; Warszawa_ 10 maja 2007 roku
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Warszawa_ 10 maja 2007 roku

VIEWS: 71 PAGES: 22

 • pg 1
									                              Warszawa, 15 czerwca 2007 roku

64/2007

      Na podstawie § 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184,
      poz.1539) Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
     informuje o zmianach do Memorandum Informacyjnego Sygnity S.A.


W związku z raportem nr 61/2007 dotyczącym m.in. zmian Statutu oraz raportem nr 62/2007
dotyczącym odwołania i powołania osób nadzorujących na nową wspólną kadencję oraz
zgodnie z punktem 9.2 cz. IV Memorandum Informacyjnego Sygnity S.A. ("Memorandum"),
Zarząd Spółki przekazuje zmiany do Memorandum:


Pkt. 1.1 cz. I Memorandum było:

Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla
   Tomasz Sielicki – Prezydent Grupy Kapitałowej Sygnity,
    Michał Danielewski – Prezes Zarządu,
    Elżbieta Bujniewicz – Belka – Wiceprezes Zarządu,
    Dariusz Chwiejczak - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
    Piotr Kardach – Wiceprezes Zarządu,
    Andrzej Miernik – Wiceprezes Zarządu,
    Bogdan Kosturek – Wiceprezes Zarządu,
    Andrzej Kosturek – Wiceprezes Zarządu,
    Leszek Tomica – Prokurent,
    Jacek Kujawa – Prokurent,
    Piotr Ciepły – Prokurent,
    Adam Półgrabia – Prokurent.

Rada Nadzorcza Emitenta
   Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
    Heather J.C. Potters - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    Henryka Bochniarz - Członek Rady Nadzorczej,
    Józef Okolski - Członek Rady Nadzorczej,
    Jacek Mościcki - Członek Rady Nadzorczej,
    Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej,
    Paweł Turno - Członek Rady Nadzorczej,
    Przemysław Aleksander Schmidt - Członek Rady Nadzorczej.


                                            1
Pkt. 1.1 cz. III Memorandum jest:

Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla
   Michał Danielewski – Prezes Zarządu,
    Elżbieta Bujniewicz – Belka – Wiceprezes Zarządu,
    Dariusz Chwiejczak - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży,
    Piotr Kardach – Wiceprezes Zarządu,
    Andrzej Miernik – Wiceprezes Zarządu,
    Bogdan Kosturek – Wiceprezes Zarządu,
    Andrzej Kosturek – Wiceprezes Zarządu,
    Leszek Tomica – Prokurent,
    Jacek Kujawa – Prokurent,
    Piotr Ciepły – Prokurent,
    Adam Półgrabia – Prokurent.

Rada Nadzorcza Emitenta
   Tomasz Sielicki – . Członek Rady Nadzorczej,
    Przemysław Aleksander Schmidt - Członek Rady Nadzorczej,
    Grzegorz Ogonowski – Członek Rady Nadzorczej,
    Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej,
    Przemysław Cieszyński - Członek Rady Nadzorczej,
    Paweł Turno - Członek Rady Nadzorczej,
    Jacek Kseń - Członek Rady Nadzorczej.Pkt. 13.1.1 cz. III Memorandum usunięto:

Tomasz Sielicki – Prezydent Grupy Kapitałowej Sygnity S.A.
Pan Tomasz Sielicki pełni funkcję Prezydenta Grupy Kapitałowej od dnia 15 lipca 2005 r. W
Zarządzie Emitenta jest od 1992 roku. Miejscem pracy Tomasza Sielickiego jest siedziba
Emitenta. Tomasz Sielicki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w
stosunku do działalności Emitenta, ani innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta,
która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy
Tomaszem Sielickim a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub
osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta.
Pan Tomasz Sielicki ma 47 lat; w roku 1983 ukończył Wydział Elektroniki Politechniki
Warszawskiej i uzyskał tytuł magistra informatyki.
W latach 1983-1985 Tomasz Sielicki był pracownikiem naukowo-technicznym Politechniki
Warszawskiej. W latach 1985 –1991 pracował na stanowisku Wicedyrektora ds. Software w
przedsiębiorstwie zagranicznym „Karen‖ z siedzibą w Sulejówku. Od 1991 roku do chwili
obecnej zatrudniony w Spółce, początkowo na stanowisku dyrektora oddziału w Warszawie.                                            2
Od 1992 roku Tomasz Sielicki pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, od 2005 roku –
Prezydenta Grupy Kapitałowej.
Obecnie Tomasz Sielicki jest członkiem Rady Nadzorczej następujących spółek prawa
handlowego, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Aram Sp. z o.o., TETRA System
Polska S.A., C2 System Polska S.A., RUM IT S.A oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej
spółki Emax S.A. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Support Sp. z o.o.
Tomasz Sielicki jest członkiem Rady Nadzorczej Agora S.A. Tomasz Sielicki jest również
członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i
Telekomunikacji, pełni funkcję Prezesa Fundacji Pomocy Rodzinom Niepełnym, jest
członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, członkiem Rady
Fundacji Wspólnej Drogi, członkiem Rady Fundacji „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy
Litewskiej‖, członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, członkiem Rady
Integracji Europejskiej ds. Środowisk Gospodarczych, członkiem Komisji The Center for
Strategic and International Studies U.S.-EU-Poland Action Comission oraz członkiem Rady
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Emax
S.A.
Pan Tomasz Sielicki jest akcjonariuszem Sygnity S.A. oraz spółki Talty S.A. Ponadto w
ostatnich 5 latach Pan Tomasz Sielicki był akcjonariuszem w spółce Leasing System Sp. z
o.o. (obecna nazwa: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.).
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Tomasza Sielickiego nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Tomasz Sielicki nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Tomasz Sielicki nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Tomaszowi
Sielickiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono
aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania).
Tomasz Sielicki nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub
samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub korporacyjnych.Pkt. 13.2 cz. III Memorandum było:
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Andrzej K. Koźmiński        -   Przewodniczący Rady Nadzorczej
Heather J.C. Potters        -   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Henryka Bochniarz         -   Członek Rady Nadzorczej
Józef Okolski           -   Członek Rady Nadzorczej
Jacek Mościcki           -   Członek Rady Nadzorczej
Szczepan Strublewski        -   Członek Rady Nadzorczej
Paweł Turno            -   Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Aleksander Schmidt   -   Członek Rady Nadzorczej
                                            3
Andrzej K. Koźmiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej K. Koźmiński nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Andrzej K. Koźmiński ma 66 lat, jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalności
organizacja i zarządzanie. Andrzej K. Koźmiński jest członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk, pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego. Od 1989 roku jest Prezesem Zarządu Międzynarodowej Szkoły
Zarządzania z siedzibą w Warszawie. W latach 1981 – 1987 pełnił funkcję dziekana
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991 – 1996 sprawował
funkcje Dyrektora Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1990 do 1996 roku wykładowca University of California, Los Angeles. W latach 1995 -
1998 wykładowca na Donau Universitat, Krems, Austria, w latach 1983 -1989 wykładowca
na Uniwersytecie w Orleanie, Francja. Od 1986 –1989 wykładał na Central Connecticut State
University, USA. W latach 1978 – 1979 wykładał na George Washington University,
Washington D.C. USA. W roku 1976 oraz 1981 wykładał na Duquesne University,
Pittsburgh, USA. Od 2000 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millenium
S.A. W latach 2000 – 2004 był członkiem Rady Nadzorczej Daewoo FSO Motor S.A.. Od
2005 roku do 2006 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Progress S.A. Od 2006 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Prof. Andrzej K. Koźmiński jest członkiem zarządu European Fundation for Management
Development z siedzibą w Brukseli, członkiem International Academy of Management,
Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu. Do roku 2005 był
wiceprezydentem Central and East European Management Development Association, obecnie
jest Członkiem Honorowym oraz członkiem komitetu międzynarodowego American
Association of Collegiate Schools of Business. Członek prezydium Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN i członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy
Premierze.
W ostatnich 5 latach Pan Andrzej K. Koźmiński nie był wspólnikiem w spółkach osobowych
bądź kapitałowych.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Andrzeja K. Koźmińskiego nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Andrzej K. Koźmiński nie został
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Andrzej K. Koźmiński nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Andrzejowi K.
Koźmińskiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie
wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie
postępowania). Andrzej K. Koźmiński nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów
państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.

Heather J.C. Potters – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pani Potters nie jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta.                                             4
Pani Heather J.C. Potters ma 42 lat, jest absolwentką Wharton School, University of
Pennsylvania, gdzie w 1991 roku uzyskała tytuł Masters of Business Administration. Pani
Potters jest ponadto absolwentką Clarremont McKenna College, gdzie w 1986 roku uzyskała
tytuł Bachelor of Arts z zarządzania międzynarodowego.
Od 1984 do 1985 roku pracowała w biurze stanowym Senatora Williama L. Armstronga,
Denver (USA). W latach 1986 - 1990 pracowała w Image Enhancement z siedzibą w Denver
(USA), a w 1990 roku w Braxton Associates z siedzibą w Waszyngtonie (USA). W latach
1991 - 1996 zatrudniona w Enterprise Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, gdzie
sprawowała funkcję partnera i wiceprezesa. Od 1997 roku jest partnerem zarządzającym
Baring Communication Equity. Jest również partnerem zarządzającym BCEE Advisers Ltd.
Guernsey, oraz ―President‖ BCEEC Sp. z o. o., Poland, a także pełni funkcję ―Director‖ w
następujacych firmach: Baring Communications Equity (Emerging Europe) Ltd., Guernsey,
Channel Islands, UK, BCE (Emerging Europe) Ltd., Netherlands Antilles, Devaynes Holdings
Ltd. Cyprus, BCEE Holdings N.V., Netherlands Antilles, PharmaJet, Inc, US, Genesis
Medical   Technologies,   US,  BCEE   Publications—Luxembourg,    Consolidated
Communications Corporation PLC, UK a także ―Secretary‖ NDNT Acquisition LLC, USA.
Pani Potters jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek telekomunikacyjnych i medialnych
z ramienia Baring Communications Equity. Pani Potters jest również członkiem organu
założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Od roku 2002
sprawuje funkcję członka zarządu PharmaJet, Inc. W roku 2004 została członkiem Rady
Nadzorczej Center For The Study Of The Holocaust, Genocide, And Human Rights.
Pani Heather Potters jest partnerem zarządzającym w spółkach Baring Communication Equity
oraz BCEE Advisers Ltd. Guernsey. Poza tym w ostatnich 5 latach Pani Potters nie była
wspólnikiem w spółkach osobowych bądź kapitałowych.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pani Potters nie orzeczono żadnych wyroków
związanych z przestępstwami oszustwa. Heather J.C. Potters nie została wpisana do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat
znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Heather J.C. Potters nie
została pozbawiona przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591
Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Heather J.C. Potters nie wniesiono żadnego
oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano
do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania). Heather J.C. Potters nie ponosiła
żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych
organizacji zawodowych lub korporacyjnych.

Henryka Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej
Pani Henryka Bochniarz nie jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pani Henryka Bochniarz ma 59 lat, ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Planowania Statystyki (SGPiS). W latach 1985-87 uzyskała tytuł doktora ekonomii i
certyfikowanego doradcy ds. zarządzania. Stypendystka Fulbrighta, wykładowca University
of Minnesota.
Pani Henryka Bochniarz jest wychowawcą akademickim oraz wykładowcą. W latach 1971 –
90 była pracownikiem naukowym Instytutu Koniunktur I Cen (1971-90). W roku 1991 została
Ministrem Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Założyciel i Prezes


                                             5
Zarządu firmy doradczej Nicom Consulting Sp. z o.o. - 1990-2006, jednej z pierwszych firm
doradczych w Polsce, obecnie jest jej wspólnikiem. Założyła oraz przewodniczyła
Stowarzyszeniu Doradców Ekonomicznych w Polsce. W latach 1996 – 1999 przewodnicząca
Polskiej Rady Biznesu. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej WGI Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz TVN S.A., Agora S.A., DZ Bank Polska S.A., BRE Bank
S.A. Była członkiem Rady Dyrektorów Grupy ITI oraz Prezesem Zarządu Nicom Grupa
Inwestycyjna. Od stycznia 1999 roku Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, organizacji pozarządowej o statusie partnera społecznego.
Wiceprzewodnicząca Komisji Trójstronnej ds. społeczno – gospodarczych oraz Komitetu
Dobrych Praktyk. Zarządzała ważnymi projektami prywatyzacyjnymi w Polsce. Jest
członkiem Rady Nadzorczej Commercial Union, Lukas Bank S.A.
Pani Henryka Bochniarz jest wspólnikiem w spółce Nicom Consulting Sp. z o.o. Poza tym w
ostatnich 5 latach Pani Henryka Bochniarz nie była wspólnikiem w innych spółkach
osobowych bądź kapitałowych.
Pani Henryka Bochniarz jest Wiceprezydentem UNICE, największej i najważniejszej
organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. Członkini Rady Zarządzającej UNICE – grupy
10 prezydentów oraz dyrektorów generalnych federacji członkowskich UNICE,
odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością organizacji oraz podejmowaniem kluczowych
decyzji. Członkini Enterprise Policy Group – założonego w 2000 roku przez Komisję
Europejską ciała doradczego w sprawach polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Bierze
również aktywny udział w pracach BIAC - The Business and Industry Advisory Committee,
ciała doradczego OECD złożonego z przedstawicieli przedsiębiorców z krajów
członkowskich OECD. Członkini Private Sector Advisory Group, ciała doradczego
założonego przez Bank Światowy oraz przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu
Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.
Od lipca 2006 roku pełni funkcję Prezydenta Boeing International na Europę Centralną i
Wschodnią.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pani Henryki Bochniarz nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Henryka Bochniarz nie została wpisana do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Henryka Bochniarz nie została pozbawiona przez sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Henryce
Bochniarz nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono
aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania).
Henryka Bochniarz nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub
samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub korporacyjnych.

Józef Okolski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Józef Okolski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Józef Okolski ma 68 lat, w 1962 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965 roku złożył egzamin sędziowski. W 1971 roku
uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, w 1977 roku uzyskał habilitację, jest profesorem
zwyczajnym. W latach 1993 – 1999 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji


                                            6
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 90-tych, prof. Józef Okolski był także członkiem
zespołu powołanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Prawa Handlowego
przy Ministrze Sprawiedliwości.
Józef Okolski jest profesorem nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Handlowego w
Instytucie Prawa Cywilnego. Przez trzy lata był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów. W instytucjach tych, zarówno przy pracach kodyfikacyjnych jak i
legislacyjnych, prof. Józef Okolski zdobył ogromne doświadczenie legislacyjne. Sporządzał
opinie prawne i ekspertyzy, w których oceniał projekty ustaw. Józef Okolski był w latach
1999 – 2006 Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a obecnie jest
honorowym Prezesem tego sądu. W latach 1993 – 2003 pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Stalexport S.A. Od 1994 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka
Rady Nadzorczej OFE ING Nationale – Nederlanden.
W ostatnich 5 latach Pan Józef Okolski nie był wspólnikiem w spółkach osobowych bądź
kapitałowych.
Prof. Józef Okolski jest starszym doradcą w kancelarii Weil Gotshal & Manges.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Józefa Okolskiego nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Józef Okolski nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Józef
Okolski nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz Art. 585, Art. 587 i Art. 590-
591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Józefowi Okolskiemu nie wniesiono żadnego
oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano
do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania). Józef Okolski nie ponosił żadnych
sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji
zawodowych lub korporacyjnych.

Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej
Pan Szczepan Strublewski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Szczepan Strublewski ma 41 lat, w 1990 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i
Statystyki (obecnie SGH) i uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W latach 1990-1991
odbył studia na Uniwersytecie Kent w Canterbury, gdzie uzyskał University Diploma z
Analizy Ekonomicznej.
W latach 1991-1992 był konsultantem w EVIP International w Warszawie. Od czerwca 1992
roku do sierpnia 1992 roku współpracował z Bain et Compagnie, biurem paryskim, przy
restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego sektora producentów sprzętu telekomunikacyjnego.
W latach 1992-1993 pracował jako konsultant w Arthur Andersen w Dziale Audytu. Od 1993
roku do 1996 roku pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w
Warszawie. Od 1996 roku do 1997 roku był pracownikiem SBC Warburg, Departamentu
Analiz Spółek Europejskich w Londynie. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w
Warszawie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz
Fuzji i Przejęć. Od 1998 roku do 2002 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Dresdner
Kleinwort Wasserstein w Zespole Europy Środkowej i Wschodniej w Londynie. W latach
2003 - 2005 pracował jako niezależny konsultant przy transakcjach typy M&A i


                                             7
pozyskiwaniu finansowania. Od 2004 roku Członek Rad Nadzorczej Grupy Kęty. Od stycznia
2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Spółka z
o.o. Obecnie jest wspólnikiem Tarda Investments Sp. z. o. o. Poza wymienioną powyżej
spółką w ostatnich 5 latach Pan Szczepan Strublewski nie był wspólnikiem w innych spółkach
osobowych bądź kapitałowych.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Szczepana Strublewskiego nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Szczepan Strublewski nie został
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Szczepan Strublewski nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Szczepanowi
Strublewskiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie
wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie
postępowania). Szczepan Strublewski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów
państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.

Jacek Mościcki – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jacek Mościcki nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Jacek Mościki, ma 59 lat, w 1971 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki
w Warszawie (obecnie SGH) i uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W 1977 roku
uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 1971 – 1978 był Adiunktem w
Instytucie Planowania w Warszawie. Od 1979 roku do 1981 roku był Adiunktem w Instytucie
Gospodarki Światowej w Warszawie. W latach 1982 – 1983 pracował jako Kierownik
Zakładu w Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie. Od 1983 roku do 1985 roku
pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Rozliczeń Zagranicznych w Banku
PKO S.A. w Warszawie. W latach 1985 – 1990 pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy
Dyrektora Generalnego Paryskiego Oddziału Banku PKO S.A. W latach 1995 – 2001 był
Członkiem Polskiej Rady Biznesu. Od 1991 roku do 1996 roku pełnił funkcję Prezesa
Zarządu Banku Creditanstalt S.A. Poland a od 1997 roku Prezesa Zarządu Banku Austria
Creditanstal Poland. Od 1998 roku do 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej
XV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego HETMAN. W latach 2000 - 2001 pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Do 2002 roku pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBK Asset Management S.A. W latach 2003 – 2004
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CC-Bank S.A. Od 2004 roku do 2005
roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Santander Consumer PTF Bank. Od 2005 roku
jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank S.A. Od 2005 roku pełni
także funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu
oraz wspólnikiem INFINITUM – Zarządzanie Inwestycjami Sp. z o. o.
Poza wymienioną powyżej spółką w ostatnich 5 latach Pan Jacek Mościcki nie był
wspólnikiem w innych spółkach osobowych bądź kapitałowych.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Jacka Mościckiego nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Jacek Mościcki nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym


                                             8
Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Jacek
Mościcki nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz Art. 585, Art. 587 i Art. 590-
591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Jackowi Mościckiemu nie wniesiono żadnego
oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano
do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania). Jacek Mościcki nie ponosił
żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych
organizacji zawodowych lub korporacyjnych.

Paweł Turno - Członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Turno nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Paweł Turno ma 46 lat, studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako
asystent. Był jednym z założycieli i w latach 1989 - 1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o.
oraz w latach 1989 - 1992 założycielem i Prezesem AMS S.A.
Pan Paweł Turno obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta jest także (aktualnie):
   Prezesem Zarządu BB Investment Sp. z o.o. - od sierpnia 1998 roku – nadal,
    Prezesem Zarządu BBI Capital S.A. (poprzednio BBI Capital Sp. z o.o.) – od sierpnia
    2000 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Emax S.A. – od października 2000 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Zeneris S.A. (poprzednio BMT Leasing S.A.) – od 1995
    roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Tell S.A. (poprzednio Tell Sp. z o.o.) – od 2000 roku –
    nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej BMT S.A. – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o. – od 2001 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV Sp. z o.o. – od 2004 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Invento Sp. z o.o – od 2004 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Videomat Sp. z o.o. – od 2004 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Raido Media Sp. z o.o. – od 2006 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – od 2006 roku – nadal.
Pan Paweł Turno jest wspólnikiem BB Investment Sp. z o.o. i posiada w niej udziały
stanowiące 21,78% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników.
Pan Paweł Turno jest akcjonariuszem Tell S.A. oraz był wspólnikiem Tell Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu. Pan Paweł Turno posiada 58.250 akcji spółki Tell S.A., co stanowi
6,039% kapitału zakładowego. Posiadane przez Pana Turno akcje dają 102.375 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 5,30% ogólnej liczby głosów. Pan Paweł
Turno był w latach 1989 – 2000 wspólnikiem Emax Sp. z o.o. oraz w latach 2000 - 2006 roku
akcjonariuszem Emax S.A.


                                             9
Zgodnie z oświadczeniem Pan Paweł Turno nie wykonuje poza Emitentem działalności która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden
konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Turno jest osobą niekaraną.
Pan Paweł Turno pełnił także w okresie ostatnich pięciu lat funkcje członka Rady Nadzorczej
w następujących spółkach, wobec których zakończono postępowanie upadłościowe:
    FI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – funkcję pełnił w latach 2000 – 2004.
    Upadłość spółki ogłoszono w dniu 1 października 2002 roku, postępowanie
    zakończono w dniu 28 lipca 2004 roku. Spółka FI Polska sp. z o.o. prowadziła swą
    działalność w szczególności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych,
    kiosków multimedialnych, budowaniu i utrzymywaniu serwisów WWW i sklepów
    internetowych oraz innych usług w branży IT. Spółka specjalizowała się przede
    wszystkim w przygotowywaniu nowoczesnych prezentacji multimedialnych i
    projektowaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu e-marketingu. Oczekiwania
    wspólników co do rozwoju internetowego rynku reklamowego były jednak znacznie
    wyższe niż faktyczny potencjał tego rynku w 2002 roku. Ponadto, okoliczność, że
    rynek internetowych usług marketingowych doznał w tym okresie załamania skłonił
    wspólników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. W toku likwidacji okazało się,
    że zaistniały przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość
    została ogłoszona w dniu 1.10.2002 roku. Postępowanie upadłościowe zostało
    ukończone poprzez spieniężenie całego majątku i wykonanie ostatecznego planu
    podziału funduszów masy upadłości.
    Gaya Mensana Sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejewie – funkcję pełnił w latach 2000 –
    2006. Upadłość spółki ogłoszono w dniu 20 września 2004 roku, postępowanie
    zakończono w dniu 10 stycznia 2006 roku. Ogłoszenie upadłości Gaya Mensana
    nastąpiło 20 września 2004 r. Spółka została powołana do produkcji i sprzedaży
    żywności funkcjonalnej. Podstawowym produktem spółki były chipsy owocowe
    (jabłkowe i gruszkowe), których dystrybucja i sprzedaż odbywała się na terenie całego
    kraju i za granicą poprzez sieci super i hipermarketów. Po wstępnych, bardzo dobrych
    wynikach sprzedaży, spółka w 2002 r. podjęła decyzję o rozbudowie mocy
    produkcyjnych. W kolejnych okresach sprzedaż Spółki zaczęła gwałtownie spadać, a
    po wycofaniu się największego zagranicznego kontrahenta Spółki - Cadbury
    Schweeppes, spółka utraciła płynność finansową i zmuszona została do złożenia
    wniosku o upadłość.
Pan Paweł Turno w okresie od 2001 roku do sierpnia 2002 roku pełnił także funkcję członka
Rady Nadzorczej spółki BBI Tech S.A., która od 15 lipca 2002 roku znajduje się w
likwidacji. Likwidacja spółki nie została zakończona. Spółka BBI Tech S.A. została powołana
dla realizacji inwestycji w obszarach technologii informacyjnych, Internetu i telekomunikacji.
Decyzja o rozwiązaniu BBI Tech S.A. i otwarciu postępowania likwidacyjnego została
podjęta z uwagi na pogarszające się w tym okresie warunki na rynku teleinformatycznym oraz
powoli wzrastający popyt na określone usługi informatyczne. Uchwała walnego
zgromadzenia akcjonariuszy o postawieniu spółki w stan likwidacji podjęto 15 lipca 2002
roku. Wkrótce potem Pan Paweł Turno złożył rezygnację z funkcji pełnionej w ww. Radzie
Nadzorczej.
Poza wskazanymi funkcjami Pan Turno nie wykonywał w okresie ostatnich 5 lat żadnych
innych funkcji w jakichkolwiek spółkach handlowych. Nie był także, poza wskazanymi
przypadkami, we wskazanym okresie, wspólnikiem takich spółek.                                              10
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki zarządu komisarycznego w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Turno pełnił funkcje członka organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą
zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w
stosunku do Pana Paweł Turno ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych).
Ponadto Pan Paweł Turno nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu
działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Paweł Turno z innymi
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej
Pan Przemysław Aleksander Schmidt nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Przemysław Aleksander Schmidt ma 44 lata, ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; studiował na University of California,
Hastings (Fulbright Scholar), Georgetown University; Leiden University; TMC Asser
Institute w Hadze (Asser College Europe). W latach 1987 – 1989 aplikant w Sądzie
Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1987 do 1991 roku starszy asystent w Katedrze Prawa
Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. W latach 1991 – 1995 radca prawny w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.
W latach 1995 – 1996 pracował na stanowisku Country Director w MeesPierson (ABN
AMRO). Od 1997 roku do 2000 roku Senior Vice President @Entertainment Inc., (USA) oraz
Prezes Wizja TV. W latach 2001- 2002 Prezes Zarząd Wydawnictwa Prasowego „Twój Styl‖.
Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej AmRest Holdings N.V., Domu Maklerskiego
PENETRATOR S.A. oraz jest wspólnikiem spółki Comanche Investments Sp. z o.o. a także
członkiem Zarządu spółki Polskie Inwestycje Filmowe Sp. z o.o. Od 2001 roku do chwili
obecnej Partner Zarządzający – założyciel TRIGON Polska. Obecnie jest również
wspólnikiem TRIGON Polska & Wspólnicy S.K. Poza wymienionymi powyżej spółkami w
ostatnich 5 latach Pan Przemysław Aleksander Schmidt nie był wspólnikiem w innych
spółkach osobowych bądź kapitałowych.
Obecnie Partner – założyciel i Partner Zarządzający TRIGON Polska, instytucji finansowej
zajmującej się bankowością inwestycyjną, członek Rady Nadzorczej Amrest N.V oraz jest
także wiceprzewodniczącym rady United Way Poland (Fundacja Wspólna Droga) oraz
Chairman of the European Board of Young Presidents’ Organization. W przeszłości członek
lub przewodniczący szeregu rad nadzorczych podmiotów w Polsce, Stanach Zjednoczonych,
Holandii i Wielkiej Brytanii.
W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Aleksandra Schmidta nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Aleksander Schmidt nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Aleksander Schmidt nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Aleksandrowi
Schmidtowi nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono


                                             11
aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania).
Aleksander Schmidt nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub
samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub korporacyjnych.

Pkt. 13.2 cz. III Memorandum jest:

Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Sielicki nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka).
W Sygnity S.A. pracował od momentu powstania firmy w 1991 roku, od 1992 roku pełnił
funkcję Prezesa Zarządu. 14 czerwca 2005 roku został powołany na stanowisko Prezydenta
Grupy Sygnity (d. Grupy ComputerLand).
Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Tomasz Sielicki jest członkiem m.in.
Zarządu Polskiej Rady Biznesu, Center for Strategic & International Studies, Rady Głównej
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, Rady Fundacji Szpitala Dziecięcego przy ulicy Litewskiej oraz Rady
Fundacji „Wspólna Droga‖. Tomasz Sielicki jest m.in. laureatem prestiżowej nagrody INFO -
STAR (1995). W 1999 roku otrzymał tytuł Lidera Polskiego Biznesu, przyznany spółce
Sygnity przez Business Centre Club. The Wall Street Journal zaliczył go do grona dziesięciu
najlepszych menedżerów Europy Środkowej (Central Europe's Top 10 Executives). Podczas
Światowego Forum Gospodarczego w Davos w 1999 roku odebrał prestiżową nagrodę Global
Leader for Tomorrow, przyznawaną co roku wybitnym osobistościom ze świata polityki
i biznesu przez organizatorów Forum oraz magazyn WorldLink. W roku 1997 oraz 2001
otrzymał przyznaną Sygnity przez Parkiet nagrodę dla Najlepszej Spółki Giełdowej za wzrost
wartości akcji. W 2005 roku Tomasz Sielicki jako jedyny Polak znalazł się wśród 25
osobowości wyróżnionych w rankingu „Stars of Europe 2005‖ europejskiej edycji
prestiżowego tygodnika BusinessWeek. Ranking „Stars of Europe‖ wskazał na 25 postaci ze
świata polityki, biznesu i mody, które są „liderami zmian w zjednoczonej Europie‖. W
kwietniu 2006 roku otrzymał prestiżową nagrodę polskiego środowiska teleinformatycznego,
przyznaną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Nagroda ta przyznawana jest
osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju rynku informatycznego i
telekomunikacyjnego.

Pan Tomasz Sielicki zasiada w radach nadzorczych Agora SA, Budimex SA. oraz spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sygnity - Aram Sp. z o.o., Support Sp. z o.o. Pełni
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Informatyki i Telekomunikacji. Reprezentuje Sygnity S.A. w American Chamber of
Commerce oraz na World Economic Forum.
Pan Tomasz Sielicki jest akcjonariuszem Sygnity S.A. oraz spółki Talty S.A. Ponadto w
ostatnich 5 latach Pan Tomasz Sielicki był akcjonariuszem w spółce Leasing System Sp. z
o.o. (obecna nazwa: Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.).

W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Tomasza Sielickiego nie orzeczono żadnych
wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Tomasz Sielicki nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie
ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Tomasz Sielicki nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,


                                            12
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Tomaszowi
Sielickiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono
aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania).
Tomasz Sielicki nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub
samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub korporacyjnych.

Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej
Pan Przemysław Aleksander Schmidt nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Przemysław Aleksander Schmidt ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także University of California, Hastings (Fulbright
Scholar), Georgetown University; Leiden University; TMC Asser Institute w Hadze (Asser
College Europe). W latach 1987 – 1989 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od
1987 do 1991 roku starszy asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego
i Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1991 – 1995
radca prawny w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. W latach 1995 – 1997 pracował
na stanowisku Country Director w MeesPierson (ABN AMRO). Od 1997 roku do 2000 roku
Senior Vice President @Entertainment Inc., (USA). Od 1998 roku przez dwa lata pełnił
funkcję Prezesa Wizja TV, a w latach 2001 – 2002 Prezesa Zarządu Wydawnictwa
Prasowego „Twój Styl‖. Od 2001 roku do chwili obecnej Partner Zarządzający TRIGON,
instytucji finansowej zajmującej się bankowością inwestycyjną. Obecnie jest członkiem rady
nadzorczej Amrest N.V., wiceprzewodniczącym rady United Way Poland (Fundacja Wspólna
Droga) i Vice Chairman of European Board – Young Presidents’ Organization.
Poza wymienioną powyżej spółką w ostatnich 5 latach Pan Przemysław Aleksander Schmidt
nie był wspólnikiem w innych spółkach osobowych bądź kapitałowych.

W okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Pana Aleksandra Schmidta nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Pan Aleksander Schmidt nie
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Pan Aleksander Schmidt nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Panu
Aleksandrowi Schmidtowi nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym
nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie
postępowania). Pan Aleksander Schmidt nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów
państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.
                                             13
Grzegorz Ogonowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Ogonowski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Grzegorz Ogonowski ukończył Akademię Ekonomiczna w Krakowie (1998 rok), jest
magistrem ekonomii (kierunek: finanse i bankowość), posiada licencję maklera papierów
wartościowych, 1995 (nr 1372).
W latach 1995-1996 pracował w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor‖ (Kraków) na
stanowisku maklera papierów wartościowych, W latach 1996-1999 pracował na stanowisku
maklera papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A. (Kraków). Od
1999 do 2001 w ComArch S.A. - ostatnie zajmowane stanowisko: dyrektor wykonawczy w
sektorze obsługi rynku finansowego. Od 2002 roku prowadzi samodzielną działalność
gospodarczą prowadzoną pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze‖ w zakresie doradztwa
gospodarczego i informatycznego. Jest współzałożycielem spółki mdm Spółka z oo.
(Cieszyn) z branży materiałów budowlanych, w której od lipca 2002 do stycznia 2007 pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego, od stycznia 2007 jest doradcą
Zarządu tej spółki. Od 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję niezależnego członka Rady
Nadzorczej Emax S.A. Pan Grzegorz Ogonowski jest niezależnym członkiem Rady
Nadzorczej Ceramika-Nowa Gala S.A.
Pan Grzegorz Ogonowski prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem
Emitenta – prowadzi samodzielną działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą „MGC
Doradztwo Gospodarcze‖, jednakże nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta. Poza wymienioną działalnością Pan Grzegorz Ogonowski w ostatnich 5 latach nie
był wspólnikiem w spółkach osobowych bądź kapitałowych.

W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Grzegorza Ogonowskiego nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Pan Grzegorz Ogonowski nie
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Pan Grzegorz Ogonowski nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Panu Grzegorzowi
Ogonowskiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie
wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie
postępowania). Pan Grzegorz Ogonowski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów
państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.

Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej
Pan Szczepan Strublewski nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Szczepan Strublewski w 1990 roku ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki
(obecnie SGH) i uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych. W latach 1990-1991 odbył
studia na Uniwersytecie Kent w Canterbury, gdzie uzyskał University Diploma z Analizy
Ekonomicznej.
W latach 1991-1992 był konsultantem w EVIP International w Warszawie. Od czerwca 1992
roku do sierpnia 1992 roku współpracował z Bain et Compagnie, biurem paryskim, przy


                                             14
restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego sektora producentów sprzętu telekomunikacyjnego.
W latach 1992-1993 pracował jako konsultant w Arthur Andersen w Dziale Audytu. Od 1993
roku do 1996 roku pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w
Warszawie. Od 1996 roku do 1997 roku był pracownikiem SBC Warburg, Departamentu
Analiz Spółek Europejskich w Londynie, będąc odpowiedzialnym za analizę spółek
notowanych na rynku polskim. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w Warszawie
na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć.
Od 1998 roku do 2002 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Dresdner Kleinwort
Wasserstein w Zespole Europy Środkowej i Wschodniej w Londynie. W latach 2003 - 2005
pracował jako niezależny konsultant przy transakcjach typy M&A i pozyskiwaniu
finansowania. Od stycznia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ABN AMRO Corporate
Finance (Polska) Spółka z o.o. Od 2004 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy
Kęty. Obecnie jest wspólnikiem Tarda Investments Sp. z. o. o.

Poza wymienioną powyżej spółką w ostatnich 5 latach Pan Szczepan Strublewski nie był
wspólnikiem w innych spółkach osobowych bądź kapitałowych.

W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Szczepana Strublewskiego nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Pan Szczepan Strublewski nie
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Pan Szczepan Strublewski nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Panu Szczepanowi
Strublewskiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie
wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie
postępowania). Pan Szczepan Strublewski nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów
państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.


Przemysław Cieszyński - Członek Rady Nadzorczej
Pan Przemysław Cieszyński nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Przemysław Cieszyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1989 roku
ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania, specjalność Systemy Informacyjne oraz
Vanderbilt University, Nashville, TN (USA), gdzie uzyskał stopień Master of Business
Administration (1997) specjalizując się w marketingu. Stypendysta Fundacji Fulbright’a. W
latach 1990 – 1993: konsultant dla Biura ds. Informatyki Urzędu Rady Ministrów. W okresie
1994 – 1998: IT Manager oraz Project Leader w Tricon Restaurants International (do 11/1997
PepisCo) w Warszawie. Od 1998 do 2003 r. - Manager i Senior Manager w Accenture (do
12/2000 Andersen Consulting). Między 2003 a 2004 r. - Executive Director w CII Group (od
09/2005 Kolaja & Partners), a w okresie 2004 – 2005: Dyrektor Pionu Usług Bankowych,
Członek Zarządu PolCard SA. W roku 2005 - Dyrektor Biura Restrukturyzacji w Telewizji
Polskiej S.A. Od grudnia 2005 r. właściciel firmy Raitaro działającej w branży doradztwa


                                             15
zarządczego. Od marca 2006 do czerwca 2007 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej WSiP S.A.
Pan Przemysław Cieszyński prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem
Emitenta – jest właścicielem firmy Raitaro, jednakże nie jest ona konkurencyjna w stosunku
do działalności Emitenta. Poza wymienioną powyżej spółką w ostatnich 5 latach Pan
Przemysław Cieszyński nie był wspólnikiem w innych spółkach osobowych bądź
kapitałowych.

W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Przemysława Cieszyńskiego nie orzeczono
żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Pan Przemysław Cieszyński nie
został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach,
które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub
likwidacji. Pan Przemysław Cieszyński nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeciwko Panu
Przemysławowi Cieszyńskiemu nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego
(w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe
umorzenie postępowania). Pan Przemysław Cieszyński nie ponosił żadnych sankcji ze strony
organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych lub
korporacyjnych.

Paweł Turno - Członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Turno nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Paweł Turno studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako asystent. Był jednym
z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-
1994 założycielem i Prezesem AMS S.A.
Pan Paweł Turno jest także (aktualnie):
   Prezesem Zarządu BB Investment Sp. z o.o. - od sierpnia 1998 roku – nadal,
    Prezesem Zarządu BBI Capital S.A. (poprzednio BBI Capital Sp. z o.o.) – od sierpnia
    2000 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Sygnity S.A. – od 2006 roku – nadal.
    Członkiem Rady Nadzorczej Emax S.A. – od października 2000 roku do maja 2007,
    Członkiem Rady Nadzorczej Zeneris S.A. – od 1995 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Tell S.A. – od 2000 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej BMT S.A. – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV Sp. z o.o. w okresie od 2004 roku do
    nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o. – od 2001 roku – nadal,


                                             16
    Członkiem Rady Nadzorczej Invento Sp. z o.o – od sierpnia 2004 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Videomat Sp. z o.o. – od 2004 roku – nadal,
    Członkiem Rady Nadzorczej Raido Media Sp. z o.o. – od 2006 roku – nadal,

Zgodnie z oświadczeniem Pan Paweł Turno nie wykonuje poza Emitentem działalności która
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden
konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Turno jest osobą niekaraną.
Pan Paweł Turno pełnił także w okresie ostatnich pięciu lat funkcje członka Rady Nadzorczej
w następujących spółkach, wobec których zakończono postępowanie upadłościowe:
    FI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – funkcję pełnił w latach 2000 – 2004.
    Upadłość spółki ogłoszono w dniu 1 października 2002 roku, postępowanie
    zakończono w dniu 28 lipca 2004 roku. Spółka FI Polska sp. z o.o. prowadziła swą
    działalność w szczególności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych,
    kiosków multimedialnych, budowaniu i utrzymywaniu serwisów WWW i sklepów
    internetowych oraz innych usług w branży IT. Spółka specjalizowała się przede
    wszystkim w przygotowywaniu nowoczesnych prezentacji multimedialnych i
    projektowaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu e-marketingu. Oczekiwania
    wspólników co do rozwoju internetowego rynku reklamowego były jednak znacznie
    wyższe niż faktyczny potencjał tego rynku w 2002 roku. Ponadto, okoliczność, że
    rynek internetowych usług marketingowych doznał w tym okresie załamania skłonił
    wspólników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki. W toku likwidacji okazało się,
    że zaistniały przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość
    została ogłoszona w dniu 1.10.2002 roku. Postępowanie upadłościowe zostało
    ukończone poprzez spieniężenie całego majątku i wykonanie ostatecznego planu
    podziału funduszów masy upadłości.
    Gaya Mensana Sp. z o.o. z siedzibą w Czerniejewie – funkcję pełnił w latach 2000 –
    2006. Upadłość spółki ogłoszono w dniu 20 września 2004 roku, postępowanie
    zakończono w dniu 10 stycznia 2006 roku. Ogłoszenie upadłości Gaya Mensana
    nastąpiło 20 września 2004 r. Spółka została powołana do produkcji i sprzedaży
    żywności funkcjonalnej. Podstawowym produktem spółki były chipsy owocowe
    (jabłkowe i gruszkowe), których dystrybucja i sprzedaż odbywała się na terenie całego
    kraju i za granicą poprzez sieci super i hipermarketów. Po wstępnych, bardzo dobrych
    wynikach sprzedaży, spółka w 2002 r. podjęła decyzję o rozbudowie mocy
    produkcyjnych. W kolejnych okresach sprzedaż Spółki zaczęła gwałtownie spadać, a
    po wycofaniu się największego zagranicznego kontrahenta Spółki - Cadbury
    Schweeppes, spółka utraciła płynność finansową i zmuszona została do złożenia
    wniosku o upadłość.
Poza wskazanymi funkcjami Pan Turno nie wykonywał w okresie ostatnich 5 lat żadnych
innych funkcji w jakichkolwiek spółkach handlowych. Nie był także, poza wskazanymi
przypadkami, we wskazanym okresie, wspólnikiem takich spółek.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki zarządu komisarycznego w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Turno pełnił funkcje członka organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą
zarządzającą wyższego szczebla.
                                             17
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w
stosunku do Pana Paweł Turno ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych).
Ponadto Pan Paweł Turno nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu
działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
podmiotu. Brak także jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Paweł Turno z innymi
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.

Jacek Kseń - Członek Rady Nadzorczej
Pan Jacek Kseń nie jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jacek Kseń jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki (Obecnie Szkoły Głównej Handlowej), gdzie w 1977 roku obronił
pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową
rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku Handlowym. Od 1978 roku pracował
w banku Polska Kasa Opieki w Paryżu, gdzie był wicedyrektorem departamentu gospodarki
dewizowej oraz prokurentem banku. W latach 1984 - 1985 pełnił funkcję szefa dealerów na
rynkach walutowych w paryskim Lyonaisse de Banque, a w 1985 roku został szefem zespołu
obligacji zagranicznych. W 1987 roku został prokurentem odpowiedzialnym za dział obligacji
tegoż banku, a w 1990 roku wicedyrektorem odpowiedzialnym za operacje Lyonnaise de
Banque na międzynarodowych rynkach finansowych. W tym samym, 1990 roku, Pan Jacek
Kseń rozpoczął pracę w Caisse Nationale Credit Agricole, gdzie najpierw był niezależnym
senior dealerem na międzynarodowych rynkach terminowych, a od 1991 roku został
członkiem ścisłego kierownictwa banku odpowiedzialnym za rynek pieniężny w dewizach. W
1996 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, którym
kierował do 2001 roku, tj. do momentu połączenia tego banku z Bankiem Zachodnim. Od 13
czerwca 2001 roku do 30 kwietnia 2007 roku był Prezesem Zarządu Banku Zachodniego
WBK SA. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek, w tym od 5 listopada 1998 roku do
24 kwietnia 2007 roku Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH
CU WBK SA. Od 1 maja 2007 roku jest Członkiem Rad Nadzorczych BZ WBK AIB
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz BZ WBK AIB
Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. Od maja 2007 jest także Członkiem Rady
Nadzorczej PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
W ostatnich 5 latach Pan Jacek Kseń nie był wspólnikiem w spółkach osobowych bądź
kapitałowych.

W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Jacka Ksenia nie orzeczono żadnych wyroków
związanych z przestępstwami oszustwa. Pan Jacek Kseń został wpisany do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat
znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. Pan Jacek Kseń nie został
pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie
został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz Art. 585, Art. 587 i Art. 590-591 Kodeksu Spółek
Handlowych. Przeciwko Panu Jackowi Kseniowi nie wniesiono żadnego oficjalnego
oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu
wniosku o warunkowe umorzenie postępowania). Pan Jacek Kseń nie ponosił żadnych sankcji


                                             18
ze strony organów państwowych lub samorządowych, a także żadnych organizacji
zawodowych lub korporacyjnych.Pkt. 15.1. cz. III Memorandum było:
15.1.1 Zarząd Emitenta
Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta
Imię i Nazwisko            Funkcja          Początek kadencji       Koniec kadencji
Tomasz Sielicki        Prezydent Grupy Sygnity     13 maja 2004 roku      13 maja 2007 roku*
Michał Danielewski         Prezes Zarządu       17 maja 2007 roku     22 sierpnia 2009 roku**
Elżbieta Bujniewicz-Belka     Wiceprezes Zarządu      17 maja 2007 roku     22 sierpnia 2009 roku **
                Wiceprezes Zarządu ds.
Dariusz Chwiejczak                       1 kwietnia 2006 roku     1 kwietnia 2009 roku
                   Sprzedaży
Piotr Kardach           Wiceprezes Zarządu      22 sierpnia 2006 roku    22 sierpnia 2009 roku
Andrzej Miernik          Wiceprezes Zarządu     23 września 2004 roku    23 września 2007 roku*
Bogdan Kosturek          Wiceprezes Zarządu      8 marca 2007 roku      22 sierpnia 2009 roku
Andrzej Kosturek         Wiceprezes Zarządu      8 marca 2007 roku      22 sierpnia 2009 roku
* Mandaty Pana Tomasza Sielickiego oraz Pana Andrzeja Miernika wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006. Powyższe Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zostało zwołane na czerwiec 2007 roku.
** W dniu 17 maja 2007 roku Pan Michał Danielewski i Pani Elżbieta Bujniewicz – Belka zostali powołani przez Radę
Nadzorczą na wspólną kadencję zapoczątkowaną powołaniem do Zarządu Pana Piotra Kardacha w dniu 22 sierpnia 2006 roku.

15.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta
Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta
Imię i Nazwisko              Funkcja         Początek kadencji      Koniec kadencji
Andrzej Koźmiński        Przewodniczący Rady       22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
                    Nadzorczej
                Wiceprzewodnicząca Rady
Heather Potters                          22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
                    Nadzorczej
Henryka Bochniarz        Członek Rady Nadzorczej     22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
Jacek Mościcki         Członek Rady Nadzorczej     22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
Józef Okolski          Członek Rady Nadzorczej     22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
Szczepan Strublewski      Członek Rady Nadzorczej     22 czerwca 2004 r.     23 czerwca 2007 r.
Przemysław Schmidt       Członek Rady Nadzorczej     25 września 2006 r.    26 września 2009 roku
Paweł Turno           Członek Rady Nadzorczej     25 września 2006 r.    26 września 2009 roku
                                                   r.
Pkt. 15.1. cz. III Memorandum jest:
15.1.3 Zarząd Emitenta
Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta
Imię i Nazwisko            Funkcja         Początek kadencji       Koniec kadencji
Michał Danielewski         Prezes Zarządu       17 maja 2007 roku     22 sierpnia 2009 roku*
Elżbieta Bujniewicz-Belka     Wiceprezes Zarządu      17 maja 2007 roku     22 sierpnia 2009 roku *
                Wiceprezes Zarządu ds.
Dariusz Chwiejczak                       1 kwietnia 2006 roku     1 kwietnia 2009 roku
                   Sprzedaży
Piotr Kardach           Wiceprezes Zarządu      22 sierpnia 2006 roku    22 sierpnia 2009 roku
Andrzej Miernik          Wiceprezes Zarządu     23 września 2004 roku    23 września 2007 roku
Bogdan Kosturek          Wiceprezes Zarządu      8 marca 2007 roku      22 sierpnia 2009 roku
Andrzej Kosturek         Wiceprezes Zarządu      8 marca 2007 roku      22 sierpnia 2009 roku
* W dniu 17 maja 2007 roku Pan Michał Danielewski i Pani Elżbieta Bujniewicz – Belka zostali powołani przez Radę
Nadzorczą na wspólną kadencję zapoczątkowaną powołaniem do Zarządu Pana Piotra Kardacha w dniu 22 sierpnia 2006 roku.


                                                         19
15.1.4 Rada Nadzorcza Emitenta
Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta
Imię i Nazwisko           Funkcja          Początek kadencji  Koniec kadencji
Tomasz Sielicki       Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Przemysław A. Schmidt       Nadzorczej
               Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Grzegorz Ogonowski      Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Szczepan Strublewski     Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Przemysław Cieszyński    Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Paweł Turno         Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Jacek Kseń          Członek Rady Nadzorczej    15 czerwca 2007 roku  15 czerwca 2010
Pkt. 15.2.1 cz. III Memorandum usunięto:

Tomasz Sielicki – Prezydent Grupy Kapitałowej Sygnity S.A.
Pan Tomasz Sielicki pełni funkcję Prezydenta Grupy Kapitałowej Sygnity S.A. na podstawie
umowy o zarządzanie z dnia 31 grudnia 2003 roku. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony.

W przypadku rozwiązania umowy przez Emitenta Pan Tomasz Sielicki otrzyma
rekompensatę, stanowiącą 12-krotność ostatniego pełnego wynagrodzenia miesięcznego.
Rekompensata nie będzie należna w przypadku rozwiązania umowy przez Pana Sielickiego i
wygaśnięcia mandatu z powodu rezygnacji Pana Sielickiego oraz w przypadku
wypowiedzenia umowy przez Emitenta w razie ciężkiego zawinionego naruszenia umowy
przez Pana Tomasza Sielickiego. W okresie obowiązywania umowy o zarządzanie oraz w
okresie 12 miesięcy od daty rozwiązanie umowy Pana Tomasza Sielickiego obowiązuje zakaz
prowadzenia działalności konkurencyjnej. W związku z zakazem prowadzenia działalności
konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, Emitent zobowiązał się do zapłaty
odszkodowania karencyjnego w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia. Emitent ma
prawo do rezygnacji bądź skrócenia okresu obowiązywania klauzuli konkurencyjnej,
wówczas wartość odszkodowania wygasa proporcjonalnie do okresu, w którym Spółka
zrezygnowała z zakazu konkurencji.


Pkt. 15.2.2 cz. III Memorandum było:
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej reguluje Uchwała nr 21 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej, uchwalona na podstawie art. 20.1 pkt e) statutu Emitenta. Na
mocy tej uchwały, Walne Zgromadzenie ustaliło następujące zasady wynagradzania członków
Rady Nadzorczej:
 Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 (sześć tysięcy) złotych miesięcznie;

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (pięć tysięcy) złotych miesięcznie;
  Członek Rady Nadzorczej – 4.000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie.
Niezależnie od powyższego członkowie Rady Nadzorczej zachowują uprawnienia do objęcia
akcji Emitenta wynikające z opcji przyznanych im przed dniem podjęcia uchwały. Powyższe
zasady dotyczą również opcji przyznanych przed dniem podjęcia uchwały, które dają
uprawnienie do objęcia kolejnych transz akcji w terminach przypadających po dniu podjęcia
uchwały.

                                                   20
Pkt. 15.2.2 cz. III Memorandum jest:
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej reguluje Uchwała nr 36 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej, uchwalona na podstawie art. 20.1 pkt e) statutu Emitenta. Na
mocy tej uchwały, Walne Zgromadzenie ustaliło następujące zasady wynagradzania członków
Rady Nadzorczej:
 Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 (sześć tysięcy) złotych miesięcznie;

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (pięć tysięcy) złotych miesięcznie;
  Członek Rady Nadzorczej – 4.000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie.
Niezależnie od powyższego członkowie Rady Nadzorczej zachowują uprawnienia do objęcia
akcji Emitenta wynikające z opcji przyznanych im przed dniem podjęcia uchwały. Powyższe
zasady dotyczą również opcji przyznanych przed dniem podjęcia uchwały, które dają
uprawnienie do objęcia kolejnych transz akcji w terminach przypadających po dniu podjęcia
uchwały.


Pkt 16.2, część III Memorandum, było:
Akcje posiadane przez członków Zarządu Emitenta
                        Procentowy udział w
                       ogólnej liczbie głosów
                      (aktualny, zarejestrowany
Członek Zarządu    Liczba akcji/głosów      w rejestrze
                       przedsiębiorców KRS
                        kapitał zakładowy
                          7.981.132 zł)
Tomasz Sielicki           568.841           7,127%
Michał Danielewski          74.990           0,940%
Andrzej Miernik           21.737           0,272%
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta.
Prawo do opcji Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nabywają zgodnie z Programami
Opcji Menadżerskich realizowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z 6
czerwca 1997 roku oraz 25 października 2001 roku.

Pkt 16.2, część III Memorandum, jest:
Akcje posiadane przez członków Zarządu Emitenta
                        Procentowy udział w
                       ogólnej liczbie głosów
                      (aktualny, zarejestrowany
Członek Zarządu    Liczba akcji/głosów      w rejestrze
                       przedsiębiorców KRS
                        kapitał zakładowy
                          7.981.132 zł)
Michał Danielewski          74.990           0,940%
Andrzej Miernik           21.737           0,272%
Członkowie Rady Nadzorczej (poza Panem Tomaszem Sielickim, który posiada 5.68.841
akcji Emitenta dających 7,127% głosów na WZA) nie posiadają akcji Emitenta.
Prawo do opcji Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nabywają zgodnie z Programami
Opcji Menadżerskich realizowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z 6
czerwca 1997 roku oraz 25 października 2001 roku.
                                            21
Pkt 20.1.1.1, część III Memorandum, na końcu punktu dodano:
W dniu 14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
zmiany Statutu polegającej na wykreśleniu ze Statutu upoważnienie Zarządu Emitenta do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł
(kapitał docelowy), w ramach jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w
terminie do dnia 15 czerwca 2007 roku.


Pkt 20.1.5, część III Memorandum, na końcu punktu dodano:
W dniu 14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
zmiany Statutu polegającej na wykreśleniu ze Statutu upoważnienie Zarządu Emitenta do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł
(kapitał docelowy), w ramach jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w
terminie do dnia 15 czerwca 2007 roku.


Pkt 20.2.2.1, część III Memorandum, było:
Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezydenta Grupy
Kapitałowej Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki. Od 2006 roku Kadencja Zarządu jest wspólna
i trwa trzy lata.
Prezydenta Grupy Kapitałowej Sygnity i Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z
własnej inicjatywy a następnie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
Kompetencje Prezydenta Grupy Kapitałowej Sygnity i Prezesa Zarządu w ramach Zarządu
mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to ograniczenia prawa
członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Pkt 20.2.2.1, część III Memorandum, jest:
Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu Sygnity
S.A. Od 2006 roku Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a następnie na
wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Kompetencje Prezesa Zarządu w
ramach Zarządu mogą zostać sprecyzowane przez Radę Nadzorczą. Nie stanowi to
ograniczenia prawa członka zarządu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec
osób trzecich.Pkt 20.2.8, część III Memorandum, na końcu punktu dodano:
W dniu 14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
zmiany Statutu polegającej na wykreśleniu ze Statutu upoważnienie Zarządu Emitenta do
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł
(kapitał docelowy), w ramach jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w
terminie do dnia 15 czerwca 2007 roku.
                                           22

								
To top