Docstoc

مقایسه ی مرورگرهای معروف _Internet Explorer_ Mozila Firefox_ Opera

Document Sample
مقایسه ی مرورگرهای معروف _Internet Explorer_ Mozila Firefox_ Opera Powered By Docstoc
					            ‫مقایسً ی مرورگرٌای معروف‬

        ‫‪)Internet‬‬  ‫(‪Explorer, Mozila Firefox, Opera‬‬                        ‫تعریف مرورگر‬
                ‫ٔ‬
 ‫تَ تشًاهَُایی کَ تَ ّعیلَ آهنا هیتْاى دس ّبگاُِای خمتلف‬
 ‫ایٌرتًتی عش صد ّ ُش کاس دیگشی کَ اذمام هیدُیذ هشّسگش یا‬
     ‫خغتدْگش هیگْیٌذ. تشای هثال دس عیغتن ػاهل ّیٌذّص‬
  ‫خغتدْگشی تَ ًام ایٌرتًت اکغپلْسس ّخْد داسد ّ مهچٌیي دس‬
‫عیغتن ػاهل لیٌْکظ هشّسگش هْصیال فایشفاکظ قشاس داسد الثتَ‬
 ‫ایي هشّسگش کذتاص اعت. تشای هثال هیتْاى ػالٍّ تش ایي دّ‬
      ‫هشّسگش هشّسگش ًت اعکیپ ّ آّاًت سا هؼشفی کشد.‬

                    ‫اپرا‬
                 ‫اطالعات تروامً‬
               ‫ؽشکت ًشمافضاسی‬    ‫تولیذ‬
                    ‫اپشا‬
                          ‫کىىذي‬
               ‫۲.۹ )۱۱ آّسیل‬    ‫آخریه‬
                    ‫۷۰۰۲)‬
                          ‫وسخً‬
               ‫ّیٌذّص، لیٌْکظ،‬    ‫سیستم‬
              ‫یًْیکظ، هک اّ اط‬
                           ‫عامل‬
                  ‫چٌذ عکْیی‬     ‫سکو‬
                   ‫جموْػَ‬     ‫گووً‬
                ‫ًشمافضاسُای‬
                  ‫ایٌرتًتی‬

                    ‫جتاسی‬  ‫اجازيوامً‬

                ‫‪www.opera.com‬‬    ‫وبگاي‬

‫هشّسگش اپشا یکی اص هشّسگشُای حمثْب کاستشاى ایٌرتًت اعت کَ‬
   ‫ٔ‬
 ‫دس زال زاضش تَ سایگاى قاتل دسیافت اعت. آخشیي ًغخَ ایي‬
          ‫ٔ 9‬       ‫ٔ‬
      ‫هشّسگش تا کٌْى )ژاًْیَ ۷۰۰۲) ًغخَ ‪ ‎ .x‎‬تْدٍاعت.‬
‫اپشا تا صتاى عی پالط پالط، ّ تا اعتفادٍ اص اتضاس ‪ QT‬تشای‬
 ‫تْلیذ ساتظ گشافیکی کاستش ایداد گؾتٍاعت. تضسگتشیي هضیت‬
  ‫ایي هشّسگش، عشػت آى اعت، ّلی هؾکالتی کَ دس منایؼ تشخی‬
                      ‫ً‬
 ‫عایتُا، خمقْفا عایتُای تا صتاى فاسعی داسد، دؽْاسیُایی‬
               ‫تشای کاستشاى ایداد کشدٍاعت.‬
    ‫دس زال زاضش، تشخی اص عایتُا تٌِا تا هشّسگش آی ای‬
 ‫هایکشّعافت دسعت دیذٍ هیؽًْذ. تغیاسی اص کاسؽٌاعاى، ایي‬
 ‫سا ػذم پایثٌذی هایکشّعافت تَ اعتاًذاسدُا هیداًٌذ، ّ دس‬
 ‫زقیقت هؾکل سا اص هشّسگشُای دیگش هاًٌذ اپشا ّ فایشفاکظ‬
‫منیداًٌذ، چشا کَ تَ عْس هثال اپشا ادػای پیادٍعاصی عیاطاط‬
                          ‫ٔ‬
‫ًغخَ ۳ سا داؽتَ ّ زتی ّیژگیُای پیچیذٍای هاًٌذ خْاًذى اص‬
               ‫سّی هنت سا پؾتیثاًی هیکٌذ.‬
   ‫اپشا مهاًٌذ ‪ Mozilla Suite‬ؽاهل اتضاسُای دیگشی هاًٌذ چت،‬
                     ‫ٔ‬
  ‫خربخْاى، خْاًيدٍ آساطاط، هذیش دسیافت، یادداؽت، ّ ًیض‬
       ‫ٔ‬
  ‫اتضاس خْاًذى پغت الکرتًّیکی هیتاؽذ. اص ًغخَ ۹ تَ تؼذ،‬
  ‫اهکاى داًلْد هغتقین فایلُای تیتتْسًت ّ ًیض ‪ُwidget‬ای‬
               ‫گشافیکی تَ آى اضافَ ؽذٍاعت.‬
    ‫هشّسگش اپشا تشای تلفي مهشاٍ ّ دیگش دعتگاٍُا هاًٌذ‬
             ‫ٔ‬
  ‫کٌغْلُای تاصی دس دعرتط اعت. ًغخَ هْتایل آى تش دّ ًْع‬
                      ‫ٔ‬
‫اعت. اّل ًغخَ خاّای آى کَ ‪ً Opera Mini‬ام داسد، ّ عثکتش ّ‬
           ‫ٔ‬    ‫ٔ‬
 ‫تا اهکاًات کورت اعت، ّ ًغخَ دّم ًغخَ عی پالط پالط آى اعت‬
 ‫کَ تشای عیغتن ػاهل عیوثیي ّ ًیص ّیٌذّص هْتایل دس دعرتط‬
                         ‫هیتاؽذ.‬

               ‫موزیال فایرفاکس‬
           ‫ؽشکت هْصیال / تٌیاد‬     ‫شرکت سازوذي‬
                  ‫هْصیال‬

           ‫)1 ًْاهرب 7002) 9.0.0.2‬   ‫آخریه وسخً‬
                           ‫پایذار‬
          ‫)02 عپتاهرب 7002) 0.38‪a‬‬    ‫آخریه وسخً‬
                           ‫آزمایشی‬
           ‫++‪ ،C‬خاّااعکشیپت،‬        ‫زتانٌای‬
                ‫‪XBL،XUL‬‬      ‫تروامًوویسی‬
                 ‫چٌذ صتاًَ‬     ‫زتان ٌای‬
                          ‫قاتل دسرتس‬
                 ‫هشّسگش ّب‬      ‫استفادي‬
            ‫‪Mozilla EULA for binary‬‬     ‫پرواوً‬
                 ‫‪redistribution‬‬
           ‫‪http://www.mozilla.com/firefox‬‬   ‫وبگاي‬


    ‫موزیال فایرفاکس، هشّسگشی اعت تشای گؾتصًی دس ففسات‬
‫ایٌرتًتی، کَ اکٌْى زذّد ۶۱ۺ کاستشاى ایٌرتًت اص آى اعتفادٍ‬
 ‫هیکٌٌذ ّ تیؾرت تیي کاستشاى تْصیغُای لیٌْکظ حمثْتیت داسد،‬
  ‫سفتَسفتَ تا پذیذاس ؽذى هؾکالت اهٌیتی دس پشاعتفادٍتشیي‬
‫هشّسگشُای ّب (‪ )Web Browser‬هاًٌذ ایٌرتًت اکغپلْسس، کاستشاى‬
  ‫دیگش عیغتنػاهلُای سایاًَای اص قثیل ّیٌذّص(‪ّ ) Windows‬‬
   ‫هکیٌتاػ (‪ً )Macintosh‬یض اعتفادٍ اص ایي هشّسگش سا آغاص‬
                         ‫کشدٍاًذ.‬
                            ‫ویژگیٌا‬
 ‫تا گغرتػ ّب ّ امهیت حبث تثلیغات عشازاى تَ فکش ایداد ففساتی‬
  ‫افتادًذ کَ تذّى خْاعت کاستش گؾْدٍ ؽًْذ. تا اعتفادٍ اص‬
 ‫اهکاى ‪ pop-up blocker‬هْصیال، ایي ففسات اهکاى ایداد هضامحت سا‬
  ‫ًذاسًذ. ایي گضیٌَ تشای هشّس گش قاتل تٌظین اعت. یکی اص‬
  ‫ّیژگی ُایی کَ ؽایذ سّصی تَ ػٌْاى ػالهت هؾخقَ ی هْصیال تَ‬
    ‫زغاب هی آهذ اهکاى گؾْدى چٌذ ففسَ دس یک پٌدشٍ ( ‪tabbed‬‬
 ‫‪ )browsing‬اعت. ایي قاتلیت تَ دلیل اعتقثال کاستشاى ّ مهچٌیي‬
 ‫کاستشد ّعیغ دس هذت کْتاُی تیي متام هشّسگش ُا ؽایغ ؽذ اها‬
   ‫هی تْاى هْصیال سا اص پایَ گضاساى آى ًام تشد. ُشچٌذ دس‬
    ‫ًغخَ ُای اّلیَ ی ایي تشًاهَ قاتلیت ‪ tabbed browsing‬تشای‬
  ‫تؼذاد تاالی ففسات اهکاى هذیشیت آهنا سا علة هی کشد ّلی دس‬
 ‫ًغخَ ُای اخیش تَ سازتی هی تْاى تا کؾیذى ّ سُا کشدى(-‪drag‬‬
   ‫‪ )and-drop‬هکاى تة ُا سا هذیشیت کشد. قاتلیت ‪ RSS‬قْی ایي‬
‫هشّسگش، اهکاى پاک کشدى آعاى اعالػات ؽخقی ) ‪tools->clear->private‬‬
     ‫زن‬
 ‫‪ ، )data‬اهکاى کؾیذى ّ سُا کشدى هنت تَ تاکظ خغتدْ، ایت اص‬
 ‫‪ ، JavaScript ّ CSS3ّ CSS2 ّ SVG‬محایت اص ففسات عشازی ؽذٍ تا‬
   ‫فٌاّسی ًْیي آژاکظ (‪ ، )AJAX‬محایت اص قاتلیت ُای ّیژٍ ی‬
  ‫‪ُ CMS‬ای سایح ، مهکاسی گغرتدٍ تا ؽشکت ُای تضسگ هاًٌذ ‪eBay‬‬
       ‫ّ هْتْس ُای خغتدْی ‪ ّ Google ّ yahoo‬دٍ ُا قاتلیت‬
   ‫عاصگاساًَ ی دیگش هْصیال سا اص مجغ هشّسگشُای آهاتْس خذا‬
  ‫کشدٍ ّ تاّخْد عادگی ّ حمیظ دّعت داؽتٌی، آى سا تَ یکی اص‬
                 ‫‪ُ Browser‬ای پیؾشفتَ تذل هی کٌذ.‬
                  ‫تواوایی شخصی سازی‬
 ‫یکی اص قاتلیتُای فایشفاکظ اهکاى تثذیل آى تَ هشّسگشی تَ‬
  ‫علیقَ ُش فشد اعت.تشای ایي کاس فایشفاکظ دّ هْسد سا دس‬
   ‫ًظش گشفتَ اعت.اّل تْاًاییُای هشّسگش، دّم ظاُش آى.‬
‫ؽخقی عاصی تْاًاییُای فایشفاکظ تا کوک فایلُایی تا زدن کن‬
  ‫تَ ًام گغرتػ (‪ )Extension‬دمکي هیؽْد. ایي گغرتػُا دس ّاقغ‬
   ‫تکَُای کْچک تشًاهَاًذ کَ قاتلیتُای خمتلفی سا تَ ایي‬
‫هشّسگش هیافضایٌذ.متُای خمتلف ایي هشّسگش ُن ؽخـی عاصی ظاُش‬
                    ‫آى سا سازت هیکٌذ.‬


     ‫مشکالت فایرفاکس‬    ‫گسرتدگي استفادي از فایرفاکس‬
                   ‫تر اساس وسخً‬
                    ‫دسامرب 7002‬
                  ‫43.0 %‬   ‫فایشفاکظ 0.1‬
                  ‫85.0 %‬   ‫فایشفاکظ 5.1‬
                 ‫87.51 %‬    ‫فایشفاکظ 2‬
  ‫هیضاى گغرتدگي اعتفادٍ اص‬
                 ‫87.61 %‬     ‫مجع‬
  ‫فایشفاکظ هیاى کاستشاى تش‬
         ‫اعاط صهاى‬

  ‫خیلی اص کاستشاى خْاعتاس اضافَ ؽذى گغرتػُای پشتقاضا تَ‬
   ‫فایشفاکظ ُغتٌذ. (ًْیغٌذگاى فایشفاکظ هذػیاًذ ایي کاس‬
 ‫هغایش تا ُذف آىُا یؼٌی یک هشّسگش عثک اعت.) الثتَ تیؾرت‬
        ‫ا‬
‫ایي گغرتػُا ّ قاتلیتُای تغیاس دیگش هغتقیوً قاتل داًلْد ّ‬
 ‫ًقة سّی فایشفاکظاًذ ّلی متام کاستشاى خْاُاى ایي سّػ ًقة‬
   ‫گغرتُا ًیغتٌذ، ّ تشخیر هیدٌُذ متام ایي قاتلیتُا سا دس‬
              ‫کٌاس ًشمافضاس افلی داؽتَتاؽٌذ.‬
  ‫یکی اص هؾکالت دیگشی ُن کَ تَ فایشفاکظ ًغثت دادٍ هیؽْد‬
  ‫(‪) Macromedia Flash‬‬   ‫هؾکالتی اعت کَ تْعظ پالگیي فلؼ‬
   ‫ایداد هیؽْد کَ تشای لیٌْکظ ًْؽتَ ؽذٍ، کَ ایي هؾکل‬
             ‫استثاعی تَ خْد فایشفاکظ ًذاسد.‬
                         ‫تىظیمات‬
      ‫ال‬
 ‫دس فْستی کَ اص فایشفاکظ اعتفادٍ هیکٌیذ ازتواً هیذاًیذ‬
 ‫کَ دس قغوت افلی تٌظیوات، تَ متام تٌظیوات دعرتعی ًذاسیذ ّ‬
‫تٌِا قغوتُای افلی تٌظیوات ّخْد داسد. تشای دعرتعی کاهل تَ‬
     ‫تٌظیوات کافیغت دس قغوت آدسط تٌْیغیذ: ‪about:config‬‬
   ‫زال هیتْاًیذ تَ متاهی تٌظیوات فایشفاکظ دعرتعی داؽتَ‬
   ‫تاؽیذ. مشا هیتْاًیذ اص گضیٌَ ‪ Tools-Options‬تَ تٌظیوات‬
  ‫پیؾشفتَ تشی دعت تضًیذ!اص مجلَ پاک کشدى متام کْکی تٌظین‬
                      ‫کشدى ‪ُ Tab‬اّ...‬
                  ‫فایرفاکس قاتل محل‬
  ‫‪ John Haller‬فایشفاکظ قاتل محل سا تَ ػٌْاى یکی اص ؽاخَُای‬
 ‫افلی پشّژٍ فایشفاکظ ًْؽتَاعت. ایي ًغخَ قاتلیت اخشا ؽذى‬
   ‫سّی دسایُْای‪ ّ CD-ROM ّ USB Flash‬مهچٌیي دسایُْای عخت‬
    ‫خاسخی ّ تؼضی اص پخؼ کٌٌذٍُای دیدیتالی هْعیقی سا‬
  ‫داسد.متام قاتلیتُای ًغخَ افلی فایشفاکظ دس ایي ًغخَ ُن‬
  ‫هْخْد اعت ّ مهچٌیي متام گغرتػُای هْخْد ُن تا ایي ًگاسػ‬
 ‫عاصگاسی داسًذ. اص ّیژگیُای ایي ًگاسػ اخشای عشیغ آى سّی‬
                    ‫دعتگاٍُای ‪ USB‬اعت.‬
                   ‫فایر فاکس پارسی‬
 ‫چٌذی اعت کَ تؼذادی اص فؼاالى ػشفَ ّب دس خِت تْهی عاصی ّ‬
‫تشّیح تشًاهَ ُای ًغخَ تاص تَ تشمجَ ّ هتیَ عایتی تشای فایش‬
‫فاکظ فاسعی سّی آّسدٍ اًذ کَ مهاًٌذ عایت هْصیال داسای عایت‬
 ‫ُای اقواسی هاًٌذ عیاسٍ ُی فایش فاکظ یا اددّاًض)افضًَّ‬
 ‫ُا) هی تاؽذ ّ مهاًغْس کَ رکش ؽذ ایي کاس گشُّی اعت تشای‬
 ‫افشادی کَ تَ صتاى فاسعی ّ تشًاهَ ُای ًغخَ تاص ّ سایگاى‬
                       ‫ػالقَ هٌذ اًذ‬

                 ‫ایىرتوت اکسپلورر‬
                      ‫هایکشّعافت‬     ‫شرکت‬
                               ‫سازوذي‬

                ‫۳۱،۰۳۷۵،۰،۷ ( ّیٌذّص‬      ‫آخریه‬
              ‫ایکظ پی ) ۶۴۵۶۱،۰۰۰۶،۰،۷‬      ‫وسخً‬
                ‫( ّیٌذّص ّیغتا ) / ۷۰۰۲‬    ‫پایذار‬

               ‫۹۵۶۶۱،۱۰۰۶،۰،۷ / ۷۰۰۲‬       ‫آخریه‬
                                 ‫وسخً‬
                               ‫آزمایشی‬

                        ‫‪MS-EULA‬‬    ‫پرواوً‬

                ‫‪Internet Explorer home page‬‬  ‫وبگاي‬
 ‫ویىذوز ایىرتوت اکسپلورر ػشفا تا ًام 7‪ IE‬خمفف هی ؽْد کَ یک‬
   ‫هشّسگش ففسات ّب اعت کَ تْعظ هایکشّعافت تشای ّیٌذّص‬
 ‫ّیغتا ، ّیٌذّص ایکظ پی ّ ّیٌذّص عشّس ۳۰۰۲ دس اّاخش ۶۰۰۲‬
 ‫هٌتؾش ؽذٍ اعت . ایي حمقْل یک هشّسگش ففسات ّب تا ّاتغتگی‬
   ‫گشافیکی اعت . ‪ IE‬خضئی اص عیش عْالًی ًغخَ ُای ایٌرتًت‬
‫اکغپلْسس ّ اّلیي ًغخَ افلی ایي هشّسگش عی چِاس عال گزؽتَ‬
  ‫اعت کَ ػشضَ آى تا فشّػ ًغخَ ُای قثلی ّ اًتؾاس ّیٌذّص‬
                   ‫ّیغتا مهضهاى ؽذٍ اعت .‬
                               ‫مقذمً‬
  ‫ًغخَ ۰،۷ ایٌرتًت اکغپلْسس تَ ‪ Windows Internet Explorer‬تغییش‬
  ‫ًام دادٍ اعت (تش خالف ‪ ) Microsoft Internet Explorer‬کَ دس تشًذ‬
   ‫جتاسی آى ًام ّیٌذّص خایگضیي هایکشّعافت ؽذٍ اعت . ایي‬
  ‫قغوت ًام کَ تغییش یافتَ اعت دس ّیٌذّص ّیغتا ّ ّیٌذّص‬
  ‫عشّس ۸۰۰۲ هلوْط اعت ّ تفکیک پزیشی داًلْد تْعظ ‪Microsoft‬‬
  ‫‪ Update‬تشای ّیٌذّص ایکظ پی عشّیظ پک ۲ ّ ّیٌذّص عشّس ۳۰۰۲‬
   ‫عشّیظ پک ۱ ّخْد داسد . ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ هی تْاًذ تَ‬
  ‫فْست هغتقین اص عایت هایکشّعافت داًلْد ؽْد . تش سّی خبؼ‬
 ‫ػظیوی اص عاختاس افلی تؼالٍّ هْتْس ‪ ّ Rendering‬چاسچْب کاسی‬
 ‫اهٌیتی تَ عْس قاتل تْخِی کاس ؽذٍ اعت . قغوتی اص ًتیدَ‬
 ‫تکویل اهکاًات اهٌیتی ایي اعت کَ ایٌرتًت اکغپلْسس دس زال‬
 ‫زاضش یک ًشم افضاس کاستشدی هغتقل اعت کَ متایل تَ یکپاسچگی‬
‫تا ‪ ( shell‬پْعتَ ) ّیٌذّص داسد ّ تَ مهیي دلیل آغاص تکاس آى‬
  ‫عْل چٌذاًی خنْاُذ کؾیذ ّ هاًٌذ یک هشّسگش فایل ػول خْاُذ‬
 ‫کشد . اّلیي پیؾٌِاد اهٌیتی تٌِا یک سّص پظ اص اًتؾاس آى‬
   ‫پغت ّ هٌتؾش ؽذ . اها آى هغلْب ؽذ تذلیل آًکَ هؾکل دس‬
‫‪ Outlook Express‬تْد ّ هؾکل دس ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ ًثْد . اّلیي‬
  ‫آعیة پزیشی خمتـ تَ 7‪ IE‬ؽؼ سّص تؼذ اص اًتؾاس آى ، هغشذ ّ‬
                         ‫پغت ؽذ .‬
   ‫دس ّیٌذّص ّیغتا ، قاتلیتی تا ًام ‪ ( Protected Mode‬زالت‬
  ‫حمافظت ؽذٍ ) داسد کَ تا اخشای مسّسگش دس ّضؼیت اهٌیتی ،‬
  ‫اخاصٍ دعرتعی تَ هٌاتغ عیغتن ػاهل ّ یا فایل عیغتن ُا سا‬
 ‫تَ غیش اص پْؽَ ‪ Temporary Internet Files‬منی دُذ . صهاًیکَ ‪ IE‬سا‬
 ‫دس زالت حمافظت ؽذٍ(‪ )Protected Mode‬اخشا هی کٌین ، یکپاسچگی‬
  ‫تغیاس کوی داسد ّ مهچٌیي اخاصٍ دعرتعی تَ فایل ُا ّ کلیذ‬
 ‫ُای ‪ Registry‬کَ خاسج اص پشّفایل کاستشی فؼلی اعت سا منی دُذ‬
   ‫. ایي اهکاى تَ هٌظْس خلْگیشی اص هؾکالتی کَ ُکش ُا هی‬
 ‫تْاًٌذ تا اسائَ تشًاهَ ُای خذیذ ( ‪ُ Add-ons‬ا کَ هیضتاًی‬
 ‫هی ؽًْذ تش سّی ‪ )IE‬اص عشیق ًقة آهنا تش سّی کاهپیْتش ٍای‬
  ‫کاستشاى ( ػوْها ‪ُ spyware‬ا ) پیؼ آّسًذ هٌظْس ؽذٍ اعت .‬
 ‫ّیٌذّص ّیغتا ّ ًغخَ ۷ ایٌرتًت اکغپلْسس ّیژٍ ّیٌذّص ایکظ‬
 ‫پی ، اهکاًات اضافَ ای تشای تشّصسعاًی ‪ WinInet API‬داسًذ .‬
‫ًغخَ خذیذ پؾتیثاًی هبرتی اص ‪ً IP‬غخَ ۶ تؼول هی آّسد ّ لیرتال‬
  ‫ُا دعیوال سا ‪ IP‬آدسط ُای ًغخَ ۶ ، ‪ handle‬هی کٌذ . مهچٌیي‬
 ‫دستشگیشًذٍ پؾتیثاًی هبرت تشای فؾشدٍ عاصُای‪ّ Deflate ّ Gzip‬‬
  ‫تشقشاسی استثاط تا ّب عشّس ُایی کَ تْاًایی فؾشدٍ عاصی‬
‫فایل ُا تَ خِت کن کشدى زدن دادٍ ُا تشای اًتقال سا داسًذ‬
 ‫، داساعت . زالت حمافظت ؽذٍ دس ایٌرتًت اکغپلْسس ، ‪ WinInet‬سا‬
     ‫تشای ّیٌذّص ّیغتا تَ فْست اختقافی اص ۸ اکترب ۷۰۰۲‬
    ‫پؼتیثاًی هی کٌذ . هایکشّعافت کاهپًٌْت ‪Windows Genuine‬‬
   ‫‪ Advantage‬سا اص 7‪ IE‬ززف کشدٍ اعت ّ ‪ IE‬سا دس دعرتط متاهی‬
               ‫کاستشاى ّیٌذّص قشاس دادٍ اعت .‬
                      ‫تاریخچً اوتشار‬
 ‫دس ۱۳ ژاىّیَ ۶۰۰۲ ، هایکشّعافت تْلیذ تتا ی ػوْهی ایٌرتًت‬
  ‫اکغپلْسس ۷ ( پیؼ منایؼ تتا ۲ : ًغخَ قثل اص تتا ۲ ) تشای‬
‫ّیٌذّص ایکظ پی عشّیظ پک ۲ سا تش سّی ّب عایت خْد هٌتؾش کشد‬
    ‫( ػذم اًتؾاس تشای ّیٌذّص عشّس ۳۰۰۲ عشّیظ پک ۱) . ایي‬
     ‫تْلیذ ّ عایش تْلیذات ػوْهی تا صهاى اًتؾاس ایٌرتًت‬
   ‫اکغپلْسس ۷ دس ًیوَ اّل عال ۶۰۰۲ تاقی هاًذًذ ّ عشاذمام‬
  ‫ًغخَ هنایی دس ًیوَ دّم ۶۰۰۲ هٌتؾش ؽذ . تْلیذ هاقثل تتا‬
   ‫دس ۰۲ هاسچ ۶۰۰۲ تَ ۵،۵۳۳۵،۰،۷ تاصٍ سعاًی ؽذ . تتا ۲‬
     ‫ّاقؼی دس ۴۲ آپشیل ۶۰۰۲ هٌتؾش ؽذ. تَ ػالٍّ ایٌکَ دس‬
      ‫ا‬
  ‫کٌفشاًظ 06‪ ،MIX‬تیل گیتظ گفت کَ هایکشّعافت اخیشً دس دّ‬
  ‫ًْع تؼذی ‪ IE‬تؼذ اص ًْع ۷ کاس کشدٍ اعت. دس ۹۲ ژّئي عال‬
    ‫۶۰۰۲، هایکشّعافت، تتای ۳ ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ سا تشای‬
 ‫ّیٌذّص ایکظ پی2‪ّ ، SP‬یٌذّص ایکظ پی چاپ 46‪ّ ّ X‬یٌذّص عشّس‬
    ‫۳۰۰۲ عشّیظ پک ۱ سا ساٍ اًذاصی کشد. ّیژگیِای فشػی ‪UI‬‬
  ‫پاکغاصی، تٌظین جمذد کلیذُا تا دسگ ّ دساپ کشدى (کؾیذى ّ‬
  ‫ذرف کشدى) ّ ًیض پیؾشفت ُای چؾوگیش ػولکشد. دس ۴۲ اگْعت‬
 ‫عال ۶۰۰۲، اّلیي کاًذیذ ‪RCI‬ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ تشای ّیٌذّص‬
  ‫ایکظ پی2‪ّ ّ SP‬یٌذّص ایکظ پی ًغخَ 46‪ّ ّ X‬یٌذّص عشّس ۳۰۰۲‬
  ‫عشّیظ پک ۱ ساٍ اًذاصی ؽذ. ایي آخشیي ًْع ساٍ اًذاصی ؽذٍ‬
   ‫7‪ IE‬قثل اص آخشیي ساٍ اًذاصی هی تاؽذ. دس ۸۲ عپتاهرب عال‬
 ‫۶۰۰۲، دس ؽشکت خذهات فٌی خقْفی ؽاسپ ۳ کٌفشاًغی تشپاؽذ ّ‬
  ‫ًتایح حتقیق اسائَ ؽذ ّ تْعظ هایکشّعافت هْسد تاییذ قشاس‬
 ‫گشفت ّ ُؾت ساٍ زل ‪ anti-phishing‬دس ایٌرتًت اکغپلْسس ۷(تتا ۳)‬
‫هْسد اسصیاتی قشاس گشفت. ایي حتقیق، تْاًایی حمذّد کشدى ‪phish‬‬
 ‫سا اسصیاتی کشد ّ ساخغ تَ آى اخغاس هی دُذ ّ تَ عایت ُای‬
   ‫خْب کوک هی کٌذ. دس ۸۱ اکترب عال ۶۰۰۲ ، 7‪ IE‬دس ّب ّ دس‬
  ‫عایت هایکشّعافت دات کام ساٍ اًذاصی ؽذ ّ اص عشیق ‪)AU‬تَ‬
 ‫سّص کشدى ُای خْدکاس) دس اّل ًْاهرب، تَ ػٌْاى یک عایت تَ‬
 ‫سّص ؽذٍ، هٌتؾش ؽذ. ‪ AU‬تَ کاستشاى ًؾاى هی دُذ چَ صماًی‬
    ‫7‪ IE‬آهادٍ ًقة اعت ّ تَ منایؼ ّیژگیِای کلیذی ّ هِن ّ‬
         ‫ا‬
     ‫اًتخاب ُا تشای ًقة کشدى، ًقة ًکشدى یا تؼذً اص هي‬
                  ‫تپشعیذ، خْػ آهذ هی گْیذ.‬

   ‫دس ۸ ًْاهرب عال ۶۰۰۲ ًْػی ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ تشای‬
              ‫ّیٌذّص ّیغتا ساٍ اًذاصی ؽذ.‬
 ‫دس ۱۱ ًْاهرب عال ۶۰۰۲ ًْػی دیگش اص ّیٌذّص ایکظ پی‬
                 ‫هْخْد ساٍ اًذاصی ؽذ.‬
   ‫دس ۴۲ اکترب عال ۷۰۰۲ ّیٌذّص عشّس ۸۰۰۲ ، 1‪ RC‬ساٍ‬
                       ‫اًذاصی ؽذ.‬
 ‫دس ۴ اکترب عال ۷۰۰۲ آخشیي ًْع ّیٌذّص ایکظ پی هْخْد‬
                       ‫عاختَ ؽذ.‬
              ‫امکاوات و تغییرات جذیذ‬
 ‫تَ دالیل اهٌیتی، ایٌرتًت اکغپلْسس دس هذت ًَ چٌذاى عْالًی‬
 ‫تا ّیٌذّص اکغپلْسس ‪ shell‬ادغام ؽذ. فایلِای حملی تایپ ؽذٍ‬
 ‫دس 7‪ IE‬تا اعتفادٍ اص ّیٌذّص اکغپلْسس ‪ shell‬تاص هی ؽًْذ ّ‬
 ‫ّب عایت ُای تایپ ؽذٍ دس ّیٌذّص اکغپلْسس ‪ shell‬تا اعتفادٍ‬
 ‫اص خغتدْگش ّب پیؼ فشك تاص هی ؽًْذ. زالت زفاظت ؽذٍ )کَ‬
    ‫فقظ دس ّیٌذّص ّیغتا هْخْد اعت) اص عشیق خغتدْگش دس‬
   ‫‪ SendBox‬قشاس هی گیشد زتی تا زقْقی کورت اص زغاب کاستش‬
  ‫حمذّد. مهچٌیي هی تْاًذ پْؽَ فایل ُای هْقتی ایٌرتًتی سا‬
‫تٌْیغذ ّلی منی تْاًذ تشًاهَ ُای ًقة ّ ُش کذام اص تشکیثات‬
 ‫عیغتن ػاهل سا تذّى خشیاى کاسگضاس تغییش دُذ. زالت محایت‬
  ‫ؽذٍ 7‪ IE‬تش تکٌْلْژی کٌرتل زغاب کاستش تکیَ داسد. ًْع ۷،‬
  ‫زاهی کلیذ خغتدْعت یک ًْع سایح دس ّب خغتدْگشاى حماعثَ‬
  ‫اعت. داسای یک ّیژگی خذیذ تَ ًام کلیذُای عشیغ کَ هشّس‬
  ‫خمتقشی سّی کلیذُای تاص هی کٌذ. تٌاتشایي تا ساٍ اًذاصی‬
 ‫تتای ۳ پیؾشًّذٍ، کاستش هی تْاًذ اص دّ عشف کلیذُا سا تا‬
 ‫دسگ کشدى سّی آهنا تٌظین کٌذ. ًْع ًیض اص زیغَ ػٌاّیي تیي‬
‫املللی ‪ IDN‬تا محایت ضذتقلیذی، محایت هی کٌذ.چٌاًچَ کاستش ّب‬
   ‫عایتی سا هؾاُذٍ کٌذ کَ امسؼ تَ صتاى خاسخی تاؽذ، (تا‬
 ‫کاساکرت غیشالتیي تاؽذ) دس پیي کذ آى اعن ًؾاى دادٍ هی ؽْد‬
‫الثتَ اگش کاستشصتاى ًقة ؽذٍ سا تاییذ ًکشدٍ تاؽذ. مهچٌیي،‬
‫کاساکرتُای غیشالتیي هی تْاًٌذ زیغَ ُای خافی داؽتَ تاؽٌذ ّ‬
  ‫تا کاساکرتُای التیي خملْط ؽًْذ. دس هْسد تؼذی، پیي کذ دس‬
 ‫فْستی تَ کاس هی سّد کَ تشای تاییذ ًْؽتَ ُای غیشالتیي کَ‬
  ‫ًقة ًؾذٍ هْسد اعتفادٍ قشاس تگیشد. ایي هاًغ کالُربداسی‬
  ‫کشدى هی ؽْد تؼضی اص کاساکرتُا خایگضیي کاساکرت هؾاتَ تا‬
‫الفثای هتفاّت هی ؽًْذ. تاکظ حتقیق دس مست ساطت ّ تاال اضافَ‬
  ‫هی ؽْد.هْتْس حتقیق پیؼ فشك تشگشفتَ اص زیغَ ُای ایٌرتًت‬
   ‫اکغپلْسس ۶، ًْاساتضاسُای هتفاّت هْتْس حتقیقی داسد کَ‬
 ‫اسائَ تْامنٌذی ُای حتقیق سّی ًْاس آدسط سا حتت الؾؼاع قشاس‬
      ‫هی دُذ ّلی هتیَ کٌٌذگاى دیگش دمکي اعت اضافَ ؽًْذ.‬
‫هایکشّعافت ، لیغتی اص هتیَ کٌٌذگاى هؼوْلی دس اختیاس قشاس‬
    ‫هی دُذ. تاکظ حتقیق اص ‪ A9.COM‬تکٌْلْژی حتقیق تاص تشای‬
 ‫اسعال کشدى حتقیق تَ هتیَ کٌٌذگاى اعتفادٍ هی کٌذ. اعتفادٍ‬
‫اص هؼیاس مهگاًی تاػث عادٍ تش ؽذى ّب عایت ُا اص مجلَ حتقیقات‬
‫اص پیؼ تؼشیف ؽذٍ دس تاکظ حتقیقی هی ؽْد. مهچٌیي لیغت خاهؼی‬
   ‫اص حتقیق هتیَ کٌٌذگاى هؼشّفی کَ هی تْاًٌذ تَ تاکظ حتقیق‬
    ‫اضافَ ؽًْذ سا دس اختیاس قشاس هی دُذ. تا ساٍ اًذاصی‬
    ‫ّیٌذّص ایٌرتًت اکغپلْسس ۷، هایکشّعافت ، لیغتی اص هتیَ‬
     ‫کٌٌذگاى هؼشّف تا اتضاسی کَ تتْاًٌذ اص دّ خِت هتیَ‬
 ‫کٌٌذگاى حتقیقی ۷سا تشای تاکظ حتقیق ایداد کٌٌذ، سا تَ سّص‬
  ‫هی کٌذ. تاییذ ّضْذ کاًال آلفا پیکغل دس تقاّیش ‪ً PGN‬یض‬
    ‫اضافَ هی ؽْد. ‪ Feed reader‬تلفیق یافتَ دس ایي گشٍّ اعت‬
‫تٌاتشایي کاستشاى هی تْاًٌذ تذّى خْاًٌذٍ ‪ RSS‬خذاگاًَ، ّب‬
 ‫ُای تغزیَ (‪ RSS‬یا امت) سا خبْاًٌذ. ّیژگیِای هشتْط تَ کؾف‬
    ‫تغزیَ امتی ّ تْاًایی دس دسک تاصیاتی تغزیَ تَ سّص زتی‬
   ‫صهاًی کَ خغتدْگش ّب دس زال زشکت اعت، ًیض تاثیش داسد.‬
    ‫ایي عایت ًیض تشای تْعؼَ دٌُذگاى ؽخـ عْم اص عشیق ‪API‬‬
    ‫هْخْد هی تاؽذ تٌاتشایي فِشعت تغزیَ ُای هْسد اعتفادٍ‬
   ‫آتْمناى هی ؽْد. ّ تا اضافَ کشدى 7‪ ،IE‬تغزیَ ُا، تا خْد‬
    ‫هایکشّعافت اسائَ هی ؽًْذ ّ تشای عغر ‪ RSS‬تْامنٌذی ُای‬
  ‫قاتل هالزظَ ّ پیؾشفتَ ای سا ایداد هی کٌٌذ. خبؼ ُای فؼال‬
 ‫‪ OPT-IN‬دس ‪ X‬فؼال کٌرتل هی ؽًْذ ّ تَ ًقة کوک هی کٌٌذ. ایي‬
  ‫زالت، اهٌیت اثثات ًؾذٍ ّ کٌرتل آعیة پزیش سا هبرت هی کٌذ.‬
  ‫کٌرتل ‪ X‬فؼال سا هی تْاى تا قشاس دادى دس اعالػات اًتخاب‬
  ‫کشد. کاستش هی تْاًذ تا اعتفادٍ اص هذیش ‪ ADD-ON‬کٌرتل ‪X‬‬
  ‫فؼال سا تَ خشیاى تیاًذاصد ّ قغغ کٌذ.تغضی اص پیؾشفت ُا‬
       ‫دس ‪ CSS,DOM,HTML‬هْسد تاییذ قشاس گشفتَ اًذ. ُذف‬
    ‫هایکشّعافت اص ًْع ۷، پیذا کشدى ّیشّط ُای هِن ّ زیغَ‬
  ‫ُایی کَ تاػث هؾکالت ػذیذٍ تشای گغرتػ دٌُذگاى هی ؽْد، هی‬
   ‫تاؽذ ّ تؼذ پْؽؼ هؼیاسُا ّ اعتاًذاسدُای تؼذی سا هبرت هی‬
‫کٌٌذ. هؾکل هؾخـ هشتْط تَ خبؼ مست ساعت ّب پیح)ففسَ ّب) قغغ‬
   ‫ؽذى دس صهاًی اعت کَ ففسَ چاپ ؽذٍ تؼییي هی ؽْد. تا هنت‬
   ‫هٌاعة تا ففسَ خاؿ، اص حمتْای ففسَ هی تْاى فشفٌظش کشد.‬
‫ّاکٌؼ افالزی پیؼ منایؼ چاپ ًیض تَ کاس کوک هی کٌذ کَ ًؾاًَ‬
   ‫ُای اعشاف ففسَ سا دسگ کٌذ ّ ًتایح سا تالفافلَ هؾاُذٍ‬
‫کٌذ. اًتخاب کٌٌذٍ ‪ PAGE ZOOM‬تَ گْػٍ پائیي مست ساعت ّاکٌؼ‬
 ‫کاستش اضافَ هی ؽْد. تشخالف زالت ‪ TEXT SIZE‬ایي حمتْای کاهل‬
    ‫ففسَ ّب سا تٌظین هی کٌذ ّ تَ عادٍ تش ؽذى خْاًذى دس‬
 ‫تقاّیش تضسگرت کوک هی کٌذ. فًْت ُا تا تفکیک هبرت (‪)Resolation‬‬
 ‫اسائَ هی ؽًْذ. ‪( Clear type‬پاک کشدى تایپ) هاتقی عیغتن ػاهل‬
  ‫سا تَ عْس خذاگاًَ دمکي ّ ًادمکي هی کٌذ. ‪ Phishing filter‬خذیذ‬
  ‫ػلی سغن ‪ ّ phishing scams‬عایش ّب عایت ُایی کَ دمکي اعت تشای‬
   ‫کاستش خِت ّاسد ؽذى تَ اعالػات ؽخقی ؽاى خغشًاک تاؽٌذ،‬
  ‫تاییذ ؽذٍ ُغتٌذ. ّقتی دمکي ؽًْذ، ُش ّب عایت ، کاستشی سا‬
 ‫هی تیٌذ کَ لیغت افلی هشتْط تَ عایت ُای هؼشّف ‪ phishing‬سا‬
 ‫کٌرتل هی کٌذ. اگش عایت فِشعت ؽْد، کاستش آگاٍ هی ؽْد. تا‬
 ‫دس ًظش گشفنت پیاهذُای خقْفی ایي ّیژگی، آى تَ عْس خْدکاس‬
   ‫هیغش منی ؽْد، ّقتی ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ سا ؽشّع هی کٌذ اص‬
 ‫کاستش پشعیذٍ هی ؽْد کَ آیا ایي کاس دمکي اعت. هایکشّعافت‬
 ‫دس ساتغَ تا ؽشکت ُایی کاس هی کٌذ کَ دس تؾخیـ تشًاهَ ُای‬
 ‫‪ phishing‬زشفَ ای ُغتٌذ ّ لیغت هشتْط تَ عایت ُای هؼشّفی کَ‬
 ‫تَ دقت ّ تا عشػت تَ سّص هی ؽًْذ، سا تاییذ هی کٌذ. ًْاس‬
 ‫آدسط ّ ًْاس اتضاس دس متام پٌدشٍ ُا ًؾاى دٌُذٍ ‪ُpopup‬ا هی‬
 ‫تاؽذ ّ تَ هاًغ ؽذى دس عایت ُای تذ اص تغییش دادى آهنا تَ‬
 ‫عایت ُای خْب کوک هی کٌذ. مهچٌیي زالت ُای ًْاس آدسط سًگی‬
  ‫تشای ًؾاى دادى قاتلیت اػتواد ففسَ اعت. ًْاس آدسط ّقتی‬
 ‫تَ سًگ قشهض تغییش هی کٌذ کَ پشّاًَ تضویٌی غیشهؼترب زافل‬
 ‫ؽْد. دس هْسد عایت ُایی کَ اص سهض اعتفادٍ منی کٌٌذ، ًْاس‬
 ‫آدسط عفیذ اعت. ّ اگش ففسَ تا پشّاًَ تضویٌی ػالی اعتفادٍ‬
 ‫، ًْاس عثض هی ؽْد. پٌدشٍ ُای هْدال هثل تاکظ ُای دیالْگ‬
 ‫فقط صهاًی ًؾاى دادٍ هی ؽًْذ، کَ کلیذی تشای آهنا ایداد ّ‬
  ‫اًتخاب ؽْد)دس چٌیي ّضؼیتی، سًگ کلیذ ًاسذمی هی ؽْد). تَ‬
  ‫ػثاست دیگش، پٌدشٍ ‪ save‬هْدال )منایی) هی ؽْد ّ ّقتی ‪saving‬‬
     ‫سّی ففسَ تا کلیذ ًؾاى دادٍ هی ؽْد کاستش منی تْاًذ‬
 ‫کلیذُای دیگش سا خغتدْ کٌذ. عْلی منی کؾذ کَ ًْاس اتضاس تَ‬
  ‫ً‬
  ‫‪ JavaScript‬کوک هی کٌذ تا دس ففسات خالی پیادٍ ؽْد )تقشیثا‬
  ‫خالی). ایي زالت ٌُْص دس ففسات دیگش هْسد تاییذ قشاس هی‬
 ‫گیشد گشچَ تْک هاسک ُا هی تْاًٌذ تَ دسعتی ػول کٌٌذ. دلیل‬
 ‫تغییش ٌُْص هؾخـ ًیغت. دس صهاى ًَ چٌذاى عْالًی ًْاس ّضؼیت‬
    ‫تَ هنت قذیوی کوک هی کٌذ تا ّاسد ؽْد ّ مهیؾَ ‪ُ ّ URL‬ش‬
  ‫ساتغی کَ تشای تاییذ ّخْد داسد، سا ًؾاى هی دُذ. ‪DELETE‬‬
 ‫ً‬
 ‫‪ BROWSING HISTORY‬عی یک هشزلَ تاسیخچَ خغتدْ ؽذٍ سا کاهال‬
                       ‫ال‬
  ‫پاک هی کٌذ. قثً ایي یک خشیاى چٌذ هشزلَ ای تَ کاستشاًی‬
 ‫ًیاص داؽت کَ زافظَ هناًی، تاسیخچَ، اؽکال اعالػات زفظ ؽذٍ‬
  ‫ّ اعن ُای ػثْس سا دس یک عشی اص هشازل هتفاّت پاک کٌٌذ.‬
 ‫ایي تشای هبرت کشدى اهٌیت ّ خلْت حمیظ چٌذکاستشی هثل ایٌرتًت‬
   ‫کافی هفیذ اعت. کلیذ تافتاسی ‪ّ .GO/REFRESH‬قتی ‪ URL‬دس‬
  ‫ًْاس آدسط تایپ هی ؽْد، کلیذ اص ‪ REFRESH‬تَ ‪ GO‬تغییش هی‬
    ‫کٌذ ّ ّقتی ‪ GO‬پٌِاى هی ؽْد، کلیذ اص ‪ GO‬تَ ‪REFRESH‬‬
 ‫تغییش هی کٌذ. دس ایي سّػ فضای تؼییي ؽذٍ تا تْل تاسُا تَ‬
 ‫زذاقل هی سعذ. هٌْی ‪ FORWARD ّ BACK‬تا یک هٌْ تشکیة هی‬
   ‫ؽْد کَ ًؾاى هی دُذ کَ کاستشاى دس هْقؼیت فؼلی تا ّسّد‬
  ‫خْد خلة تْخَ هی کٌٌذ. دس اکثش هْاسد، ففسَ دس تاال فؼال‬
 ‫هی ؽْد ّ لیغت ففسات تشهی گشدد ّلی اگش کاستشد یک ففسَ یا‬
 ‫تیؾرت سا تشگشداًذ، آیتن ُای دیگش دس تاالی ففسَ فؼال قشاس‬
 ‫هی گیشًذ کَ هی تْاًٌذ تَ خلْ ُذایت ؽًْذ. ‪FIX MY SETTING‬‬
 ‫متام ًقة ُا ّ آهنایی کَ دس زال تغییش اعت سا کٌرتل هی کٌذ،‬
    ‫اگش زیغَ ُای فؼال ًااهي ؽًْذ آى زیغَ ُا سا تَ کاستش‬
  ‫ًؾاى هی دُذ. کاستش ُن هی تْاًذ دکوَ ای سا فؾاس دُذ تا‬
    ‫ایي زیغَ ایوي ؽْد. ُیچ سّؽی تشای اص کاس اًذاخنت ایي‬
   ‫ُؾذاسُا ّخْد ًذاسد. پشّتکل ُا ّ تکٌْلْژی ُای قذین اص‬
     ‫تیي هی سًّذ: گْفش، تل ًت، اعکشیپت لت ُا، اًیویؾي‬
   ‫هغتقین، ّ کاًال ُای ‪( XBM‬فایل ُای ‪ً)CDF‬یض تَ ػٌْاى‬
‫آیتن ُای فؼال دعکتاپ هؼشّفٌذ. کٌرتل ّیشاػ ‪ DHTML‬اص 7‪IE‬‬
‫تشای ّیٌذّصُای ّیغتا خِت اص تیي تشدى زیغَ عغر تشای اهٌیت‬
  ‫اص محالت، اص تیي هی سّد. ‪ NO ADD-ONS‬تَ 7‪ IE‬کوک هی کٌذ تا‬
 ‫تذّى عْل کؾیذى ًقة آغاص تَ کاس کٌذ. هٌْ تاس تا کوک فضای‬
            ‫تیؾرت تشای ففسات ّب هی تْاًذ خمفی ؽْد.‬
                  ‫هبرت شذن منت اوتخاتی‬
 ‫تقْیت چیپش ایٌرتًت اکغپلْسس ۷ :۶۵۲ تایت) فقظ تشای ّیغتا،‬
 ‫7‪ّ ّ IE‬یٌذّص ایکظ پی تشای محایت اص ۸۲۱ تایت). ًْاس آدسط‬
 ‫صهاًی قشهض هی ؽْد کَ تَ ّعیلَ عایت اهي کَ هؾکالتی داسد،‬
‫پشّاًَ ای اسائَ ؽْد. دس هْسد ُذایت تَ مست عایت کَ تا پیؼ‬
 ‫فشك حمذّد هی ؽْد فقظ تؼذ اص ایٌکَ کاستش تَ ّضْذ هغیش سا‬
 ‫تاییذ کٌذ، دعرتعی تَ آى آعاى هی ؽْد. 7‪ IE‬اص ‪ EV‬محایت هی‬
  ‫کٌذ (پشّاًَ ُای هؼترب گغرتدٍ) دس زالیکَ عایت ُای اسائَ‬
‫ؽذٍ دس پشّاًَ ‪ EV‬تَ سًگ عثض ُغتٌذ. الگُْای اخشایی خذیذ‬
‫جموْػَ سّػ ُا تشای 7‪ IE‬تَ عْس خْدکاس سّی زیغَ کٌرتل کٌٌذٍ‬
 ‫صهاًی تاسگیشی هی ؽًْذ کَ جموْػَ سّػ ُا دس ایغتگاٍ کاسی‬
  ‫تاص تاؽٌذ خائیکَ 7‪ً IE‬قة ؽذٍ اعت. ایي الگُْای اجسایی‬
     ‫خذیذ تَ کٌرتل زیغَ فیلرتی ‪ anti-phishing‬کوک هی کٌٌذ.‬
‫وصة جمذد حیطً ٌای ایىرتوت اکسپلورر: متام فایل ُای هْقتی سا‬
‫ززف هی کٌٌذ، ّ خغتدْگش ‪)add-ons‬ضوائن) سا اص کاس هی اًذاصد‬
‫ّ متام زیغَ ُاي تغییش کشدٍ ّ زیغَ ُای ػاهل سا دّتاسٍ ًقة‬
  ‫هی کٌذ. دس فْستی کَ خغتدْگش دس زیغَ غیشقاتل اعتفادٍ‬
         ‫قشاس تگیشد، هی تْاى اص آى اعتفادٍ کشد.‬


                    ‫پشتیثاوی سیستم عامل‬
‫هٌظْس اص پؾتیثاًی اخشا ؽذى سّی عیغتن ػاهل تذّى ُیچ گًَْ‬
                  ‫تقلیذ (‪ )Emulation‬اعت.‬
 ‫عیغتن ػاهل ُای تشسعی ؽذٍ ػثاستٌذ اص : ,‪Windows, Mac OS X‬‬
                      ‫‪. Mac OS 9, Linux‬‬
‫هشّسگش ‪ Internet Explorer‬مهشاٍ ‪ Windows‬هْخْد اعت ّلی سّی عیغتن‬
               ‫ػاهل دیگشی قاتل اخشا ًیغت.‬
        ‫هشّسگش ‪ Firefox‬فقظ سّی 9 ‪ Mac OS‬اخشا منی ؽْد.‬
‫هشّسگش ‪ Opera‬سّی مهَ ی عیغتن ػاهل ُا اخشا هی ؽْد ّلی ًغخَ‬
       ‫ُای خذیذتش اص 30.6 سّی 9 ‪ Mac OS‬اخشا منی ؽْد.‬
                      ‫خصوصیات مرورگرٌا‬
 ‫خقْفیات هشد تشسعی ػثاستٌذ اص: هذیشیت چْب الف(‪،)Bookmark‬‬
            ‫هذیشیت داًلْد ّ هذیشیت سهض ػثْس .‬
   ‫دس کل فقظ ‪ Internet Explorer ّ Avant‬قاتلیت هذیشیت داًلْد‬
                            ‫ًذاسًذ.‬
                        ‫خصوصیات دسرتسی‬
 ‫خقْفیات ػثاستٌذ اص: خغتدْی تا تة، خلْگیشی اص پاپ آپ ّ‬
                    ‫تضسگٌوایی ففسَ.‬
  ‫فقظ هشّسگش ‪ Firefox‬قاتلیت تضسگٌوایی ففسَ ًذاسد الثتَ‬
 ‫قاتلیت تضسگ کشدى هنت سا داسد اها منی تْاًذ چیض دیگشی تَ‬
                   ‫خض هنت سا تضسگ کٌذ.‬
                      ‫پشتیثاوی پروتکل‬
     ‫پشّتکل ُای هْسد تشسعی: ‪HTTP, Email, FTP, Gopher, URL‬‬
‫هشّسگش ‪ Internet Explorer‬پشّتکل ‪ HTTP‬سا تا زذّدی پؾتیثاًی هی‬
   ‫کٌذ ّ ‪ Email, URL, Gopher‬سا پؾتیثاًی منی کٌذ ّلی ‪ FTP‬سا‬
                     ‫پؾتیثاًی هی کٌذ.‬
     ‫هشّسگش ‪ Firefox‬مهَ تَ خض ‪ Email‬سا پؾتیثاًی هی کٌذ.‬
    ‫هشّسگش ‪ Opera‬مهَ سا پؾتیثاًی ّلی ‪ Gopher‬سا تا زذّدی‬
                    ‫پؾتیثاًی هی کٌذ.‬
                   ‫پشتیثاوی فرمت ٌای عکس‬
     ‫فشهت ُای مّسد تشسعی: ‪JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PDF‬‬
‫هشّسگش ‪ Internet Explorer‬فشهت ُای ‪ JPEG 2000 ّ PDF‬سا پؾتیثاًی‬
   ‫منی کٌذ ّ ‪ PNG ّ JPEG‬سا تا زذّدی پؾتیثاًی هی کٌذ.‬
‫هشّسگش ‪ Opera ّ Firefox‬فشهت ُای ‪ JPEG 2000 ّ PDF‬سا پؾتیثاًی‬
                          ‫منی کٌٌذ.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:6/5/2010
language:Persian
pages:15