Programi bazë Bazat e kompjuterit Nr Tema Oret 1 Pershkrimi i by Levone

VIEWS: 837 PAGES: 5

									                                       1

Programi bazë
Bazat e kompjuterit
 Nr                Tema                Oret
 1   Pershkrimi i kompjuterit. Programet dhe Pjesa Fizike     1.5
       Pjesa e përparme dhe pajisjet periferike.
       Pjesa e prapme, portat.
       Performanca e një kompjuteri.
       Pjesa e brendshme e Njësisë Qendrore.
       Hardware
       Software
       Teknologjia e informacionit
       Memorja
       Disqet

Programi i Windows bazë
 Nr          Tema                     Oret
 1  Hyrja në Windows                        0.5
        Shpjegimi i Desktop të Windows XP.
        Përdorimi i tastjerës dhe i mousit.
 2   Puna me dritaret                       1
        Hapja e programit
        Pjesët e dritares
        Manipulimi i dritares
        Kalimi nga njëra dritare në tjetrën
        Dritaret në kaskade
 3   Puna me dosjet                        1.0
        Domosdoshmëria e të punuarit me dosje
        Hapja e My Computer
        Krijimi i strukturës së dosjeve
        Zhvendosja, kopjimi dhe eleminimi i dosjeve
 4   Ikonat dhe Windows Explorer.                 0.5
        Personalizimi i toolbar-it me butonat standarte,
        duke shtuar apo hequr komanda.
        Desktop dhe ikonat. Shtimi i një shortcut
 5.   Regjistrimi i materialit. Puna me skedaret ( File).      1.5
     Perdorimi i programeve aplikative pjese e
     Windows XP
        Ruajtja, Hapja.
        Zhvendosja, kopjimi dhe eleminimi i skedarit (file)
 6     Kontroll i njohurive (Test Praktik)            1.5
                                      2


Puna me Office 2007
Njohuri bazë WORD 2007
 Nr                Tema               Oret
  1  Prezantimi me programin                   0.5
       Hapja e Programit
       Prezantimi i menuve dhe shufrave me instrumenta
        (Toolbar)
       Mënyrat e përzgjedhjes së tekstit
  2  Formatimi i tekstit me butonat e Toolbar-it te Formatimit.  1
  3  Tabelat                           1.5
       Krijimi i një tabele me numër të caktuar rreshta dhe
        kolona
       Shfaqja dhe fshehja e toolbar-ve
       Ndryshimi i tabelës me butonat e Toolbar-it Tables
        and Borders
  4  Tabelat praktike ( pune e pavarur)              1.5
  5  Vendosja e objekteve                     1.5
       Vendosja e clip art-ve
       Futja e fotove nga scanner apo camera digitale
  6  Vendosja e objekteve                     1.5
       Autotekste
       AutoShapes
       Text Box
       Word Art
       Bashkimi i objekteve në një objekt
 7.  Grafikët                           1.5
       Ndërtimi i grafikeve
       Ndryshimi i tipit dhe opsioneve të grafikëve
  8  Elementet të tjerë të perdorur ne WORD            1.0
       Bullets dhe Numbering
       Zëvendësimi i një elementi të tekstit me një tjetër
       Ndarja e tekstit në kollona
       Krye Shkronja (Drop Cap)
       Konvertimi i shkronjave (change case)
       Footnote
  9  Vendosja parametrave te faqes dhe printimi          1.0
       Rubrika Page setup
       Header and Footer
       Numri i faqes
       Print Preview dhe Printimi
 10  Praktike pune e pavarur                   1.0
 11  Perseritje te njohurive (Model kontrollues)         2.0
                                     3Njohuri baze Excel 2007
Nr                 Tema              Oret
  1  Prezantimi me programin                   1
       Hapja e Programit, Prezantimi i menuve dhe
        shufrave me instrumenta. Të përbashkëtat me Word.
        Regjistrimi dhe hapja e një workbook.
       Paraqitja i një workbook.
       Shtimi apo eleminimi i fletëve ne workbook
  2  Puna në Excel                        1
       Emërtimi i qelizave. Futja e informacionit,
        Modifikimi i të dhënave. Seri me numra.
       Formula të thjeshta. Kopjimi i të dhënave dhe
        formulës
  3  Puna në Excel                        1
       Formatimi i një tabele. Përdorimi i autoformat.
       Përdorimi i funksionit shumë .
       Printimi i faqes së punës
  4  Praktikë (punë e pavarur)                 1.5
  5  Referencat ndaj një qelize                 0.5
       Rrelative
       Absolute
       miste.
       Shembuj.
  6  Përdorimi i funksioneve të tjera              1
       Average
       Count
       max dhe min.
       Përdorimi i More Functions
  7  Praktikë (Model Kontrollues)                1.5
Powerpoint 2007
 Nr      Tema dhe argumentat që do të trajtohen       Oret
 1  Prezantimi Programi. Slide dhe ndertimi i tyre.       1.5
      Projektimi dhe ndertimi i nje prezantimi
      Formatimi i tektit
      Perdorimi i komandave te menusë Design
      Perdorimi i tranzicioneve tek menuja Animation,
       Percaktimi i tingullit dhe shpejtesise
 2  Efektet per Slide dhe kronometrimi.             1.5
      Perdorimi i Custom Animation
      Perdorimi i komandave te menuse Slide Show
      Regjistrimi i zerit per çdo slide
      Kronometrimi i kohes
      Ruajtja e prezantimit ne formatin PowerPoint Show
 3  Test praktik.                        1.5
                                                  4
Photoshop
 Nr       Tema dhe argumentat që do të trajtohen                   Oret
 1  Prezantimi Programi dhe ngjyrosje.                          1.5
      Interface dhe instrumentat
      Selektimi i pjesëve të fotos.
      Ngjyrosja e fotove
      Përdorimi i Navigator
      Ndryshimi i përmasave
      Ndriçimi dhe kontrast
 2  Manipulimi i fotove.                                 1.5
      Shkrime mbi foto
      Rrotullimi me kënd
      Punimi me layers.
      Filtra në një foto.
 3  Test praktik.                                    1.5Njohuri bazë Internet
 Nr      Tema dhe argumentat që do të trajtohen                   Oret
 1   Prezantimi i Internet si rrjet mbarëbotëror.                    1.5
       Hapja e programit Browser.
       Përcaktimi i Home Page.
       Lundrimi në Internet
 2   E-mail në Yahoo.                                  1.5
       Krijimi i postës
       Dërgimi i mesazheve
       Bashkangjitja e file-ve një mesazhi.
       Kartolina
       Shtimi i adresave në librin e adresave
 3   E-mail ne Hotmail.                                 1.5
       Lidhja në Messenger.
       Dërgimi i informacionit me Messenger
 4   Motorrët e kërkimit në internet.                          1.5
       Kërkimi i një informacioni, fotografi apo video me
        Google apo me Yahoo
 5   Shkarkimi i informacioneve në kompjuter                       2
       Shkarkimi i informacioneve
       Regjistrimi i informacioneve në kompjuter


Bazat e kompjuterit .......................................................... 1.5 ore
Njohuri bazë për Windows .............................................. 6 ore
Njohuri bazë WORD 2007 ................................................. 14 ore
Njohuri bazë Excel 2007 ................................................... 7.5 ore
Njohuri baze Power Point ................................................ 4.5 ore
Njohuri bazë Photoshop .................................................. 4.5 ore
Internet bazë ..................................................................... 8 ore
                                                 5

Gjithsej .............................................................................. 46 ore

								
To top