
pertanian yang dapat meningkatkan mutu dan      nelayan perlu celik IT supaya mereka mendapat
kualiti dalam sektor pertanian. Perubahan teknologi  pengetahuan yang terkini dalam pertanian dan
akan meningkatkan proses-proses pertanian       dapat menggunakannya untuk proses pemasaran
dan seterusnya meningkatkan pengeluaran hasil     yang lebih cekap serta menguntungkan dengan
pertanian. Pengeluaran hasil pertanian akan      menggunakan teknologi baru. Pembangunan
bertambah melalui penyebaran dan penguasaan      pertanian adalah satu proses yang dinamik dalam
ilmu pertanian yang baik.               menghasilkan peningkatan yang berterusan.
     Justeru itu ahli peladang perlu mengambil      Dengan adanya ilmu pengetahuan
inisiatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan     khasnya kepada para peladang, setiap projek yang
bagi mendalami ilmu pertanian ini. Banyak       dijalankan akan mendapat pulangan yang lumayan
manfaat yang akan diperolehi sekiranya usaha     serta memenuhi keperluan makanan negara.
penyebaran dan perluasan ilmu melalui media
                           Selaras dengan tema Hari Peladang, Penternak
cetak dan elektronik dapat dilakukan dengan lebih
                           Dan Nelayan Kebangsaan “Pertanian Adalah
efisien lagi kerana pertanian mewakili sebahagian
                           Perniagaan” yang dapat menjadikan negara kita
besar pertumbuhan ekonomi negara.
                           sebagai pengeluar termoden bagi bahan-bahan
   Dalam era ICT atau teknologi maklumat      makanan untuk keperluan negara dan juga pasaran
dan komunikasi segala maklumat adalah berada di    eksport.
hujung jari kita sahaja. Oleh itu segala maklumat
 10                                  L ahir Peladang Pro g re s i f
                               http: //www.lpp.gov.my
     PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
 BERKUALITI PERTUBUHAN PELADANG
    Oleh : Wan Salahuldin Wan Mohd Rashdi ( PPK Cameron Highlands )

Definisi Penyampaian Perkhidmatan            dan berterusan untuk mencari, mempelajari,
Cara organisasi membentuk proses dan prosedur      mengadaptasi dan melaksanakan amalan-amalan
yang akan digunakan untuk memberi perkhidmatan     terbaik dari dalam organisasi yang sama atau
kepada pengguna.                    daripada organisasi lain kearah pencapaian
                            prestasi unggul.
Penyampaian Perkhidmatan Berkualiti
  a) Memberi impak dan misi tercapai.        ‘Benchmarking’ ialah satu amalan merendah diri
  b) Penuhi kehendak pelanggan.           dengan mengakui bahawa ada orang lain yang
  c) Pelaksanaan perkhidmatan secara kos yang    lebih baik dalam sesuatu perkara dan bijak untuk
    efektif.                   mencuba dan mempelajari bagaimana untuk
  d) Minda dan sikap anggota kakitangan yang    menandingi malah melebihi mereka dalam perkara
    mengejar kecemerlangan.            tersebut.
  e) Etika yang luhur.
  f ) Pembangunan tenaga manusia yang        Faedah-Faedah Benchmarking
    berpengetahuan dan mahir.            a. Menggembirakan ahli peladang dan
  g) Budaya kerja berasaskan pencapaian prestasi.     pelanggan.
  h) Daya kepimpinan yang kukuh.            b. Matlamat dan objektif yang berkesan dapat
                              dibentuk.
Pengertian Konsep Benchmarking             c. Menyediakan ukuran prestasi bagi tujuan
‘Benchmarking’ ialah satu proses sistematik        analisa saingan.


L a h i r P e l a d a ng Prog resi f                               11
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian  d. Kesedaran dan dapat mengenalpasti amalan    2) Mengukur tahap kepuasan pelanggan
   terbaik organisasi.                terhadap perkhidmatan.
  e. Mencapai tahap daya saing.           3) Mengukur produktiviti sumber manusia
  f. Menggalak dan merangsang inovasi.         dan kewangan dalam menghasilkan
  g. Meningkatkan Keuntungan organisasi PP.      perkhidmatan.


Faktor-Faktor Kejayaan Benchmarking        Penilaian Prestasi
  a. Pengurusan atasan memberi sokongan       1) Senaraikan sasaran prestasi yang ditetapkan.
    penuh.                    2) Mengumpul data pencapaian sebenar.
  b. Benchmarking merupakan sebahagian       3) Membandingkan pencapaian sebenar dan
    daripada strategi organisasi.           prestasi.
  c. Merupakan aktiviti berpasukan.         4) Mengira peratus pencapaian dan kenal pasti
  d. Ianya dirancang, dikelola dan diuruskan      jurang perbezaan.
    dengan baik.                 5) Analisis prestasi pencapaian setiap
  e. Anda memahami proses anda sendiri.         perkhidmatan.
                           6) Analisis jurang dan mengkaji punca.
Objektif Pengukuran Prestasi             7) Cadangan tindakan dan penambahbaikan.
 1) Mengukur prestasi setiap perkhidmatan yang
   disampaikan.
 12                                L ahir Peladang Pro g re s i f
                               http: //www.lpp.gov.my
Asas Pengukuran Perkhidmatan Berkualiti        d) Kenalpasti Perkhidmatan yang disampaikan
  a) Menilai kualiti penyampaian perkhidmatan       memuaskan hati pelanggan.
    kepada pelanggan.                e) Wujudkan KPI ‘Key Performance Indicator’
  b) Perkhidmatan utama organisasi kepada         dan tetapkan sasaran prestasi.
    pelanggan.                   f ) Ukur dan nilai prestasi secara berterusan.
  c) Mengukur tahap kepuasan pelanggan.        g) Pantau Tahap Prestasi.
  d) Sasaran prestasi untuk menghasilkan       h) Penambahbaikan prestasi.
    perkhidmatan berdasarkan kehendak,       i) Dapatkan maklumbalas pelanggan.
    ekspektasi dan maklumbalas dari pelanggan.
  e) Memenuhi ciri-ciri SMART (Specific,      Pemantauan Tahap Prestasi
    Measurable, Achievable, Realistic and Time   a) Pengurus memantau pencapaian prestasi
    bound).                      setiap perkhidmatan.
  f ) Pemantauan dan tindakan penambahbaikan     b) Penilaian tahap kepuasan hati pelanggan ke
    perlu dijalankan secara berterusan.        atas perkhidmatan yang dijalankan.
  g) Prestasi perkhidmatan perlu dinilai secara    c) Masalah, isu, jurang dan sebab-sebab
    berkala untuk memastikan organisasi terus     berlakunya perbezaan.
    relevan dan berkesan.              d) Keperluan sumber manusia, kewangan,
                             peralatan dan kelengkapan yang diperlukan.
Pengukuran Prestasi Organisasi             e) Keupayaan proses menghasilkan dan
  a) Pencapaian Visi dan Misi Organisasi.        menyampaikan perkhidmatan kepada
  b) Tetapkan Perkhidmatan Teras.            pelanggan.
  c) Tentukan proses-proses utama.


L a h i r P e l a d a ng Prog resi f                               13
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
Peningkatan Tahap Prestasi              b) Mengadakan hubungan baik dan mesra
  a) Peningkatan kecekapan dan keberkesanan      pelanggan.
   perkhidmatan.                 c) Menjawab panggilan telefon dengan sopan.
  b) Menghasilkan inovasi proses penghasilan    d) Perkhidmatan kaunter yang berkesan.
   perkhidmatan berkualiti.            e) Memberi penghargaan kepada pelanggan
  c) Peningkatan kompetensi anggota kakitangan     yang mengemukakan cadangan dan
   melalui latihan, kursus dan penempatan      penambahbaikan ke atas kualiti
   sambil belajar.                  perkhidmatan organisasi.
  d) Penyediaan peralatan dan kelengkapan yang
   sesuai dan mencukupi.            Khidmat Kepakaran dan Kemahiran
  e) Melaksanakan perkhidmatan lebih cepat,     a) Berkeupayaan memberi penerangan dan
   cekap dan berkesan.                penjelasan sesuatu meklumat secara teratur,
                            jelas dan berkesan.
Tempoh Masa Perkhidmatan Yang Disampaikan      b) Berkemahiran memberi khidmat nasihat dan
  a) Membuat keputusan dengan tepat pada        perundingan kepada pelanggan.
   masanya ke atas sesuatu urusan pelanggan.   c) Bersedia berkongsi maklumat dan
  b) Membekalkan maklumat dan maklumbalas       pengalaman dengan pelanggan.
   yang diperlukan dengan cepat dan tepat.
  c) Memberi khidmat nasihat dan cepat      Konsistensi Dalam Membuat Keputusan dan
   responsif kepada kehendak pelanggan.    Tindakan
                           a) Konsisten dalam membuat keputusan
Layanan Disampaikan Dengan Baik             mengenai dasar dan peraturan sesuatu urusan
  a) Sedia melapangkan masa menyelesaikan       pelanggan.
   masalah atau aduan pelanggan.
 14                                L ahir Peladang Pro g re s i f
                                http: //www.lpp.gov.my
  b) Konsisten dalam memberi maklumbalas          menguntungkan.
   pelanggan.                    j)  Pemasaran Produk pertanian yang cekap dan
  c) Perkhidmatan yang cekap, cepat dan betul.       berkualiti.
  d) Jaminan penerangan maklumat yang mudah      k)  Penyediaan laporan dan Pengurusan
   difahami melalui penerbitan, risalah, brosur     Pangkalan Data yang baik.
   dan buku panduan.                l)  Persekitaran pejabat yang kemas dan bersih.
                            m)  Anugerah penghargaan dan pengiktirafan
Penilaian Pengurusan Kualiti PP               yang diterima oleh PP.
  a) Manual Prosedur Kerja disediakan dan
    dikemaskini.
                           Penutup
  b) Fail meja individu lengkap dan kemaskini
    bagi setiap anggota.              Faktor penting menentukan kejayaan,
  c) Pengurusan rekod dan fail teratur dan      pertumbuhan dan ‘survival’ dalam dekad
    kemaskini.                   terkini ialah keupayaan untuk meningkat dan
  d) Pematuhan kepada peraturan dan undang-      mengekalkan daya saing yang tinggi. Oleh
    undang PP.                   itu organisasi PP mestilah mampu mencapai
  e) Imej organisasi yang positif dan berdaya     kemajuan dan prestasi yang cemerlang dengan
    saing.                     mencari dan mengenalpasti amalan dan proses
  f ) Pengurusan Sumber Manusia yang         kerja terbaik. Pengalaman organisasi bertaraf
    cemerlang dan produktif.            dunia ‘world class organisation’ membuktikan
  g) Penyediakan laporan kewangan yang cekap     bahawa kemajuan berganda sebahagian besarnya
    dan mengikut jadual.              datang dari ‘benchmarking’ kaedah strategik
  h) Dokumentasi dan aplikasi komputer terkini.    kearah daya saing jangkamasa panjang.
  i) Pengurusan projek berkualiti dan


L a h i r P e l a d a ng Prog resi f                                15
Ber i ta Tra n sf o r masi P ertan ian
         Berita Transformasi Elektronik boleh dilayari di
               http://www.lpp.gov.my                        Penaung
                  Puan Hajah Mariam Mas binti Yaacob

                          Penasihat
                     Haji Arpan Shah bin Haji Satu
                       Haji Ramli bin Salikan
                                           Penyunting
  Grafik/Illustrator            Ketua Pengarang          Azizan bin Hj. Othman
 Kamaruzzan bin Hanif           Rosly bin Abdul Rahman        Shahzunizam bin Zulkafli

                        Edisi Internet
                      Haninah bte Abd. Rahman

                       Diterbitkan Oleh:
                   Lembaga Pertubuhan Peladang,
                Blok C Utara, Pusat Bandar Damansara, Bukit
                        Damansara,
                     50990 Kuala Lumpur.


 16                                   L ahir Peladang Pro g re s i f

				
DOCUMENT INFO