Slimmere promotie van vastgoed loont domeinnaam by benbenzhou

VIEWS: 9 PAGES: 1

									Slimmere promotie van vastgoed loont                                                                     IDFWRUHQ LQGHUGDDG ORFDWLH GDQ SURGXFWNZDOLWHLW HQ
                                                                                       DOV GHUGH GH MXLVWH PDUNHWLQJ 0HW QDPH GH ODDWVWH
                                                                                       LV EHSDOHQG LQ KRH YRRUVSHOEDDU HQ VQHO GH YHUNRRS
                                                                                                                   GXLGHOLMN VIHHUEHHOG NULMJHQ YDQ KXQ PRJHOLMNH
                                                                                                                   QLHXZH ZRRQ HQ OHHIRPJHYLQJ 'DW ODDWVWH LV HUJ
                                                                                                                   EHODQJULMN ,Q GLYHUVH ORNDOH HQ SURYLQFLDOH PHGLD

           Voor vastgoed ontwikkelaars en makelaars                                                         ]DO YHUORSHQ LQGLHQ DDQ EHLGH HHUVWH YRRUZDDUGHQ
                                                                                       UHHGV LV YROGDDQ (FKWHU PDUNHWLQJ HQ SURPRWLH
                                                                                       LV QRX QHW JHHQ VSHFLDOLVPH YDQ RQV RQWZLNNHODDUV
                                                                                                                   LV YRRUDI JHDGYHUWHHUG HQ GXLGHOLMN YHUZH]HQ QDDU
                                                                                                                   GH 'LUHFW'RPHLQQDDP ZZZULDQWHZRQLQJHQQO
                                                                                                                   'LUHFW QD GH HHUVWH ORNDOH DGYHUWHQWLH ZHUG HU SRVLWLHI
                                                                                       HQ ZH PHUNHQ GDW LQ YHHO JHYDOOHQ RRN GH NUDFKW     RYHU RQV SURMHFW LQ ¶'HQ 6SLWWKHXYHO¶ JHVSURNHQ
                                                                                       YDQ GH PDNHODDU KLHU QLHW OLJW 'H PDNHODDU YHUYXOW   'LW NZDOLWHLWVSURMHFW NHQPHUNW ]LFK GRRU ZRQHQ
      ,Q HHQ HFKWH DDQERGPDUNW ZDDULQ NRSHUV HHQ                                                             GXLGHOLMN ZHO HHQ EHODQJULMNH URO LQ SURIHVVLRQHOH   PHW HHQ ODQGHOLMN NDUDNWHU LQ GH VWLMO YDQ KHW ¶RXGH¶
                                                                                       DGYLVHULQJ YDQ NDQGLGDDWNRSHUV EHWHUH EHNHQGKHLG   .URQHQEHUJ PHW WUDGLWLRQHOH GHWDLOOHULQJ URRG
   RYHUYORHG DDQ NHX]H KHEEHQ LV KHW YDQ EHODQJ RP                                                             PHW GH ORNDOH NRSHUV HQ YHUNRSHUVPDUNW HQ KHW     EDNVWHQHQ PHWVHOZHUN HQ DQWUDFLHW SDQQHQ (Q PLGGHOV
                                                                                       YHUGHUH FRQWUDFWXHOH HQ DGPLQLVWUDWLHYH WUDMHFW 2Q]H  GH VLPSHOH WRHJDQJ RYHUDO LQ HQ URQGRP KHW GRUS
    YDVWJRHGREMHFWHQ RQGHUVFKHLGHQG LQ GH PDUNW WH                                                             HUYDULQJ PHW GH 'LUHFW'RPHLQQDDP6HUYLFHŒ YDQ     KRRUGH MH ´.LMN PDDU HHQV RS ULDQWHZRQLQJHQQOµ
                                                                                       2QURHUHQGJRHGSURPRWLHQO LV GDW ZH LQ SURMHFWHQ     YHUVSUHLGGH KHW QLHXZV ]LFK ]HHU VQHO QDDU DOOHUOHL
   ]HWWHQ 9RRU QLHXZERXZSURMHFWHQ JHOGW GDW LQ HHQ                                                            JHPLGGHOG GH WRWDOH YHUNRRSWLMG NXQQHQ UHGXFHUHQ    NDQGLGDDWNRSHUV 2Q]H LQVFKULMÁLMVW ELM 9DQ .HPSHQ
                                                                                       WRW ZHO  9HUGHU NXQQHQ ZH YHHO VQHOOHU         .DSWHLQ ZHUG ]R VQHOOHU JHYXOG GDQ JHGDFKW ´
    UHODWLHI NRUWH SHULRGH ]RYHHO PRJHOLMN NDQGLGDDW                                                           VFKDNHOHQ RPGDW KHW WRWDOH PHGLDRQWZHUS QX YDQXLW
                                                                                       ppQ DDQVSUHHNSXQW SODDWVYLQGW ZDW FRPPXQLFDWLH     0HGHGLUHFWHXU   'HNNHUV   YDQ    2QURHUHQG
                                                                                       RS H[DFW KHW MXLVWH PRPHQW PRJHOLMN PDDNW       JRHGSURPRWLHQO EHVOXLW ´+HW LV HLJHQOLMN QLHW ]R
    NRSHUV PRHWHQ ZRUGHQ EHUHLNW GLH GH ZRQLQJHQ
                                                                                       2RN GH PDNHODDUV ]LHQ GH WRHJHYRHJGH ZDDUGH       PRHLOLMN 'LUHFW RSYDOOHQ VQHO NXQQHQ QHWZHUNHQ
                                                                                       GXLGHOLMN ,Q HHQ YDQ RQ]H SURMHFWHQ LQ $UQKHP     RIWHZHO KHW PRQGWRWPRQG FLUFXLW NXQQHQ YRHGHQ
      LQ HHQ SURMHFW ]LHQ DOV KXQ WRHNRPVWLJH ZRRQ
                                                                                       ZHUG YLD GH 'LUHFW'RPHLQQDDP6HUYLFHΠRS        HHQYRXGLJ WH YLQGHQ ]LMQ HQ WRSNZDOLWHLW PHW GH MXLVWH
                                                                                       ZZZOX[HDSSDUWHPHQWHQQO JHFRPPXQLFHHUG YRRU      HPRWLH SUHVHQWHUHQ PLGGHOV HHQ LQWHJUDOH PHGLDPL[
      HQ OHHIRPJHYLQJ 'H]H GRHOVWHOOLQJHQ NXQQHQ
                                                                                        OX[H DSSDUWHPHQWHQ 'LW OHYHUGH LQ GH DDQORRS    OHLGW DO VQHO WRW HHQ VQHOOHUH YHUNRRS :LH
                                                                                       YDQ KHW SURMHFW KHW ELM]RQGHU KRJH DDQWDO YDQ FLUFD   KLHUDDQ UHNHQW HQ RRN QRJ HHQV GH DGGLWLRQHOH NRVWHQ
     YHHO HHQYRXGLJHU EHUHLNW ZRUGHQ PHW VOLPPHUH
                                                                                        XQLHNH EH]RHNHUV SHU PDDQG RS +LHU ]DWHQ VQHO   WHOW YDQ H[WUD YHUNRRSLQVSDQQLQJHQ DFKWHUDI ELM HHQ
                                                                                       YROGRHQGH NDQGLGDDWNRSHUV RQGHU RP DO LQ DXJXVWXV   PRHLOLMN ORSHQG SURMHFW RI REMHFW LV HU VQHO XLW
    SURPRWLH 2QURHUHQGJRHGSURPRWLHQO KHHIW ]LFK
                                                                                       YDQ KHW DIJHORSHQ MDDU WH NXQQHQ EHJLQQHQ PHW GH    VOLPPHUH SURPRWLH YDQ EHVWDDQG HQ QLHXZ YDVWJRHG
                                                                                       ERXZ (HUGHU GDQ JHSODQG HQ GDW OHYHUW GLUHFW H[WUD   ORRQW GXV GLUHFW µ
    JHVSHFLDOLVHHUG LQ MXLVWH Gp]H GLHQVWYHUOHQLQJ RS
                                                                                       JHOG GXV UHQGHPHQW RSµ
                                                                                                                         9RRU PHHU LQIRUPDWLH
 EDVLV YDQ HHQ WRWDDO QLHXZH NLMN RS YDVWJRHGSURPRWLH
                                                                                       :RRQNZDOLWHLW LV EHODQJULMN                    ZZZRQURHUHQGJRHGSURPRWLHQO RI
                                                                                                                         ZZZULDQWHZRQLQJHQQO
   YRRU SURMHFWRQWZLNNHODDUV HQ PDNHODDUV ,QWHUQHW
                                                                                       %HQ 'RQGHUV GLUHFWHXU YDQ %RXZEHGULMI
                                                                                       'RQGHUV %9 WH .URQHQEHUJ EHOHHIW
     FRPPXQLFDWLH VSHHOW KLHULQ HHQ EHODQJULMNH URO
                                                                                       ]LMQ HHUVWH HUYDULQJ PHW 2QURHUHQG
                                                                                       JRHGSURPRWLHQO LQ KHW SURMHFW ¶'HQ
     +HW OHLGW WRW NRUWH YHUNRRSWUDMHFWHQ PHW PLQGHU
                                                                                       6SLWWKHXYHO¶ WH .URQHQEHUJ ZDDU
                                                                                        ODQGHOLMNH ZRQLQJHQ ZRUGHQ
 LQVSDQQLQJ 'DDUELM ZRUGW GH ÀQDQFLsOH RQ]HNHUKHLG
                                                                                       JHUHDOLVHHUG ´%RXZEHGULMI 'RQGHUV
                                                                                       LV HHQ EHGULMI GDW LQVSULQJW RS
             URQGRP SURMHFWHQ VWHUN YHUNOHLQG
                                                                                       LQGLYLGXHOH ZRRQZHQVHQ %LM RQV
                                                                                       VWDDW ERXZ HQ GXV ZRRQNZDOLWHLW
                                                  • Stefan Jansen (SMT Vastgoed) en Ben Donders (Bouwbedrijf Donders BV)  ERYHQDDQ HQ GLW UHDOLVHUHQ
                                                                                       ZLM LQ UHODWLHI NOHLQVFKDOLJH
,QQRYDWLHYH FRPPXQLFDWLH HQ PDUNHWLQJ          2S EDVLV KLHUYDQ PRHW KHW YHUNRRSSURFHV VRHSHO       YDQ HHQ RSYDOOHQGH HQ XQLHNH 'LUHFW'RPHLQQDDP      ERXZSURMHFWHQ    ,Q   ¶'HQ
                             HQ YRRUVSRHGLJ NXQQHQ YHUORSHQ ]RGDW XLWJHEUHLGH     GLH GLUHFW QDDU GH]H ,QWHUQHWSUHVHQWDWLH YHUZLMVW    6SLWWKHXYHO¶ ZHUNHQ ZH YRRU
/RHN    6DVVHQ  DFFRXQW   PDQDJHU   ELQQHQ  SURMHFWEURFKXUHV QRJ QLHW NODDU KRHYHQ WH ]LMQ HQ YHHO   =R KHEEHQ ZH KRQGHUGHQ QDPHQ LQ RQV EH]LW ]RDOV      GH HHUVWH NHHU PHW HHQ YROOHGLJH
2QURHUHQGJRHGSURPRWLHQO YHUWHOW ´'RRU KHW JURWH    JHYDOOHQ ]HOIV QLHW JHPDDNW KRHYHQ WH ZRUGHQ       ZZZOX[HDSSDUWHPHQWHQQO ZZZULDQWZRQHQQO RI      XLWEHVWHGLQJ YDQ KHW SURPRWLH
DDQERG YDQ ZRQLQJHQ LV SRVLWLHI RQGHUVFKHLGHQ RS     9RRUZDDUGH KLHUYRRU LV GDW NDQGLGDDWNRSHUV KHHO      ZZZULDQWHDSSDUWHPHQWHQQO HQ JD ]R PDDU GRRU      HQ   YHUNRRSSURFHV   DDQ
NZDOLWHLW EHODQJULMN .ODQWHQ ]LHQ QDPHOLMN ELMQD    JHPDNNHOLMN WRHJDQJ KHEEHQ WRW HHQ SUHVHQWDWLH PHW GH   2SYDOOHQGH QDPHQ GXV GLH MH GLUHFW RQWKRXGW HQ QLHW   2QURHUHQGJRHGSURPRWLHQO
JHHQ YHUVFKLO PHHU WXVVHQ PDNHODDUV EHKDOYH GDQ     YRRU KHQ UHOHYDQWH LQIRUPDWLH YDQ KHW SURMHFW (Q GDW   PHHU YHUJHHW =R GRHW 2QURHUHQGJRHGSURPRWLHQO      HQ PDNHODDU 9DQ .HPSHQ
¶SHUVRRQOLMNH DDQGDFKW¶ (Q SHUVRRQOLMNH DDQGDFKW LV   GH]H SUHVHQWDWLH QDDVW NZDOLWHLW RRN GH WRHNRPVWLJH    UHHGV ]DNHQ PHW GLYHUVH SURMHFWRQWZLNNHODDUV         .DSWHLQ +LHUXLW LV PLM
ODVWLJ WH YHUPHQLJYXOGLJHQ RPGDW KHW YHHO HQHUJLH HQ   ZRRQRPJHYLQJ XLWVWHNHQG FRPPXQLFHHUW +LHULQ        HQ JURWHUH PDNHODDUVNDQWRUHQ ]RDOV 607          GXLGHOLMN JHZRUGHQ GDW MH HHQ
WLMG NRVW 'DDURP LV RQV YHUNRRS HQ SURPRWLHFRQFHSW   UXVW RQ]H NUDFKW ZLM KHEEHQ HHQ LQQRYDWLHYH        9DVWJRHG 563 :RQHQ HQ $DQ GH 6WHJJH *URHSµ       NZDOLWHLWVSURMHFW PDDU ppQ NHHU
JHEDVHHUG RS HHQ SDDU HHQYRXGLJH XLWJDQJVSXQWHQ GLH   FRPPXQLFDWLH HQ PDUNHWLQJDDQSDN RS EDVLV YDQ                                    JRHG LQ GH PDUNW NXQW ]HWWHQ 'RRU
RRN KHW PDNHODDUVWUDMHFW RQGHUVWHXQHQ 1DPHOLMN HON   RQ]H 'LUHFW'RPHLQQDDP6HUYLFHΠLQ GH PDUNW        /RFDWLH pQ PDUNHWLQJ                   2QURHUHQJRHGSURPRWLHQO LV KHW
YDVWJRHG REMHFW PRHW VQHO RSYDOOHQG RQGHUVFKHLGHQG   JH]HW 'H 'LUHFW'RPHLQQDDP6HUYLFHΠJDDW XLW YDQ                                  SURMHFW ]RGDQLJ JHSUHVHQWHHUG
HQ RQGHU GH DDQGDFKW YDQ KHW PD[LPDDO PRJHOLMNH     ppQ LQWHJUDDO PHGLD FRPPXQLFDWLHDDQVSUHHNSXQW YRRU     'H KHHU 6WHIDQ -DQVHQ GLUHFWHXU YDQ 607 9DVWJRHG     RS ZZZULDQWHZRQLQJHQQO GDW
NDQGLGDDWNRSHUV LQ GH PDUNW JH]HW NXQQHQ ZRUGHQ    RQWZHUS HQ XLWYRHULQJ PHW DOV XLWJDQJVSXQW VQHOKHLG    WH 'HQ %RVFK YXOW DDQ µ0HQ ]HJW ZHO HHQV KHW       EHODQJVWHOOHQGHQ QLHW DOOHHQ
$OV YRRUEHHOG SURMHFWRQWZLNNHODDUV ZLOOHQ DFFXUDDW   HIIHFWLYLWHLW HQ ÁH[LELOLWHLW GLH KHW LQWHUQHW PDDU RRN  UHQGHPHQW YDQ QLHXZERXZSURMHFWHQ ZRUGW EHSDDOG      DOOH EHQRGLJGH LQIRUPDWLH
HQ LQ HHQ NRUWH WLMG GH LQWHUHVVH LQ HHQ ]HNHU SURMHFW  SURMHFWERUGHQ VLJQDFH EURFKXUHV HQ DGYHUWLVLQJ NDQ    GRRU IDFWRUHQ ORFDWLH ORFDWLH HQ ORFDWLH 7RFK OLJW  YDQ GH GLYHUVH ZRQLQJHQ
NXQQHQ SHLOHQ PHW YRRULQVFKULMYLQJHQ          RPYDWWHQ ,Q DO GH]H PHGLD ZRUGW JHEUXLNW JHPDDNW     GLW JHQXDQFHHUGHU :LM KDQWHUHQ GH YROJHQGH GULH     YLQGHQ PDDU RRN HHQ

								
To top