Hindoe Studenten Forum Nederland

Document Sample
Hindoe Studenten Forum Nederland Powered By Docstoc
					     Jaarverslag
                2007
 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van
Hindoe Studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe Studenten in Nederland te vertegenwoordigen.

         Postbus 11552                      Giro: 9188785
        2502 AN Den Haag                     KvK: 27254020
       www.hsfn.nl / info@hsfn.nl                te ’s-Gravenhage
Voorwoord
Beste lezer,

Het afgelopen jaar kenmerkt zich met vele positieve ontwikkelingen, de verdere professionalisering van HSFN en
een duidelijke profilering van HSFN en de Hindoe identiteit.

Steeds vaker krijgt HSFN vanuit bedrijven en instellingen aanvragen voor het verspreiden van informatie over
bepaalde activiteiten; een duidelijk bewijs dat de naamsbekendheid van HSFN groeit onder de Nederlandse
gemeenschap. De toename van deze vragen en tevens ook de samenwerkingsverbanden eist van HSFN een steeds
verdergaande professionalisering. Daarom hebben we in het afgelopen jaar onze werkprocessen efficiënter en
effectiever gemaakt.

Om HSFN beter te profileren en meer kwalitatieve informatie te kunnen verschaffen, hebben we een nieuwe, heldere
en interactieve website gebouwd. Net als al onze andere uitingen is de site natuurlijk uitgevoerd in onze nieuwe
huisstijl. Natuurlijk hebben Sewa week en het congres een grote impact gehad op de Nederlandse gemeenschap wat
duidelijk te merken is aan de hoeveelheid media aandacht dat HSFN heeft gekregen gedurende deze activiteiten.

Kortom, 2007 is een succesvol geweest voor HSFN. In dit jaarverslag kunt u op uw gemak uitgebreid over alle
ontwikkelingen lezen. Ik wens u veel lees- en kijkplezier toe!


Met vriendelijke groet,

Virindra Kalika
Voorzitter – Bestuur 2007
Hindoe Studenten Forum Nederland
                                                   2|Page
Inhoud
VOORWOORD ......................................................................................................................................................................... 2
                     ................................................................................................................................
     .........................................................................................................................................................................
INHOUD .................................................................................................................................................................................. 3
                    ................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................
INLEIDING............................................................................................................................................................................... 4
     ...............................................................................................................................................................................4
     ...............................................................................................................................................................................
1. HINDOE STUDENTEN FORUM NEDERLAND .......................................................................................................................... 5
                                  ................................................................
                  ..........................................................................................................................
  1.1 DOELSTELLING .........................................................................................................................................................................5
  1.2 DOELGROEP.............................................................................................................................................................................5
  1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR ...........................................................................................................................................................5
2. ACTIVITEITEN 2007 .............................................................................................................................................................. 6
                           ..............................................................................................................................
           ..............................................................................................................................................................6
  2.1 ALGEMEEN ...............................................................................................................................................................................6
  2.2 BESTUURSACTIVITEITEN .............................................................................................................................................................6
  2.3 INTERNATIONALE ACTIVITEITEN ....................................................................................................................................................8
  2.4 LANDELIJKE ACTIVITEITEN ...........................................................................................................................................................9
  2.5 REGIO DEN HAAG ................................................................................................................................................................... 13
  2.6 REGIO ROTTERDAM ................................................................................................................................................................. 14
  2.7 REGIO AMSTERDAM ................................................................................................................................................................. 16
  2.8 SAMENWERKINGSACTIVITEITEN .................................................................................................................................................. 18
  2.9 ENQUÊTE...............................................................................................................................................................................20
3. VERTEGENWOORDIGING, IDENTITEIT EN PROFILERING ......................................................................................................21
                                         ......................................................................21
                         ......................................................................................................
  3.1 NATIONALE VERTEGENWOORDIGINGEN ........................................................................................................................................ 21
  3.2 INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGINGEN.................................................................................................................................23
  3.3 VIDYARTHI .............................................................................................................................................................................24
  3.4 ERKENNINGEN ........................................................................................................................................................................24
  3.5 OVERLEGORGANEN .................................................................................................................................................................24
  3.6 MEDIA ...................................................................................................................................................................................25
  3.7 PARTNERS .............................................................................................................................................................................26
  3.8 STUDENTEN ...........................................................................................................................................................................26
4. HSFN INTERN .................................................................................................................................................................... 27
                        ................................................................................................................................
        ....................................................................................................................................................................
  4.1 ORGANISATIE ......................................................................................................................................................................... 27
  4.2 HOOFDBESTUUR ..................................................................................................................................................................... 27
  4.3 REGIOBESTUUR ......................................................................................................................................................................28
  4.4 ADVIESRAAD ..........................................................................................................................................................................28
  4.5 COMMISSIES...........................................................................................................................................................................28
  4.6 LEDEN...................................................................................................................................................................................30
5. VOORUITBLIK 2008.............................................................................................................................................................31
          .............................................................................................................................................................31
          .............................................................................................................................................................
  5.1 ACTIVITEITEN.......................................................................................................................................................................... 31
  5.2 VERTEGENWOORDIGING, IDENTITEIT EN PROFILERING ..................................................................................................................... 31
  5.3 HSFN INTERN ........................................................................................................................................................................32
6. JAARREKENING ................................................................................................................................................................ 33
                        ................................................................................................................................
        ................................................................................................................................
  6.1 BALANS .................................................................................................................................................................................33
  6.2 RESULTATENREKENING ............................................................................................................................................................34
  6.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN ...................................................................................................................................................35
  6.4 TOELICHTING OP DE BALANS ......................................................................................................................................................36
  6.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING ................................................................................................................................ 40
  6.6 OVERIGE GEGEVENS ................................................................................................................................................................43
BIJLAGE 1: VERSCHENEN ARTIKELEN .................................................................................................................................. 44
                                ..................................................................................................
                ..................................................................................................................................44
BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE LEDENKORTINGEN .............................................................................................................. 46
                                      ..............................................................................46
                      ..............................................................................................................                                                                                        3|Page
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de Hindoe Studenten Forum Nederland. Het
jaar 2007 kenmerkt zich door de vele veranderingen die HSFN heeft
meegemaakt. Ook zijn er spetterende activiteiten, jaarlijkse en vernieuwende,
gerealiseerd. Dit jaarverslag is een uiteenzetting van het gevoerde beleid van het
bestuur en is bestemd voor het bestuur, de adviesraad, de leden en overige
geïnteresseerden. In het jaar 2007 zult u het financiële verslag niet separaat
ontvangen, maar deze vormt een onderdeel van het jaarverslag.

In hoofdstuk 1 zullen de doelstellingen en doelgroep van HSFN kort worden
beschreven.

Om ons doel te bereiken zijn er op lokaal en nationaal niveau activiteiten
georganiseerd. Deze activiteiten waren sociaal, cultureel, intellectueel of religieus
gericht. Over onze activiteiten kunt u meer lezen in hoofdstuk 2. Enkele
activiteiten van het bestuursjaar 2007-2008 vallen buiten het boekjaar 2007. In
het jaarverslag zijn deze activiteiten wel opgenomen. Het financiële gedeelte
hiervan zal worden opgenomen in de jaarrekening van 2008.

Op zowel nationaal als internationaal gebied is HSFN ook actief geweest. In
hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van deze vertegenwoordigingen.
Daarnaast worden andere zaken zoals de identiteit en profilering van HSFN
toegelicht worden.

De organisatiestructuur van HSFN zal worden besproken in hoofdstuk 4. Waarna
de toekomstvisie van HSFN wordt gegeven voor 2008 en de daaropvolgende
jaren.

De financiën komen tot slot aan bod in hoofdstuk 6.
Hindoe Studenten Forum Nederland – Bestuur 2007
Voorzitter         Virindra Kalika
Secretaris         Wiereen Parag
Penningmeester       Jay Biharie
Commissaris Redactie    Shiv Lakhi
Commissaris PR       Amit Kumar
Commissaris Activiteiten  Aartie Mataw

                                            4|Page
1. Hindoe Studenten Forum Nederland

1.1 Doelstelling
In de statuten staat het doel van HSFN als volgt toegelicht:

  •   Het behartigen van de algemene belangen en het vertegenwoordigen van Hindoe-studenten
  •   Het informeren over algemene Hindoe normen en waarden naar haar leden en de gehele maatschappij
  •   Het duurzaam maken van de samenhang onder haar leden
  •   Bijdrage leveren aan maatschappelijke debatten ten behoeve van verdere integratie in de algemene
     nationale en internationale samenleving

Alleen een grotere betrokkenheid van Hindoe jongeren kan ervoor zorgen dat het Hindoeïsme, onze leer, tradities,
onze normen en waarden worden behouden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Hindoes en de Hindoe
beschaving de juiste kleur behouden.

Om ons doel te bereiken zijn er diverse activiteiten georganiseerd op lokaal en nationaal niveau. Tevens worden er
via diverse kanalen informatie verspreid, zoals de website, ledenupdates en brieven.

Ten slotte heeft HSFN een breed netwerk, zowel nationaal als internationaal.

1.2 Doelgroep

HSFN richt haar werkzaamheden primair op Hindoe studenten in Nederland. Studenten aan hogescholen en
universiteiten in Nederland vallen onder de primaire doelgroep. Scholieren van het middelbare beroepsonderwijs en
voortgezet onderwijs zijn ook van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Voor de doelgroep afgestudeerden,
staat HSFN ook open. De secundaire doelgroep kan gedefinieerd worden als personen die zich aangetrokken voelen
tot de Hindoe Dharm, de doelstellingen en activiteiten van HSFN.

1.3 Organisatiestructuur

HSFN heeft een duidelijke organisatiestructuur. Het organigram ziet er als volgt uit:


                                  Landelijk          Adviesraad
                                 hoofdbestuur
 Regiobestuur  Regiobestuur   Regiobestuur  Regiobestuur         Regiobestuur  Regiobestuur  Commissie  Commissie
  Den Haag    Rotterdam    Amsterdam    Utrecht            Noord    Oost/Zuid   Congres   ’Vidyarthi’


                                                Regiobestuur


Figuur 1.1: Organisatiestructuur
                                                             5|Page
2. Activiteiten 2007

2.1 Algemeen
Om haar doelstellingen te realiseren organiseert HSFN activiteiten. De activiteiten zijn onder te verdelen in vijf
categorieën, namelijk   bestuursactiviteiten, regionale,  landelijke,  internationale  activiteiten en
samenwerkingsactiviteiten.

Naast de categorisering zijn de activiteiten ook onder te brengen binnen drie thema’s, namelijk Hindoe Dharm &
Cultuur, Studie, Carrière & Wetenschap en Fun & Entertainment. Aan het begin van het bestuursjaar is er samen
met de regiobesturen een planning gemaakt, waarbij gestreefd is naar een evenwichtige verdeling tussen landelijke
en regionale activiteiten en de drie thema’s.

In het bestuurjaar 2007 – 2008 heeft HSFN in totaal 21 activiteiten georganiseerd. Een overzicht van de indeling per
categorie en thema is te zien in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Activiteiten per categorie en thema
                  Bestuur Internationaal Landelijk Regionaal Samenwerking Totaal
Hindoe Dharm & Cultuur        0      2      1      2       3      8
Studie, Carrière & Wetenschap    1      0      1      2       1      5
Fun & Entertainment         2      0      3      5       0      9
Totaal                3      1      5      9       4      23

Om de activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van onze doelgroep is er in de maanden maart - juni
van 2007 een enquête gehouden onder zowel leden als niet-leden. De resultaten en conclusies hiervan zijn
opgenomen in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.

2.2 Bestuursactiviteiten

Bestuursactiviteiten zijn activiteiten die door en voor het bestuur worden georganiseerd. De doelgroep van deze
activiteiten is het hoofdbestuur, de regionale besturen en de actieve leden. In het bestuursjaar 2007-2008 zijn er in
totaal twee bestuursactiviteiten georganiseerd. Een overzicht van de bestuursactiviteiten is te vinden in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Overzicht van de bestuursactiviteiten
  Naam         Datum         Thema
1  Bestuursetentje  15 februari 2007   Fun & Entertainment
2  Brainstormsessie 16 november 2007 Studie, Carrière & Wetenschap
3  Bestuursuitje   4 januari 2008    Fun & Entertainment

Bestuursetentje

Doelstelling
Afscheid nemen van het oude bestuur en de installatie van het nieuwe bestuur vieren.
                                                     6|Page
Doelgroep
Alle bestuursleden van het bestuursjaar 2006-2007 en 2007-2008

Locatie
Pizza Hut, Scheveningen

Opkomst
10 personen

Korte beschrijving
Tijdens de algemene ledenvergadering is het oude bestuur officieel gedechargeerd en het nieuwe bestuur
geïnstalleerd. Om deze bestuurswissel te vieren zijn de besturen gezamenlijk uiteten gegaan.

Brainstormsessie

Doelstelling
Het in kaart brengen van de problemen rond de lage opkomst bij activiteiten en het lage aantal actieve leden. Het
nadenken over concrete en toepasbare oplossingen.

Doelgroep
Alle hoofdbestuurleden, regiobestuursleden en actieve
leden

Locatie
GHRD Kantoor
Javastraat 58, Den Haag

Opkomst
15 personen

Korte beschrijving
De opkomst bij activiteiten en het aantal actieve leden zijn twee zorgpunten binnen HSFN. De actieve leden van
HSFN zijn bij elkaar gekomen om te analyseren waar dit aan ligt en na te denken over mogelijke oplossingen.

De groep is verdeeld in vier kleinere groepen. Per onderwerp hebben twee groepen een uur lang gediscussieerd en
aan het eind heeft elke groep haar resultaten gepresenteerd voor de anderen. Alle resultaten zijn uiteindelijk
gebundeld en uitgewerkt door de secretaris in de vorm van een rapport. Enkele ideeën van de avond zijn door het
bestuur meteen toegepast. De overige resultaten zijn beschikbaar en volgende besturen kunnen hier zeker gebruik
van maken.

Bestuursuitje

Doelstelling
Een leuke dag doorbrengen met alle actieve leden ten behoeve van teambuilding.

Doelgroep
Alle hoofdbestuurleden, regiobestuursleden en actieve leden
                                                   7|Page
Locatie
Amsterdam

Opkomst
11 personen

Korte beschrijving
De dag bestaat uit vier onderdelen, namelijk: bowlen, dineren, lasergamen en poolen. Vanuit Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam zijn er actieve leden aanwezig. Het is een mooi begin van het jaar 2008.

2.3 Internationale activiteiten

Een internationale activiteit is een activiteit, waarbij er wordt samengewerkt met een buitenlandse organisatie of
plaatsvindt in het buitenland. De doelgroep en organisator van de activiteit kan variëren. In het bestuursjaar 2007-
2008 zijn er in totaal twee internationale activiteit georganiseerd. Een overzicht van de internationale activiteiten is te
vinden in tabel 2.3.

Tabel 2.3: Overzicht van de internationale activiteiten
  Naam                 Datum           Thema
1  Global Dharm Youth Conference 21 – 24 juni 2007        Hindoe Dharm & Cultuur
2  Dynamic Spirits 2007         2 – 6 november 2007    Hindoe Dharm & Cultuur

Global Dharm Youth Conference

Doelstelling
Met Hindoe jongeren discussiëren over problemen die Hindoes wereldwijd ondervinden en nadenken over
oplossingen.

Doelgroep
Hindoe jongeren van over de hele wereld

Locatie
Kuala Lumpur, Maleisië

Opkomst
150 personen

Korte beschrijving
De Global Dharm Youth Conference is een activiteit die is georganiseerd door verscheidene Hindoe
jongerenorganisaties van over de hele wereld. HSFN is medeorganisator van dit congres geweest. Vanuit HSFN is
er een delegatie aanwezig geweest op de conferentie, die de Nederlandse Hindoes heeft vertegenwoordigd. Er is
intensief gesproken over wereldproblemen en gebrainstormd over mogelijke oplossingen en de rol van Hindoes
daarin. Op de activiteit zijn er veel contacten gelegd met Hindoe jongeren uit het buitenland en heeft HSFN haar
internationale netwerk flink uitgebreid. Verder zijn er afspraken gemaakt over vervolgactiviteiten.
                                                       8|Page
Dynamic Spirits 2007

Doelstelling
Deelname aan het congres ‘Dynamic Spirits 2007’ en de
contacten met NHSF (UK) versterken.

Doelgroep
Alle hoofdbestuurleden, regiobestuursleden en actieve
leden

Locatie
Londen, Engeland

Opkomst
200 personen

Korte beschrijving
De NHSF (UK) is een landelijke Engelse, Hindoe studentenvereniging. Van 2-4 november 2007 hebben zij een
congres ter ere van hun vijftienjarige bestaan. Vanuit HSFN is er een delegatie hierheen gegaan. De aanwezigen
vinden de workshops en lezingen zeer interessant en hebben veel kennis opgedaan en materiaal meegenomen, dat
ook in Nederland kan worden gebruikt tijdens activiteiten. Naast het congres heeft de groep ook tijd genomen om
hartje Londen te verkennen.

2.4 Landelijke activiteiten

Een landelijke activiteit is een activiteit, die rechtstreeks wordt georganiseerd door het landelijke hoofdbestuur en
waarbij meerdere regio’s betrokken en vertegenwoordigd zijn. De doelgroep en omvang van de activiteiten is groter
dan bij de regionale activiteiten en het streven is ook om een landelijke dekking te hebben. In het bestuursjaar 2007-
2008 zijn er in totaal vijf landelijke activiteiten georganiseerd. Een overzicht van de landelijke activiteiten is te vinden
in tabel 2.4.

Tabel 2.4: Overzicht van landelijke activiteiten
  Naam                Datum                 Thema
1  Get-2-Gether Scheveningen     19 mei 2007             Fun & Entertainment
2  Indian Summer Night        12 juli 2007             Fun & Entertainment
3  HSFN goes to … Walibi World 17 juli 2007                Fun & Entertainment
4  Sewa Week 2007           27 augustus – 2 september 2007 Hindoe Dharm & Cultuur
5  Van immigratie naar integratie   24 januari 2008           Studie, Carrière &Wetenschap

Get-2-Gether in Scheveningen

Doelstelling
Een leuke dag doorbrengen met alle leden van HSFN om de samenhang te vergroten.

Doelgroep
Alle leden van HSFN


                                                        9|Page
Locatie
Scheveningen strand en Palace Promenade, Scheveningen

Opkomst
25 personen

Korte beschrijving
Na een succesvolle PR campagne is het tijd om met alle leden, oude en nieuwe, bij elkaar te komen en elkaar beter
te leren kennen. De groep verzamelt zich op het strand van Scheveningen. Vervolgens wordt er een verdeling
gemaakt naar regio, dus Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De regio’s nemen het tegen elkaar op tijdens de
spelletjes op het strand en de bowlingcompetitie. Na een intensieve dag met elkaar doorgebracht te hebben, is de
groep gezamenlijk wat gaan eten en is er gezellig nagepraat.

Indian Summer Night

Doelstelling
Het einde van het collegejaar en het begin van de
zomervakantie vieren.

Doelgroep
Alle geïnteresseerden

Locatie
Partycentrum Ons Huis
Beatrijsstraat 120, Den Haag

Opkomst
80 personen

Korte beschrijving
Onder leiding van DJ X-treme worden het einde van het collegejaar en het begin van de zomervakantie ingeluid. Het
feest heeft als thema en dresscode ‘Indian Summer’. De sfeer is top en de hapjes en drankjes zijn heerlijk.

HSFN goes to … Walibi World

Doelstelling
Een gezellige dag doorbrengen in een pretpark met
medestudenten.

Doelgroep
Alle geïnteresseerden

Locatie
Walibi World

Opkomst
24 personen
                                                  10 | P a g e
Korte beschrijving
Vroeg in de ochtend verzamelt de groep bij de Haagse Hogeschool. Daarvandaan begint de twee uur durende reis
naar Walibi World. Eenmaal aangekomen bij het park wordt geconstateerd dat het heel rustig is in het park. De
datum is zeer goed gekozen en het bezoek valt net voor de zomervakantie van de basisscholen en middelbare
scholen. Hierdoor is elke attractie vrijwel meteen toegankelijk en heeft de groep alle attracties in het park kunnen
bezoeken. De sfeer binnen de groep is zeer goed en er heerste echt een groepsgevoel. De dag is dus zeker
geslaagd.

Sewa Week 2007
Doelstelling
Sewa Week 2007 had vier doelstellingen:
1. Een breed publiek informeren over Sewa:
       Wat is Sewa?
       Hoe kan men Sewa verrichten?
       Waarom zou men Sewa verrichten?
2. Een week lang actief Sewa verrichten.
3. Mensen stimuleren om na de Sewa Week door te gaan met Sewa.
4. Financieel ondersteunen van een goed doel.

Doelgroep
Iedere geïnteresseerde

Locatie
Verscheidene locaties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Opkomst
100 vrijwilligers

Korte beschrijving
Sewa, het onbaatzuchtig dienen van je medemens, is een integraal onderdeel van de Hindoestaanse cultuur. Door
middel van verschillende activiteiten, waarbij verschillende doelgroepen werden geholpen, wordt het belang van
Sewa benadrukt. De thema’s die worden behandeld tijdens de week zijn:

1. Homeless: Bij voedselbanken wordt geholpen met het inpakken van eten en er wordt gekookt voor daklozen.
2. Donorship: Door middel van het geven van voorlichting wordt het publiek gestimuleerd om goed na te denken
  over donorschap.


                                                    11 | P a g e
3. Old is Gold: Bij verzorgingstehuizen wordt een hele dag doorgebracht met de ouderen en wordt extra aandacht
  aan hen besteed.
4. Helping Hand: Lichamelijk en verstandelijk gehandicapten worden begeleid tijdens een uitje naar de kermis.
5. Fix the Mandir: Verscheidene mandirs worden opgeknapt.
6. The Final Countdown: Fundraising voor het goede doel: Scholengemeenschap Lelydorp, Suriname.

De reacties zijn zeer positief en alle vrijwilligers zijn onder de indruk. Alle doelstellingen zijn behaald en er wordt al
ervan uitgegaan dat er in 2008 weer een Sewa Week komt. Na dit goed overwogen te hebben is er een commissie
samengesteld die zich bezig zal houden met de organisatie van Sewa Week 2008.

Van immigratie naar integratie

Doelstelling
Het stimuleren van het debat rond de integratie van Hindoestanen in de Nederlandse samenleving.

Doelgroep
Alle geinteresseerden.

Locatie
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Opkomst
150 personen

Korte beschrijving
Over Hindoestanen wordt vaak gezegd dat ze goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Maar is dat
wel zo? Het HSFN Congres 2008 staat in teken van deze vraag. Door middel van een lezing van dhr. Rabin
Baldewsingh, workshops van dhr. Rishi Kartaram, dhr. Dhiren Gangaram Pandey en dhr. Krishna Gopal en een
debat onder leiding van mevr. Tanja Jadnanansing wordt toegewerkt naar een antwoord op deze vraag.

Aan het eind van de avond zijn de meningen nog steeds verschillend, maar over het algemeen is iedereen het ermee
eens dat de Hindoestanen goed participeren binnen de Nederlandse samenleving, maar zich op de achtergrond
bevinden. Het publiek vindt het congres zeer boeiend en de reacties zijn zeer positief. Ook is er veel media-aandacht
voor het Congres. SarnamiTV, HindostaniTV, OHM, Lotus Media en Het Andere Oog zijn aanwezig en hebben een
reportage gemaakt.

Verder waren er de jaarlijkse HSFN Award uitreikingen. De volgende personen hebben een Award ontvangen:
  Categorie               Winnaar
1  Media & Maatschappij           Dhr. Dhiren Gangaram Panday (Surya Media)
2  Ondernemerschap             Dhr. Rishi Kartaram (Gameworld B.V.)
3  Sport                  Dhr. Krishna Gopal (Taijitsu Ryu Kurodaiya)
                                                      12 | P a g e
2.5 Regio Den Haag

Een regionale activiteit is een activiteit, die wordt georganiseerd door een regiobestuur en die als primaire doelgroep
de leden en geïnteresseerden binnen de regio heeft. In het bestuursjaar 2007-2008 zijn drie regio’s van HSFN actief
geweest en hebben activiteiten georganiseerd. Per regio is een uiteenzetting gegeven hiervan.

Regio Den Haag heeft in het bestuursjaar 2007-2008 drie activiteiten georganiseerd. Een overzicht van deze
activiteiten is te zien in tabel 2.5.

Tabel 2.5: Overzicht van activiteiten in regio Den Haag
  Naam                  Datum      Thema
1  Zangworkshop             19 april 2007   Fun & Entertainment
2  Assessment Workshop         7 juni 2007    Studie, Carrière & Wetenschap
3  Dialoog ‘Vegetarisme’        4 februari 2008 Hindoe Dharm & Cultuur

Zangworkshop

Doelstelling
Informatie geven over de basis van het zingen en muziek binnen de Hindoestaanse cultuur.

Doelgroep
Geïnteresseerden

Locatie
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Opkomst
30 personen

Korte beschrijving
De zangleraar van de avond is niemand minder dan dhr. Berry Damri. Hij begint met een korte uitleg over
toonladders en raga’s. Vervolgens wordt de toonladder met de hele groep geoefend. Aan de hand van het lied ‘Kabhi
Kabhi’ wordt er dieper ingegaan op de zang en enthousiastelingen hebben de mogelijkheid om het lied samen met
dhr. Damri voor te dragen. Aan het einde van de avond geeft Berry een demonstratie en kan iedereen genieten van
zijn sublieme zangkunsten.

Assessment Workshop

Doelstelling
Informatie en praktische tips geven over de assessment.

Doelgroep
Studenten
                                                     13 | P a g e
Locatie
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Opkomst
8 personen

Korte beschrijving
De workshop wordt gegeven door mevr. Toos Stegers,
recruiter bij een assessment center. De workshop begint
met de vraag: ‘Wat willen jullie weten over assessments?’
Nadat er een lijst is samengesteld door de aanwezigen,
gaat mevr. Stegers in op de vragen. Ze legt kort uit wat
een assessment is. Vervolgens geeft ze praktische tips
mee over de voorbereiding op assessments en legt ze uit
hoe het hele proces in werkt. Tijdens de workshop is er ook tijd voor oefening en door middel van rollenspellen wordt
een praktijk situatie nageboots. Al met al is het een heel vruchbare en interessante workshop geweest.

Dialoog ‘Vegetarisme’

Doelstelling
Informatie geven over vegetarisme vanuit de diëtiek en het Hindoeïsme en discussiëren over het onderwerp.

Doelgroep
Hindoestaanse jongeren

Locatie
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Opkomst
12 personen

Korte beschrijving
De avond bestaat uit twee lezingen en een discussie. Dhr. Pam Evenhuis is aanwezig namens de Vegetariersbond
en verteld zijn eigen verhaal. Pt. Attry Ramdhani geeft de Hindoe visie op het onderwerp. Aan de hand van de
informatie uit de lezingen wordt gediscussieerd wordt dieper ingegaan op het onderwerp en wordt vanuit
verschillende perspectieven gekeken naar vegetarisme.

2.6 Regio Rotterdam

Regio Rotterdam heeft in het bestuursjaar 2007-2008 drie activiteiten georganiseerd. Een overzicht van deze
activiteiten is te zien in tabel 2.6.
                                                    14 | P a g e
Tabel 2.6: Overzicht van de activiteiten in regio Rotterdam
  Naam                          Datum       Thema
1  HSFN Voetbaltoernooi 2007              20 april 2007    Fun & Entertainment
2  Inhousedag Houthoff Buruma             30 november 2007 Studie, Carrière & Wetenschap
3  Troefcalltoernooi 2008 – Voorrondes in Rotterdam 8 februari 2008     Fun & Entertainment

HSFN voetbaltoernooi 2007

Doelstelling
Een sportieve voetbalcompetitie houden tussen verschillende studententeams

Doelgroep
Zaalvoetballende leden en voetballiefhebbers

Locatie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Opkomst
In totaal hebben 100 personen deze activiteit bezocht. Hiervan hebben 65
personen deel genomen aan het voetbaltoernooi.

Korte beschrijving
In totaal strijden 9 teams tegen elkaar om de beker te winnen. Buiten de voetballers om is het enthousiasme zeer
groot. Er zijn veel toeschouwers om de teams aan te moedigen. De avond verloopt goed tot een kleine escalatie in
de finale. Hierdoor wordt de finale gestaakt en is er geen winnaar. De finale om de derde plaats wordt wel
uitgespeeld en de winnaar hier van is team TU Londan.

Inhousedag Houthoff Buruma

Doelstelling
Rechtenstudenten kennis laten maken met een groot advocatenkantoor.

Doelgroep
HSFN leden die rechten studeren

Locatie
Houthoff Buruma
Weena 355, Rotterdam

Opkomst
12 personen

Korte beschrijving
Het advocatenkantoor Houthoff Buruma verzorgt voor HSFN een inhousedag, waarbij een sollicitatietraining centraal
staat. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om kennis te maken met professionals en je te oriënteren op
carrièrekansen bij het concern.


                                                  15 | P a g e
Troefcalltoernooi 2008 – Voorrondes in Rotterdam

Doelstelling
Een troefcallcompetitie houden met liefhebbers van het spel

Doelgroep
Troefcallspelers

Locatie
Club Playa
2e Rosestraat 26b, Rotterdam

Opkomst
In totaal hebben 19 personen de activiteit bezocht. 16 personen (8 teams) hebben deelgenomen aan het toernooi.

Korte beschrijving
Aan het begin van de avond verzamelen alle deelnemers zich bij Club Playa. Er wordt een competitie gehouden,
waarbij elk team tegen alle andere teams speelt. Tot aan de laatste wedstrijden zitten de koplopers dicht bij elkaar in
de buurt. Uiteindelijk valt de beslissing in de laatste pot.

2.7 Regio Amsterdam

Regio Amsterdam heeft in het bestuursjaar 2007-2008 drie activiteiten georganiseerd. Een overzicht van deze
activiteiten is te zien in tabel 2.7.

Tabel 2.7: Overzicht van de activiteiten in regio Amsterdam
  Naam                        Datum       Thema
1  Get2Gether HSFN Amsterdam            8 juli 2007    Fun & Entertainment
2  Naach 2 Gether                  19 oktober 2007 Fun & Entertainment
3  Liefde & Trouwen – ‘Shaadi … Dil Ka Rishta?’ 15 februari 2008 Hindoe Dharm & Cultuur

Get-2-Gether Amsterdam

Doelstelling
Picknicken in het Vondelpark en Amsterdamse
medestudenten leren kennen.

Doelgroep
Leden en studenten uit Amsterdam

Locatie
Vondelpark te Amsterdam

Opkomst
22 personen
                                                     16 | P a g e
Korte beschrijving
De middag begint met een voorstelronde en een introductie van HSFN. Er heerst een informele sfeer en de dag
wordt doorgebracht met sport, spel en lekker eten.

Naach 2 Gether

Doelstelling
Introduceren van Bhangra en Bollywood-streetdance.

Doelgroep
Geinteresseerden

Locatie
HCC Vikaash
Kormelinkweg 1, Amsterdam Zuid-Oost

Opkomst
8 personen

Korte beschrijving
Op deze avond werden er twee dansworkshops verzorgd door de groep Sundaram Bollywood Shrishti. Het was een
leuke en vooral leerzame avond. De avond werd afgesloten met een optreden van de workshopleiders op de
nummer van Salaam-E-Ishq.

Liefde & Trouwen – ‘Shaadi … Dil Ka Rishta?’

Doelstelling
Informatie geven over het huwelijk binnen het Hindoeïsme.

Doelgroep
Geïnteresseerden

Locatie
Vrij Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1083, Amsterdam

Opkomst
50 personen

Korte beschrijving
De avond bestaat uit drie onderdelen, namelijk twee lezingen en een discussie. De eerste lezing wordt gegeven door
Pt. Biere. Hij licht de huwelijksceremonie vanuit de stroming Arya Samaadj toe. Vervolgens geeft Pt. Koendan een
uitleg over het Hindoe huwelijk volgens de stroming Sanatan Dharm. De avond eindigt met een discussie over liefde
en trouwen aan de hand van enkele stellingen.
                                                   17 | P a g e
2.8 Samenwerkingsactiviteiten

Samenwerkingsactiviteiten zijn activiteiten, die worden georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. In
het bestuursjaar 2007-2008 zijn er in totaal drie samenwerkingsactiviteiten georganiseerd. Een overzicht van deze
activiteiten is te zien in tabel 2.8.

Tabel 2.8: Overzicht van samenwerkingsactiviteiten
  Naam                           Datum       Thema
1  Tagore expositie in Sarnamihuis             9 mei 2007    Hindoe Dharm & Cultuur
2  Evolutietheorie: vanuit verschillende religieuze tradities 29 mei 2007   Hindoe Dharm & Cultuur
3  Nederlandse Hindoe Jongerendag              16 juni 2007   Hindoe Dharm & Cultuur
4  Stagedebat ‘Geen praatjes, maar stages’         13 februari 2008 Studie, Carrière & Wetenschap

Tagore expositie in Sarnamihuis

Samenwerkende partijen
Sarnamihuis (Initiatiefnemer), HSFN

Doelstelling
Informatie geven over de Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore.

Doelgroep
Geïnteresseerden

Locatie
Sarnamihuis
Brouwersgracht 2, Den Haag

Opkomst
21 personen

Korte beschrijving
De avond bestaat uit een lezing over de invloed van Rabindranath Tagore, de eerste Aziatische Nobelprijswinnaar,
op zijn tijdgenoten wereldwijd, zijn invloed op India toen en nu en de band van Hindoestanen met hem en zijn
culturele identiteit. Dit wordt gedaan aan de hand van filmfragmenten, gedichten en romans van Tagore. Na de
lezing is er gelegenheid om de foto-expositie te bekijken en met Mala Kishoendajal (initiatiefnemer Tagore Festival)
van gedachten te wisselen.

Evolutietheorie: vanuit verschillende religieuze tradities

Samenwerkende partijen
SUN (Initiatiefnemer), HSFN, IJAR, Amstelodamense

Doelstelling
Informatie geven over de denkwijze van verschillende religiën omtrent de evolutietheorie. De samenwerking tussen
studentenverenigingen met verschillende culturele achtergronden bevorderen.


                                                    18 | P a g e
Doelgroep
Leden van de samenwerkende verenigingen

Locatie
Hogeschool InHolland
Wildenborch 6, Diemen

Opkomst
110 personen

Korte beschrijving
Het onderwerp ‘de evolutietheorie’ wordt tijdens lezingen vanuit vier verschillende religiën belicht, namelijk het
christendom, de islam, het jodendom en het Hindoeïsme. De sprekers zijn respectievelijk dhr. Cees Dekker, dhr.
Hassan Yar, rabbijn Raphael Evers en dhr. Aniroedh Parag. Na de lezingen volgt een vragenronde van het publiek.
De avond is zeer infomatief en de samenwerking tussen de verschillende verenigingen is zeer goed verlopen.

Nederlandse Hindoe Jongerendag

Samenwerkende partijen
Ram Mandir Wijchen (Initiatiefnemer), HSFN

Doelstelling
Hindoe jongeren informeren over het Hindoeisme en met hen van gedachten wisselen over verscheidene
maatschappelijke en religieuze kwesties.

Doelgroep
Hindoe jongeren

Locatie
Shree Ram Mandir Wijchen
Stationslaan 18, Wijchen

Opkomst
150 personen

Korte beschrijving
De activiteit bestaat uit een mandirbezoek, lezingen, discussies en optredens. De voorzitter en secretaris van HSFN
geven ieder een lezing over Karma en Reïncarnatie.

Stagedebat ‘Geen praatjes, maar stages’

Samenwerkende partijen
SBO (initiatiefnemer), ISO, LSVb, Passaat, HSFN, Khmisa, KASEUR

Doelstelling
De stageproblematiek omtrent biculturele studenten aan het licht brengen en met het onderwijs, het bedrijfsleven en
studenten nadenken over mogelijke oplossingen.
                                                   19 | P a g e
Doelgroep
Biculturele studenten, de onderwijssector, het bedrijfsleven

Locatie
Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Opkomst
100 personen

Korte beschrijving
Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat biculturele studenten moeilijke aan een stageplaats komen dan hun
medestudenten. Dit probleem is tijdens een debat uitvoerig besproken met vertegenwoordigers van de
onderwijssector, het bedrijfsleven en studenten. Er is gezamenlijk nagedacht over oplossingen en aan het eind van
het debat hebben alle deelnemende partijen toezeggingen gedaan, die moeten leiden naar de oplossing. Na het
debat is er een speednetworking-sessie gehouden, waarbij studenten in gesprek konden gaan met het bedrijfsleven.

2.9 Enquête
De activiteiten van HSFN moeten aansluiten bij de behoefte van onze doelgroep. Om de ervoor te zorgen dat dit
gebeurd, is het nodig om informatie te verzamelen over de wensen van de Hindoe studenten. In het kader hiervan
heeft HSFN van maart - juni 2007 een enquête gehouden onder leden en niet-leden. De enquête bevat vragen die
inzicht geven over de voorkeur wat betreft dag, tijd, locatie en inhoud van de activiteiten. De algemene bevindingen
naar aanleiding van het onderzoek zijn:

  Per jaar dienen er 4-5 landelijke activiteiten georganiseerd te worden.
  Per jaar dienen er 5-10 regionale activiteiten georganiseerd te worden.
  Het tijdstip van de activiteiten schikt niet altijd. Activiteiten kunnen ook overdag en in het weekend plaatsvinden.
  Er is veel vraag naar workshops, cursussen en trainingen.
  De beste manier om de leden op de hoogte te houden van activiteiten is via e-mail en de website.
                                                      20 | P a g e
3. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering

3.1 Nationale vertegenwoordigingen

Eén van de doelstellingen van HSFN is het vertegenwoordigen van de Hindoe studenten. Hiertoe bezoekt het
bestuur verscheidene activiteiten van andere instellingen en organisaties. Op nationaal niveau heeft HSFN een
bezoek gebracht aan de volgende bedrijven en organisaties en is HSFN vertegenwoordigd op de volgende
evenementen:

Bedrijven en organisaties

Politie Utrecht
De Politie Utrecht heeft een bijeenkomst voor studentenorganisaties georganiseerd om te kijken hoe er zou kunnen
worden samengewerkt. HSFN heeft gesproken met de politie en er zijn enkele mogelijkheden naar voren gekomen,
zoals een dag meelopen met de politie en een voorlichtingsactiviteit organiseren.

Berenschot
Het consultancy bureau Berenschot heeft op 15 en 24 mei een masterclass georganiseerd voor ‘allochtone’
studentenverenigingen. De opdracht is om een advies te schrijven over de toekomst van de publieke omroep. HSFN
heeft hieraan meegedaan en is uiteindelijke derde geworden.

Deloitte
Het accountantbureau Deloitte wil graag meer diversiteit binnen haar organisatie. Om dit te bereiken heeft het
bureau contact opgenomen met HSFN en is er gesproken over samenwerkingsmogelijkheden.

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag stimuleert sociaal-maatschappelijke projecten binnen de gemeente. HSFN is naar een
voorlichtingsbijeenkomst geweest hierover. Vervolgens is er voor de Sewa Week 2007 een aanvraag ingediend bij
de gemeente.

De Bascule
Het psychiatrisch jeugdinstituut de Bascule wil meer diversiteit binnen de organisatie. Om dit te bereiken hebben ze
een bijeenkomst georganiseerd met verschillende studentenverenigingen. HSFN is hierheen geweest en heeft
gesproken over samenwerkingsmogelijkheden.

Indian Feelings
De website Indian Feelings wil samenwerken met HSFN. Na gesproken te hebben met hen, is afgesproken om de
forums samen te voegen. Verder heeft HSFN de mogelijkheid om haar activiteiten via de website van Indian Feelings
te promoten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag meer diversiteit binnen haar organisatie. Om te kijken op welke
manieren dit kan worden bereikt, hebben ze een bijeenkomst georganiseerd. HSFN is hierbij aanwezig geweest en
heeft gesproken over eventuele samenwerking.

Houthoff Buruma
Om studenten kennis te laten maken met Houthoff Buruma, organiseert het advocatenkantoor inhousedagen. HSFN
heeft in samenwerking met het concern een inhousedag georganiseerd.


                                                    21 | P a g e
NOC NSF
Het NOC NSF wil ervoor zorgen dat de Olympische Spelen van 2028 in Nederland worden gehouden. Hierover
hebben ze een presentatie gehouden. Verder willen ze weten hoe verschillende organisaties denken over het idee.
HSFN is aanwezig geweest bij de presentatie en heeft haar mening gegeven.

Seva Network Foundation
Tijdens het organiseren van de Sewa Week 2007 is HSFN in contact gekomen met Seva Network Foundation.
Tijdens een afspraak is gesproken over de samenwerkingsmogelijkheden tijdens dit evenement en uiteindelijk is
Seva Network Foundation samenwerkingspartner geworden.

Randstad
Het uitzendbureau Randstad is opzoek naar hoogopgeleid talent. Tijdens een afspraak met HSFN is gesproken over
mogelijke samenwerking.

AGIS
AGIS heeft samen met HSFN een collectieve zorgverzekering afgesloten. Hierdoor krijgen HSFN leden korting als ze
zich verzekeren bij AGIS.

Arth
Op 2 december heeft stichting Arth een conferentie georganiseerd. HSFN is op deze conferentie aanwezig geweest
en heeft contacten gelegd met de aanwezigen.

GHRD
In het bestuursjaar 2007-2008 heeft HSFN twee keer samengewerkt met GHRD. In de zomervakantie is er een
groep Indiase studenten tijdens een studiereis naar Nederland gekomen. Het programma is verzorgd door GHRD.
HSFN heeft tijdens het programma een presentatie gegeven over de vereniging en contacten gelegd met de Indiase
studenten. Daarnaast heeft GHRD op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, een protestmars
georganiseerd. HSFN heeft hieraan deelgenomen.

FORUM
Het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM is
al lange tijd een samenwerkingspartner van HSFN. Het
afgelopen bestuursjaar zijn er vele activiteiten
georganiseerd in samenwerking met hen, zoals
bedrijfsbezoeken aan verschillende ministeries en
bedrijven.

geTALENTeerd
De voorzitter van HSFN, Virindra Kalika, doet mee aan
het project geTALENTeerd. Dit project concentreert zich
op getalenteerde, allochtone jongeren.

Evenementen

Lezing SIO
Het Surinaams Inspraak Orgaan heeft op 21 mei 2007 een lezing georganiseerd met als thema ‘Hindoeïsme,
ontwikkeling en moderniteit’. De voorzitter van HSFN heeft tijdens het debat zitting genomen in het panel en de
Hindoe jongeren vertegenwoordigd.                                                  22 | P a g e
Voorlichtingsbijeenkomst ondernemerschap
De Kamer van Koophandel heeft op 24 mei 2007 een activiteit georganiseerd voor starters die een eigen
onderneming willen beginnen. In de voorbereiding naar deze activiteit toe is er een klankbordsessie gehouden om de
kijken of de informatie goed aansluit bij de behoefte van starters. HSFN is hierbij aanwezig geweest.

Lezing OHM
Op 27 mei 2007 heeft OHM in het Museon in Den Haag een lezing georganiseerd met als thema ‘Verschillen
overboord! Britse Hindoes bundelen hun krachten’ door dhr. Ramesh Kaddilai. Hij heeft gesproken over de
ontwikkelingen van de Hindoe gemeenschap in Engeland. HSFN is hierbij aanwezig geweest.

Bestuurswissel Ars Vivendi
Ars Videndi is een Haagse studentenvereniging, met wie HSFN contacten onderhoud. Op hun bestuurswissel die op
8 juni 2007 heeft plaatsgevonden is HSFN aanwezig geweest en heeft haar felicitaties uitgesproken richting het
nieuwe bestuur.

Nationale Bijbelquiz
Op 30 oktober 2007 heeft de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz plaatsgevonden. HSFN is uitgenodigd om deel te nemen
vanuit het publieksvak van de wereldreligies. Uiteindelijk is de groep om de tweede plaats geëindigd.

Kersdiner ASVA
Op 21 december 2007 heeft de Amsterdamse studentenorganisatie een kerstdiner gehouden met als doelstelling om
de Amsterdamse studentenverenigingen met elkaar in contact te brengen. HSFN heeft gesproken met verscheiden
verenigingen en er zijn afspraken gemaakt over eventuele gezamenlijke activiteiten.

Nationale Gelukstest
Op 28 januari 2008 heeft de Nationale Gelukstest plaatsgevonden. HSFN heeft hieraan meegedaan en is
uiteindelijke met de publieksgroep op de tweede plaats geëindigd.

3.2 Internationale vertegenwoordigingen

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau heeft HSFN contacten. In het jaar 2007-2008
heeft dit geresulteerd in vijf vertegenwoordigingen.

Oprichting European Hindu Forum
Europa wordt steeds meer een eenheid. De Europese
landen werken steeds meer samen en er wordt ook al
gesproken over één Europese grondwet. In het licht van
deze ontwikkelingen hebben de Hindoeraden van
verschillende Europese landen besloten om samen te
gaan werken, zodat de belangen van de Europese
Hindoes beter behartigd kunnen worden. Op 13 juni
2007 is er in Brussel een verdrag ondertekend door de
Europese Hindoeraden. HSFN is hierbij aanwezig
geweest en heeft verscheidene contacten gelegd met
andere Europese organisaties.

Global Dharm Youth Conference
Meer informatie over dit evenement kunt u vinden onder paragraaf 2.3.


                                                   23 | P a g e
Swami Vigyanand
Swami Vigyanand is een vertegenwoordiger van de Vishva Hindu Parishad. Dit is een organisatie die wereldwijd
opkomt voor de belangen van Hindoes. Op 11 december 2007 hebben verscheidene actieve leden en bestuursleden
van HSFN een gesprek gehad met hem. Hij heeft zijn visie over het Hindoeïsme meegegeven en verder algemene
vragen beantwoord over het Hindoeïsme.

Dynamic Spirits 2007
Meer informatie over dit evenement kunt u vinden onder paragraaf 2.3.

Hindu American Foundation
De Hindu American Foundation is een Amerikaanse Hindoe organisatie, die de belangen van de Amerikaanse
Hindoes behartigd. Ze houden zich bezig met het verspreiden van de juiste informatie over het Hindoeïsme en de
mensenrechtensituatie van Hindoes in verscheidene landen waar ze een etnische minderheid vormen. Op 29 januari
2008 heeft HSFN een gesprek gehad met de voorzitter van deze organisatie. Er is gesproken over samenwerking en
verder zijn er contactgegevens uitgewisseld. Ook zal hij HSFN in contact brengen met de Hindu Students Council.
Dit is een landelijk Hindoe studentenvereniging in de VS.

3.3 Vidyarthi

Sinds 2005 brengt HSFN een verenigingsblad uit genaamd ‘Vidyarthi’. In 2007 is het blad
eenmaal uitgekomen met een oplage van 3000. Het blad bevat informatie over de Hindoe
cultuur, studie & carrière en media & maatschappij. Alle leden krijgen de Vidyarthi
thuisgestuurd.

De Vidyarhti steeds meer het visitekaartje geworden van de vereniging en wordt het
toegezonden naar de contacten in het bedrijfsleven en andere organisaties. Een deel van de
Vidyarthi’s wordt onder geïnteresseerden verspreid en een ander deel wordt verspreid onder
de gemeentelijke bibliotheken en onderwijsinstellingen.

3.4 Erkenningen

HSFN staat geregistreerd of is erkend op de volgende hogescholen en universiteiten:

  1.  Erasmus Universiteit Rotterdam             5. Technische Universiteit Delft
  2.  Haagse Hogeschool                    6. Universiteit van Utrecht
  3.  Hogeschool van Rotterdam en omstreken          7. Vrije Universiteit Amsterdam
  4.  Hogeschool van Amsterdam

3.5 Overlegorganen

HSFN heeft zitting in twee landelijke overlegorganen, namelijk de Nationale Jeugdraad en de Landelijke Studenten
Vakbond.

Nationale Jeugdraad
HSFN is sinds 18 juni 2004 lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad. Nationale Jeugdraad is het overkoepelende
orgaan voor jongerenorganisaties in Nederland. Als lid van de Jeugdraad is HSFN actief betrokken bij verschillende
aspecten die betrekking hebben op jongeren. De Nationale Jeugdraad heeft zes hoofdcommissies, namelijk:                                                   24 | P a g e
  algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid,
  onderwijs & sociale zaken,
  jeugdcultuur en vrije tijd,
  duurzame ontwikkeling,
  jongerenparticipatie
  internationale jongerenparticipatie.

De Jeugdraad zit vaak met de politiek om de tafel om de jongeren, waaronder ook de studenten, te
vertegenwoordigen en de mening van de jeugd naar voren te brengen tijdens het opstellen van beleidsplannen.

Landelijke Studenten Vakbond
Sinds 7 mei 2005 is HSFN deelnemer van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De LSVb zet zich al jaren in
voor studentenbelangen. De LSVB doet er van alles aan om de slechte ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs
tegen te gaan. Elk jaar wordt er een nieuw vijfkoppig bestuur aangesteld, dat dag en nacht met studenten en
onderwijs bezig is. De LSVB verleent een aantal diensten aan de studenten, zoals de studentenlijn die (juridisch)
advies geeft in zijn strijd tegen gemene huurbazen, lastige examencommissies en andere moeilijkheden. HSFN is
deelnemer van de LSVB. HSFN heeft gekozen voor het deelnemerschap, zodat zij haar achterban te allen tijde op
de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het onderwijs.

3.6 Media

In het jaar 2007-2008 is HSFN hoofdzakelijk in de media gekomen tijdens twee landelijke activiteiten, namelijk de
Sewa Week 2007 en het HSFN Congres 2008. Kopieën van de artikelen over HSFN die zijn verschenen in de
dagbladen zijn te vinden in bijlage 1. De media waarin HSFN is verschenen zijn:

Televisie                           Dagbladen
  OHM                             Maaskant
  SarnamiTV                          Trouw
  Lotus Media                         Posthoorn
  TV West                           Algemeen Dagblad
  HindostaniTV                         Telegraaf
  InfoThuis
  Rotterdam TV                       Radio
  Razo TV                           OHM Radio
                                 FunX
Websites                             VAHON Radio
  IndianFeelings                        Radio AMOR
  Hindi.punt.nl                         Radio Shabnam
  HinduLife                           Wereldomroep
  Wereldjournalisten                      Radio Noord-Holland
  Sanoja Entertainment                     Surya Radio
  Nationale Jeugdraad                      Haagstad Radio
  Indiawijzer                          Radio Ujala
  OHM Net
  GeTALENTeerd
  ACKU
  FORUM
  Global Youth Online


                                                    25 | P a g e
3.7 Partners

HSFN staat altijd open voor samenwerkingsmogelijkheden. In het bestuursjaar 2007-2008 hebben de volgende
bedrijven en organisaties samengewerkt met HSFN:

Bedrijfsleven
  AGIS                            Loyens & Loeff
  BOM Media                         Unive
  Ministerie van Financiën                  Berenschot
  Werken bij het Rijk                    Rabobank
  TC Inclusion                        De Oude Plek

Sociaal-maatschappelijke organisaties
  FORUM
  Global Human Rights Defence
  Seva Network Foundation

3.8 Studenten

HSFN biedt studenten vele diensten aan. Zo ontvang je als lid de Vidyarthi thuis en kun je korting krijgen bij
verscheidene bedrijven. Een overzicht van de ledenkortingen is te vinden in bijlage 2. Verder verstrekt HSFN
informatie over verscheidene onderwerpen aan studenten die daarnaar vragen. Het kan hierbij gaan om informatie
over het Hindoeïsme, de Hindoestaanse cultuur en studentenzaken. Ook helpt HSFN studenten die een onderzoek
willen uitvoeren voor hun scriptie of een enquête willen afnemen voor hun studie.

In het bestuursjaar 2007-2008 hebben vele studenten gebruik gemaakt van de diensten van HSFN. Tientallen
studenten hebben HSFN benaderd met vragen over het Hindoeïsme en de Hindoestaanse cultuur. Verder heeft
HSFN meegewerkt met 6 onderzoeken voor een scriptie.
                                                 26 | P a g e
4. HSFN Intern

4.1 Organisatie

HSFN is een landelijke studentenvereniging. Aan het hoofd van de organisatie staat het hoofdbestuur. Deze
coördineert en voert de landelijke werkzaamheden uit. Binnen elke regio is er een regiobestuur. Dit regiobestuur richt
zich op de werkzaamheden binnen haar eigen regio. Het adviesorgaan van de vereniging is de adviesraad. Deze
geeft gevraag en ongevraagd advies aan het hoofdbestuur.

Naast de regiobesturen zijn er binnen HSFN actieve leden. Zij zijn op onregelmatige basis inzetbaar en helpen bij
activiteiten. Het overgrote deel van HSFN bestaat uit passieve leden. Zij ondersteunen de vereniging vooral door hun
aanwezigheid op de activiteiten. Een overzicht van het aantal leden per categorie is weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Overzicht van aantal leden per categorie
         Aantal leden
Hoofdbestuur       6
Regiobesturen      10
Adviesraad        1
Commissieleden      7
Actieve leden      35
Passieve leden     644
Totaal         703

4.2 Hoofdbestuur

Binnen het hoofdbestuur van HSFN zijn er 9 bestuursfuncties. Een overzicht van de verschillende bestuursfuncties
en de structuur van het hoofdbestuur is te zien in figuur 4.1.


                             Voorzitter
                       Secretaris        Penningmeester
  Commissaris     Commissaris     Commissaris        Commissaris   Commissaris   Webmaster
  Acquisitie     Activiteiten   Studenten Helpdesk       Redactie      PR


Figuur 4.1: Structuur van het hoofdbestuur

In het bestuursjaar 2007-2008 zijn zes van de negen functies bezet. Een overzicht van de samenstelling van het
bestuur in 2007-2008 is te zien in tabel 4.2.

                                                     27 | P a g e
Tabel 4.2: Samenstelling van bestuur 2007-2008
Naam      Functie          Mentor              Studie              Sinds
Virindra Kalika  Voorzitter        Regio Amsterdam         Bedrijfskunde          2006
Wiereen Parag Secretaris          Regio Den Haag         Lucht- & Ruimtevaarttechniek 2007
Jay Biharie    Penningmeester      Regio Rotterdam         Accountancy           2007
Aartie Mataw   Commissaris Activiteiten Regio Den Haag          MER               2007
Shiv Lakhi    Commissaris Redactie   Regio Amsterdam         Bedrijfskunde          2007
Amit Kumar    Commissaris PR      Regio Rotterdam         Bedrijfskunde          2007

In 2007 zijn er zes bestuursleden gekozen op de ALV waardoor er drie plaatsen onbezet zijn gebleven. De taken van
deze posten zijn door de overige bestuursleden overgenomen. Conform artikel 8.1 van de statuten bestond het
bestuur uit ten minste 3 bestuursleden waarvan een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloning hoofdbestuur
Met de bestuursleden worden geen contracten aangegaan. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden voor
de vereniging geen vergoeding.

Zelfevaluatie
Drie maanden na de ALV heeft er een vergadering met de kiescommissie plaatsgevonden. In deze vergadering is
een evaluatie gehouden van het hoofdbestuur door de kiescommissie. De kiescommissie heeft geconcludeerd dat
het hoofdbestuur goed functioneert.

In een vergadering heeft het hoofdbestuur haar eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdragen van de
afzonderlijke leden beoordeeld. Deze zelfevaluatie heeft plaatsgevonden op basis van de prestaties van het eerste
halfjaar. Deze beoordeling is uitgemond in een halfjaarrapportage waarin alle positieve, maar ook verbeterpunten zijn
aangegeven.

4.3 Regiobestuur

In het bestuursjaar 2007-2008 zijn er 3 regio’s actief geweest, namelijk de regio’s Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam. De overige regio’s, Utrecht, Noord en Oost-Zuid, zijn in 2007 niet actief geweest. Het hoofdbestuur heeft
hier bewust voor gekozen. De gedachte hierachter is om de bestaande regio’s te stabiliseren alvorens nieuwe regio’s
op te starten. Per regio zijn er vanuit het hoofdbestuur twee mentoren. Zijn onderhouden contact met het
regiobestuur en begeleiden en coachen waar nodig.

4.4 Adviesraad

Gedurende het bestuursjaar 2007-2008 heeft de adviesraad zitting genomen in de kiescommissie. Ook is de
adviesraad aanwezig geweest bij de evaluatie van het hoofdbestuur. De raad heeft over het jaar 2007-2008 een
rapport geschreven over haar eigen bevindingen.

4.5 Commissies

Voor de organisatie van grote landelijke activiteiten, de Viyarthi en de sollicitatieprocedure van het nieuwe bestuur
heeft het hoofdbestuur in het jaar 2007-2008 commissies in het leven geroepen. In totaal zijn er vier commissies
actief geweest.

                                                    28 | P a g e
Commissie ‘Vidyarthi’
De commissie ‘Vidyarthi’ heeft zich in het afgelopen jaar bezig gehouden met het verenigingsblad ‘Vidyarthi’. De
kerntaken van de commissie zijn geweest:
  Inhoud: Het afnemen van interviews, het verzamelen van informatie en het opstellen van artikelen.
  Advertenties: Het benaderen van potentiële adverteerders en het afsluiten van contracten.
  Lay-out: Het designen van de Vidyarthi.
  Drukken: Het uitzoeken van een drukker en zorg dragen voor het drukproces.
  Distribueren: Het verspreiden van de Vidyarthi via verschillende distributiekanalen.

Commissie Sewa Week 2007
De Sewa Week 2007 is het grootste landelijke project geweest van het afgelopen jaar. Meer informatie over deze
activiteit vindt u in paragraaf 2.4. Voor de organisatie van de activiteit is een aparte commissie samengesteld. De
commissiestructuur ziet u in figuur 4.2.


                       Hoofdverantwoordelijke
   Deelcommissie         Deelcommissie         Deelcommissie         Deelcommissie
    Activiteiten          Financiën            PR            Samenwerking

Figuur 4.2: Commissiestructuur van de commissie Sewa Week 2007

De taken per deel commissie zijn:
  Activiteiten: Het voorbereiden en uitvoeren van alle activiteiten tijdens de Sewa Week 2007.
  Financiën: Het benaderen van bedrijven en fondsen voor een bijdrage.
  PR: Het promoten van de activiteit en het werven van vrijwilligers.
  Samenwerking: Het benaderen van samenwerkingspartners die een actieve bijdrage leveren aan.

Commissie Congres 2008
Het jaarlijks terugkerend congres is één van de grootste activiteiten van HSFN. Om de organisatie hiervan goed te
laten verlopen wordt er ieder jaar een aparte commissie samengesteld, die het hele congres in details uitwerkt. Meer
informatie over de inhoud van het congres vindt u in paragraaf 2.4.

Kiescommissie 2008
De kiescommissie 2008 is verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van het bestuur voor 2008-2009. In
de commissie hebben drie leden zitting. In tabel 4.3 ziet u een overzicht van de leden van de kiescommissie 2008.

Tabel 4.3: Overzicht van de kiescommissie 2008
Naam         Studie             Functie HSFN         Functie kiescommissie
Aartie Mataw     MER              Commissaris activiteiten Voorzitter
Satjien Ramanand Personeel & Organisatie       Actief lid          Secretaris
Virindra Kalika    Human Resource Management Voorzitter            Lid
                                                    29 | P a g e
4.6 Leden

Om haar doelstellingen te kunnen bereiken is een groot draagvlak en een groot bereik belangrijk voor HSFN. Dit
draagvlak wordt gecreëerd door de leden die zich door middel van het lidmaatschap verbinden aan de vereniging. In
het jaar 2007-2008 is HSFN verder gegroeid en hebben bijna 100 nieuwe leden zich aangemeld. Een overzicht van
de ontwikkeling van het ledenaantal per maand is te zien in figuur 4.3.
 45                                        720
 40                                        700
 35                                        680
 30
                                         660
 25                                             Groei
                                         640
 20                                             Totaal
                                         620
 15
 10                                        600

 5                                        580

 0                                        560
                              07
          7
                                   08
                       7
              07
                      7
                                   08
          7
                      07

                     07
                             07
   07

       r-0
                    t- 0
                  l-0
        -0
                            v-
                                  b-
                    g-
  rt-
             n-
                                 n-
                   p-
                            c-
       ei
                 ju
      ap
                   ok

                           no
                                fe
            ju
                                ja
                  au

                  se
                           de
 m
      m
Figuur 4.3: Overzicht van de ontwikkeling van het ledenaantal
                                                   30 | P a g e
5. Vooruitblik 2008

5.1 Activiteiten

Voor het jaar 2008-2009 is het streven om twee keer per maand een activiteit te hebben. Dit komt dus neer op een
totaal van 24 interne activiteiten. De verdeling per categorie is te zien in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Verdeling van de activiteiten per categorie
Categorie          Aantal
Bestuursactiviteiten       4
Regionale activiteiten     12
Landelijke activiteiten     8
Totaal             24

Over de internationale activiteiten en de samenwerkingsactiviteiten kan nog geen uitspraak gedaan worden, omdat
dit afhankelijk is van externe partijen. Wat betreft de landelijke activiteiten is al zeker dat de Sewa Week 2008 op het
programma staat. Verder zal er gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling tussen de drie hoofdthema
Hindoe Dharm & Cultuur, Studie, Carrière & Wetenschap en Fun & Entertainment.

5.2 Vertegenwoordiging, identiteit en profilering

Vertegenwoordiging
Op het gebied van vertegenwoordiging zijn er zes categorieën te onderscheiden, namelijk:

1.  Universiteiten en hogescholen
2.  Bedrijven
3.  Media
4.  Sociaal-maatschappelijke organisaties
5.  Internationaal

HSFN zal op met al haar contacten op regelmatige basis contact onderhouden. Verder wordt gestreefd naar
uitbreiding van het aantal contacten. Per categorie zijn de volgende doelstellingen gesteld:

1.  Bekendheid op alle universiteiten en hogescholen in Nederland.
2.  Op een constructieve manier komen tot samenwerkingsverbanden.
3.  Landelijke bekendheid van HSFN via verscheidene mediakanalen.
4.  Actieve samenwerking op verscheidene activiteiten.
5.  Vertegenwoordiging van de Hindoes in Nederland op internationaal niveau. Contact en eventueel samenwerking
   met internationale organisaties.

Vidyarthi
In het bestuursjaar 2008-2009 zal ernaar gestreefd worden om de Vidyarthi twee keer uit te brengen.
                                                     31 | P a g e
5.3 HSFN Intern

Op het gebied van de interne structuur van HSFN zijn er enkele doelstellingen gesteld. In het bestuursjaar zal HSFN
streven naar het volgende:
  De regiobesturen verder stabiliseren en minimaal 5 bestuursleden per regio hebben.
  Het totale aantal leden uitbreiden naar 900.
  Het aantal actieve leden bedraagt 10% van het totale ledenbestand.
  De adviesraad uitbreiden naar 4 leden.

Bij het bereiken van deze doelstellingen zal de interne structuur er aan het eind van het bestuursjaar 2008-2009 als
volgt uitzien.

Tabel 5.2: Voorgenomen interne structuur 2008-2009
         Aantal
Hoofdbestuurs    6
Regiobesturen    15
Adviesraad      4
Actieve leden    90
Passieve leden   785
Totaal       900
                                                    32 | P a g e
6. Jaarrekening

6.1 Balans
Balans per 31-12-2007
                    31-12-2007  31-12-2006

Activa

 Vaste activa
 Immaterieel              €    -  €   -
 Materieel               €    -  €   -
 Financieel              €    -  €   -

                    €    -  €   -

 Vlottende activa
 Voorraden               €    -  €   -
 Vorderingen              €  6.602  €  2.900
 Overlopende activa          €   201  €   -
 Liquide middelen           €  4.067  €  2.884

                    €  10.870  €  5.784            Totaal Activa  €  10.870  €  5.784

PM                   €  4.850Passiva

 Eigen vermogen
 Reserves               €  5.624  € 6.780
                           €
 Resultaat boekjaar          €  2.746  (1.156)

                    €  8.370  €  5.624

 Voorzieningen
 Voorzieningen             €    -  €   -

                    €    -  €   -


                                 33 | P a g e
 Langlopende schulden
 Leningen                       €    -  €   -

                            €    -  €   -

 Kortlopende schulden
 Crediteuren                     €  2.500  €  160
 Overlopende passiva                 €    -  €   -

                            €  2.500  €  160

                 Totaal Passiva    €  10.870  €  5.784

6.2 Resultatenrekening
Staat van Baten en Lasten 2007

                          31-12-2007    31-12-2006

Baten

  Contributies                  €     215  €   353
  Activiteiten                  €     981  €  4.966
  Website                     €    1.100  €    -
  Vidyarthi                    €    3.900  €  1.300
  Overige baten                  €    1.019  €    -

                 Totaal      €    7.215  €  6.619

Lasten

  Bedrijfskosten                 €     122  €   396
  Kantoorkosten                  €     88  €   308
  Bankkosten                   €     50  €   242
  Organisatiekosten                €     92  €   267
  PR kosten                    €     294  €   106
  Abbonementen & Contributies           €     91  €   315
  Activiteiten                  €    4.360  €  3.651
  Vidyarthi                    €    3.130  €  2.490

                 Totaal      €    8.227  €  7.774
                                         34 | P a g e
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening        €  (1.012)    €  (1.156)

Nagekomen baten                     €  3.758     €    -
Nagekomen lasten                     €    -     €    -Eindresultaat                      €  2.746     €  (1.156)

6.3 Waarderingsgrondslagen

Waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt opgesteld in euro’s op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd
op nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.

Waarderingsgrondslagen

Materiele vaste activa:
Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende
lineaire afschrijvingen.

Voorraden:
De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs

Vorderingen:
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen
voor oninbaar te achten posten.

Liquide middelen:
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden:
De schulden op lange en korte termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Omzet:
De omzet, opgenomen in de winst- en verliesrekening, omvat de opbrengsten van aan derden in rekening gebrachte
goederen en diensten.

Kosten:
De kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben

Rentebaten en –lasten:
Deze betreffen in de verslagperiode van derden (te) ontvangen en aan derden betaalde respectievelijk verschuldigde
interest.
                                                   35 | P a g e
6.4 Toelichting op de balans
Toelichting op de balans per 31-12-2007

Vaste activa

Immaterieel
De immateriële vaste activa zijn vermogensbestanddelen die geen tastbare waarde brengen in de onderneming.
Hieronder worden verstaan de kosten van onderzoek en ontwikkeling, goodwill, octrooien, licenties, overige rechten
en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn niet aanwezig.

 Saldo per 01-01-2007                          €    -      €    -
 Mutaties                                €    -      €    -

 Saldo per 31-12-2007                          €    -      €    -

Materieel
Bij materiele vaste activa gaat het om stoffelijke duurzame productiemiddelen, zoals terreinen, gebouwen, machines,
gereedschappen en inventaris, die gedurende meerdere perioden c.q. productieprocessen dienstbaar zijn. Deze
productiemiddelen zijn te beschouwen als voorraden werkeenheden, waarbij de voorraad afneemt door gebruik en/of
tijdsverloop. HSFN heeft geen duurzame productiemiddelen zoals hierboven beschreven in gebruik en derhalve is de
waardering nihil.

 Saldo per 01-01-2007                          €    -      €    -
 Mutaties                                €    -      €    -

 Saldo per 31-12-2007                          €    -      €    -

Financieel
Financiele vaste activa betreffen aandelen die ten dienste van de eigen werkzaamheden in andere ondernemingen
worden gehouden of schuldvorderingen en aandelen die ter duurzame belegging worden aangehouden. Beide
aspecten zijn voor HSFN niet van toepassing.

 Saldo per 01-01-2007                          €    -      €    -
 Mutaties                                €    -      €    -

 Saldo per 31-12-2007                          €    -      €    -

Vlottende activa

Voorraden
Voorraden komen hoofdzakelijk voor bij productieondernemingen en bestaan voornamelijk uit grond- en hulpstoffen,
onderhanden werk en gereed product. HSFN houdt verder geen voorraad aan behalve de kantoorvoorraad. Gezien
de minimale waarde van deze voorraden worden deze niet gewaardeerd, maar direct als kosten verantwoord in de
staat van baten en lasten.

 Saldo per 31-12-2007                          €    -      €    -


                                                    36 | P a g e
Vorderingen
Vorderingen betreffen openstaande posten die nog door de diverse debiteuren betaald moeten worden. Van deze
debiteuren is een inschatting gemaakt van de kredietwaardigheid. Indien hieruit een risico zou ontstaan zou er een
voorziening voor dubieuze debiteuren moeten worden gevormd. Voor de debiteuren per balansdatum is deze
voorziening niet noodzakelijk.

 Website                                €   1.050     €    -
 Activiteiten                             €   5.052     €  1.000
 Vidyarthi                               €    -     €  1.200
 Overige                                €    500     €   700

                                    €   6.602     €  2.900

 Website

 Mailing                                €    900     €    -
 Banner                                €    150     €    -


                                    €   1.050     €    -


 Activiteiten

 Sewa Week                               €   5.000     €    -
 Nog te ontvangen Dynamic Spirit                    €    52     €    -
 Lustrum                                €    -     €  1.000


                                    €   5.052     €  1.000


 Vidyarthi

 Contracten                              €    -     €  1.200


                                    €    -     €  1.200


 Overige                                €    500     €   700

Overlopende activa
Onder overlopende activa zijn baten en lasten gerubriceerd, die zijn toegerekend aan de verslagperiode, maar
waarvan de feitelijke ontvangst of betaling valt in een andere periode.

 Overlopende activa                          €   201     €    -
                                                    37 | P a g e
 Overlopende activa

 Vooruitbetaalde kosten activiteiten 2008                €   201     €    -


                                    €    -      €    -

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden niet alleen kasmiddelen, maar ook tegoeden op bank- en girorekeningen
opgenomen. HSFN houdt bewust geen kasgeld aan, omdat het voor de administratie efficiënter is om de betalingen
giraal te bewerkstelligen.

 Banktegoeden                              €  4.067     €  2.884
 Girotegoeden                              €    -      €    -
 Kasgelden                               €    -      €    -


                                    €  4.067     €  2.884

PM

Niet uit de balans blijkende vorderingen
In 2007 zijn contracten afgesloten voor de voorjaarseditie van de Vidyarthi 2008 ad. € 4.100. Daarnaast is er een
contract afgesloten voor een banner gedurende 9 maanden in 2008 ad. € 750.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa enerzijds en de schulden en de voorzieningen anderzijds. Het is
een saldopost, waarvan de hoogte wordt bepaald door de waardering van de activa, de schulden en voorzieningen.
HSFN houdt geen statutaire of wettelijke reserves aan. Wel is intern afgesproken minimaal een buffer van € 1.000
aan te houden. In 2007 is deze norm niet overschreden.

Reserves

 Saldo per einde boekjaar                        €  5.624     €  6.780

 Reserves

 Stand per 01-01-2006                          €  6.780
 Resultaat 2006                             €  (1.156)


 Stand per 31-12-2006                          €  5.624


 De stand per 31-12-2006 is gelijk aan de stand per 31-12-2007 totdat in de ALV wordt besloten wat de
 winstverdeling wordt.
                                                    38 | P a g e
Resultaat boekjaar

 Resultaat Boekjaar                            €  2.746     €  (1.156)

Voorzieningen

Voorzieningen
Het kernverschil tussen voorzieningen en reserves is dat voorzieningen gevormd worden voor toekomstige
verplichtingen die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten in het huidige boekjaar. Het verschil tussen voorzieningen en
schulden volgt uit de mate van juridische concreetheid: bij schulden is er nu als sprake van een betalingsverplichting
en bij een voorziening is dat niet het geval. HSFN heeft toekomstige verplichtingen waarvoor een voorziening
gevormd zou moeten worden.

 Saldo per 01-01-2007                           €    -     €    -
 Mutaties                                 €    -     €    -

 Saldo per 31-12-2007                           €    -     €    -

Langlopende schulden

Langlopende schulden

Langlopende schulden betreffen contractuele verplichtingen met een looptijd langer dan een jaar. HSFN heeft geen
contractuele verplichtingen lopen.

 Saldo per 01-01-2007                           €    -     €    -
 Mutaties                                 €    -     €    -

 Saldo per 31-12-2007                           €    -     €    -

Kortlopende schulden

Crediteuren
Kortlopende schulden betreffen voornamelijk handelsschulden aan leveranciers op de korte termijn (binnen 1 jaar).

 Activiteiten                               €  2.500     €   160

                                     €  2.500     €   160

 Crediteuren

 Sewa Week                                €  2.500     €    -
 Overige                                 €    -     €   160


                                     €  2.500     €   160


                                                      39 | P a g e
Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn schulden per balansdatum waarvan nog geen facturen zijn ontvangen. HSFN heeft per
balansdatum geen nog te ontvangen facturen.

 Overlopende passiva                          €      -    €     -

6.5 Toelichting op de resultatenrekening
Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2007

Baten

Contributies
De contributies betreffen de lidmaatschappen voor HSFN. Tijdens de PR-campagne wordt een tarief gehanteerd van
€ 1,- (regulier € 10,-).

 Contributies Regulier                      €    100    €    200
 Contributies PR-Campagne                     €    115    €    153

                            Totaal   €    215    €    353

Activiteiten
De opbrengsten activiteiten betreffen voornamelijk sponsoringen van derdenen de eigen bijdragen van de leden.

 Den Haag                             €     50    €   197
 Rotterdam                            €    150    €   197
 Amsterdam                            €     -     €   197
 Landelijk                            €    781    €  4.375

                                  €    981    €  4.966

Website
HSFN biedt bedrijven de mogelijkheden om van onze website (en achterban) gebruik te maken. Hiervoor zijn intern
prijzen vastgesteld inzake mailingen, banners en advertenties.

 Mailing                             €    225    €    -
 Banner                              €    575    €    -
 Advertentie                           €    300    €    -

                                  €    1.100    €    -

Vidyarthi
Om de Vidyarthi te bekostigen worden contracten met bedrijven afgesloten. Hiervoor heeft HSFN intern prijzen
vastgesteld inzake de advertenties.
                                                     40 | P a g e
 Contracten                           €  3.900    €  1.300
 Niet-contracten                        €    -     €    -

                                 €  3.900    €  1.300

Overige
HSFN participeert aan diverse wedstrijden en onderzoeken en genereert daarmee ook opbrengsten.

 Prijzen                            €   250    €    -
 Onderzoeken                          €   140    €    -
 Overige                            €   622    €    -

                                 €  1.012    €    -

Lasten

Bedrijfskosten

 Postbuskosten                         €   122    €   122
 Website                            €    -     €   274

                                 €   122    €   396

Kantoorkosten

 Portokosten                          €    88    €   308

                                 €    88    €   308

Bankkosten

 Betalingsverkeer                        €    28    €   44
 Bijdragen                           €    22    €   198

                                 €    50    €   242

Organisatiekosten

 Bestuurskosten                         €    92    €   267

                                 €    92    €   267
                                                 41 | P a g e
PR kosten

 Materiaal            €  175  €  106
 Presentatiekosten        €  119

                 €  294  €  106

Abbonementen & Contributies

 Abbonementen          €   -   €   -
 Contributies          €   91  €  315

                 €   91  €  315

Activiteiten

 Den Haag            €   100  €   597
 Rotterdam            €   145  €   597
 Amsterdam            €   52  €   597
 Landelijk            €  4.063  €  1.861

                 €  4.360  €  3.651

Vidyarthi

 Drukker             €  2.750  €  2.010
 Designen            €   350  €   280
 Overige             €   30  €   200

                 €  3.130  €  2.490

Nagekomen baten

 Ontvangen bijdrage Lustrum   €  1.000  €   -
 Ontvangen bijdragen Vidyarthi  €  1.200  €   -
 Correctie voorgaande jaren   €  1.558

                 €  3.758  €   -
                             42 | P a g e
Nagekomen lasten
                                   €    -     €    -

                                   €    -     €    -

6.6 Overige gegevens

Winstbestemming
De gemaakte winst over het jaar 2007 zal na goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden toegevoegd
aan de algemene reserves van HSFN.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, waar in de jaarrekening 2007
rekening mee moet worden gehouden.

Verklaring Kascommissie
Dhr. Rajendra Magahoe en dhr. Nischal Ori zijn door het hoofdbestuur gevraagd om de financiële boekhouding en
resultatenrekening te controleren. Hieronder vind u de bevindingen van de kascommissie.

Eindsaldo 31-12-2006 komt overeen met beginsaldo 1-1-2007. Overlopende posten van 2006 zijn in 2007 allemaal
verrekend. Kas loopt in het jaar niet negatief.

We hebben gekeken naar de belans en R.R en de volgende dingen zijn ons opgevallen.

1. Vorderingen zijn sterk toegenomen; 2900 - 6601
2. Liq. Middelen zijn sterk toegenomen; 2884 - 4067
3. Crediteuren zijn sterk toegenomen; 160 - 2500
4. Baten van activiteiten zijn sterk toegenomen; 981 - 4966
5. Bedrijfskosten zijn sterk afgenomen
6. Algemeen laat de lasten een sterk dalende lijn zien.
7. Sewa week heeft 5000 euro opgehaald.
8. Bank tegoed is sterk gestegen 2884 - 4067
9. Crediteuren van activiteiten is sterk gestegen; 160 - 2500
10. Er zijn veel sponsors binnen gehaald en leden hebben zelf ook veel bijgedragen.
11. Opbrengst van Amsterdam blijft achter op de resterende steden; 197 - 0
12. Er zijn veel opbrengsten binnen gehaald door de banner en Vidyarti.
13. Porto kosten is sterk gedaald; 308 - 88
14. Contributie kosten zijn gedaald.
15. Er staan veel overbodige posten in die niet van toepassing zijn voor een studentenvereniging.

Deze punten hebben we voorgelegd aan het bestuur. Hierop hebben we vervolgens uitgebreid uitleg over gekregen.

Op basis van een concept financieel jaarverslag en een concept rekening zijn alle inkomsten en uitgaven van het
jaar 2007 doorgenomen. Hierbij zijn een aantal punten aan het licht gekomen waarbij de kascommissie 2007
verbeterpunten en opmerkingen heeft geplaatst. Met inachtneming hiervan heeft de kascommissie 2007 de
boekhouding van 2007 van de studentenvereniging HSFN kunnen goedkeuren.

Handtekeningen:     Dhr. Rajendra Magahoe          Dhr. Nischal Ori


                                                   43 | P a g e
Bijlage 1: Verschenen artikelen

Trouw 7 juni 2007

Europese hindoes bundelen krachten
Perdiep Ramesar

Een Europese hindoeraad is in oprichting om de lobby van de hindoes te versterken. De achterban reageert positief,
maar dan moet die club wel presteren.

Nu is volgens de oprichters de lobby te versplinterd. Hindoeorganisaties ondernemen nu bij problemen telkens apart
actie terwijl dat volgens de oprichters ’in een groter verband veel effectiever is’.

De organisatie die volgende week in Brussel wordt opgericht, heeft als werknaam European Hindu Forum en is een
initiatief van de Hindoe Raad Nederland (HRN) en de Hindu Forum of Britain (HFB) . Hindoeorganisaties in België en
Italië hebben inmiddels ook toegezegd deel te willen nemen aan deze hindoeraad, aldus HRN-secretaris Bikram
Lalbahadoersing, die de oprichting bevestigt.

Bij de zetelverdeling binnen de hindoeraden wordt rekening gehouden met de verschillende stromingen binnen het
hindoeïsme. In Nederland zijn negen organisaties lid van de HRN, waaronder de orthodoxen, de hervormden en de
meer spirituele Hare Krishna-beweging. De Nederlandse raad behartigt de belangen van ongeveer 200.000 hindoes
en is erkend door de Nederlandse overheid.

De raden uit Nederland, Groot-Brittannië (750.000 hindoes), Italië en België die samen ongeveer anderhalf miljoen
hindoes vertegenwoordigen, krijgen elk een afvaardiging in het bestuur van de Europese hindoeraad.

Een voorbeeld van waar de stem van de hindoes in Europa versplinterde, was de discussie binnen EU-verband over
het swastikaverbod. De swastika , beter bekend als het hakenkruis, is een symbool van voorspoed en geluk voor
hindoes. Dat de nazi’s het in de Tweede Wereldoorlog een slag draaiden en er een ’kwade’ betekenis aangaven,
was voor de EU een reden om een verbod te overwegen. De lobby van de Britse hindoes heeft er onder meer toe
bijgedragen dat dit verbod niet is doorgegaan.

De Nederlandse hindoeraad kon niets beginnen tegen dit swastikaverbod, omdat ze ’niet in de juiste invloedssferen
verkeerden’. Nu met de Europese hindoeraad kan dat op een ’hoger niveau’ en zijn de Nederlandse hindoes ook
internationaal ’beter’ vertegenwoordigd.

Volgens secretaris Ramesh Kallidai van de Britse hindoeraad moeten de hindoes met al hun ’kennis, ideeën, normen
en waarden’ serieus bijdragen aan het publieke debat. Ook moet deze groep volgens de Britse Indiër een plek
krijgen binnen advies- en lobbyorganen van de overheid. „Samen zijn we sterker en kunnen we echt een stempel
drukken op bepaalde kwesties, zoals het swastikaverbod, de verwerking van dierlijke vetten in snoepgoed, maar ook
in debatten over euthanasie, abortus en andere zaken waar we vanuit onze levensbeschouwing een visie op kunnen
geven”, stelt Kallidai.

De Nederlandse hindoeraad wil graag met de Britse raad samenwerken, omdat die ’een toonbeeld is van hoe je
hindoes moet verenigen’. „Kallidai en zijn mensen hebben een club opgezet die boven al het gekrakeel van de
stromingenstrijd uitstijgt. We zijn in de eerste plaats hindoes die een belang hebben in de samenleving en dat idee
moeten we verder uitwerken”, zegt Lalbahadoersing van de HRN.                                                   44 | P a g e
Nederlandse hindoes reageren over het algemeen positief op de oprichting van de Europese hindoeraad. De
mensen hopen wel dat deze raad meer gaat doen dan de HRN tot nu toe heeft gedaan. De aanstelling van twee
hindoegeestelijken in het Nederlandse leger en een symposium over het hoge aantal pogingen tot zelfdoding bij
Surinaams-Hindostaanse jongeren in vier jaar tijd, zijn het enige wat er in hun herinnering is blijven hangen. Ook is
de vertegenwoordiging van jongeren en vrouwen onder de maat volgens de critici. Voorzitter Virindra Kalika van de
Nederlandse hindoestudentenvereniging Hindoe Studenten Forum Nederland (700 leden) pleit voor plek voor
jongeren. „Jongeren zijn de toekomst, maar als het erop aan komt, hebben wij nooit ergens een stem. Daarom pleit
ik voor op z’n minst een zetel voor de hindoejongeren. Die zijn overwegend hoogopgeleid zijn en hebben vaak goede
ideeën hebben over hoe het verder moet met de gemeenschap.”
                                                    45 | P a g e
Bijlage 2: Overzicht van de ledenkortingen

Vedic College
Het Vedic College stimuleert haar studenten om innerlijke waarden te cultiveren. Verder spoort zij haar studenten
aan om een holistische leefwijze te cultiveren, teneinde voldoende aandacht te schenken aan de belangrijkste
segmenten van het leven, te weten: fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, zakelijk en financieel. Het Vedic College
vergroot uw zelfkennis, persoonlijke groei en - effectiviteit, waardoor u doelbewuster kunt handelen en succesvoller
kunt zijn. Een dergelijk harmonieus leven vermindert stress en bevordert uw innerlijke rust, waardoor u gezonder en
energieker kunt zijn, wat gunstige invloeden heeft op zowel uw privé als zakelijk leven.

Wil je een cursus volgen bij vedic college en ben je lid van HSFN, dan krijg je 20% korting. Voor vragen kun je
contact opnemen met de heer Raghunath.
Zuidlarenstraat 259
2545 VT Den Haag
Tel: 070 – 3598985
Fax: 070 – 3598657
Website: www.vediccollege.nl
E-mail: info@vediccollege.nl

Happy Copy
Happy Copy is een kopieer- en printservice en biedt vele diensten aan voor studenten, zoals het inbinden van
scripties. Op vertoon van je ledenpas krijg je 10 % korting op de diensten voor studenten.
Voor meer informatie:
Happy Copy
Rijswijkseweg 308 – 310
2517 ER Den Haag
Website: www.happycopy.nl
E-mail: info@happycopy.nl

Rijschool Visie ‘De snelste weg naar uw rijbewijs’
Rijschool Visie is een rijschool die opereert in regio Den Haag. De rijschool geeft 55 euro korting bij het goed
afronden van het rijexamen. Voor vragen kun je contact opnemen met dhr. Ashok.
Tel: 06-24223801
Tel/fax: 070-3470801
Website: www.rijschoolvisie.nl
E-mail: info@rijschoolvisie.nl

Rijschool Aroen
Rijschool Aroen is een rijschool die opereert in regio Amsterdam. De rijschool geeft voor de eerste 10 lessen korting.
Elk van de 10 lessen heeft een tarief van 30 euro. Het normale tarief bedraagt 38 euro. Voor vragen kun je contact
opnemen met dhr. Aroen Bhikharie.
Tel: 06-54948939
E-mail: am.bhikharie@worldonline.nl

Hindi Prachaar Sanstha Nederland
HPSN is een landelijke stichting ter bevordering en coördinatie van het Hindi-onderwijs in Nederland. Wil je Hindi
leren? Geeft je dan op via HSFN, dan regelen we alles voor je! Een e-mail naar info@hsfn.nl is voldoende.                                                     46 | P a g e
Stichting Inter Cultural Arts
Stichting Inter Cultural Arts houdt ongeveer 2 keer per jaar Hindoestaanse Nataks. Ze worden geschreven en
geregisseerd door mevr. Kamla Sukul. HSFN leden krijgen korting op de toegangsprijzen van deze Nataks. Als lid
krijg je t.z.t. een e-mail van ons.

Dansschool NatyaSudha
Bharata Natyam is een Zuid Indiase tempeldans die meer dan 2000 jaar geleden is ontstaan. Deze dansstijl
kenmerkt zich door velerlei aspecten zoals hoofd-, oog-, en nekbewegingen, voetenwerk, handgebaren (mudras) en
expressie. Op 6 september 2003 startte een nieuwe danscursus in de Meern (vlakbij Utrecht). Natyasudha beoogt de
studenten op zeer hoog niveau op te leiden en hun goede kwaliteit te bieden. Het lesprogramma bevat gerichte
theorie- en praktijklessen in dans en Zuid Indiase zang. Leden van HSFN krijgen 10 % korting op de danscursus en
betalen € 20,00 op vertoon van hun ledenpas. Voor meer informatie over danslessen kan je op vrijdag- of
zaterdagavond van 18.00-20.00 bellen naar 0346-575059.

Reisbureau Joy Travel
Ga je binnenkort op vakantie en ben je HSFN-lid. Maak dan gelijk gebruik van de diensten, die Joy Travel levert en
de aantrekkelijke korting van 3 % op alle reizen geboekt bij Joy Travel op vertoon van jouw HSFN-pas.
Reisbureau Joy Travel
Donker Curtius Straat 7, Suite 118
1051 JL AMSTERDAM
Tel: 020-777-5670, 020-777-5680

Angels Hair & Beauty
It’s all about beauty nowadays, ain’t it! Heb je een feestje of wil je jezelf gewoon verwennen met een
gezichtsbehandeling? Ga dan naar Angels Hair & Beauty. Zij geven de HSFN-leden namelijk € 5,00 korting op alle
diensten. En als je nou een dezer dagen in het huwelijksbootje gaat stappen, dan krijg je € 10,- korting bij Dulha en
Dulhan opmaak. (Voor zover de Dulha’s zich tegenwoordig opmaken?!)
Angels Hair & Beauty salon
Gouverneurlaan 359
2523XJ Den Haag
Tel: 070-3935154

Rijschool Hers
Wil je ook zo graag een eigen auto, maar kost het krijgen van rijlessen zo veel? Dan heeft HSFN de oplossing. De
Rotterdamse Rijschool Hers geeft exclusief aan alle HSFN-leden 10 % korting op alle pakketten. Dus ga er snel een
keertje langs!
Verkeersschool 'Hers' de Erkende Rijschool
Bergselaan 233-C
3038 CB Rotterdam
Tel: 010-2654401

Asian Bridal
Asian Bridal is dé plaats voor jouw indiase kleding en bruidsmode. Op vertoon van de HSFN-ledenpas krijg je 10-
25% korting op het hele assortiment.
Asian Bridal
Paul Krugerlaan 199
2571 HG Den Haag
Tel: 070-3106430                                                    47 | P a g e
Vaishnovi
Voor al je religieuze artikelen kan je terecht bij Vaishnovi. Op vertoon van de HSFN-ledenpas krijg je 5% korting op
het hele assortiment.
Vaishnovi Den Haag
Paul Krugerlaan 255
2571 HJ Den Haag
Tel: 070-3457932
0900 566 77 67
                                                    48 | P a g e