DISASTER RESPONSE, 16-18 NOVEMBER 2005, BÜYÜKDERBENT, KOCAELI by bak27323

VIEWS: 38 PAGES: 3

									           MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION PROGRAMME - FIRE BRIGADE REHABILITATION
           AND MODERNISATION PROJECTS AMSTERDAM-KOCAELI, DELFT-ADAPAZARI-CARITAS
           CONFERENCE: MARMARA FIRE BRIGADES TOWARDS A EUROPEAN STANDARD FOR
           DISASTER RESPONSE, 16-18 NOVEMBER 2005, BÜYÜKDERBENT, KOCAELI


SUNUM ÖZETİ

RAMAZAN SARICA, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı
AFETLERE MÜDAHALEDE POLİS TEŞKİLATININ YERİ VE ROLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmekte olan
Marmara Depremi Rehabilitasyon Programı’nın bir parçası olarak düzenlenen “Marmara Bölgesi
İtfaiye Teşkilatları: Afete Müdahalede Avrupa Standardı Konferansına” hoş geldiniz diyor, hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bulunduğumuz bölgede genel hayatı etkileyecek boyutta deprem, su baskını, toprak kayması, büyük
yangınlar, nükleer veya kimyasal sızıntı, salgın hastalıklar gibi afetlerin meydana gelmesi ihtimaline
karşı afetzedeleri güç durumdan kurtarmak ve onları normal hayata kavuşturmak için “Afetlere İlişkin
Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde her kuruluş kendisine düşen görev ve sorumluluk bilinci içinde planlı, programlı, örgütlü
ve hazırlıklı olmalıdır.
Emniyet Teşkilatı, kuruluşu, teşkilatlanma biçimi, organizasyon yapısı, emir komuta sistemine sahip
olması, 24 saat güvenlik ve asayiş hizmeti vermesi, halk tarafından en hızlı ve kolay ulaşılan bir kurum
olması gibi özellikleri nedeniyle afetlerde, organizasyona en büyük katkı sağlayan lokomotif bir
teşkilat, hatta olağanüstü şartlara en hazırlıklı teşkilatlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.Afetlere
müdahalede polisin yerini ve rolünü tespit için şu sorulara cevap aramak gerekmektedir:
Polis afet öncesinde afetlere karşı ne kadar hazırlıklıdır?
Polis afet anından itibaren:
     Haberleşmenin temini,
     Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,
  c) Kurtarma,
  d) Tıbbi ilk yardım, hasta ve yaralıların hastaneye nakli,
  e) Yangın söndürme,
  f) Emniyet ve asayişin sağlanması,
  g) Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,
  h) Ölülerin kimlik tespiti ve defni,
  ı) Geçici barındırmanın sağlanması,
  i) Enkaz kaldırma ve temizleme,
  j) Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,
Karantina tedbirlerinin alınması
şeklinde önceliklerine göre mevzuat gereği sıralanmış olan ilk yardım organizasyonlarında polislin yeri
ve rolü nedir?

1- Polis Afet Öncesinde Afetlere Karşı Ne Kadar Hazırlıklıdır?
Afet öncesinde mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış olan mevcut acil yardım planları doğrultusunda
tatbikatlara katılmakta, yürütülmekte olan eğitim programlarına iştirak ederek sürekli kendisini
yenilemekte, günlük görevi esnasında karşılaştığı toplumsal olaylar, yangınlar, büyük trafik kazaları, sel
baskınları gibi olaylarda almış olduğu trafik ve güvenlik tedbirleri ile sürekli uygulama imkanı
bulmaktadır.
2- Polis Afet Anından İtibaren:
a) Haberleşmenin Temini
Afet anında yönetimin faaliyete geçirilmesi ve müdahale gruplarının harekete geçirilebilmesi için, en
kısa yoldan haberin alınması ve durum tespitinin yapılarak ihtiyaca göre hizmet gruplarının en seri
şekilde olay yerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu konuda il ve ilçelerdeki teşkilat yapısı ile araç gereç
donanımı imkanlarıyla afet yönetimi ile olay yeri arasındaki haberleşmeyi en iyi sağlayabilecek kurum
şüphesiz ki “Polis Teşkilatı”dır. Çünkü telefon ve telsiz cihazlarıyla donatılmış haber merkezleri
vasıtasıyla, özellikle “155 Polis İmdat” telefonuna gelen ihbarlar görevli ekip ve devriyeleri vasıtasıyla
iyi bir haber alma ağına sahip bulunmaktadır
Gece ve gündüz sürekli görevde bulunan devriye ve ekipler, afet mahalline ilk ulaşanlar olmakta,
anında en yüksek birim amirine kadar sağlıklı bilgi akışı sağlanmaktadır. İl veya İlçe Kurtarma ve
Yardım Komitesinin başkanı olan vali veya kaymakam, en sağlıklı bilgi ve haberi ilk olarak polisten
almaktadır
b) Ulaştırmanın Sağlanması ve Trafiğin Düzenlenmesi
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler sürekli olarak, yani 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.
Anayollar ile tali yolları görevleri gereği en iyi bilen yine polis teşkilatıdır. Afet esnasında şehir içi ve
şehirler arası yolların hangilerinin açık veya hangilerinin kapalı olduğu durumuna göre, müdahale
ekiplerini ve yardım konvoylarını yönlendirerek veya duruma göre doğrudan öncülük yaparak zaman
kaybına uğramadan en kısa yoldan ulaşmaları sağlanabilmektedir. Hatta yardım ekiplerinin
çalışmasına engel olmaması bakımından bazı yollar trafiğe kapatılarak yardım ekiplerinin ve
ambulansların rahat ve çabuk şekilde ulaşımları polis teşkilatının trafik görevlileriyle sağlanmaktadır.
c) Kurtarma
Enkaz altından kurtarma çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi için güvenli bir alan oluşturulmasına
ihtiyaç vardır. Bu da afet alanına sevk edilmiş bulunan polis teşkilatına ait personel ile sağlanmaktadır.
Afet alanları her zaman medya ve vatandaşların ilgi odağıdır. Herhangi bir olay olduğunda olayla veya
olaya karışanlarla ilgisi olan insanlar, seyirciler ve medya mensupları olay yerinden ayrılmaz, kurtarma
ekiplerinin ve polisin çalışmasını güçleştirirler. Böyle bir durumda polis, hem olay yeri güvenliğini hem
de bu türden insanların güvenliğini sağlamak için fazladan önlemler almak zorunda kalır.
d) Tıbbi İlk Yardım ve Yaralıların Hastaneye Nakli
Enkazdan yaralı olarak çıkan veya kurtarılan vatandaşların ambulanslarla hastanelere intikali veya aynı
araçların olay yerine dönüşleri esnasında yolların sürekli açık olması daha çabuk kısa zamanda ulaşma
ve tıbbi müdahale imkanı sağlayacaktır. Bu da yine polis teşkilatının trafik personeli ile almış olduğu
trafik önlemleri ile mümkün olmaktadır.
e) Yangın Söndürme
İtfaiye araçlarının afet alanına ulaşmaları ve yangına müdahalede yolun açık tutulması ve rahat bir
çalışma ortamının oluşturulması için çevre emniyetinin sağlanması emniyet teşkilatı personeliyle
sağlanmaktadır.
f) Emniyet ve Asayişin Sağlanması
Afetler, her türlü düzensizliğin ve kargaşanın hakim olduğu bir ortam oluşturmaktadır. Bu şaşkınlık ve
telaş esnasında, ortamdan yararlanmak isteyen, yardım adı altında bölgeye gelerek yağmalama, talan
ve hırsızlık yapmak, karışıklık çıkarmak isteyen kişi ve gruplara mani olmak, yardım malzemelerinin
dağıtımına nezaret etmek, sağlıklı biçimde yardım malzemelerinin dağıtımını ve personelin çalışmasını
engelleyen kişi ve gruplara engel olmak ve izdihamı önlemek, yurt içi ve dışından gelecek yardım
konvoylarına ve ekipmanlarına rahat bir çalışma ortamı sağlamak emniyet teşkilatı personeli ile
sağlanmaktadır.
g) Yedirme, Giydirme, Isıtma ve Aydınlatma
Bu hizmetlerin bir düzen içinde yürütülebilmesi için yine polisiye önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
h) Ölülerin Kimlik Tespiti ve Defni
Enkazlardan çıkarılan cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılması, kayıtlarının tutulması, yakınlarına teslimi
emniyet teşkilatı personelince yapılmaktadır.
ı) Geçici Barındırmanın Sağlanması
Afet bölgesinden kurtarılanların ve evleri ağır hasar gören vatandaşların daha güvenli alanlara tahliye
işlemleri yapılarak geçici barınma imkanlarının sağlanması maksadıyla, sağlam alanlara, kamu
binalarına ve çadır bölgelerine intikalleri polis nezaretinde yapılabilmektedir. Çadırların ilk dağıtımı
esnasında çoğu zaman büyük sorunlar yaşanmakta, düzenli bir çadır dağıtımının sağlanması için yine
polisiye tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.
i) Enkaz Kaldırma ve Temizleme
Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında hem çevre güvenliğinin alınmasına, hem de enkazdan çıkacak
değerli eşyaların kayıt altına alınıp kimlere ait olduğunun tespitinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bunu da
yine polis yapmak durumundadır.
j) Elektrik, Su ve Kanalizasyon Tesislerinin Onarımı ve Hizmete Sokulması
Bu tesislerin yeniden hizmete sunulması maksadıyla yapılacak onarım çalışmaları esnasında trafiği
düzenlemek yine polisin görevidir.
k) Karantina Tedbirlerinin Alınması
Afet bölgesinde salgın hastalık ihtimalinin ortaya çıkması halinde, karantina tedbirlerinin alınması
ihtiyacı hasıl olduğunda, oluşturulacak kontrol noktalarında emniyet ve asayişin sağlanması için polis
görev almak zorundadır.
Sonuç
Yukarıda ifade edilen ve afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında önem sırasına göre yerine
getirilmesi gereken bütün hizmetlerin; süratle afet bölgesine ulaştırılması, afet yönetimi ile ilk yardım ve
kurtarma organizasyonları arasındaki koordinasyonun sağlıklı yürütülmesi, güvenlik ve asayiş
hizmetinin yerine getirilmesi, her türlü yardımın ulaşım, depolama ve dağıtım yerlerine süratle
ulaştırılması ve organizasyonun diğer görevlerinde polisin rolü ve önemi şüphesiz ki tartışılamaz bir
gerçektir.

Nitekim yakın zamanda bölgemizde meydana gelen 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerindeki büyük
depremlerde, polisin önemi, yaptığı görev ve polise duyulan ihtiyaç yerel, ulusal ve uluslararası
alanlarda bir kez daha açık olarak görülmüştür. Şüphesiz ki, Polis Teşkilatı bu hizmeti ilgili diğer kurum
ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirmiştir.

Gerek bölgemizde, ülkemizde ve gerekse dünyada bir daha bu tür üzücü tabii afetlerin
yaşanmamasını temenni eder, sabırla dinlediğiniz için şahsım ve kurumum adına hepinize teşekkür
eder, saygılar sunarım.

								
To top