Particularitatile auditului situatiilor financiare anuale ale asiguratorilor by ProQuest

VIEWS: 37 PAGES: 10

More Info
									                                                                   CercetareParticularitãþile                                                       Introducere
                                                    Legislaþia naþionalã în domeniul auditu-
                                                    lui statutar transpune prevederile Di-

auditului situaþiilor                                          rectivei 2006/43/CE1, realizându-se ast-
                                                    fel cadrul legal pentru crearea unui sis-
                                                    tem de supraveghere publicã pentru


financiare anuale
                                                    auditorii statutari ºi firmele de audit în
                                                    baza principiilor europene. În acest
                                                    context, societãþile se asigurare sunt
                                                    considerate entitãþi de interes public,


ale asigurãtorilor
                                                    având obligativitatea constituirii unui
                                                    comitet de audit.
                                                    Firmele de audit ale asigurãtorilor au
                                                    obligativitatea publicãrii anuale a unui
                                                    raport de transparenþã pe website-ul
       Horia Ion NEAMÞU* & Ligia-Georgiana IVAZ**
                                                    propriu ºi au obligaþii suplimentare de
                                                    raportare cãtre comitetul de audit cu
                                                    privire la gradul de independenþã, ser-
                                                    viciile suplimentare prestate entitãþii
 The Particularities of Insurers' Financial                               auditate ºi orice ameninþãri la adresa
                                                    independenþei lor. Cadrul legal specific
 Statements                                               auditului asigurãtorilor stabileºte cerinþe
                                                    suplimentare care fac parte din catego-
 The main objective of the paper is to present in a synthetic manner the back-
 ground of the regulation framework and the particularities of the insurers financial          ria regulilor de supraveghere pruden-
 statements audit in order to facilitate the understanding of the role and the             þialã ce vin sã susþinã stabilitatea ºi
 responsibilities of statutory auditors towards the financial statements users. The           dezvoltarea sectorului financiar.
 understanding of the role and responsibilities of insurers` statutory auditors has a
                                                    În contextul modificãrilor reglementã-
 significant importance in planning the audit missions, in assuring a qualitative
                                                    rilor europene cu privire la solvabilitatea
 financial audit of insurers` financial statements and in assuring a favorable envi-
 ronment for the development of the insurance sector, especially under the current           societãþilor de asigurare, identificarea,
 financial crisis.                                           evaluarea în mod adecvat ºi adminis-
 The article deals with specific aspects that have a significant importance for the           trarea riscurilor sunt elemente de o
 financial statements audit of an insurance company, like the insurers` technical            importanþã deosebitã pentru asigurarea
 reserves and the role of the actuary in their audit, the risk management systems            sustenabilitãþii financiare a asigurãto-
 and their impact on the financial information, the role of internal audit and internal         rilor, dar în egalã mãsurã, pentru audi-
 controls, the adequacy of the reinsurance programs. The research results are              torii financiari, deoarece, deºi adminis-
 synthesized in the main objects that should be part of the audit plan.                 trarea riscurilor constituie o parte impor-
Key words: insurance, audit, actuary, Romania, financial statements, solvency              tantã a misiunii de audit, aceºtia vor fi
                                                    nevoiþi sã reconsidere procedurile de
Cuvinte cheie: asigurãri, audit, actuar, România, situaþii financiare, solva-              audit pentru a putea asigura auditarea
   bilitate                   
								
To top