Docstoc

BUYA HAMKA

Document Sample
BUYA HAMKA Powered By Docstoc
					SEJARAH HIDUP HAMKA (Haji Abdul Malik Bin Haji
      Abdul Karim Amarullah)   Dosen pembimbing:
 Drs. H. Asmaun Sahlan, M. Ag.

       Oleh:
  Irvan Haq Dzul Karoma
     (08110066)

    Ernaka Heri Putra
     (08110146)
Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul
 Karim Amarullah ( HAMKA).


 Lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera
 Barat (16 Februari 1908).
 HAMKA telah pulang ke rahmatullah Pada
 tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.
          Sekilas tentang Keluarga
    AYAH
                         IBU:
Abdul Karim Amrullah (Haji
rosul). Seorang ulama’ yang
pernah mendalami Islam di        Siti Shafiyah Tanjung Binti
Mekah dan seorang pelopor        Gelanggar yang bergelar
gerakan Muhammadiyah di          Bagindo nan Batuah
Minangkabau.
             Latar Belakang Ulama
                       Haji Abdul Karim Amrullah

Tuan Kisa-i (datuk Hamka)          seorang pelopor dan
                       termasuk tokoh besar
Datuk beliau adalah seorang         Muhammadiyah. Beliau
ulama. Merupakan salah            menolak amalan Thariqat
seorang yang mengamal            Naqsyabandiyah, sekaligus
Thariqat Naqsyabandiyah,           menolak ikatan ‘taqlid’,
istiqamah mengikut Mazhab          tetapi lebih cenderung
Syafie.                   kepada pemikiran Syeikh
                       Muhammad Abduh.
           Semasa kecilnya beliau         Tatkala berusia 12 tahun,
           menimba ilmu langsung           kedua orang-tuanya
             dr ayahnya.                bercerai.


KISAH MASA
  KECIL


                                 7 tahun masuk ke
           Ketika usia 6 tahun, ia
                               sekolah, meski akhirnya
            dibawa ayahnya ke
                               ia keluar dari sekolah itu
             Padangpanjang
                               setelah 3 tahun belajar

  catatan


  Sejak kecil, ia senang nonton film. Bahkan karena hobinya ini, ia pernah diam-diam
  ‘mengicuh’ guru ngajinya karena ingin menonton Film Eddie Polo dan Marie
  Walcamp. Kebiasaan menonton film ini berlanjut terus, dan kerapkali ia mendapat
  inspirasi menulis karya-karya sastra dari menonton film ini.
 Pendidikan       Sekolah Rakyat /         Madrasah Sumatera
  Formal       Diniyah School (SD 3          Thawalib,
               tahun)
 catatanWalaupun kemudian (1916 sampai 1923) tercatat sebagai siswa Madrasah
Sumatera Thawalib, Padang Panjang dimana ayah beliau seorang pendirinya tapi
kenyataannya Hamka tidak pernah masuk kelas. Pelaksanaan pendidikan waktu
itu masih bersifat tradisional dengan emnggunakan system halaqoh.
KEGIATAN             1925: ikut mendirikan
  KE-              Muhammadiyah untuk melawan
AGAMAAN             khurafat, bid’ah, tarekat dan
                 kebatinan sesat di Padang Panjang.
           1928: Beliau mengetuai cabang
           Muhammadiyah di Padang
           Panjang.                         1929: Hamka mendirikan
    1946: terpilih menjadi ketua        pusat latihan pendakwah
    Majlis Pimpinan              Muhammadiyah dan dua
    Muhammadiyah di Sumatera          tahun kemudian beliau
    Barat oleh Konferensi           menjadi konsul
    Muhammadiyah.               Muhammadiyah di Makassar.
1950: Beliau menyusun     1953: Hamka dipilih sebagai
kembali pembangunan dalam   penasihat pimpinan Pusat
Kongres Muhammadiyah ke-   Muhammadiah.
31 di Yogyakarta.
              26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia,
              Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai
              ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi
              beliau kemudiannya meletak jawatan pada
              tahun 1981 karena nasihatnya tidak
              dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.
                   Kegiatan politik Hamka
                   bermula pada tahun 1925
    POLITIK           ketika beliau menjadi anggota
                   partai politik Sarekat Islam.                           1945, membantu menentang
         1947, Hamka diangkat        usaha kembalinya penjajah
         menjadi ketua Barisan       Belanda ke Indonesia melalui
         Pertahanan Nasional,        pidato dan menyertai kegiatan
         Indonesia             gerilya di dalam hutan di Medan.


1955 Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama
dalam Pilihan Raya Umum Masyumi yang kemudian diharamkan oleh pemerintah
Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan
oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka
beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah
keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan
Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga
Kebudayaan Nasional, Indonesia.
Bidang lain
                 Pada tahun 1928, beliau menjadi
                 editor majalah Kemajuan
                 Masyarakat

 1920-an: Hamka menjadi
 wartawan beberapa buah
 akhbar seperti Pelita Andalas,
 Seruan Islam, Bintang Islam
 dan Seruan Muhammadiyah


                  Pada tahun 1932, beliau menjadi
                  editor dan menerbitkan majalah al-
                  Mahdi di Makasar.
                  Hamka juga pernah menjadi editor
                  majalah Pedoman Masyarakat (1936-
                  1942),
                  Panji Masyarakat (1956)dan
                  Gema Islam (1950-1953)
Hamka pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa
hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang
tokoh ulama dan sasterawan di negara kelahirannya, namun jasanya juga diakui oleh seluruh
alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura dan lain-lain.
Daftar Karya Buya HamkaKhatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
Si Sabariah. (1928)
Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
Kepentingan melakukan tabligh (1929).
Hikmat Isra’ dan Mikraj.
Arkanul Islam (1932) di Makassar.
Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
Majallah ‘Tentera’ (4 nomor) 1932, di Makassar.
Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
Tuan Direktur 1939.
Dijemput mamaknya,1939.
Keadilan Ilahy 1939.
Tashawwuf Modern 1939.
Falsafah Hidup 1939.
Lembaga Hidup 1940.
Lembaga Budi 1940.
Majallah ‘SEMANGAT ISLAM’ (Zaman Jepun 1943).
Majallah ‘MENARA’ (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
Negara Islam (1946).
Islam dan Demokrasi,1946.
Revolusi Pikiran,1946.
Revolusi Agama,1946.
Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
Didalam Lembah cita-cita,1946.
Sesudah naskah Renville,1947.
Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi Meja Bundar.
Ayahku,1950 di Jakarta.
Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
Kenangan-kenangan hidup 2.
Kenangan-kenangan hidup 3.
Kenangan-kenangan hidup 4.
Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
Pribadi,1950.
Agama dan perempuan,1939.
Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
Pelajaran Agama Islam,1956.
Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
Empat bulan di Amerika Jilid 2.
Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor
Honoris Causa.
Honoris Causa.
Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh
Pustaka Panjimas, Jakarta.
Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
Himpunan Khutbah-khutbah.
Urat Tunggang Pancasila.
Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
Sejarah Islam di Sumatera.
Bohong di Dunia.
Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di
Padang).
Pandangan Hidup Muslim,1960.
Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.
[Tafsir Al-Azhar] Juzu’ 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh Sukarno.
  Sumber refrensi penulis:


Achmadi. 1992. paradigma Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Aditya Media.
Azra, Azyumardi. 1999. Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam. Ciputat: Logos.
Langgulung, Hasan. 1980. Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam. Bandung: al-Ma`arif.
Muhaimin. 2004. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam
di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-3.
Nata, Abuddin. 2003. Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan
Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nizar, Samsul. 2008. Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang
Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media Grip, Cet. Ke-1.
Ramayulis dan nizar, Samsul,. 2005..Ensinklopedi Tokoh Pendidikan Islam. Ciputat: PT Ciputata
Press Group.
http://yusril.ihzamahendra.com,
http://empimuslion.wordpress.com,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:588
posted:6/4/2010
language:Indonesian
pages:18
Description: sekilas biografi hidup dan kisah berkecimpungnya hamka dalam lembaga politik, agama dan media masa...