Ondergetekende Naam klant domeinnaam by benbenzhou

VIEWS: 3 PAGES: 3

									      Ondergetekende: Vul hier u voor en achternaam in,

      verder te noemen 'cliënt' geeft Trans-IX B.V. de opdracht de volgende
      offerte nummer(s) in behandeling te nemen:

       Registratie Vul hier domeinnaam in, alleen .eu en .co.uk (20, - / jaar)

      Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart cliënt
      gebonden te zijn aan de voorwaarden op de 'volgende pagina' van
      deze overeenkomst.

      Trans-IX B.V. voorwaarden

      1. Trans-IX B.V. behoud zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen,
      u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.

      2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval dat ter
      beoordeling van Trans-IX B.V., heeft Trans-IX B.V. het recht de geleverde
      diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. Dit
      geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij
      Trans-IX B.V. geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de
      registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich
      neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt
      Trans-IX B.V. een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald
      zullen worden.

      3. Cliënt verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright.
      U zult niets naar de dienst/product uploaden waarvan u niet het copyright bezit.

      4. De producten/diensten van Trans-IX B.V. mogen alleen gebruikt worden voor
      legale doeleinden. Trans-IX B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de
      informatie geplaatst door opdrachtgever op de dienst/product. Cliënt is geheel
      verantwoordelijk voor de informatie die op de dienst/product geplaatst wordt. De
      inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch,
      discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van
      Trans-IX B.V.

      5. Cliënt verklaart Trans-IX B.V. niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims
      die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Trans-IX B.V. direct
      op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit
      activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na
      het beëindigen van deze overeenkomst.

      6. Cliënt verklaart Trans-IX B.V. nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele
      uitval van de dienst/product en/of verlies van data of verlies van inkomsten door
      technische of andere storingen. Trans-IX B.V. verplicht zich zijn infrastructuur up
      to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te
      beperken
Trans-IX B.V. | Prinsenstraat 66 | 1501 NV Zaandam | T. 0900-233.233.0 | F. 084-2280275 | www.trans-ix.nl | info@trans-ix.nl
      7. Trans-IX B.V. staat het versturen van ongevraagde email niet toe (het
      zogenaamde SPAMMEN), door rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik te maken
      van de dienst/product geleverd door Trans-IX B.V. Internet Services. Mocht
      Trans-IX B.V. klachten ontvangen over SPAMMEN van cliënt zal Trans-IX B.V.
      zonder vorm van bericht de dienst/product uitschakelen, en de bestanden van
      cliënt van zijn dienst/product verwijderen.

      8. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de diensten/producten van
      Trans-IX B.V. is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product
      niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Trans-IX B.V. Internet Services.

      9. Cliënt betaalt het tarief voor een dienst/product op het Internet per gekozen
      periode, en tevens de eenmalige opzetkosten, steeds binnen 7 dagen na
      ontvangst van een factuur.

      10. Cliënt gaat deze overeenkomst met Trans-IX B.V. aan voor tenminste 1 jaar
      met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
      Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

      11. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van
      deze overeenkomst.

      12. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

      13. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet
      geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet
      geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

      14. Het is niet toegestaan om meer dan 5 background processen per Hosting
      Pakket te draaien.
      Daarnaast mogen background processen alleen draaien als deze van toepassing
      zijn op het domein.
      Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken.

       Bedrijf:
       Naam:
       Adres:
       Postcode/Plaats:
       Land:
       E-mail:
       Telefoon:
       Datum:
       Handtekening:
Trans-IX B.V. | Prinsenstraat 66 | 1501 NV Zaandam | T. 0900-233.233.0 | F. 084-2280275 | www.trans-ix.nl | info@trans-ix.nl
 Registratiecontract domeinnaam (anders dan .nl)                                            v2.0
 Aangevraagde domeinnaam:               .

 Domeinnaamhouder:

         1
 (bedrijfs)naam :
 voorletters / achternaam:
            2
 adres (geen postbus) :
 postcode, plaats:
 land:
 telefoonnummer:
 e-mail:

 administratief contact:

         1
 (bedrijfs)naam :
 voorletters / achternaam:
            2
 adres (geen postbus) :
 postcode, plaats:
 land:
 telefoonnummer:
 e-mail:

 technisch contact:

         1
 (bedrijfs)naam :
 voorletters / achternaam:
            2
 adres (geen postbus) :
 postcode, plaats:
 land:
 telefoonnummer:
 e-mail:

 Namens Domeinnaamhouder bevoegd te handelen:
 naam:
 handtekening:    …………………………
 datum:

 1
   Vul de volledige bedrijfsnaam in wanneer een bedrijf de domeinnaamhouder is. Vul voor een natuurlijk persoon de voorletters en
   familienaam in.
 2
   Straat, huisnummer en eventuele toevoegingen.
Trans-IX B.V. | Prinsenstraat 66 | 1501 NV Zaandam | T. 0900-233.233.0 | F. 084-2280275 | www.trans-ix.nl | info@trans-ix.nl

								
To top