PowerPoint prezentace _1 MB_ - Onom_Topic+ platforma pro evropskou by chenboying

VIEWS: 5 PAGES: 34

									platforma pro evropskou „občanku“

          OKsystem s.r.o.
          www.oksystem.cz
  Ing. Ivo Rosol, CSc.   Ing. Vítězslav Vacek
  ředitel divize služeb   vedoucí projektu
  rosol@oksystem.cz     bezpečnosti
               vacek@oksystem.cz
        2A302         European Smart Card Platform for Citizenship
                     and Mobile Multimedia Applications Project objectives                         Project structure
                                   Split in 2 sub-projects and 9 work packages
 Two directions are targeted
                                   sub-project A : European Citizen Card
  provide a complete technical platform
                                   sub-project B : Mobile Multi Media
 enabling the European Governments to issue
                                   WP1 : Management and dissemination
 interoperable e-identity documents                 WP2 : Use cases
                                   WP3 : Architecture
  develop a complete HW and embedded SW               WP4 : Specifications
 platform taking full profit of the enormous             WP5 : Infrastructure and interfaces
                                   WP6 : Biometrics
 potentialities offered by the development of            WP7 : Platform development
 premium Mobile Services                       WP8 : Tools and methodology
                                   WP9 : Demonstrators


Duration :  Q2-2005 to Q4-2007
Manpower : 305 man.year
Countries :  Czech Republik - France – Hungary - Italy – Spain – Sweden - The Netherlands
     Komunikace s čipovou kartou
Komunikační protokoly - kontaktní ISO 7816-3, USB ISO 7816-12, bezkontaktní (RF)
ISO 14443 A/B + NFC + VHDR v Onom@topic+

Aplikační protokol ISO 7816-4,8 (APDU)

               1. APDU (Command)


               2. APDU (Response)
   Stav techniky a standardizace v
     průběhu projektu 1/2
Základní standardy v oblasti čipových karet (ISO 7816)
 existují řadu let, ale nezaručují plnou kompatibilitu
 na aplikační úrovni a využívají poměrně archaický
 aplikační protokol (APDU)
Rozvíjí se bezkontaktní komunikace, důležité aplikace
 vyžadují vyšší přenosovou rychlost a vyšší bezpečnost
 (dodatky k standardu ISO 14443 až 848kb/s, VHDR
 1.7, 3.4 a 5.1Mb/s, specifikace EAC pro ICAO)
   Stav techniky a standardizace v
     průběhu projektu 2/2
 Potřeba lépe definovaných služeb čipové karty
 (povinné APDU, povinné autentizační protokoly,
 eliminace chování závislých na implementaci) –
 tvorba evropského standardu ECC (CEN TC224
 WG15)
 Neexistující standard pro middleware, pouze
 technické specifikace (zejména) obecných
 kryptografických rozhraní (PKCS#11, MS CAPI,
 JCA) – tvorba mezinárodního standardu ISO/IEC
 24727
    Hlavní východiska projektu

V rámci Evropy:
 Definované služby (na vyšší úrovni) čipové platformy
  jsou Identifikace, Autentizace a digitální podpis
  (Signature) – IAS podle ECC-2.
 Tyto služby musí být jednoduchým, otevřeným a
  interoperabilním způsobem dostupné klientským
  aplikacím (zajišťuje middleware podle ECC-3)
 Měla by být zachována širší mezinárodní
  interoperabilita na základě definice rozumné
  implementace ISO 24727 (ECC-3 podmnožina ISO)
 Identifikace, autentizace, ePodpis (IAS)


IAS jako základ pro elektronickou administrativu vzešel
 z iniciativy eEurope Smart Card Charter (eESC, v
 rámci akčního plánu EU eEurope)
IAS se stal základem European Citizen Card - čtyřdílný
 standard vytvářeném v rámci CEN
 Evropské standardizační organizace

CEN – European Committee for
 Standardisation

CENELEC - European Committee for
 Electrotechnical Standardisation

ETSI – European Telecomunications Standards
 Institute

CEN a ISO uzavřeli Vídeňskou dohodu o
 spolupráci (30% standardů v tomto režimu)
             CEN
CEN charakterizuje
 30 národních členů (ČNI za ČR)
 více než 60.000 expertů
 vydal více než 10.000 evropských standardů
 náklady 800 milionů EUR jsou z 80% kryty společnostmi
 poskytující experty

CEN vytváří:
 evropské standardy – EN
 technické specifikace – TS
 informativní technické zprávy – TR
 pracovní specifikace – CWA
Práce CEN probíhá v technických výborech
     Technický výbor CEN/TC 224

CEN/TC 224 Machine readable cards, related device
 interfaces and operations

CEN/TS 15480-1 Identification card systems – European Citizen Card –
 Part 1: Physical, electrical and transport protocol characteristics
CEN/TS 15480-2 Identification card systems – European Citizen Card –
 Part 2: Logical data structures and card services
CEN/TS 15480-3 Identification card systems – European Citizen Card –
 Part 3: ECC interoperability using an application interface
CEN/TS 15480-4 Identification card systems – European Citizen Card –
 Part 4: Reccomendation for ECC issuance, operation and use
        Definice ECC

ECC je personalizovaná čipová karta formátu ID-
 1 s kontaktním rozhraním ISO 7816-3 (12)
 nebo bezkontaktním rozhraním ISO/IEC
 14443.
ECC podporuje služby IAS (Identification,
 Authentication, Signature) na základě CEN/TS
 15480-2
    Fyzické specifikace ECC 1/2

ECC musí:
 integrovat čipový modul pracující v kontaktním režimu
 podle ISO 7816 a podle ISO 14443, pokud bude
 pracovat v bezkontaktním režimu
 obsahovat administrativní údaje držitele (jména...)
 obsahovat černobílou nebo barevnou fotografii a
 podpis držitele
 obsahovat MRZ podle doporučení ICAO 9303-1
 obsahovat fyzické bezpečnostní elementy alespoň třídy
 1 a 2 (3 a 4 doporučeny na národním základě)
    Fyzické specifikace ECC 2/2

Materiál těla karty není předepsán, musí být
 kompatibilní s kontaktní, bezkontaktní a
 personalizační technologií
Biografická data na lícové straně by měla být
 personalizována do materiálu těla karty
Podtisk by měl obsahovat guilloches, duhový
 tisk, UV fluorescentní prvky, OVI a mikrotisk
 nebo srovnatelnou technologii na datové
 straně
  Lícová strana ECC Vlajka     Název dokumentu    Země


       Údaje o držiteli
       Administrativní údaje
Fotografie

                   Bezp.
                   prvek OVF

 Podpis držitele
Rubová strana ECC   Popis fixních polí na lícové straně

čip ISO 7816
             Podpis vydavatele

        Adresa pro zaslání ztracené karty   Strojově čitelná zóna (Doc 9303 - 3)
         Funkce ECC

 vizuální i elektronická identifikace a autentizace
 držitele s využitím referenčních dat uložených na
 kartě
 oboustranná autentizace mezi kartou a
 terminálem, pokud požaduje aplikace
 bezpečný přenos dat pomocí kontaktního a
 volitelně bezkontaktního rozhraní
 generování elektronického podpisu
 mechanismus řízení přístupu k uloženým datům
 multiaplikační podpora
      Interoperabilita ECC

Elektronická interoperabilita ECC je dosažena ve
 3 vrstvách:
společná sada příkazů a datových struktur
 (CEN/TS 15480-2)
middleware API (CEN/TS 15480-3)
definice profilů ECC (CEN/TS 15480-4)
Operační systém čipové karty ECC


     Onom@topic IAS
  Onom@topic - operační systém

Aplikace IAS rezidentní na čipové kartě tvoří
 operační systém čipové platformy
 Onom@topic+.
Aplikace vychází z publikovaného standardu
 CEN/TS 15480-2.
    Základní komponenty IAS

Hierarchický souborový systém podle ISO
 7816-4
Bezpečnostní architektura a služby
Příkazová sada
     Souborový systém IAS

Fixní počet DF a EF
Implementace pomocí 3 polí - directory list
 array, file list array, data blocks array
Typy EF: Transparent, Linear fixed, Linear
 Variable, Cyclic
Operace v systému souborů: inicializace,
 vytvoření MF, vytvoření DF, vytvoření EF,
 smazání DF, smazání EF
     Bezpečnostní služby IAS

Symetric Device Authentication
Secure Messaging
Digital Signature
Client/Server Authentication
Encryption Key Decipherment
Card Verifiable Certificate Verification
Key Transport Protocol
       Příkazová sada IAS

 Sada příkazů pro souborový systém
  CREATE FILE, SELECT, READ BINARY, UPDATE BINARY, READ
  RECORD, UPDATE RECORD, APPEND RECORD, ACTIVATE
  FILE, DEACTIVATE FILE, TERMINATE DF, TERMINATE EF,
  DELETE EF
 Sada příkazů pro bezpečnostní služby
  GENERATE ASYMETRIC KEY PAIR, GET CHALLEGE, INTERNAL
  AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE, MUTUAL
  AUTHENTICATE, VERIFY, CHANGE REFERENCE DATA, RESET
  RETRY COUNTER, MANAGE SECURITY ENVIRONMENT,
  PERFORM SECURITY OPERATION
 Sada příkazů pro komunikaci
  GET RESPONSE
Software pro interoperabilitu

   Onom@topic middleware
  Návrh ISO standardů pro middleware

ISO/IEC FDIS 24727-1 Identification cards -- Integrated
 circuit card programming interfaces -- Part 1:
 Architecture
ISO/IEC FCD 24727-2 Identification cards -- Integrated
 circuit card programming interfaces -- Part 2: Generic
 card interface
ISO/IEC CD 24727-3 Identification cards -- Integrated
 circuit card programming interfaces -- Part 3:
 Application interface
ISO/IEC NP 24727-4 Identification Cards -- Programming
 Interfaces for Integrated Circuit Cards -- Part 4: API
 administration
ISO/IEC NP 24727-5 Identification Cards -- Programming
 Interfaces for Integrated Circuit Cards -- Part 5: Testing
   ISO/IEC FDIS 24727-1 – architektura

                                       Odvozeno z
Poskytovatel 1           Externí aplikace             ISO 24727-3

                                 Aplikační rozhraní (API)
Poskytovatel 2         Service Access Layer (SAL)
                  -                      Odvozeno z ISO
                                         24727-2
                                Generické rozhraní (GCE)
Poskytovatel 3       Generic Card Access Layer (GCAL)

                                Rozhraní čipové karty (HCE)
Poskytovatel 4         Aplikace rezidentní na             Odvozeno z CEN
                    kartě              ICC  TC224 WG15 spec.
   EF.DIR

                        Discovery data        DF.CIA
  Application Capabilities Descriptor   (Access Control List,    (ISO 7816-15)
                      Elements of Identities,
           Odvozeno z        Data Sets for IOP)       Odvozeno z ISO
           ISO 24727-2                        24727-3
 Hlavní cíle Onom@topic middleware

Kompatibilita s ISO 24727
Podpora biometrické autentizace a biometrických
zařízení
Možnost síťové komunikace s čipovou kartou
Podpora šifrované komunikace s čipovou kartou (secure
messaging)
Podpora vysokorychlostních bezkontaktních zařízení
(VHDR)
Maximální využití existujících standardů (ISO 7816-15)
                 Servisní vrstva SAL
                            Služby připojení
                             Navázání/rušení spojení
       APPLICATION LAYER
                            Aplikační služby
                     MIDDLEWARE   Seznam aplikací, vytváření aplikací
    SERVICES ACCESS LAYER (SAL)          Služby datových objektů
                             Čtení, zápis, vytváření, mazání
    CARD INSTRUCTION LAYER (CIL)          Kryptografické služby
                             Šifrování, dešifrování, hash, podpis,
    CARD TRANSPORT LAYER (CTL)
                             ověření podpisu, náhodná čísla
                            Služby diferenciální identit
IFD 1     IFD 2          IFD 3
                             Čtení seznamu identit, vytváření,
CARD     CARD           CARD
                             mazání identit
                            Autorizační služby
                             Čtení přístupových práv
                 Instrukční vrstva CIL

       APPLICATION LAYER             Zajišťuje nezávislost na
                     MIDDLEWARE
                            konkrétním typu čipové karty
    SERVICES ACCESS LAYER (SAL)
                            Volání CIL vrstvy přestavují
                            jakési virtuální instrukce které se
    CARD INSTRUCTION LAYER (CIL)
                            přeloží do řeči dané karty
    CARD TRANSPORT LAYER (CTL)
                            Poskytované služby:
                             Služby souborového systému
                             Autentizační služby
IFD 1     IFD 2          IFD 3
                             Kryptografické služby
CARD     CARD           CARD
                             Služby zabezpečené komunikace
                      Transportní vrstva CTL

                                     Zajišťuje přenos APDU příkazů do
               CIL REQUESTS
                                     čipové karty
                                     Rozšiřuje PC/SC o podporu
                      CARD TRANSPORT LAYER (CTL)    Biometrických čteček
       CARD TRANSPORT LAYER API                    Síťové komunikace
                                       Vysokorychlostních bezkontaktních
 PC/SC IFD
 HANDLER
          NON PC/SC IFD
           HANDLER
                           REMOTE IFD
                            HANDLER        zařízení
                                     Poskytované služby:
                               TCP/IP
  PC/SC
 RESOURCE
 MANAGER                                  Čtení seznamu čteček
                           REMOTE APPLICATION
                                       Navázání/rušení spojení
IFD 1  IFD 2    IFD 3
                           IFD HANDLER
                                       Čekání na události
                                       Biometrické operace
                           IFD 4
                                     Tato architektura byla převzata do
                                     ISO 24727-4
        Realizace šifrované komunikace

                                      Umožňuje aplikaci uchovávat
                      KENC
        HSM
                      KMAC                     Callback
                                      klíče v bezpečném úložišti
                                      Aplikace není nucena sdílet
        Application
                     functions

   Trusted
                  Request for APDU
environment   Plain data       encryption
                                      klíče s middleware
          Service Access Layer (SAL)
                                      Šifrování probíhá na úrovni
          Card Instruction Layer (CIL)


               CTL Proxy
                            Encryption keys
                            never leave secure  APDU příkazů, přesto aplikace
                              storage

            Secured APDUs
                                      nemusí znát jejich strukturu
               Network
                                      Middleware žádá aplikaci o
  Untrusted
 environment
                                      zašifrování/dešifrování dat
               CTL Broaker
   Demonstrátor Rousset, Francie
Pro demonstraci a prokázání správnosti koncepce byly v rámci
projektu demonstrovány dva komplexní příklady použití
middleware, které integrují inovativní technologie partnerů
projektu:

 Čipovou kartu se systémem IAS (Gemalto, Oberthur)
 Biometrickou autentizaci provedenou na kartě (Precise
 Biometrics)
 Bezpečné biometrické zařízení (ID3, Precise Biometrics)
 Vysokorychlostní bezkontaktní komunikaci VHDR (CEA Leti,
 NXP)
 Middleware kompatibilní s ISO 24727 (OKsystem)
 Systém ověření identity uživatele (Safelayer)
 Síťová komunikace, ActiveX (Compuworx)
  Zhodnocení mezinárodního projektu

Klady
 Všechny úkoly a cíle projektu byly týmem řešitele splněny
 Tým řešitele získal respekt u partnerů projektu a byl přizván
  k dalším mezinárodním projektům
 Byly získány cenné kontakty, znalosti a zkušenosti v oblasti
  tvorby mezinárodních standardů
 Vývoj a výzkum přinesl nové technologie a architekturu,
  která je základem pro komerční produkt OKsmart
Zápory
 Vyšší náklady a nižší efektivita v mezinárodním týmu
 Závislost na plnění cílů partnerů projektu
Cena Medea+ Board za nejlepší projekt roku 2007

Výbor MEDEA+ Board udělil
během výročního zasedání
MEDEA+ Forum 2007
v Budapešti cenu „Jean-Pierre
Noblanc Award for Excelence“ za
nejlepší projekt roku projektu
Onom@topic+.
Tato cena byla slavnostně
udělena před 350 delegáty a
členy výboru MEDEA+,
reprezentujících špičku
evropských společností
v mikroelektronice. Je to
historicky poprvé, kdy projekt
čipových karet obdržel tuto
cenu.

								
To top