PEJABAT AGAMA DAERAH MELAKA TENGAH

Document Sample
PEJABAT AGAMA DAERAH MELAKA TENGAH Powered By Docstoc
					         PEJABAT AGAMA DAERAH MELAKA TENGAH
         JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA             Tel : 06-288 2360/2357
         ARAS BAWAH, KOMPLEKS ISLAM             Fax : 06-288 2170
         BUKIT PALAH, 75150 MELAKA


PERMOHONAN MEMBETULKAN PERAKUAN NIKAH/CERAI/RUJU’


1. Nama Pemohon : ________________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : ____________________________________________________
3. Alamat : _______________________________________________________________
4. Nama *Suami/Isteri : _____________________________________________________
5. No. Kad Pengenalan : ____________________________________________________
6. Alamat : _______________________________________________________________
7. Bil Daftar*Nikah/Cerai/Ruju’ : _______________________________________________
8. Tarikh *Nikah/Cerai/Ruju’: _________________________________________________
9. Tempat* Nikah/Cerai/Ruju’ : _______________________________________________
10. Nama Jurunikah : _______________________________________________________
11. Nama Wali : ___________________________________________________________
12. Hubungan Wali : ________________________________________________________
13. Kesilapan pada perakuan Nikah/Cerai/Ruju’ :
    (a) _______________________________________________________________
    (b) _______________________________________________________________
14. Kesilapan yang ingin ditukarkan kepada perkara yang sebenar :
    (a) ________________________________________________________________
    (b) ________________________________________________________________
15. Nama saksi-saksi yang mengetahui tentang perkara yang ingin dibetulkan :


           SAKSI 1                   SAKSI 2
  Tandatangan :                 Tandatangan :
  Nama :                    Nama :
  No. K/P :                   No. K/P :
  Alamat :                   Alamat :


15. Disahkan oleh Imam sebagai Pegawai Syarak atau Ketua Kampung tentang permohonan.
  Saya mengesahkan bahawa dan semua perkara yang dinyatakan dalam akuan ini adalah
  Benar.
  Tandatangan : ___________________________________
  Nama      : ___________________________________
  Cop Jawatan : ___________________________________


  UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


16. Ulasan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri Melaka.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________


                                    ______________________
                                      Nama dan Cop Jawatan
                                    (             )


17. Catatan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri Melaka.
  ”Setelah diteliti segala keterangan pemohon di atas, saya * tidak berpuas hati / berpuas hati
  terhadap keterangan tersebut. Permohonan unutuk membetulkan kesilapan dalam dokumen
  tersebut * ditolak / diterima.”


  ______________________________
Nama dan Cop Jawatan
(               )
Peringatan :


  1. (*) Potong mana yang tidak berkenaan
  2. Sila sertakan perkara berikut bersama borang ini semasa membuat permohonan :
     (a) Surat Akuan Sumpah bagi pemohon yang terlibat.
     (b) Sijil Asal yang hendak dibetulkan.
     (c) Salinan Kad Pengenalan.
     (d) Salinan Surat Beranak pemohon/pasangan.
     (e) Surat Mati.