A COMPANY OF Toelichting bij onderzoek gevolgen peilopzet voor by xzibit

VIEWS: 8 PAGES: 2

									A COMPANY OF

Toelichting bij onderzoek gevolgen peilopzet voor buitengebied
Uitgangspunten ‘kans op grondwateroverlast’ Voor de verspreid liggende bebouwing buiten de bebouwde kom en industrieterreinen is geïnventariseerd welke woningen mogelijk kans op grondwateroverlast hebben. Dit is weergegeven op de bijgevoegde kaart. In deze kaart is gebruik gemaakt van de uitgangspunten, die eerder zijn gehanteerd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute – aanvulling I en eerdere onderzoeken naar mogelijke grondwateroverlast aan bebouwing binnen de bebouwde kom. Uitgangspunt is dat alleen grondwateroverlast is te verwachten als: • De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) door de peilopzet met meer dan 5 cm stijgt én; • De gemiddeld hoogste grondwaterstand hierdoor hoger komt te liggen dan het laagste niveau van de woning (in het algemeen de kruipruimte of de kelder); • Als de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de huidige situatie al boven het laagste niveau van de woning ligt, kan pas sprake zijn van een significante toename van grondwateroverlast bij stijgingen van de GHG van 15 cm en meer. Het gebied waar de gemiddeld hoogste grondwaterstand na peilopzet dieper zit dan 2 meter onder maaiveld ondervindt geen grondwateroverlast (op de kaart weergegeven als geel vlak).

Verschillende typen woningen Aangezien op voorhand niet bekend is wat het laagste niveau is van een woning (diepte kelder, souterrain of kruipruimte), is voor een drietal typen bebouwing nagegaan of er mogelijk grondwateroverlast is te verwachten. Van de volgende drie typen bebouwing is uitgegaan: − Woning met alleen kruipruimte; − Half-onderkelderde woning (woning met kelder, souterrain of garage die half verdiept is aangelegd); − Geheel onderkelderde woning (woning met kelder, souterrain of garage die volledig verdiept is aangelegd). • • • Een woning die gemarkeerd is met een rood bolletje wil zeggen dat indien de woning voorzien is van een kruipruimte of kelder (half verdiept of geheel verdiept), de woning mogelijk kans op grondwateroverlast heeft; Een woning die gemarkeerd is met een groen bolletje wil zeggen dat indien de woning voorzien is van een half of geheel verdiepte kelder, de woning mogelijk kans op grondwateroverlast heeft; Een woning die gemarkeerd is met een blauw bolletje wil zeggen dat indien de woning voorzien is van een geheel verdiepte kelder, de woning mogelijk kans op grondwateroverlast heeft.

Reageren (indien nodig) Indien u op basis van de beschikbare informatie en uw eigen inzichten van mening bent dat uw woning als gevolg van de peilopzet grondwateroverlast zal ondervinden, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden.

Toelichting bij onderzoek gevolgen peilopzet voor buitengebied

1/2

Op het bijgevoegde meldingsformulier dient u informatie te verstrekken omtrent uw redenen van bezorgdheid en gegevens van uw woning. U kunt dit formulier tot 3 juli 2007 opsturen. De adresgegevens staan op het formulier vermeld. Indien u zich meldt, vragen wij uw medewerking bij eventuele vervolgonderzoeken. Onder meer wordt verwacht dat u aanwezig bent tijdens de uitvoering van een eventuele hoogtemeting en een bouwkundige opname van uw woning.

Stand van zaken situatie binnen bebouwde kom Bebouwing binnen de bebouwde kom (woonkernen) aan de Maas en het Maas-Waalkanaal is reeds uitgebreid geïnventariseerd. De geïnventariseerde gebieden zijn op de kaart weergegeven middels arcering. Bewoners die mogelijk kans op grondwateroverlast hebben zijn inmiddels benaderd. Voor een aantal gebieden binnen de bebouwde kom, namelijk Grave (Grave-oost) en Nijmegen (Malvert, Weezenhof), zijn maatregelen voorzien om grondwaterstandsverhogingen te voorkomen. Met deze maatregelen wordt grondwateroverlast ten gevolge van peilopzet in genoemde bebouwde gebieden voorkomen. Eventueel kunnen ook mensen binnen de bebouwde kom nog reageren. Dit indien men op basis van de specifieke, bijzondere situatie van de woning grondwateroverlast voor de woning verwacht. Bij een dergelijke situatie moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een woning met een diepe kelder in een buurt met woningen met alleen kruipruimtes.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Segers (Royal Haskoning) Telefoonnummer: 043-3566201

Toelichting bij onderzoek gevolgen peilopzet voor buitengebied

2/2


								
To top