Docstoc

______________________ ______________ _ _______ _Accident

Document Sample
______________________ ______________ _ _______ _Accident Powered By Docstoc
					    แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ กรณีสิทธิ์ว่าง อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน (Accident / Emergency) โรงพยาบาลกาบเชิง
วันที.่ .....................................HN…………ผู้ป่วยชื่อ.......................................................อายุ....................ปี

1.     UC นอกเขต ในจังหวัด             UC นอกเขต นอกจังหวัด                ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้
                                                      สิทธิ์ว่าง
2. ประเภทของผู้ป่วย อุบัติเหตุ (ใช้ได้ตลอด)                ฉุกเฉิน (2 ครั้ง/ปีงบประมาณ)
      ได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์                ไม่ใช่ A/E            ไม่ขอใช้สิทธ์
 ลายมือชื่อ.........................................................     ลายมือชื่อ.......................................................
  (.................................................................)         (............................................................)
      ผู้ป่วย / หรือญาติผู้ป่วย                            แพทย์เจ้าของไข้/พิจารณาสิทธิ์
3. การวินิจฉัยโรค (diagnosis) ………………………………………………………
      สถานะผู้ป่วย           กลับบ้าน          admit               refer
4. ห้องบัตรทาการแก้ไขสิทธิ์ (ทุกรายที่ขอ claimcode ผู้ป่วยใน พิมพ์ 2 แผ่น เก็บ 1 แผ่นไว้ในแฟ้มที่ศูนย์คอมฯ)
      แก้ไขสิทธิ์แล้ว UC ในจังหวัด (เปลี่ยนสิทธิ์ ใน Hosxp)
                      UC นอกจังหวัด (เปลี่ยนสิทธิ์ ใน Hosxp/ ขอ claimcode …..……….)
                      สิทธิ์ว่าง (ขอ claimcode………………………..)
                      ยังไม่ได้แก้ไข เนื่องจาก.................................................................................
5. ยื่นแบบฟอร์ม ที่ห้องจ่ายยา (เฉพาะผู้ป่วยนอก)
-------------------------------------------------------------------------------------------
    แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ กรณีสิทธิ์ว่าง อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน (Accident / Emergency) โรงพยาบาลกาบเชิง
วันที.่ .....................................HN…………ผู้ป่วยชื่อ.......................................................อายุ....................ปี

1.     UC นอกเขต ในจังหวัด             UC นอกเขต นอกจังหวัด          ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้
                                               สิทธิ์ว่าง
2. ประเภทของผู้ป่วย อุบัติเหตุ (ใช้ได้ตลอด)              ฉุกเฉิน (2 ครั้ง/ปีงบประมาณ)    ไม่ใช่ A/E
 ได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์                   ไม่ใช่ A/E      ไม่ขอใช้สิทธ์
 ลายมือชื่อ.........................................................     ลายมือชื่อ.......................................................
  (.................................................................)         (............................................................)
      ผู้ป่วย / หรือญาติผู้ป่วย                            แพทย์เจ้าของไข้/พิจารณาสิทธิ์
3. การวินิจฉัยโรค (diagnosis) ………………………………………………………
      สถานะผู้ป่วย           กลับบ้าน          admit               refer
4. ห้องบัตรทาการแก้ไขสิทธิ์ (ทุกรายที่ขอ claimcode ผู้ป่วยใน พิมพ์ 2 แผ่น เก็บ 1 แผ่นไว้ในแฟ้มที่ศูนย์คอมฯ)
      แก้ไขสิทธิ์แล้ว UC ในจังหวัด (เปลี่ยนสิทธิ์ ใน Hosxp)
                      UC นอกจังหวัด (เปลี่ยนสิทธิ์ ใน Hosxp/ ขอ claimcode …..……….)
                      สิทธิ์ว่าง (ขอ claimcode………………………..)
                      ยังไม่ได้แก้ไข เนื่องจาก.................................................................................
5. ยื่นแบบฟอร์ม ที่ห้องจ่ายยา (เฉพาะผู้ป่วยนอก)

				
DOCUMENT INFO