STICHTING GOUVERNEUR KINSBERGEN domeinnaam0

Document Sample
STICHTING GOUVERNEUR KINSBERGEN domeinnaam0 Powered By Docstoc
					                              MODEM

                      IN CIJFERS EN GRAFIEKEN

                  BIJLAGE BIJ HET JAARVERSLAG 2006


                                         MODEM is een entiteit van de
                                       Stichting Gouverneur Kinsbergen
                                  Gehandicaptenzorg Provincie Antwerpen vzw.INHOUD

1   Teamsamenstelling ............................................................................................................. 3

2   Begeleidingscommissie ...................................................................................................... 4

3   Adviesverlening en ondersteuning via consultaties ........................................................... 4

  3.1   Consultaties ........................................................................................................... 4

   3.1.1     Aantal consultaties en cliëntenservice................................................................ 4

   3.1.2     Aard van de consultaties .................................................................................... 6

   3.1.3     Leeftijd van de cliënten die ons consulteerden 2006 ......................................... 7

  3.2   Wie consulteert MODEM? ...................................................................................... 8

  3.3   Welke handicap hebben de personen die beroep doen op MODEM? .................... 9

  3.4   Welke organisaties consulteren MODEM? ............................................................10

  3.5   Verdeling per provincie .........................................................................................11

  3.6   Aard van hulpvragen .............................................................................................13

4   Contacten met externe organisaties .................................................................................. 13

  4.1   Externe contacten: Gebruikersbijeenkomsten .......................................................14

  4.2   Externe contacten: Werkgroep Ondersteunde Communicatie Vlaanderen ............15

  4.3   Externe contacten: Studiecel Pictogrammen .........................................................16

  4.4   Externe contacten: ISAAC-NF...............................................................................16

  4.5  Externe contacten: Interreg IIIb-project CITIZEN FIRSTICTPH ‘Inclusief ICT-
  gebruik en E-learning voor ALLE burgers’ optie ICT voor personen met een handicap ....17

  4.6   Externe contacten: SPACE ...................................................................................17

  4.7   Externe contacten: Voordrachten, introductiecursussen........................................17
  4.8   Externe contacten: Werkbezoeken .......................................................................22

  4.9   Externe contacten: gevolgde studiedagen (vorming) / bezochte beurzen ..............22

   4.9.1     Gevolgde studiedagen ...................................................................................... 22

   4.9.2     Bezochte beurzen met tevens MODEMstand .................................................. 23

   4.9.3     Bezochte beurzen (zonder MODEMstand) ...................................................... 23

  4.10   Externe contacten: opleidingen .............................................................................23

  4.11   Externe contacten: internationaal ..........................................................................24

5   MODEMinfo’s ................................................................................................................. 25

6   Andere publicaties van MODEM ..................................................................................... 25

7   Website ............................................................................................................................. 26

8   Extern gefinancierde projecten......................................................................................... 26

  8.1   Inleiding ................................................................................................................26

  8.2   Consultaties als Gemachtigd Expert (Vlaams Fonds)............................................26

  8.3   Samenwerking met ALS-Liga ................................................................................27

  8.4   Leonardo...............................................................................................................27

  8.5   Website ICThelpt ..................................................................................................28

  8.6   Eenvoudig aangepast ...........................................................................................28

  8.7   De Computer, mijn surfplank bij het leren..............................................................28
1    TEAMSAMENSTELLING

Medewerkers (4,1 FTE)

    Wim De Backer, gegradueerde in de ergotherapie en A1 industriële informatica (38
     uren)

    Marleen Meermans, licentiate in de fysica en in de informatica (26,36 uren)

    Dirk Lembrechts, gegradueerde en licentiaat in de logopedie (38 uren)

    Tinne Krijnen, opgevolgd door Yoko Selleslags, dan door Sandra Bogaerts, en vanaf
     1 december opgevolgd door Nadine De Jong, medisch secretariaat (7,36 uren)

    Lien Martens, gegradueerde en licentiate in de logopedie (26,36 uren)

    Karen Vermeire, gegradueerde in de logopedie (19 uren)

Vergeleken met 2005 betekende dit een uitbreiding van het team met 0,1 FTE. Dit betrof de
zogenaamde ‘vrijstelling van de coördinator’, gestart in 2004 met 20 %, in 2005 30 % en in
2006 uitgebreid tot 40 %. In het kader van het auditrapport dat door Paul Brijs in december
2003 werd afgerond, werd immers berekend dat elk van de coördinatoren van de Campus
Wilrijk ongeveer een 0,5 FTE besteedde aan de coördinatietaken. Hiervoor was er
oorspronkelijk echter geen werktijd voorzien. Geleidelijk zou dit probleem worden opgelost
door een stapsgewijze inschakeling van een andere medewerker die het klinische werk van
de coördinator gedeeltelijk kan overnemen.

Van dit urenpakket zijn er ook 0,8 FTE tijdelijk uren. Ook deze zijn nog een gevolg van het
auditrapport. De hoofdconclusie over MODEM was immers dat deze dienst te weinig bekend
is. Om hieraan te werken werd in 2005 en 2006 tijdelijk personeel aangetrokken (0,3 FTE
Lien Martens en 0,5 FTE Karen Vermeire).

Sinds 2002 doet MODEM een beroep op vrijwilligers om tegemoet te kunnen komen aan de
overvloed aan vragen uit het werkveld. In 2006 werden zes personen hiervoor ingeschakeld:

    Paul Devos: vanaf november 2003 (thuiswerk)

    Herman Claes: vanaf december 2003 (thuiswerk)

    Ilse Janssens: start november 2003 tot april 2006 (1 dag per week)

    Stefaan Latré: start juni 2006 (0,30 FTE)

    Veerle Van Cauwenberg: tijdens augustus en september 2006 0,50 FTE

    Winni Boonen: sporadisch ingeschakeld voor stemopnames


Ze ontwikkelen toepassingen en aangepaste handleidingen voor de software voor personen
met een handicap die bij MODEM beschikbaar is in de demoruimte. Dit betekent een
duidelijke verhoging van de waarde van deze ruimte en een kwalitatieve verbetering van de
adviesverlening. Stefaan Latré nam deel aan het beheer van de harde schijven van het
computerpark van MODEM en het beheer van het uitleenmateriaal van de ALS-Liga.
2   BEGELEIDINGSCOMMISSIE

De begeleidingscommissie vergaderde in 2006 twee keer, 13 maart en 13 november, in
Wilrijk.

Tijdens deze bijeenkomsten werden vooral de volgende agendapunten besproken:

   -    voorstelling jaarverslag 2005
   -    voorstelling van MODEM
   -    vooruitzichten 2007 / brainstorming toekomst van MODEM
   -    recente nieuwe dingen op de markt rond ondersteunde communicatie en
       computeraanpassingen
Een verdere uitbreiding van deze commissie met nog één lid in 2007 werd gepland.


3   ADVIESVERLENING EN ONDERSTEUNING VIA CONSULTATIES

3.1    Consultaties

3.1.1     Aantal consultaties en cliëntenservice

MODEM realiseerde in 2006 in totaal 956 consultaties en 451 acts van cliëntenservice (zie
grafiek 1 en 2).

Dit is een stijging met 90 consultaties ten opzicht van 2005 (10%). Sinds 2004 betekende dit
een stijging met meer dan 30 %. De historische kaap van de 1.000 consultaties per jaar komt
in het verschiet.


  1200

                                                     956
  1000
                                                  866
   800                                          728
                                         690  662
                                      617
                                   558
   600                        509  511
                 451  464  462  471
              428
           372
   400

   200   148


     0
        1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Grafiek 1: evolutie van het aantal consultaties van 1991 tot 2006
  500                                         451
  450
  400
                           340
  350
  300
  250
            181
  200
  150
  100
  50
   0
           2004              2005               2006Grafiek 2: Overzicht van de cliëntenservice (acts niet geregistreerd als consultatie)
Deze stijging is ontegensprekelijk het resultaat van de bekendmakingsinspanningen die in
2005 en 2006 werden geleverd. We geven enkele voorbeelden:

  -  een nadrukkelijke aanwezigheid van MODEM op het internet:

       -  via het uitbreiding van het aantal links naar www.modemadvies.be

       -  via de artikels (productbesprekingen) van MODEM zowel op www.ictwijs.be
         als op www.icthelpt.be

       -  via de bekendmaking op internet van de vormingen met MODEM als lesgever
         (via de websites van de bijscholingsorganisaties)

       -  via een bekendmakingsfiche van MODEM bij de gemachtigd experts,
         gepubliceerd op website van Kennis- en Ondersteuningscentrum (Vlaams
         Fonds)

  -  via 68 lezingen waaraan meer dan 2.500 personen deelnamen (zowel in 2005 als in
     2006 telkens 68).

  -  via de rubriek ‘Hulpmiddelelen’ in het tijdschrift Logopedie (Vlaamse Vereniging voor
     Logopedisten). De bijdrage voor deze rubriek wordt telkens door een MODEMcollega
     geschreven. In 2006 waren dit vijf bijdragen. Dit tijdschrift wordt verspreid met een
     oplage van 1.300 exemplaren aan een breed logopedistenpubliek in Vlaanderen.

  -  via een bijdrage over MODEM en zijn demonstratieruimte in het Handblad van het
     Vlaams Fonds (december 2006). MODEM haalde zelfs de cover. De oplage van dit
     gratis tijdschrift is meer dan 11.000 exemplaren.

  -  via andere publicaties in tijdschriften in 2006:

       o  eveneens een hulpmiddelenrubriek in het tijdschrift van de vereniging
         Infantiele Encephalopathie

       o  een artikel over compenserende software in het tijdschrift van de vereniging
         Sprankel (ouders van kinderen met leerstoornissen)
      o  een artikel in het tijdschrift van de vereniging NEMA (neuromusculaire
         aandoeningen)

      o  een vermelding van MODEM in elke nieuwsbrief van de ALS-Liga

Het gemiddelde aantal consultaties bedraagt 79,7 per maand. In tijdsduur kan een
consultatie sterk schommelen, naargelang de aard van de consultatie en de aard van de
hulpvraag. Een consultatie in MODEM duurt gemiddeld vier uren, een consultatie als
gemachtigd expert gemiddeld zes uren.

Van die 956 consultaties waren er 66 % personen (630) en 34 % organisaties (326). Deze
verhouding die ooit nagenoeg 50/50 was, helt langzamerhand meer over in de richting van
personen. Mogelijk hebben de inspanningen die het MODEMteam in de voorbije jaren heeft
gedaan om professionelen bij te scholen resultaat gehad en kregen deze de vaardigheid om
meer problemen zelf op te lossen.


Sinds 2004 werd op systematische wijze een registratie gedaan van de cliëntenservice door
het MODEMteam. Dit maakt een reëel deel uit van het MODEMwerk, maar het gaat telkens
slechts over beperkte contacten die niet geregistreerd werden als consultaties (zie grafiek 2).

De oorzaak van deze stijging ligt voornamelijk in een nog betere registratie van de
activiteiten van deze aard. Het team is van mening dat deze 451 acts pas echt een correcte
weergave zijn van de cliëntenservice die al jaren gebeurt.

Enkele voorbeelden van deze service:

-  doorsturen van een demo-CD of andere gratis voorbeelden

-  uitleg over de wijze waarop MODEM kan worden ingeschakeld als een ‘gemachtigd
  expert’ en over andere aspecten van de Vlaams Fonds wetgeving.

-  allerlei informatievragen over het advies- en bijscholingsaanbod van MODEM

-  adressen, prijzen, telefoonnummers, …

Het MODEMteam beschouwt deze cliëntenservice als een belangrijke taak en inherent
verbonden aan de kerntaken: advies, informatie en bijscholing. Ook de tevredenheid van de
cliënten, en daardoor de mond-aan-mond reclame, zal hierdoor met zekerheid gunstig
worden beïnvloed.3.1.2  Aard van de consultaties

Op welke wijze verlopen de consultaties?

                    personen     organisaties       totaal

    brief          51      8,1 %   34   10,4%     85      8,9%

    e-mail         181     28,9%   160   49,1%    343    35,9%

    mondeling         0       0%   1    0,3%     1      0,1%
     MODEM            227    36,3%      42    12,9%    270  28,2%

     MODEM en extra        19    3,0%       8    2,5%    27  2,8%
     geschreven info     telefoon           44    7,0%      25    7,7%    69  7,2%

     telefoon en extra       23    3,7%       9    2,8%    32  3,3%
     geschreven info     verplaatsing         68   10,9%      46    14,1%    115  12,0%

     verplaatsing en extra     13    2,1%       1    0,3%    14  1,5%
     geschreven info

     totaal           626            326          956

Tabel 1: Opsplitsing van consultaties in 2006 naargelang de aard van de consultatie
Het percentage consultaties met een direct cliëntcontact, in de demoruimte van MODEM of
op verplaatsing, steeg verder lichtjes naar 44,5 %.

Het aantal consultaties per e-mail blijft maar toenemen. Ondertussen ontvangen we meer
dan 1/3 van de adviesvragen aan MODEM via een e-mailcontact. Het aantal telefonische
vragen daalt verder van 18,6 % (2004), naar 13,5 % (2005) tot 10,5 in 2006. Vermoedelijk
gaat het hier om een evolutie die ook in andere gelijkaardige organisaties wordt vastgesteld.

Het aantal consultaties dat op verplaatsing werd uitgevoerd, bij de cliënt thuis of in een
instelling daalde licht van 16 % naar 13,5 %. Een consultatie op verplaatsing is voor MODEM
zeer tijdsintensief. Niet enkel de verplaatsing, maar ook het meenemen van de
gedemonstreerde hulpmiddelen uit de demoruimte en het opnieuw opbouwen van
testmateriaal vraagt vaak veel tijd.3.1.3  Leeftijd van de cliënten die ons consulteerden 2006     kleuter (<7j)              6,8%

     LO (7j - 12j)             28,2%

     MO (12j - 18j)             8,8%

     18j - 65j               31,3%

     >65j                  5,4%

     niet precies gekend          19,5%


Tabel 2: leeftijd van de cliënten in 2006
Deze registratie gebeurde in 2006 voor het eerst op systematische wijze. Er bestaan dus nog
geen goede vergelijkingsgegevens. De registratie bleek niet eenvoudig omdat de exacte
leeftijd van de cliënten bij de consultatie via mail, telefoon of brief niet altijd gekend is.

De tendens is echter duidelijk. Ongeveer de helft van de consultatie gebeurt bij kinderen en
jongeren en de andere helft bij volwassenen en 65+. Deze laatste groep is relatief beperkt.3.2      Wie consulteert MODEM?

In 2006 consulteerden 722 cliënten MODEM. Dit is opnieuw een duidelijke stijging ten
opzichte van het vorige jaar (zie grafiek 2).

Deze cijfers zijn het meest treffend. Het aantal consultaties steeg de laatste twee jaar met 30
% (zie boven), maar het aantal cliënten steeg zelfs met 37 %. Dit werd gerealiseerd ondanks
het feit dat het aantal cliënten reeds jaar na jaar sterk was toegenomen.


   800                                                722
   700                                             656

   600                                          526
                                            480
   500                                    437
                                      410
                                   371
   400                           343
                          260  268
   300               221  237
           177  202  200
   200
        96
   100
     0
        1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Grafiek 2: evolutie van het aantal cliënten van 1991 tot 2006
Van deze 722 cliënten waren er

       75% (535) personen (in 2005 71%)

       25% (183) organisaties (in 2005 29%).

Wanneer men dit vergelijkt met de 66/34 verhouding persoon/organisatie van het aantal
consultaties, wordt bevestigd dat er meer organisaties zijn dan personen die MODEM
meermaals per jaar consulteren. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen.

Van de 722 cliënten beperkten 82% zich tot één consultatie. 12% van de cliënten
consulteerden MODEM tweemaal en 6% driemaal of meer.

504 (53%) cliënten namen in 2006 voor het eerst contact op met MODEM, in 2005 72 %. Dit
betekent dat de kanalen om MODEM te vinden (mondelinge reclame, brochures, lezingen,
websites, tijdschriften, …) prima hun werk doen en dat (hopelijk) tevreden klanten ook
wensen terug te komen met nieuwe vragen.
3.3  Welke handicap hebben de personen die beroep doen op MODEM?


De registratie van deze gegevens gebeurden in 2006 anders dan de vorige jaren. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de beperking van de cliënt waarvoor
men MODEM contacteerde.


Beperking                 Aantal            Percentagecommunicatief               238              24,9 %

leerprobleem                161              16,8 %

mentaal                  59              6,2 %

motorisch                 196              20,5 %

pervasief                 15              1,6 %

sensorisch                 5               0,5 %motorisch en mentaal            69              7,2 %

motorisch en sensorisch          11              1,2%

motorisch en pervasief           8               0,8%

motorisch en leerprobleem         7               0,7%communicatief en mentaal          23              2,4%

communicatief en motorisch         42              4,4 %

communicatief, mentaal en motorisch    43              4,5 %

communicatief en pervasief         5               0,5%

communicatief en sensorisch        1               0,1%leerprobleem en pervasief         2               0,2overige combinaties            71              7,4%
Tabel 3: De beperkingen van de cliënten waarvoor MODEM werd geconsulteerd in 2006.
Diagnose                    Aantal            percentageAfasie                     48              5,0%

ALS                       65              6,8%

ASS                       32              3,3%

dyslexie                    148             15,5%

dyspraxie                    39              4,1%

MS                       11              1,2%

NAH                       22              2,3%

neuromusculair                 38              4,0%Tabel 4: Cijfers van een geselecteerde groep diagnoses van de cliënten in 2006Enkele toelichtingen:
     Wat het meest opvalt is de spectaculaire stijging van het aantal vragen rond ernstige
      lees- en spellingsproblemen. Van 12 in 2004, naar 40 in 2005 en 148 in 2006. De
      ernstige leerproblemen vertegenwoordigen al bijna 17 % van het MODEMwerk.
      MODEM heeft deze belangrijke groep immers steeds meer te bieden.

     25 % heeft een zuiver communicatief probleem en 20 % een zuiver motorisch
      probleem.

     MODEM deed 65 consultaties voor personen met ALS. Een gevolg van de goede
      samenwerking met de ALS-Liga.
3.4    Welke organisaties consulteren MODEM?type organisatie                               totaal     %dienstverlening       (adviescentrum, vereniging, zelfhulp, …)       32    17,5%

onderwijs          (school, opleidingscentrum,..)            54    29,5%

onderzoek & ontwikkeling  (universiteit, onderzoekscentrum)          3    1,6%

productie en verkoop    (firma, dealer,…)                  3    1,6%

werken – activeren     (dagcentrum, beschutte werkplaats,..)        19    10,4%
woonvoorziening           (gezinsvervangende tehuizen, MPI,...)       29        15,8%

zorgverstrekking           (ziekenhuis, bejaardenhuis, RC, …)         34        18,6%

andere                                         9         4,9%totaal                                         183

Tabel 5: welk type organisaties consulteren MODEMOmdat vijf types van organisaties de 10% overschrijden kan men stellen dat de organisaties
die MODEM contacteren uit een breed veld komen. Het type ‘andere’ bestaat bijvoorbeeld uit
overkoepelende organisaties.3.5   Verdeling per provincie
          40  35
          35
          30
          25
     personen
                       18
          20                        14            15
          15                  10
          10                                            6
           5                              1
           0
             Antwerpen


                       Brabant


                             Limburg

                                  Vlaanderen


                                        rest

                                               Vlaanderen


                                                      onbekend
                                                West-
                                   Oost-
Grafiek 3: procentuele verdeling personen per provincie
          60
          50   41
   organisaties

          40
          30
                          20
          20                                    16             14
                                     7
          10                                             2            1
           0
              Antwerpen                          Brabant                                    Limburg


                                              Vlaanderen
                                                        rest


                                                           Vlaanderen
                                                                    onbekend
                                                            West-
                                               Oost-
Grafiek 4: procentuele verdeling organisaties per provincie
Deze cijfers kunnen we voor het MODEMteam als ‘normaal’ beschouwen. Het blijft vreemd
waarom de provincie Limburg ondervertegenwoordigd is. Ze doet het zelfs slechter dan de
provincie West-Vlaanderen.

De globale verhouding bij de personen en organisaties is gelijkaardig.

Momenteel is in de andere provincies nog steeds een tekort aan onafhankelijk
adviesverlening. Deze conclusie geldt zowel voor de organisaties als voor de personen.

Als we de regio ‘rest’ bekijken dan zien we dat 6 consultanten uit Nederland komen, 5 uit
Wallonië, 1 uit Italië en 1 uit Engeland. Dit betekent een duidelijke daling van het aantal
vragen uit Nederland.

Naar welke provincies gebeurden de verplaatsingen? Vooral in de provincie Antwerpen of
net naar de uithoeken van het land?


           30                                                       25
                    24
           25                   21         20
           20
      personen
           15                                         10
           10
            5                                                1
            0
                    Antwerpen


                               Brabant


                                         Limburg


                                                    Vlaanderen                                                           rest


                                                                  Vlaanderen
                                                                   West-
                                                     Oost-
Grafiek 5: procentuele verdeling personen per provincie voor verplaatsing
           60
              47
           50
   organisaties
           40
           30              26
                                       21
           20
           10                      2              2       2
           0
              Antwerpen
                         Brabant
                                Limburg                                      Vlaanderen
                                               rest                                                     Vlaanderen
                                                      West-
                                       Oost-
Grafiek 6: procentuele verdeling organisaties per provincie voor verplaatsingWanneer we de globale cijfers van grafiek 3 en 4 vergelijken met de cijfers van grafiek 5 en 6
waarin alleen de consultaties op verplaatsing worden opgenomen, blijkt toch dat de afstand
een rol speelt voor personen. Personen van de provincie Antwerpen komen gemakkelijker
naar de demoruimte in Wilrijk, terwijl er naar verhouding meer personen-consultaties op
verplaatsing gebeuren in de andere provincies.


3.6    Aard van hulpvragen

Via onderstaande tabel wordt getracht een beeld te geven van de procentuele verdeling van
de hulpvragen in de drie hoofdcategorieën van de MODEMdatabank.           Aard        computer      communicatie    computer-      andere
                                       communicatie

                     52,7 %        36,1 %          9%     1,6 %


Tabel 6: De procentuele verdeling van de hulpvragen in de drie hoofdcategorieën

De situatie in dit verband blijft vrij constant.4   CONTACTEN MET EXTERNE ORGANISATIES

Het is zeer belangrijk dat een centrum zoals MODEM zich voortdurend inzet om het aantal
contacten met externe organisaties hoog te houden. In de voorbije jaren werd een groot
netwerk uitgebouwd van contacten met andere professionelen. Dit zorgt voor een ‘win–win’
situatie: enerzijds vinden professionelen vlot de weg naar MODEM en anderzijds kunnen de
MODEMmedewerkers regelmatig een beroep doen op een aantal hooggespecialiseerde
professionelen wanneer de adviesvragen dit vereisen.
Dit onderdeel van het jaarverslag groeit elk jaar. Het resultaat van een gericht beleid. De
volgende topics komen aan bod:

     Gebruikersbijeenkomsten
     Werkgroep Ondersteunde Communicatie Vlaanderen
     Studiecel Pictogrammen
     ISAAC-NF
     Interreg
     Space
     Voordrachten, introductiecursussen
     Werkbezoek
     Gevolgde studiedagen (vorming) / bezochte beurzen
     Opleidingen die een beroep doen op MODEM
     Internationale contacten


4.1    Externe contacten: Gebruikersbijeenkomsten

Het betreft hier een tweemaandelijkse samenkomst van professionelen die in hun
respectievelijke organisaties verantwoordelijk zijn voor de computeraanpassingen en/of de
technische communicatiehulpmiddelen. In samenspraak met de deelnemers wordt door de
MODEMmedewerkers telkens een thema bepaald en voorbereid. Marleen Meermans
coördineert deze bijeenkomsten.

De groep kwam vier maal samen in de lokalen van MODEM op woensdagnamiddagen:

De 27 deelnemende organisaties zijn:

     @ACT (Roermond)
     Centrum Ganspoelinstituut (Huldenberg)
     dagcentrum vzw Driehuizen (Kontich)
     De Kangoeroe (Melle)
     De Kleine Beer (Antwerpen)
     Dienstencentrum De Mozaïek (Oostakker)
     Dienstencentrum St. Oda (Overpelt)
     DVC H. Hart (Deinze)
     DVC St. Jozef (Antwerpen)
     Eigen Thuis (Grimbergen)
     GVBBO St. Jozefinstituut (Antwerpen)
     Het GielsBos (Gierle)
     Het Veer (St. Niklaas)
     MPI Spermalie (Brugge)
     Kinderrevalidatie- en Epilepsiecentrum (Pulderbos)
     KOC (Brussel)
     Merlijn (Antwerpen)
     MPI St. Lodewijk (Wetteren)
     MPI Ter Heide (Genk)
     Nationaal MS centrum (Melsbroek)
     RC Overleie (Kortrijk)
     Sint Gerardus (Diepenbeek)
     Sint Gregorius (Gentbrugge)
     Stedelijk Mytyl instituut (Brasschaat)
     Stichting Delacroix (Tienen)
     Windekind (Leuven)
     Zevenbergen (Ranst).


De volgende hoofdthema’s kwamen aan bod in 2006:

29-03-06: demonstratie van de Allora, het nieuwe tekstcommunicatietoestel; zelf
therapeutische toepassingen maken in PowerPoint XP en Excell; websites bekijken waar
kant en klare toepassingen staan

24-05-06: een overzicht van de nieuwe hulpmiddelen op de Supportbeurs en de
Kangoeroebeurs; een demonstratie van nieuwe hulpmiddelen in het demolokaal van Modem;
communicatievoorbeelden in PowerPoint; Overhoorprogramma’s

27-09-06: de deelnemende organisaties kregen elk 10 minuten om een eigen onderwerp
(hulpmiddel, casus, werkingsaspect) voor de groep voor te stellen

22-11-06: een overzicht van interessante lezingen en de nieuwe dingen van de conferentie
“Communication Bridges’. Deze conferentie van ISAAC (International Society for
Augmentative and Alternative Communication) vond plaats van 29 juli tot 5 augustus te
Düsseldorf en werd voor Modem door de drie logopedisten gevolgd.4.2    Externe contacten: Werkgroep Ondersteunde Communicatie Vlaanderen

Deze werkgroep is samengesteld uit 15 logopedisten uit verschillende grote instellingen voor
personen met een handicap, een opleiding Logopedie en twee adviescentra. Dirk Lem-
brechts en Lien Martens coördineren deze werkgroep en ze zorgen tevens voor de
administratieve ondersteuning en de vergaderplaats.

De kerngroep vergaderde drie maal (19 januari 2006, 8 juni en 28 september 2006):

De volgende instellingen zijn hierin vertegenwoordigd:

     Arteveldehogeschool, Afdeling Logopedie (Gent)
     Dominiek Savio (Hooglede-Gits)
     Ganspoelinstituut (Huldenberg)
     Het GielsBos (Gierle)
     Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC)
     MODEM
     MPI Delacroix (Tienen)
     MPI St. Lodewijk (Wetteren)
     MPI Ter Heide (Genk)
     Mytyl (Rozendaal - NL)
     ’t Prieeltje (Hakendover)
     St. Jozefinstituut (Antwerpen)
     St. Oda (Overpelt)
     St. Franciscus (Roosdaal)
In 2006 werden twee studiedagen georganiseerd:

Op 20 maart werd een studiedag georganiseerd in St.Franciscusziekenhuis in Roosendaal
(NL). Het onderwerp was de toepassing van gemixte voeding bij kauw- en slikstoornissen.
Het voedingsteam van dit ziekenhuis verzorgde de inhoud.

Op 30 november werd een studiedag georganiseerd in het Provinciehuis te Antwerpen met
twee onderwerpen:

     Imitatietraining bij jonge en/of laagfunctionerende kinderen met
      autismespectrumstoornissen. Spreker: Marleen Vanvuchelen, licentiaat
      kinesitherapie en motorische revalidatie. Expertisecentrum Autisme UZ-Leuven en
      Provinciale Hogeschool Limburg

     Totale Communicatie. Bewust op weg naar communicatie op maat. Sprekers: drs.
      Wilma Scheres, GZ- psycholoog & drs.Esther Oskam, taalkundige. Beide werkzaam
      bij de Effatha Guyot groep in Nederland: zorg en dienstverlening aan mensen met
      een auditieve, communicatieve en verstandelijke beperking.

Deze twee studiedagen kregen veel belangstelling (in totaal 150 aanwezigen).4.3    Externe contacten: Studiecel Pictogrammen

Op intiatief van de TAU-groep, werd in 2002 de Studiecel Pictogrammen opgericht met
daarin enerzijds vertegenwoordigers van meerdere instellingen van de TAU-groep, en
anderzijds externe deskundigen met betrekking tot deze materie: Professor G. Van Hove van
de Universiteit Gent en Annemie Van Roy, voormalig voorzitster van ISAAC-NF.

De studiecel vergaderde in 2006 drie maal: 28 maart, 6 juni en 14 november. De
vergaderingen gingen door in Gent. Dirk Lembrechts en Karen Vermeire namen deel aan
deze vergaderingen.

Plannen werden ondermeer gemaakt voor de organisatie van een studiedag over
Ondersteunde Communicatie in 2007, in samenwerking met de Werkgroep Ondersteunde
Communicatie Vlaanderen.4.4    Externe contacten: ISAAC-NF

ISAAC-NF is de Nederlands-Vlaamse afdeling van ISAAC. ISAAC is de wereldvereniging
van professionelen en gebruikers van Ondersteunde Communicatie.

Dirk Lembrechts was bestuurslid van ISAAC-NF van 1999 tot 2003. Hierdoor werd het
bestuursmandaat van vier jaar afgerond. Hij werd vervolgens lid van de ‘Kascommissie’ die
ook in 2006 de financiële gegevens van 2005 van ISAAC-NF op een onafhankelijke wijze
controleerde.
4.5  Externe contacten: Interreg IIIb-project CITIZEN FIRSTICTPH ‘Inclusief ICT-
   gebruik en E-learning voor ALLE burgers’ optie ICT voor personen met een
   handicap

Onder leiding van de vzw Mentor werd in 2004 een ruim ICT-project ingediend voor
Europese Interreg steun. Dit werd goedgekeurd. Tevens ontvingen ze een projectsubsidie
van het Vlaams Fonds.

MODEM is één van de projectpartners. De vzw Mentor werd in 2006 gesteund bij het
opstarten van computercursussen bij volwassenen personen met een verstandelijke
handicap. Daarnaast was MODEM ook betrokken bij het overleg tussen de vzw Mentor en
de stuurgroep van de website ICThelpt (zie verder). Zowel de computercursussen als de
realisatie van een website waren twee van de belangrijke doelstellingen van dit project.4.6  Externe contacten: SPACE

Het project SPACE (Speech Algorithms for Clinical and Educational applications) wordt
gecoördineerd door Prof. Hugo Van Hamme van de KULeuven. Het verloopt in
samenwerking met Prof.Marc De Bodt (Universiteit Antwerpen), Prof. Pol Ghesquière
(KULeuven), Prof. Jean-Pierre Martens (Universiteit Gent) en Prof.Werner Verhelst (VUB).

Het project wordt gesubsidieerd door IWT-Vlaanderen.

MODEM is lid van de gebruikerscommissie die voor dit project werd ingesteld.

Op 21 maart vond er een jaarvergadering plaats in de Katholieke Universiteit Leuven
(Campus Arenberg) waarin voor de leden van de gebruikerscommissie en alle betrokken
partners de vorderingen het project werd voorgesteld en waarin hen om feedback werd
gevraagd. Dirk Lembrechts nam deel aan deze vergadering.4.7  Externe contacten: Voordrachten, introductiecursussen

Met 68 lezingen, cursussen, studiedagen, lessen en workshops evenaarde MODEM in 2006
de cijfers van het vorige jaar (68 in 2005). Er blijft dus een grote informatie- en
bijscholingsnood op dit gebied.

Hierdoor werden in 2006 meer dan 2.500 luisteraars bereikt. Deze activiteiten vergen erg
veel tijd en energie van het MODEMteam, maar ze hebben een zeer belangrijke functie in de
informatieverspreiding en de bekendmaking van de activiteiten van MODEM en de Stichting
Gouverneur Kinsbergen.

Een bijzondere gebeurtenis was de eerste com@modem.dag die werd georganiseerd naar
aanleiding van 15 jaar MODEM. Die dag werd drie keer herhaald wegens de grote
belangstelling. In totaal namen 210 professionelen deel aan deze studiedag. Tijdens deze
dag gaf het volledige MODEMteam tijdens plenaire sessies en tijdens workshops informatie
over de nieuwste communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen.
  80
                                              68    68
  70                                      62
  60
  50
  40                                  35
                               30
  30                       25
              15     18
  20      11
  10
  0
        1998

              1999

                    2000

                          2001

                                2002

                                    2003

                                           2004

                                              2005

                                                   2006
Grafiek 7: overzicht van de evolutie van het aantal bijscholingen gegeven door MODEM
            Organisator
  Datum                          Hulpvraagomschrijving           MODEM
             doelgroep

  17 januari        SIG          therapeutische powerpoint gevorderden        WDB

  17 januari        SIG           therapeutische powerpoint beginners        MM

  23 januari   KDG Hogeschool,    overzicht computeraanpassingen motorische handicap.     WDB
          orthopedagogie

  24 januari     Nieuwe Media    compenserende hulpmiddelen & werking van MODEM       MM
             School

  27 januari       MODEM          eerste com@modem.dag (3X herhaald)         Team

  9 februari     Rc Spermalie            compenserende hulpmiddelen          MM

 14 februari     Nieuwe Media    compenserende hulpmiddelen & werking van MODEM        DL
             School

 20 februari     Dominiek Savio           communicatiehulpmiddelen          DL / LM
             Instituut             communicatiesoftware

 21 februari        SIG               software voor autisme           WDB

 24 februari   Windekind (BLO)    alg. overzicht alternatieve invoer en educatieve software  WDB

  2 maart        PPG         plaats van MODEM in Vlaamse ICT-landschap        DL

  7 maart         SIG        alg. overzicht hardware & software aanpassingen     WDB

  8 maart       Artevelde            ondersteunde communicatie           DL
            Hogeschool,
             opleiding
             Logopedie
       Organisator
Datum                    Hulpvraagomschrijving          MODEM
        doelgroep

14 maart     SIG        bijscholing SIG Breed publiek communicatie     DL

17 maart    Afdeling       compenserende hulpmiddelen – workshops      MM / DL
      Logopedie, Lessius

17 maart    Afdeling    compenserende hulpmiddelen - een overzicht (plenair)  MM / DL
      Logopedie, Lessius

18 maart    Sprankel         compenserende hulpmiddelen          MM
        Antwerpen

20 maart   De Eglantier       aanpassingen voor heel laag niveau      WDB

20 maart    CLB AMI 1         compenserende hulpmiddelen          MM
      vestiging Zoersel

22 maart  Ganspoelinstituut        therapeutische powerpoint        WDB / KV

22 maart  Ganspoelinstituut          alternatieve invoer          WDB

22 maart  Ganspoelinstituut        eenvoudige communicatie          KV

31 maart     VVL       ondersteunde communicatie voor personen met     DL
                       verstandelijke handicap

 3 april  RC Sint Lieven-       bijscholing rond communicatie ruim      LM / KV
        spoort            & computeraanpassingen

18 april  UZA - dienst NKO /       stemversterkers bij leerkrachten       DL
       LOGOPEDIE

19 april     RUG         overzicht ondersteunde communicatie      DL / LM
      Lic.Logopedie &
        Audiologie

20 april  Sint-Ritacollege       compenserende hulpmiddelen          MM

25 april    Brabantse    brede bijscholing over computer en communicatie   DL / WDB
      thuisbegeleidingsdi
          enst

27 april  BUSO De Mast       compenserende & logopedische software       DL

28 april   KULeuven,     bijscholing computer en communicatiehulpmiddelen  WDB / LM
      Orthopedagogie          (technisch en niet technisch)

 2 mei    KlasCement         compenserende hulpmiddelen          MM

 9 mei     ISAAC-          voorstelling MODEM en de NNST         DL
       Francophone

11 mei    Markdal vzw          therapeutische powerpoint         WDB

16 mei   MPI St. Franciscus        communicatiehulpmiddelen         DL / WDB
                       communicatiesoftware
         Organisator
 Datum                      Hulpvraagomschrijving           MODEM
         doelgroep
                          en alternatieve bediening

  23 mei   BBOG Groenlaar             bijscholing Sprint            MM
         (Reet)

  6 juni      Merlijn      communicatiehulpmiddelen, eenfunctietoesten en    WDB / KV
                          eenfunctiesoftware

  21 juni    Kasperek Ann          compenserende hulpmiddelen           MM

  23 juni   BBOG Groenlaar            Mind Express en Sprint           KV
         (Reet)

  23 juni   Ganspoelinstituut         Therapeutische powerpoint          WDB

 1 augustus  ISAAC Dusseldorf       hergebruik van hulpmiddelen voor ALS       KV, LM, DL

12 september     SEN         communicatiehulpmiddelen voor autisme        DL

15 september  BOBATH - Europa overzicht ondersteunde communicatie hulpmiddelen (4X)      DL

22 september  Geneeskundige    voorzitter plenaire sessie & workshop rond cognitieve   WDB
          Kring van              trainingssoftware
          Antwerpen
         studiedag voor
        ergotherapeuten

26 september    De Valier    communicatie: technisch en niet-technisch communicatie   KV
                              software

30 september   KVG Oost-           computer en mentale handicap          MM
         Vlaanderen

 3 oktober     Het Veer,         Bijscholing vergelijk Sprint/Kurzweil       MM
         Therapeutisch         terugbetaling Vlaams Agenschap
        Kinderdagverblijf

 5 oktober     SAIO Geel         Opleiding Sprint (voor gevorderden)        MM

 23 oktober  Plantijnhogeschool  ondersteunde communicatie & computeraanpassingen    DL / WDB

 24 oktober     Afdeling       ondersteunde communicatie, therapiesoftware     MM / DL /
        Logopedie, KVH        Logopedie, compenserende software        LM / KV
         (nu Lessius)

 26/10/2006   SEN autisme       lezing op Kennismakingsbeurs SEN in Boom        DL
          (provincie
         Antwerpen)

13 november   Sint-Ritacollege        compenserende hulpmiddelen           MM

16 november   Jonatanschool             bijscholing Sprint            MM

20 november  Gezin en Handicap         voorschoolse aanpassingen           WDB
         - Antwerpen
         Organisator
  Datum                     Hulpvraagomschrijving          MODEM
          doelgroep

 24 november  BSGO Ter Duinen         compenserende hulpmiddelen          MM

 24 november  KULeuven, Licentie        ondersteunde communicatie          LM
         Logopedie en
         Audiologie

 24 november   MPI St. Jozef    lezing op symposium 50-jarig bestaan ivm heel laag   WDB
                    niveau computergebruik voor kinderen met CVI

 27 november  Gezin en Handicap         schoolse aanpassingen           MM
         - Antwerpen

 27 november    Den Anker     bijscholing, overzicht mogelijkheden computer &   WDB / KV
                        communicatie voor leerkrachten

 28 november   De Bosmier        compenserende + bijscholing Sprint       MM

 4 december    KlasCement          compenserende hulpmiddelen          MM

 4 december    KlasCement      computer bij mensen met dyspraxie of andere    MM / WDB
                           schrijfstoornissen

 7 december   VIBO De Brem           Mind Express en Inprint          KV

 8 december    Vrij CLB1          compenserende hulpmiddelen          MM
          Antwerpen             + uitproberen

 11 december  Univeristeit Gent,       ondersteunde communicatie         DL / LM
        Licentie Logopedie
         & Audiologie

 14 december  KHL, departement      computeraanpassingen voor studenten       WDB
        lerarenopleiding -
           VOBO

 16 december  Handicapstudies -        ondersteunde communicatie          DL
        Gehandicaptenzor
         g MANAMA

 19 december   De Klinker10          compenserende software           MM
De belangrijkste bijscholingsmomenten waren de Antwerpse Geneeskundige Dagen waar
Wim De Backer sprak voor 250 aanwezigen, en de lezing van drie MODEMcollega’s (Karen
Vermeire, Lien Martens en Dirk Lembrechts) op het tweejaarlijkse internationale congres
ISAAC in Dusseldorf.

Naast deze 68 bijscholingen voor groepen van minstens 5 personen, gaf het MODEMteam
ook nog 13 lessen (vorig jaar 9) van 2 of 3 uur aan individuen of beperktere groepen van
minder dan 5 personen. Tijdens deze sessies worden bijvoorbeeld de ouders van een kind
met een ernstige handicap getraind met betrekking de het gebruik van één bepaald
aangepast softwarepakket.
4.8   Externe contacten: Werkbezoeken

Op 7 maart 2006 brachten Karen Vermeire en Lien Martens een werkbezoek aan het
Centrum Technologie voor Gehandicapten (CTG) aan de Universteit in Antwerpen.

Op 9 maart 2006 bracht Dirk Lembrechts een werkbezoek aan het centrum Paradox in Gent,
een expertisecentrum voor dementie.4.9   Externe contacten: gevolgde studiedagen (vorming) / bezochte beurzen

4.9.1  Gevolgde studiedagen

Geschikte bijscholing vinden blijft voor het MODEM een probleem. De gespecialiseerde
bijscholingen worden veelal in het buitenland gegeven. Een frequent bezoek aan deze
cursussen zou het bijscholingsbudget de hoogte injagen. Hieronder een overzicht van de
gevolgde bijscholingen in 2006. Het volume is gelijkaardig dan de vorige jaren.


        TITEL           DEELNEMER    DATUM      INRICHTER


Cyclus psychomotoriek           De Backer Wim   19/01/06      SIG

Cyclus psychomotoriek           De Backer Wim   20/02/06      SIG

 De begeleiding van kinderen met CVI in  Vermeire Karen   1/03/06      SIG
gewoon of buitengewoon lager
onderwijs

Kwecoo symposium             Lembrechts Dirk  10/03/06    Kwecoo (NL)

Cyclus psychomotoriek           De Backer Wim   24/03/06      SIG

Support Beurs               De Backer Wim   20/04/06   Support - Utrecht

Support Beurs               Lembrechts Dirk  20/04/06   Support - Utrecht

Cyclus psychomotoriek           De Backer Wim   21/04/06      SIG

WAI-NOT studiedag             Dirk Lembrechts  17/05/06      KHK

Cyclus psychomotoriek           De Backer Wim   19/05/06      SIG

Hersenkronkels in het onderwijs      Lien Martens   19/05/06   Revalidatiecentrum
                                      Pulderbos

Dusseldorf                 Lien Martens   31/7 - 3/8  ISAAC (Dusseldorf)

Dusseldorf                Dirk Lembrechts  31/7 - 3/8  ISAAC (Dusseldorf)

Dusseldorf                Karen Vermeire  31/7 - 3/8  ISAAC (Dusseldorf)

Netwerkdag ICT Proj. (NICTP2006      Lien Martens   14/09/06     Visio (NL)
Symposium 40 jaar Logopedie en    Lien Martens   30/09/06     KULeuven
Audiologie KUL

Symposium 40 jaar Logopedie en    Dirk Lembrechts  30/09/06     KULeuven

Audiologie KUL

Cyclus psychomotoriek        De Backer Wim   13/10/06       SIG

EUROPA workshop 3          Dirk Lembrechts  19/10/06      UAMS

Leerstoornissen WOWW? Wie        Marleen    20/11/06   Centrum Nascholing
Onderzoeken, Waaraan Werken in het   Meermans              Onderwijs
BaO?

Cyclus psychomotoriek        De Backer Wim   21/11/06       SIG

Leerstoornissen WOWW? Wie        Marleen    29/11/06   Centrum Nascholing
Onderzoeken, Waaraan Werken in het   Meermans              Onderwijs
BaO?

VVL-congres             Dirk Lembrechts  1/12/06       VVL

10th Anniversary EASPD        Dirk Lembrechts  7/12/06      EASPD

Leerstoornissen WOWW? Wie        Marleen    12/12/06   Centrum Nascholing
Onderzoeken, Waaraan Werken in het   Meermans              Onderwijs
BaO?

Cyclus psychomotoriek        De Backer Wim   15/12/06       SIG
4.9.2  Bezochte beurzen met tevens MODEMstand

21 en 22 april 2006: Kangoeroebeurs in Melle. Georganiseerd door de
thuisbegeleidingsdienst De Kangoeroe (Dirk Lembrechts, Karen Vermeire, Lien Martens,
Marleen Meermans en Wim De Backer).4.9.3  Bezochte beurzen (zonder MODEMstand)

20 april 2006: Supportbeurs in Nederland: grootste Nederlandse beurs in verband met
hulpmiddelen voor personen met een handicap (Wim De Backer en Dirk Lembrechts).

31 juli tot 3 augustus: Beurs tijdens het Internationale ISAAC-congres in Dusseldorf (Karen
Vermeire, Lien Martens en Dirk Lembrechts).4.10 Externe contacten: opleidingen
In de voorbije jaren deden steeds meer opleidingen een beroep op MODEM om lessen te
geven voor hun studenten of om eindwerken te begeleiden. In het jaar 2006 ging het over 15
opleidingen van allerlei aard. Dit aantal was en blijft hoog.

Een alfabetisch overzicht:

    Arteveldehogeschool in Gent, Afdeling Logopedie
    HIVSET in Turnhout, Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout
    Hogeschool Antwerpen, Departement Gezondheidszorg: Ergotherapie
    Hogeschool Brugge-Oostende in Brugge, Afdeling Logopedie
    Hogeschool Gent, Departement Gezondheidszorg Vesalius, Opleiding Logopedie
    Katholieke Hogeschool Kempen in Geel, Afdeling Ergotherapie
    KULeuven, Licentie Logopedie en Audiologie
    KULeuven, Licentie Orthopedagogie
    Lessius Hogeschool in Antwerpen, afdeling Logopedie
    Opleiding ADL-assistenten (ZEWOPA)
    Plantijn Hogeschool in Antwerpen, Graduaat Orthopedagogie
    UA in Antwerpen, Licentie Handicaptenstudies / Gehandicaptenzorg
    UA in Antwerpen, Licentie Wiskunde en Informatica
    Universiteit Gent, Licentie Logopedie
    Voortgezette opleiding Buitgewoon Onderwijs in Heverlee

Deze contacten resulteerden onder meer in de begeleiding van eindwerken / scripties /
thesissen / programmeeropdrachten. De onderwerpen werden meestal aangebracht door de
MODEMmedewerkers.

In 2006 werden volgende projecten afgerond:

  KUL, Licentie Logopedie, Dirk Lembrechts begeleidde als externe promotor een thesis
  over de evaluatie van communicatie bij personen met een ernstige
  communicatiebeperking.

Andere projecten werden opgestart of werden voortgezet:

  KUL, Licentie Logopedie, MODEM werd als externe deskundige betrokken bij het
  doctoraatsonderzoek van Joke Vandereet over Ondersteunde Communicatie bij kinderen
  met ernstige communicatie beperkingen.

  Lessius Hogeschool, opleiding Logopedie: Het Communicatiepaspoort voor personen
  met een handicap. Dirk Lembrechts is externe promotor.

  Artevelde Hogeschool, opleiding Logopedie: Ondersteunde communicatie en dementie.
  MODEM zal worden ingeschakeld als externe deskundige.4.11 Externe contacten: internationaal

De internationale contacten worden vooral onderhouden via de volgende kanalen:

    internationale beurzen: de beurs van het ISAAC-congres in Düsseldorf waar de
    MODEMmedewerkers persoonlijke contacten konden leggen met de grote bedrijven
    en met relevante organisaties.
    het International Committee (IC) van ISAAC: via ISAAC zijn er goede contacten met
    de buitenlandse experts in de ondersteunde communicatie vooral voor informatie-
    uitwisseling. Dirk Lembrechts werd door de toenmalige voorzitter van ISAAC-
    international (Prof. F.Loncke) en door Prof. Blake Huer (USA) uitgenodigd om deel uit
    te maken van dit International Committee. Deze deelname startte in 2002. Ook
    collega’s uit Denemarken, Frankrijk en Taiwan participeren hieraan. Het IC werkte
    vooral rond de erkening van ISAAC als NGO en rond de internationale samenwerking
    binnen ISAAC. Deze erkenning zal ook worden gerealiseerd, waarschijnlijk in 2007.

    de deelname aan het Leonardo-project KPT (zie 8.4).

    via de medewerking aan internationale projecten en de voorbereiding van nieuwe
    projecten waren er in 2006 contacten met instellingen uit Nederland, Engeland,
    Ierland, Italië en Zuid-Afrika.

    contacten met Nederlandse collega’s waren en blijven veelvuldig.5  MODEMINFO’S

MODEMinfo’s zijn informatiebrochures rond specifieke thema’s, samengesteld door de
medewerkers van MODEM. Ze worden meegegeven met cliënten in functie van een
consultatie. Er bestaan zo een vijftigtal informatiepakketten.

In 2006 werden opnieuw een tiental MODEMinfo’s bijgewerkt en geactualiseerd.

Vooral de MODEMinfo ‘Compenserende software voor ernstige lees- en spellingsproblemen’
werd zeer frequent gebruikt en ter beschikking gesteld van geïnteresseerden. Hij werd ook
dit jaar weer twee keer geactualiseerd. Het Kennis- en Ondersteuningscentrum (Vlaams
Fonds) publiceerde de MODEMinfo reeds in 2005 als keuzewijzer. Hij werd daardoor
ondermeer gestuurd naar al de MDT’s met een erkenning voor Individuele Materiële
Bijstand. In 2006 kon deze bundel ook gedownload worden vanaf de website www.letop.be.6  ANDERE PUBLICATIES VAN MODEM

De Backer, Wim. 2006. Aanpassingsadvies voor een gemakkelijk computergebruik. Nema. jg
68, 46-53.

De Backer, Wim, Meermans, Marleen & Lembrechts, Dirk. 2006. Computeraanpassingen
voor leerlingen met motorische beperkingen. ICT-Cahier, Wolters Plantyn. 43-58

Lembrechts, Dirk. 2006. Terugbetaling van hulpmiddelen door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een handicap (vroeger Vlaams Fonds). ICT-Cahier, Wolters Plantyn, 39-40.

Meermans, Marleen & Lembrechts, Dirk. 2006. Compenserende hulpmiddelen bij ernstige
lees- en spellingsproblemen. Sprankel, jg.17, 3, 20-40.Publicaties op internet: www.icthelpt.be: twee bijdragen over ICT voor het buitengewoon
onderwijs en een herneming van de tien belangrijkste bijdragen die reeds waren verschenen
op www.ictwijs.be.
7   WEBSITE

Sinds 2002 kreeg de website van MODEM een nieuwe, eenvoudigere domeinnaam:
www.modemadvies.be. Toen werd tevens de OC-Doos en PC-Doos gelanceerd.

De OC-Doos is een plaats waar een overzicht staat van allerlei dingen rond het thema
Ondersteunde Communicatie die gratis ter beschikking worden gesteld van elke
geïnteresseerde. Het is een initiatief van de Werkgroep Ondersteunde Communicatie
Vlaanderen. Deze groep van een 15-tal logopedisten houden ook toezicht op de inhoud van
deze doos. De inhoud bestaat reeds uit een twintigtal items.

De PC-Doos is een verzameling van gratis materiaal voor aangepast computergebruik. Er
staan reeds meer dan dertig items, grotendeels software, ter beschikking. Elk nieuw voorstel
in verband met gratis materiaal voor computergebruik bij personen met een handicap kan bij
MODEM terecht. MODEM zorgt ervoor dat het geschikte materiaal op de website verschijnt.

In 2006 werd gewerkt aan een volledige herwerking en actualisering van de website. De
afronding hiervan wordt voorzien in de lente van 2007.8   EXTERN GEFINANCIERDE PROJECTEN8.1  Inleiding

Omdat een vaste financiering van MODEM door de Vlaamse of federale overheid uitblijft,
werd vanaf 2001 in overleg met de directie en de begeleidingscommissie van MODEM
besloten om de inspanningen van het team naast de basisopdracht (advies voor personen
met een handicap en hun omgeving) ook te richten op projecten waarvoor een externe
financiering wordt voorzien. In 2002 waren de eerste resultaten hiervan zichtbaar (FASTY-
project). Vanaf 2003 werd deze doelstelling volwaardig gerealiseerd.

De bronnen van externe financiering zorgden in 2003 reeds voor meer dan 40.000 euro
inkomsten, in 2004 voor meer dan 53.000 euro, in 2005 en 2006 voor meer dan 45.000 euro.

In 2006 ging MODEM actief op zoek naar nieuwe extern gefinancierde projecten, zie 8.6.8.2  Consultaties als Gemachtigd Expert (Vlaams Fonds)

MODEM werd in 2002 erkend als Gemachtigd Expert door het Kennis- en Ondersteunings-
centrum van het Vlaams Fonds. Hierdoor kan het Vlaams Fonds of Multidisciplinaire teams
MODEM inschakelen in het kader van aanvragen voor terugbetaling van hulpmiddelen
binnen de wetgeving van de Individuele Materiële Bijstand.

Per dossier wordt een vergoeding voorzien van 215 euro.

In 2003 werd MODEM in 45 dossiers ingeschakeld (€ 9.945), in 2004 in 59 dossiers (€
13.031), in 2005 in 80 dossiers (€ 16.800) en in 2006 in 56 dossiers (€ 12.040).
Deze daling van 2005 naar 2006 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat
Multidisciplinaire teams in vele gevallen worden gestimuleerd om dossiers zelf af te handelen
zonder de hulp van een gemachtigd expert.8.3  Samenwerking met ALS-Liga

Sinds vele jaren is er een goede samenwerking tussen MODEM en de ALS-Liga in functie
van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen voor ALS-patiënten.

In 2005 werd deze samenwerking geïntensifieerd. Al de communicatiehulpmiddelen en de
computeraanpassingen van de ALS-Liga werden vanaf toen gestockeerd bij MODEM. Op
deze wijze kan er onmiddellijk een hulpmiddel worden ontleend na een persoonlijk advies.

Vanaf augustus 2005 betaalt de ALS-Liga ook de onkosten van het advies (25 euro) en een
vergoeding per werkuur voor het bijkomende werk.

In het kader van deze samenwerking werden er in 2006 opnieuw 65 personen met ALS
geholpen ofwel in de demonstratieruimte van MODEM ofwel aan huis of op de plaats waar
ze verblijven. Door deze cliëntengroep met een zeer ernstige aandoening wordt deze
kwalitatieve service erg gewaardeerd.8.4  Leonardo

Door het AIAS-centrum in Bologna (Italië) werd MODEM verzocht mee te werken als één
van de hoofdpartners in het KPT-project. Het werd in 2003 ingediend bij de Europese
Commissie in het kader van het Leonardo-programma.

Het KPT-project (Keeping Peace with Technology) heeft als doel de opleiding van
professionelen in de gehandicaptensector. Partners uit Italië, Engeland, Ierland en België
maakten een projectvoorstel waarin per land zowel adviescentra, trainingscentra als
universiteiten betrokken zijn. Voor België neemt naast MODEM ook de Katholieke
Universiteit van Leuven (Licentie Logopedie en Audiologie) hieraan deel.

Het project werd goedgekeurd en startte op 1 oktober 2004. Het loopt over 30 maanden

Binnen dit project werd voor MODEM een financiering van 32.000 euro voorzien. Voor 2006
betekent dit dus 12.800 euro.

In 2006 was er een op 15, 16 en 17 oktober een internationale meeting van al de
projectpartners in de MODEMlokalen in Wilrijk (13 aanwezigen). Deze verliep succesvol. In
2007 zal het project worden afgerond.
8.5  Website ICThelpt

Na de stopzetting van het project ICTwijs werd door de een vijftal leden van die stuurgroep
besloten een vervolgproject in te dienen bij CERA. Dit werd goedgekeurd.

MODEM nam opnieuw deel als stuurgroeplid en als leverancier van inhoudelijke bijdragen.
ICThelpt is een website die zich richt op de professionelen in het buitengewoon onderwijs.
Op de site kan er informatie en nieuws worden gevonden over informatie- en
communicatietechnologie voor een groot aantal doelgroepen en over ICTprojecten.

In 2006 vonden zes vergaderingen plaats in Geel, Kessel-Lo en Brussel. Dirk Lembrechts
nam telkens deel aan deze vergaderingen.

De leden van de stuurgroep ontvangen een vergoeding van 300 euro per maand en van 100
euro per aangeleverde bijdrage.8.6  Eenvoudig aangepast

Voor kinderen en volwassen met beperkingen moet de communicatie en de computer
immers sterk vereenvoudigd worden. Zo kunnen zij beter participeren in hun omgeving.
MODEM bewijst al 15 jaar dat dit mogelijk is. Dagelijks stelt het team echter vast dat deze
kennis en informatie niet voor handen is bij de personen die er nood aan hebben. Met een
heldere en zeer toegankelijke publicatie met veel informatie over handige en eenvoudig te
gebruiken hulpmiddelen wil MODEM deze leemte vullen.

Dit projectvoorstel werd door CERA principieel goedgekeurd in juli 2006. Vervolgens werd op
vraag van CERA een vooronderzoek uitgevoerd van september tot december 2006. Nadat
dit met succes werd uitgevoerd met steun van een extern adviesbureau LinkInc (Antwerpen),
werd nu het project definitief goedgekeurd door CERA.

Het project zal starten in januari 2007 en loopt drie jaar. In die periode wordt er door MODEM
een publicatie gemaakt over eenvoudige communicatiehulpmiddelen en
computeraanpassingen voor personen met beperkingen en hun begeleiders.

CERA voorziet voor deze drie jaar 63.500 euro financiering.8.7  De Computer, mijn surfplank bij het leren

MODEM werd door de vzw Die’s-lekti-kus en door de gespecialiseerde Eureka school
uitgenodigd deel te nemen aan dit project. In 2006 werd gestart met de voorbereidingen voor
een publicatie die in november 2007 aan alle Vlaamse scholen zal worden gestuurd. Deze
zal leerkrachten, ouders en begeleiders wegwijs maken in het steeds groeiende aanbod van
de compenserende software voor kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen. Een
doelgroep waarvoor steeds betere aangepaste software bestaat en die zich steeds meer bij
MODEM aandient voor objectieve informatie en advies.

Minister Frank Vandenbroucke steunt het project en zegde in een toespraak van 6 november
2006 een bedrag van 50.000 euro toe.
BEKENDMAKING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING GOUVERNEUR
KINSBERGENNet zoals in de voorbije jaren werd door MODEM een belangrijke functie vervuld bij het
bekendmaken van het bestaan en de activiteiten van de Stichting Gouverneur Kinsbergen.

Door de werkzaamheden van dit team van 4,1 VTE, realiseerden zich in 2006 weer meer
dan 3.500 personen dat ze in contact kwamen met de diensten van deze Stichting. Het
betreft hier slechts een voorzichtige schatting die we hier kort toelichten.De belangrijkste kanalen:

    Er werden 68 lezingen gegeven door de MODEMmedewerkers. In totaal waren er
    meer dan 2.500 luisteraars. In deze uiteenzettingen wordt steeds toegelicht dat
    MODEM een entiteit is van de Stichting Gouverneur Kinsbergen.

    Van de 956 consultaties (722 cliënten) werden er 297 in de demonstratieruimte van
    MODEM uitgevoerd en 129 op verplaatsing. Al deze cliënten en een veelvoud aan
    begeleiders bezochten dus het Gouverneur Kinsbergencentrum of namen er
    rechtstreeks contact mee.

    Natuurlijk zijn er ook een reeks ‘kleinere’ kanalen: de verkoop van de
    softwarebundels, de mailings van 250 uitnodigingen voor de studiedagen van de
    Werkgroep Ondersteunde Communicatie Vlaanderen, de website, de veelvuldige
    externe e-mailcontacten, vergaderingen en werkgroepen, de publicaties over
    MODEM, de MODEMfolder, …

				
DOCUMENT INFO