Normen en regels domeinnaam

Document Sample
Normen en regels domeinnaam Powered By Docstoc
					                                                           1


                 Code van goede praktijk
voor de communicatiecampagnes van de Vlaamse overheid


Inleiding en verantwoording


De   overheidscommunicatie         is   een    belangrijk    instrument    van   beleid,
dienstverlening en sensibilisering. Ook wanneer ze maximaal betrouwbaar en
evenwichtig is, kan ze toch niet neutraal of waardenvrij zijn. Evenmin mag
ze propaganda voor het beleid of het verbeteren van het imago van een of
meer  politici      of  dat   van    politieke     partijen   tot   doel  hebben.    Het
inschakelen     en  de  concrete     realisatie     van  de  overheidscommunicatie       is
gebonden    aan  regels    waarover     duidelijkheid      dient   te  bestaan   zowel   bij
diegenen die haar beoefenen als bij hen voor wie die communicatie bestemd
is.


Meteen bij haar aantreden in juli 1999 besliste deze Vlaamse regering een
deontologische code uit te werken voor alle communicatie-initiatieven die
van de Vlaamse regering, de Vlaamse ministers en hun diensten uitgaan.
Deze Code van goede praktijk voor de communicatiecampagnes van de Vlaamse
overheid geeft uitvoering aan die beslissing.                  Met de Code engageert de
Vlaamse regering zich tegenover het Vlaams Parlement, de publieke opinie en
haar eigen diensten om de communicatie van de hele Vlaamse overheid te
laten  beantwoorden      aan  een  consistente,      strenge,   controleerbare     en  dus
afdwingbare set kwaliteitsnormen.


De Vlaamse regering verwelkomt het decretaal initiatief van het Vlaams
Parlement    om    een  deontologie     van  de    Vlaamse   overheidscommunicatie       te
ontwikkelen.     Met    deze  Code    van   goede    praktijk    geeft   zij  meteen   al
concretere    uitvoering      aan  de  in   het  voorstel    van   decreet    houdende   de
controle op de communicatie van de Vlaamse overheid opgenomen algemene
deontologische      normen.    Zij  biedt    de  in  hetzelfde    voorstel    van  decreet
voorziene Expertencommissie een eerste insteek met het oog op een verdere
verfijning   van    het  normenkader     en  de  criteria    voor   de  beoordeling    van
concrete toepassingen.          De Code wordt daarom meegedeeld aan het Vlaams
Parlement.


Doch de Code van goede praktijk wil doelbewust een stap verder zetten en
zich  niet  beperken     tot  louter    deontologische       vraagstukken.     Hij  wil  de
communicatie van de Vlaamse overheid kwalitatief sturen in de richting van
                                                               2


een meer professionele aanpak van de communicatie, om zo te komen tot de
voor bestuur en burger beste besteding van de ingezette middelen. Vandaar
ook de klemtoon op een planmatige aanpak van alle campagnes.


De Code is van toepassing op alle betaalde communicatie van de hele Vlaamse
overheid. Hij geldt dus zowel voor de eigen initiatieven van de ministers
en  hun  diensten     als  voor    die   van   de  verzelfstandigde        instellingen     of
agentschappen      die   deel    uitmaken     van    de  Vlaamse    overheid.     Hij   is  van
toepassing    op  alle    mediacampagnes,        waarbij     het  begrip  campagnes     in  de
ruimste zin geïnterpreteerd moet worden; ook de uitgave van een folder, de
plaatsing van een kleine betaalde mededeling in de krant, de uitzending van
een regeringsmededeling of de ontwikkeling van een website worden beschouwd
als een vorm van campagne.


De Code geldt voor alle mediacommunicatie waarvoor betaald wordt of normaal
gezien betaald moet worden. Ook niet-betaalde mediacommunicatie waarvoor
een  bepaalde     vorm    van  tegenprestatie          wordt    verleend,   valt    onder  de
toepassing van deze Code. Hij is niet van toepassing op de redactionele
bijdragen     waarvoor    de    redactionele      verantwoordelijkheid         berust    bij  het
medium zelf.      Daarvoor gelden immers eigen regels.


De Code is deels gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland                            – hoewel
nergens min of meer kant en klare modellen voorhanden bleken – maar bouwt
ook   in  belangrijke       mate    voort    op    de   praktijk     inzake    massamediale
communicatie      zoals     die     de    afgelopen       jaren    bij     de   Vlaamse
overheidsadministratie         ontwikkeld      werd.     Hij  is  meteen   opgevat     als  een
evolutief gegeven en zal dus aangevuld of bijgestuurd worden naarmate er
nood  groeit   aan    bijkomende     richtlijnen       of   de  deontologische      inzichten
wijzigen. Alle wijzigingen waar de Vlaamse regering toe beslist, zullen
steeds ruim bekendgemaakt worden.
In  deze  sfeer    dienen    ook    de   passages      over  pretesting     en  effectmeting
gelezen te worden. Momenteel wordt immers gewerkt aan de ontwikkeling van
de   methodologieën      met    het   oog    op   een     systematische     pretesting     van
campagnemateriaal en een dito effectmeting van overheidscampagnes.


De Code van goede praktijk bestaat uit een aantal dwingende bepalingen.
Daarnaast     bevat    hij   ook,    in   de   inspringende        paragrafen,     een  aantal
aanbevelingen      en   reikt    hij    hulpmiddelen        aan   om  tot    een   correcte
interpretatie,     toepassing      of    uitvoering      van   de  dwingende     bepalingen   te
komen.    De  in   de  Code    opgenomen      richtlijnen        mogen   niet   afzonderlijk
beschouwd worden, ze dienen steeds gelezen te worden in samenhang met de
                                     3


andere bepalingen van de Code. Voor de correcte toepassing ervan dient de
geest van de bepalingen te primeren boven de letter.


De informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt
belast met het toezicht op de naleving van deze code. Hij kan te allen
tijde om advies worden gevraagd bij twijfelgevallen.
                                                             4


1. Planmatige aanpak


1.1  Communicatie      maakt    integraal    deel    uit  van   de  beleidsvoorbereiding.
Daarom is het noodzakelijk dat elke beleidsnota en beleidsbrief afdoende
aandacht besteedt aan de communicatie over het geformuleerde beleid en
daarbij prioriteiten aanstipt.


1.2 Per beleidsdomein of beleidsveld wordt jaarlijks een gedetailleerde
jaarplanning communicatie opgesteld. Deze jaarplanning doet geen afbreuk
aan de mogelijkheid om steeds flexibel op crisissen en nieuwe uitdagingen
in te spelen.


Voor wat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreft, gebeurt de
jaarplanning in samenspraak tussen het kabinet en de administratie, met
advies van de cel van de informatieambtenaar. Deze planning heeft tot doel
alle betrokkenen samen op een systematische wijze te laten nadenken over de
manier waarop het erop volgende jaar zal worden gecommuniceerd over de
beleids-     en   dienstverleningsprojecten.            Dit    mondt    uit    in    een
communicatiefiche per beleids- of dienstverleningsproject. Elke fiche bevat
de  doelstelling(en),      de   te  bereiken      doelgroep(en),     de  te   communiceren
boodschap(pen), de gewenste resultaten, de timing en een budgetestimatie.
De fiches worden geconsolideerd tot coherente jaarplannen.


De  eerste    fase   van  de   communicatieplanning         vindt    met  het  oog   op  de
begrotingsopmaak plaats in het voorjaar. De definitieve planning geschiedt
in  het   najaar,    van  zodra    er  politieke      duidelijkheid     bestaat   over    de
begroting.
      Fiches dienen per beleidsdomein of beleidsveld geconsolideerd te worden om tot een
      adequate jaarplanning te komen en overlappingen te vermijden. De informatieambtenaar
      kan  voorstellen   formuleren    om  in  de  mate  van   het  mogelijke  synergieën   te
      bewerkstelligen en een te groot campagnegewicht in een bepaalde periode of medium te
      vermijden.
      Het  verdient  daarnaast aanbeveling      om  per  kwartaal  de  planningen  te toetsen   en
      eventueel bij te sturen.1.3   Mede    op  basis   van  de  sectorale      communicatiejaarplannen        wordt   het
communicatiejaarplan        van  de  Vlaamse      regering  opgesteld.       Het  geeft    de
prioritaire communicatie-initiatieven van de Vlaamse regering aan, evenals
de wijze waarop deze op een geïntegreerde wijze gerealiseerd zullen worden.
Het wordt voorbereid door de informatieambenaar.
                                                            5


1.4 Bij het opstarten van elk concreet communicatieproject dient grondig
nagedacht te worden over de doelstellingen van de campagne, de te bereiken
doelgroep(en) en de te communiceren boodschap(pen).
    Het verdient aanbeveling om deze elementen op papier te zetten, wat als input kan
    dienen voor bestekken, briefings, verantwoordingsstukken, etc.1.5  Naast   het   bepalen    van    de   kwalitatieve     doelstellingen        is   het
noodzakelijk op voorhand in de mate van het mogelijke op een realistische
wijze gekwantificeerde communicatiedoelstellingen te formuleren, rekening
houdend met het beschikbare budget.
    Waar dat mogelijk is moeten doelstellingen gekwantificeerd worden waarbij onder meer
    wordt  aangegeven   hoeveel   mensen  de  boodschap   moeten  opgemerkt    respectievelijk
    onthouden   hebben.  Daarnaast   moeten   eveneens   kwalitatieve  doelstellingen      worden
    geformuleerd die onder meer aangeven wat moet worden onthouden en welke houding of
    welk gedrag wordt beoogd.
    Een  effectmeting   moet  het  mogelijk   maken  om  te  concluderen   in  welke  mate  de
    geformuleerde doelstellingen werden bereikt.1.6 Bij het plannen van communicatieprojecten moet zoveel mogelijk worden
gestreefd naar een geïntegreerde aanpak.
    Zo  moeten  alle  communicatieproducten     binnen   eenzelfde   campagne  op  elkaar   worden
    afgestemd. Een geïntegreerde aanpak veronderstelt ook de nodige aandacht voor de
    nieuwe media en een streven naar maximale positieve redactionele aandacht.
                                                             6


2. Procedures

2.1 Bij het uitbesteden van communicatiecampagnes wordt steeds gekozen voor
de procedure die de meeste kansen biedt op een maximale creativiteit en de
beste strategische aanpak.
    De onderhandelingsprocedure biedt in deze aanzienlijke voordelen ten opzichte van
    aanbestedingen of offertevragen en laat onderhandelingen toe over alle aspecten van
    de offerte na de indiening ervan. Communicatieproducten moeten immers perfect worden
    afgestemd op de boodschap die de aanbestedende overheid kenbaar wenst te maken.
    Bovendien kan – bij de uitbesteding van campagnes – de noodzakelijke creativiteit
    niet worden ingeperkt door een al te gedetailleerde opdrachtomschrijving. Om deze
    redenen  zijn  onderhandelingen   na  het  indienen van     de  offertes  in  vele  gevallen
    onontbeerlijk.
    De cel Externe Communicatie is ter beschikking voor adviesverlening in verband met
    het aanbesteden van communicatieopdrachten, aangezien de toepassing van de wetgeving
    op overheidsopdrachten in deze sector complex is.2.2 De zorg voor maximale creativiteit en beste strategische aanpak belet
niet dat toch slechts aan een beperkte selectie van communicatiebureaus
gevraagd wordt een gedetailleerde offerte in te dienen.                      Daarom wordt de
onderhandelingsprocedure      ook   als    dat  wettelijk       niet   verplicht      is,   bij
voorkeur toch in twee fasen georganiseerd.
    Bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt in de eerste fase een
    oproep  tot  kandidaatstelling   gestuurd    naar  een  selectie    van   bureaus.  Bij   een
    onderhandelingsprocedure met nationale (of Europese bekendmaking) wordt de oproep tot
    kandidaatstelling    gepubliceerd    in  het   Bulletin    der  Aanbestedingen     (en  het
    Publicatieblad   der  Europese  Gemeenschappen).     Aan  de   hand  van   die  oproep   sturen
    geïnteresseerde dienstverleners hun kandidaatstelling in. Die worden beoordeeld aan
    de hand van de in de oproep geformuleerde selectiecriteria. Het resultaat is een
    beperkte shortlist van bedrijven. Enkel de dienstverleners die de shortlist halen,
    krijgen het bestek toegestuurd en worden verzocht een offerte in te dienen.
    Deze manier van werken is voor alle partijen voordelig. De markt wordt niet nodeloos
    belast door bijvoorbeeld twintig bedrijven tijd en geld te laten investeren in het
    opstellen van een gedetailleerde offerte. De aanbestedende overheid van haar kant
    wordt niet geconfronteerd met een bijna onoverzienbare stapel offertes.2.3  Bestekken voor communicatieopdrachten zijn steeds gratis.


2.4 Kort na het versturen van het bestek wordt een mondelinge briefing
georganiseerd voor alle dienstverleners op de shortlist.
    Het bestek vermeldt bij voorkeur datum, tijd en locatie van de briefing. Is dat
    onmogelijk, dan is een tijdige en schriftelijke verwittiging aangewezen.
    Tijdens de briefing wordt het bestek overlopen, de opdracht verder toegelicht en
    kunnen de geselecteerde bedrijven vragen stellen. De mondelinge briefing moet worden
    gegeven door campagneverantwoordelijken van de aanbestedende overheid.
    Een  mondelinge   briefing   wordt   noodzakelijk     geacht    omdat   de  procedure   tot
    vraagstelling   zonder  een  mondelinge     briefing   omslachtig,     tijdrovend    en  dus
                                                           7


    inefficiënt is. Een mondelinge briefing kan dit opvangen. Indien er nog vragen zijn
    na  de  mondelinge   briefing,   worden  die  behandeld   overeenkomstig    de   wettelijke
    bepalingen. Bureaus die niet op de briefing aanwezig waren en zich niet vooraf
    verontschuldigden, kunnen geen aanspraak maken op een neerslag van de briefing.2.5  Voor de meeste opdrachten verdient het aanbeveling dat elke indiener
de mogelijkheid krijgt om zijn/haar offerte mondeling toe te lichten.
    Een  dergelijke  mondelinge    toelichting   door  de  bureaus  heeft   de   belangrijke
    toegevoegde waarde dat de aanbestedende overheid meteen vragen kan stellen en er
    direct het antwoord op kan krijgen. Doch dit kan pas wanneer de juryleden de offertes
    al  hebben  gelezen  op  het  moment  van  de  presentatie   en  dan   ook  eventuele
    onduidelijkheden kunnen aanhalen.2.6 In elk van de twee beoordelingsfasen (enerzijds de kandidaatstellingen
en anderzijds de offertes) wordt de Argus-methode aangeraden. Argus laat
immers toe om criteria te beoordelen via ordinale en niet louter numerieke
schalen, waardoor een objectiever beoordeling mogelijk wordt gemaakt.
    Argus is een methodologie van multicriteria-analyse die het mogelijk maakt offertes
    met  elkaar  te  vergelijken    voor  verschillende     criteria  en  dit  op   basis   van
    (overwegend) ordinale schalen. De software die de methodologie ondersteunt, werd
    ontwikkeld aan de VUB en verder verfijnd in samenwerking met het ministerie van de
    Vlaamse  Gemeenschap   dat  een  licentie  op  de   software  heeft.   Deze  licentie    geldt
    evenwel niet voor de Vlaamse Openbare Instellingen.
                                                                   8


3. Testen en meten


3.1 De hoge kostprijs van mediacampagnes verplicht de overheid tot de meest
efficiënte aanwending van de middelen. Instrumenten daartoe zijn pretesting
en  effectmeting.       Doel   hiervan      is   de   effectiviteit       en    efficiëntie      van
campagnes te verbeteren.
    Een   pretest    is   een   kwalitatieve       analyse   waarbij    nog    niet    gepubliceerd
    campagnemateriaal      (zowel  bijna    afgewerkte    advertenties     of  spots   als  onderdelen
    daarvan) wordt voorgelegd aan een beperkt maar representatief staal van de beoogde
    doelgroep.
    Een effectmeting daarentegen is een kwantitatieve analyse. Zij meet zowel het bereik
    (het percentage van de doelgroep dat werd bereikt) als de effecten en brengt vooraf
    de bestaande kennis in verband met een bepaald onderwerp in kaart. Vòòr de campagne
    worden de kennis en/of houding van de doelgroep m.b.t. het onderwerp van de campagne
    gemeten.    Tijdens en na de campagne worden metingen verricht naar het bereik van de
    campagne.   Na   afloop  wordt   onderzoek     verricht  naar   het  effect    dat   de  campagne
    ressorteerde.
    De  organisatie    van  de  pretesting     en   effectmeting    berust     bij  de   cel  Externe
    Communicatie,     die  deze  dienstverlening      -  binnen  de  marges    van   haar  budgettaire
    mogelijkheden - aanbiedt aan de diensten van de Vlaamse regering die een campagne
    plannen, zonder kosten voor de diensten die er een beroep op doen.3.2 Bij elke campagne van een zekere omvang en maatschappelijk gewicht,
wordt pretesting ten stelligste aangeraden.
    Pretesting    is  aangewezen     wanneer    een  campagne   minimaal     5  miljoen    frank  aan
    mediaruimte besteedt. Maar ook bij campagnes die een lager bedrag spenderen aan
    mediaruimte, kan pretesting meer dan nuttig zijn.
    In alle gevallen dient de pretesting opgenomen te worden in de campagneplanning. Een
    pretest kan uitgevoerd worden op twee momenten. Enerzijds vóór de gunning, waarbij
    nagegaan wordt op welke manier de verschillende voorstellen aanslaan bij een beperkt
    maar representatief staal van de beoogde doelgroep. Anderzijds kan na de gunning het
    verder uitgewerkte ontwerp getest worden, dit alles binnen de budgettaire bepalingen
    die voor pretesting werden voorzien. De jury die de campagnevoorstellen beoordeelt,
    beslist wat en wanneer er wordt getest en welke concepten (of onderdelen daarvan) aan
    een   pretest   worden   onderworpen.      Aanvullend    wordt  de   mogelijkheid     voorzien  om
    verschillende concepten van eenzelfde kandidaat te pretesten.3.3 Ook effectmeting wordt ten zeerste aangeraden bij elke campagne van een
bepaalde omvang en maatschappelijk gewicht.
    Effectmeting wordt ten stelligste aangeraden wanneer een campagne minimaal 10 miljoen
    frank aan mediaruimte besteedt. Elke effectmeting omvat logischerwijze twee fasen:
    een nul- en een éénmeting.
    In een aantal gevallen is de fase van de nulmeting, die de bestaande situatie inschat
    naar bekendheid en affiniteit van de doelgroep met de te communiceren boodschap toe,
    zelfs onmisbaar.
    Na elke campagne wordt een éénmeting uitgevoerd om na te gaan welk bereik de campagne
    kende   en   in  welke    mate   de    campagne   heeft    bijgedragen    tot    voorlichting,
    sensibilisering of gedragsverandering, zoals vooraf bepaald in de doelstellingen, die
                                                               9


    daartoe zoveel als mogelijk gekwantificeerd werden. De resultaten van de meting
    worden getoetst aan deze doelstellingen en aan de bevindingen van de nulmeting. Zo
    kan  worden    nagegaan   in   welke  mate  de   campagne  het  gewenste   bereik  en  effect
    ressorteerde.
    Naast  de   nul-   en  de   éénmeting  is  het  in  een  aantal  gevallen   aangewezen     om
    tussentijdse     metingen    te  verrichten   naar  het  bereik  van  de  lopende    campagne.
    Afhankelijk     van  de  resultaten    kan  dan  eventueel  nog  worden  bijgestuurd    in  de
    mediamix.3.4  De   resultaten      van    elke    meting    worden    teruggekoppeld        naar    het
communicatiebureau dat heeft ingestaan voor de campagne.
    Aan het bureau wordt gevraagd een commentaarnota te schrijven met aanduiding van de
    elementen die volgens het bureau geleid hebben tot het (niet of niet volledig)
    behalen    van  de  geformuleerde     doelstellingen.     Daarnaast   bevat   deze  nota    ook
    verbeterpunten voor de toekomst.
                                                         10


4. Inhoudelijke aspecten


4.1 De overheidscommunicatie gaat uit van het grondwettelijk en decretaal
vastgelegde recht van de burger op informatie : de burger heeft recht op
informatie van de overheid, en de overheid heeft de plicht de burger te
informeren.    Artikel     21  §  1   van  het   Vlaams    Openbaarheidsdecreet       van
18/5/1999 legt de diensten van de Vlaamse regering de verplichting op om
"de bevolking systematisch, tijdig en in begrijpelijke vorm voor te lichten
over het beleid, de decreten, de besluiten en andere regelgeving (…)".


4.2 De communicatie van de Vlaamse overheid is correct en betrouwbaar.
    Opdat de bevolking de communicatie van de Vlaamse overheid als betrouwbaar zou
    ervaren, levert de Vlaamse overheid alle mogelijke inspanningen om juiste informatie
    te verspreiden en engageert zij zich ertoe eventueel foutieve informatie onmiddellijk
    recht te zetten.4.3 De communicatie van de Vlaamse overheid is evenwichtig en vermijdt dus
elke eenzijdigheid.
    Evenwichtigheid houdt eveneens in dat de benadering recht doet aan de hoofdlijnen van
    het vraagstuk zonder bepaalde onderdelen ervan te overbelichten.4.4 De communicatie van de Vlaamse overheid is volledig, zodat de ontvanger
een duidelijk beeld krijgt, zich een oordeel kan vormen, kan inzien waarom
de informatie verstrekt wordt, en kan beoordelen welk belang hij heeft. In
elk geval dient vermeden te worden dat de informatie misleidend is doordat
ze  onvolledig   is.    De  informatie      wordt   in   haar   samenhang    met  andere
relevante  informatie    aangeboden,     zodat    de   ontvanger    zich  een  duidelijk
beeld van de overwegingen, de feitelijke omstandigheden, de verbanden en de
mogelijke gevolgen kan vormen.
    De volledigheid van de informatie geldt niet als absolute norm voor de campagnes van
    de Vlaamse overheid. Vaak kan een te grote volledigheid immers de verstaanbaarheid
    schaden. Als criterium dient steeds de relevantie van de informatie voor de doelgroep
    voorop te staan. De mate van volledigheid dient daarom afgewogen te worden aan het
    beoogde  doel  en  aan  de doelgroep.    Zo  bijvoorbeeld    kan  informatieve  uitleg  over
    administratieve    procedures   een  grotere   mate  van   volledigheid  vergen  dan  een
    gedragsbeïnvloedende campagne. En een te grote volledigheid kan negatief werken bij
    bepaalde doelgroepen of bij mensen die helemaal niet vertrouwd zijn met de materie.


    De eis van volledigheid geldt voor het geheel van elke campagne, niet voor elk
    afzonderlijk onderdeel ervan (bijvoorbeeld een advertentie of tv-spot). De gewenste
    en  mogelijke  graad   van   volledigheid   hangt   immers  mee  af  van  het  gebruikte
    informatiekanaal. Daarom wordt bij de grotere campagnes een systeem van getrapte
    informatievoorziening gehanteerd: wanneer met het oog op een zo breed mogelijke
    bekendmaking geopteerd wordt voor media die slechts een zeer beperkte selectie van
    relevante informatie (kunnen) bevatten, dient daarnaast ook voorzien te worden in een
                                                          11


    of meer informatiekanalen die grotere volledigheid waarborgen. In alle gevallen dient
    duidelijk aangegeven te worden waar de betrokkene, bij voorkeur zo laagdrempelig en
    klantvriendelijk    mogelijk,  terecht  kan  voor  meer  gedetailleerde     informatie   en
    toelichting. De Vlaamse Infolijn is hiervoor een aangewezen kanaal, hetzij voor het
    verstrekken van deze informatie, hetzij voor het aanvragen van folders of brochures
    met de informatie.


    Volledigheid houdt ook in dat de “status” van een dossier aangegeven wordt: gaat het
    bijvoorbeeld om een eindbeslissing, of is het de bedoeling een publiek debat uit te
    lokken vooraleer een politieke beslissing genomen wordt ?


4.5 Waar nuttig of gewenst worden de bronnen van de informatie vermeld.


4.6 De overheidscommunicatie respecteert de verplichting tot geheimhouding
in de door de regelgeving voorziene gevallen.
   Met   het  oog  op  maximale  openbaarheid   dient  de   verplichting    tot  geheimhouding
   restrictief toegepast te worden, en dus strikt beperkt te blijven tot de door de
   regelgeving voorziene gevallen.4.7 De informatie wordt tijdig verstrekt, dit wil zeggen op het ogenblik
dat zij nodig of nuttig is voor de ontvanger.
    Deze bepaling impliceert dat het aangewezen kan zijn om meermaals over eenzelfde
    onderwerp te communiceren of communicatie te herhalen. Het kan bijvoorbeeld nodig
    zijn om een eerste keer te communiceren op het ogenblik dat een reglementering in
    voege treedt, en daarna opnieuw wanneer een deadline nadert, of blijkt dat in de
    publieke opinie onduidelijkheid bestaat over de geldende regels, of een doelstelling
    van de beleidsmaatregel door onvoorziene omstandigheden in het gedrang wordt
    gebracht,…4.8  Bijzondere     aandacht   dient   geschonken     te   worden    aan  de    zo  groot
mogelijke toegankelijkheid van de informatie, zowel wat de presentatie als
de bereikbaarheid ervan betreft.
    Ook hier dient maximaal rekening gehouden met de beoogde doelgroep(en).              Met het oog
    op een maximale bereikbaarheid dient elke mediacampagne voldoende mediavolume te
    ontwikkelen en via die media gevoerd te worden die de beste toegang tot de betrokken
    doelgroep(en) garanderen. Hierin zitten ook direct marketing technieken vervat die
    een sterk gesegmenteerde of zelfs individuele communicatie met de doelgroep mogelijk
    kunnen maken.4.9 Inschakeling van de Vlaamse Infolijn is bij elke campagne te overwegen.
    Campagnes moeten telkens wanneer dat mogelijk en nuttig is het laagdrempelige kanaal
    van  de  Vlaamse   Infolijn  inschakelen,  temeer  daar  dat  een  kanaal   is  dat  direct
    menselijk contact mogelijk maakt en wel gratis. Die samenwerking moet tijdig worden
    voorbereid, wil ze kans op slagen hebben.4.10 Meningen kunnen nooit als feiten voorgesteld worden.
                                                        12


4.11 De communicatie van de Vlaamse overheid mag niet discrimineren of
kwetsend overkomen.


4.12 De communicatie van de Vlaamse overheid geeft blijk van goede smaak.
     Bij  de  beoordeling  hiervan  dient  rekening   gehouden  te  worden  met  de  beoogde
     doelgroep(en) en de maatschappelijke context. Ook voor de afweging of een voorgenomen
     campagne niet zondigt tegen de goede smaak, kan met vrucht gebruik gemaakt worden van
     pretesting bij de doelgroep. De vereiste van goede smaak geldt ook voor de vormgeving
     van de campagne.4.13 Elke campagne van de Vlaamse overheid dient duidelijk als zodanig
herkenbaar te zijn (zie verder).


4.14 De Vlaamse overheidscommunicatie streeft het meest efficiënte gebruik
van ingezette middelen na. Dat betekent dat de ingezette middelen recht
evenredig moeten zijn met het belang en het nut van de boodschap en de
beoogde doelgroep(en). Een overdreven mediavolume is misplaatst. Maar ook
campagnes   met   duidelijk    onvoldoende   mediavolume      dienen    in   elk   geval
vermeden,   want   ze  komen   evengoed   neer  op  onoordeelkundig        gebruik   van
overheidsgeld.


4.15  Bij   de  planning    en  voorbereiding    van  elke   campagne    dient    grondig
nagedacht over alle te voorziene consequenties en neveneffecten, en dient
daar bij de uitwerking ook rekening mee te worden gehouden.
     Een professionele aanpak vereist dat niet alleen rekening wordt gehouden met de
     gewenste resultaten van de campagne, maar dat ook maximaal geanticipeerd wordt op de
     ongewenste gevolgen ervan.4.16 Campagnes die de beïnvloeding van een houding of gedrag beogen, kunnen
alleen  betrekking     hebben   op  zogenaamd   aanvaard     beleid.    Daarmee    wordt
bedoeld:    beleid    dat  een   breed   maatschappelijk      draagvlak      heeft   en
goedgekeurd werd door de bevoegde overheid.
    Ook campagnes die een houding of gedrag pogen te beïnvloeden, onthouden zich van
    manipulatie door eenzijdige informatieverstrekking. Daartoe bevatten zij voldoende en
    juiste gegevens die de ontvanger tot zelfstandige oordeelsvorming in staat stellen.


    Communicatie zal op zich zelden voldoende zijn om een gedragsverandering tot stand te
    brengen. Daartoe zijn ook andere beleidsmaatregelen nodig. Een gedragsbeïnvloedende
    campagne dient daarom deel uit te maken van een samenhangende reeks beleidsacties om de
    beoogde gedragsverandering te realiseren.4.17 Een campagne met betrekking tot nog niet door de bevoegde overheid
aanvaard beleid kan slechts toegestaan worden wanneer zij tot doel heeft de
publieke discussie met betrekking tot het onderwerp te stimuleren en op
                                                                   13


deze wijze de participatie in inspraak- en beleidsvormingsprocedures te
bevorderen.      Bij een dergelijke campagne dient duidelijk aangegeven te
worden   welke   besluitvorming       nog   plaats     dient   te    vinden,     hoe     die    zal
verlopen, en wiens standpunt weergegeven wordt in de campagne.


4.18  De   communicatie     van   de   Vlaamse     overheid     dient    het   belang      van    de
samenleving en van de overheid, niet dat van de mandataris van wie zij
uitgaat of diens politieke partij. Een campagne kan niet tot doel hebben
het imago van de betrokken mandataris(sen) te bevorderen. De massamediale
campagnes    van   de    Vlaamse   overheid       bevatten     dan    ook   geen     namen      of
beeltenissen     van    ministers.     Vermelding       van   hun     titulatuur        is     wel
toegelaten.
     Om dezelfde reden worden spots niet ingesproken door mandatarissen (ook al worden
     noch naam noch beeltenis van de mandataris vermeld).
     Vermelding van naam of opname van beeltenis kan wel wanneer dit om functionele reden
     vereist is of voor de hand ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de campagne
     wil aanzetten tot interactieve beleidsvorming, of bij de voorstelling van een nieuwe
     regeringsploeg. Deze bepaling dient evenwel restrictief geïnterpreteerd te worden.
     Ook in deze gevallen primeert de inhoudelijke boodschap op de personalisering.
     Het  verbod  van   personalisering     geldt  niet  voor   de  regeringsmededelingen         op  de
     openbare omroep zoals voorzien in artikel 27 van de decreten betreffende de radio-
     omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en het uitvoeringsbesluit
     van 12 juni 1998 van de Vlaamse regering.
     Het  verbod  van   personalisering     geldt  niet  voor   het   woord  vooraf    bij  gedrukte
     publicaties met een beperkte oplage, zoals bijvoorbeeld jaarboeken of rapporten.
     In afwijking van bovenstaande bepalingen geldt tijdens de door de wetten van 4 juli
     1989 en 7 juli 1994 voorziene sperperiode van drie maanden vòòr verkiezingen een
     totaal verbod op personalisering van campagnes.           De tijdens deze sperperiode gevoerde
     communicatiecampagnes van de Vlaamse overheid, met inbegrip van publicaties met een
     beperkte oplage, kunnen noch de naam, noch de beeltenis, noch de titulatuur van één
     of meer ministers bevatten.


4.19 De aankoop van advertentieruimte of zendtijd in specifieke media in
het kader van een campagne van de Vlaamse overheid mag geen afbreuk doen
aan de redactionele integriteit van het medium.
     De  adverterende    overheidsinstantie    mag  de   aankoop   van   advertentieruimte      op  geen
     enkele   wijze   afhankelijk     maken  van   redactionele     aandacht    voor    de  betrokken
     overheidsinstantie     door  het  medium   of  de  uitgever.    Er  wordt  niet    ingegaan     op
     aanbiedingen    van  media om    redactionele   aandacht   te   koppelen   aan   de  verkoop     van
     advertentieruimte.4.20 Elke campagne illustreert de wil van de Vlaamse overheid om flexibel,
efficiënt   en   doeltreffend      te   zijn   in   haar     omgang    met   de   burger.        De
campagnes    van   de   Vlaamse    overheid      stellen     de   klant    centraal       in     de
dienstverlening.
                                                                   14


5. Vormaspecten


5.1  Elke    campagne    van    de    Vlaamse      overheid     moet    duidelijk    als    zodanig
herkenbaar zijn.
      Bij  elke  vorm   van  betaalde      overheidscommunicatie     via   de  massamedia    wordt  een
      duidelijke en herkenbare signatuur gebruikt zodat de ontvanger meteen de zender kan
      identificeren. Die signatuur is een onderdeel van de huisstijl-voor-advertenties van
      de Vlaamse overheid en bestaat – wat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
      betreft - uit het logo met de gestileerde leeuw en de tekst "Informatie van de
      Vlaamse overheid". Momenteel wordt onderzocht op welke manier het logo van de Vlaamse
      Infolijn en het adres van de portaalsite in die signatuur kan worden geïntegreerd.5.2 Er wordt steeds gebruik gemaakt van het Algemeen Nederlands.
    De cel Taaladvies kan in deze een belangrijke adviserende rol vervullen. Wegens de
    voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid wordt gebruik van „verkavelingsvlaams‟ in alle
    gevallen vermeden.5.3  De    informatie     wordt    de      betreffende      doelgroep(en)      zo   begrijpelijk
mogelijk aangeboden, zowel in taal- als in beeldgebruik.
    Verstaanbaarheid in functie van de doelgroep staat voorop, zonder afbreuk te doen aan
    punt   5.2.  Met  het   oog  op    een    maximale  verstaanbaarheid     wordt  zoveel   mogelijk
    doorverwezen     naar   websites      en  de  Vlaamse   Infolijn   waarlangs   informatie     op  een
    laagdrempelige manier kan worden bekomen.5.4  Het    gebruik    van   logo’s      in   advertenties      en   spots    wordt   zoveel     als
mogelijk beperkt.
      Gebruik van te veel logo‟s komt de leesbaarheid van advertentie of spots niet ten
      goede en zorgt voor onduidelijkheid over de afzender. Buiten het embleem van de
      Vlaamse overheid en dat van de adverterende Vlaamse Openbare Instelling of agentschap
      mag  geen  ander   nieuw    of  al    bestaand   logo,  embleem  of   grafisch   kenmerk   worden
      gebruikt. Uitzonderingen kunnen enkel betrekking hebben op campagnes en projecten van
      de Vlaamse overheid die in de tijd beperkt zijn of een repetitief karakter hebben en
      moeten steeds goedgekeurd worden door de Vlaamse minister bevoegd voor de coördinatie
      van het communicatiebeleid. Het logo moet voldoende leesbaar zijn, zonder evenwel te
      veel de aandacht te willen trekken.


5.5  De  communicatieproducten             van    de   Vlaamse   overheid     zijn   commercieel
neutraal.
      In de communicatieproducten komen geen logo‟s, emblemen, grafische kenmerken of namen
      van  commerciële    firma‟s    in  beeld    (of  ten  gehore)   en  redelijkerwijs    al  evenmin
      producten die duidelijk met een firma in verband kunnen worden gebracht. Dat laatste
      geldt echter niet stringent, aangezien vaak hoe dan ook producten in beeld zullen
      moeten worden gebracht (bijvoorbeeld auto's, computers, ...). Toch wordt ook dan
      zoveel mogelijk vermeden dat een merknaam, een productnaam of een logo in beeld komt.
      Om  dezelfde   redenen   wordt     geen    signatuur   van  reclamebureaus    of  andere   externe
      partners toegelaten op de communicatie-uitingen van de Vlaamse overheid en horen deze
      partners zich discreet op te stellen wanneer zij in opdracht van de overheid bepaalde
                                                               15


     communicatieacties uitvoeren. Een uitzondering geldt voor het colofon van publicaties
     waarin vormgever en drukker wel vermeld kunnen worden.
     In het belang van een zo professioneel en efficiënt mogelijke overheidscommunicatie
     wordt een beperkte vorm van sponsoring door Vlaamse media wel aanvaardbaar geacht.
     Deze    mediasponsoring     kan  evenwel    niet   bij  massamediale     communicatie,    zoals
     advertenties of radio- en tv-spots.          Mediasponsors kunnen wel vermeld worden op niet-
     massamediale communicatieproducten.           Mediasponsors kunnen niet vermeld worden op de
     homepage van campagnes of projecten.


5.6 Campagneonderdelen moeten onderling een vormelijke samenhang vertonen.
     Met  het  oog  op   de  herkenbaarheid     van  campagnes   is  er  een  zo   groot  mogelijke
     vormelijke eenheid nodig tussen de verschillende communicatieonderdelen waaruit een
     campagne   is  opgebouwd.   Die   eenheid   is   noodzakelijk   tussen    alle  producten  van
     eenzelfde   campagne     (advertenties,     spots,  banners,  affiches,     folders,    brochures,
     briefpapier, drukwerk, beursstands, gadgets, enz.). Dit impliceert dat idealiter één
     externe partner wordt aangetrokken voor de invulling van een volledige campagne.
     Een en ander betekent niet dat een lang lopende campagne niet kan worden herdacht en
     aangepast.5.7 Het verdient aanbeveling dat campagnes over verwante onderwerpen en
beleid dat de bevoegdheden van één overheid overschrijdt zowel inhoudelijk
als vormelijk op elkaar afgestemd worden.
     Er  hoort  te  worden   gestreefd    naar  voldoende   afstemming   in   de  communicatie  over
     verwante onderwerpen. Vooraf dient ernstig onderzocht te worden of er synergieën
     mogelijk zijn met bestaande campagnes op verwante domeinen of thema's en of er een
     samenwerking mogelijk is met andere overheden, instellingen of verenigingen uit de
     publieke of zelfs non-profit sectoren, zodat campagnes elkaar versterken in plaats
     van verzwakken.


5.8   In   de   bestekken      wordt     steeds     ingeschreven        dat    wanneer    een
dienstverlener een opdracht uitvoert voor het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap alle overdraagbare rechten met betrekking tot de ontwikkelde
producten onverkort worden overgedragen op het ministerie.
     Wanneer mensen en producten worden afgebeeld, moet steeds worden onderzocht of er een
     afbeeldingrecht werd verkregen.


5.9 De Vlaamse overheid bezondigt zich niet aan het ongevraagd uitsturen
van elektronische berichten in de persoonlijke mailbox van burgers. Dit
principe    geldt    voor    alle   elektronische        toepassingen,        waaronder    het
versturen van SMS-berichten.
     Het versturen van dergelijke berichten kan enkel op basis van een abonnementsysteem
     waarbij enkel personen die uitdrukkelijk om deze elektronische berichtgeving hebben
     gevraagd, deze ook ontvangen.5.10 Wanneer naar aanleiding van een campagne een website wordt gemaakt,
wordt  er   zoveel    mogelijk      naar   gestreefd      om  die    te   structureren     als
www.vlaanderen.be/campagnenaam en als zodanig bekend te maken.
                                               16


    Dit betekent niet dat de domeinnaam www.campagnenaam.be niet gereserveerd moet worden
    en dit om het "kapen" van campagnes door externe instanties te voorkomen.5.11 De Vlaamse overheid communiceert afvalvriendelijk.
   Bij de aanmaak van communicatieproducten wordt zo min mogelijk onnodig of schadelijk
   afval  geproduceerd.  Dit  houdt  in  dat  gekozen  wordt  voor  milieuvriendelijke
   verpakkingen, papiersoorten, drukinkten en gadgets. De OVAM en het kabinet van de
   minister van Leefmilieu bepaalden een aantal minimumnormen, en kunnen bij twijfel
   worden geraadpleegd.
                                                                           17


6. Publicaties en de distributie ervan


6.1 Het ter beschikking stellen van de voor het brede publiek bestemde
publicaties in de directe nabijheid van de burgers, is voor de Vlaamse
overheid een prioriteit. Publicaties gericht naar specifieke doelgroepen
worden verspreid via de voor die doelgroepen meest aangewezen kanalen.
    De Vlaamse overheid verspreidt haar publicaties die voor het grote publiek bestemd
    zijn in heel Vlaanderen via verschillende laagdrempelige distributiekanalen in de
    nabijheid    van  de  burgers:     in   bibliotheken,       gemeentehuizen,       een    aantal    culturele
    centra en OCMW‟s. Er wordt ook een selectie van publicaties aangeboden via een
    uitgebreid    netwerk     van    krantenwinkels        in  Vlaanderen.       Bovendien       kunnen   alle
    publicaties van de Vlaamse overheid besteld worden via de Vlaamse Infolijn of via de
    portaalsite. De cel Externe Communicatie evalueert op regelmatige tijdstippen de
    kwaliteit van het informatieaanbod in de informatiezuilen en de krantenwinkels.6.2  Wanneer    wordt    overwogen         een   publicatie        uit     te  geven,      moet     grondig
nagedacht worden over de vraag of dit wel het geschikte medium is. Is dat
het geval, dan moet worden nagegaan via welk kanaal de publicatie op de
meest effectieve manier wordt verspreid naar de doelgroep(en).
    De  campagneverantwoordelijke           gaat    na  of  een    bepaalde     publicatie       past  in  een
    doeltreffende      mediamix.       De   keuze      voor    en   het    gebruik      van    een   bepaald
    distributiekanaal maakt deel uit van een geïntegreerd communicatiebeleid.
    Om een publicatie van de Vlaamse overheid te verspreiden via de informatiezuilen in
    bibliotheken,      gemeentehuizen,         culturele       centra      en   OCMW‟s      contacteert     de
    initiatiefnemer     de    afdeling     Communicatie      &   Ontvangst,      die   de    distributie     van
    publicaties coördineert. Bij de oplagebepaling wordt rekening gehouden met de minima
    die  eigen    zijn    aan  elk    distributiekanaal.           De   informatiezuilen        op   de   lokale
    distributiepunten worden per distributiepunt door één contactpersoon beheerd „als een
    goede huisvader‟.
    Om  een  publicatie      van    de   Vlaamse     overheid     te    verspreiden       via   het   aparte
    distributienetwerk in krantenwinkels, contacteert de initiatiefnemer in een zo vroeg
    mogelijke    fase  de  cel    Externe     Communicatie,      die    de  distributie       van  publicaties
    coördineert    en    dit   in    een     totale    planning     opneemt.      Jaarlijks      kunnen   72
    „foldercampagnes‟       van    de    Vlaamse    overheid      verdeeld     worden    in     een  900-tal
    krantenwinkels      verspreid      over    de   vijf    Vlaamse     provincies.       De   aanvragen     van
    geïnteresseerden       worden    gecentraliseerd.         Enkel   publicaties       die   beantwoorden      aan
    bepaalde standaardformaten kunnen verspreid worden via de krantenwinkels en kunnen
    enkel    op  een    vaste    weekdag       geleverd     worden.      Slechts      in   uitzonderlijke
    (crisis)situaties kan van deze werkwijze worden afgeweken.6.3  Om   een    optimale       kwaliteit           van    het     informatieaanbod             in   de
informatiezuilen      en    in   de    krantenwinkels          te   kunnen      verzekeren,         is  een
regelmatige evaluatie noodzakelijk.
    In  de  krantenwinkels      wordt     op    regelmatige      tijdstippen     een    kwaliteitscontrole
    uitgevoerd    door    het    distributiebedrijf.          Voor    de    informatiezuilen        zal  een
    controlesysteem worden uitgewerkt.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:6/4/2010
language:Dutch
pages:17