FIRST CERTIFICATE STAR FIRST CERTIFICATE STAR FIRST CERTIFICATE STAR UNIIT by keara

VIEWS: 169 PAGES: 32

									                      FIRST CERTIFICATE STAR
                      FIRST CERTIFICATE STAR
                          UNIIT 1 – Y ABBA D ABBA D OO
                          UNI T 1 – Y ABBA D ABBA D OO
                          UN T 1 – Y ABBA D ABBA D OO

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,      Nyelvi kézségek, funkciók           Szókincs
   Heti     Heti       egységek             B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                O: olvasásértés, Í: íráskészség
1.  1-2.  1.  1-2.  Rock Stars           B: kommunikációs gyakorlat-       Azonos alakú szavak (pl.: rock)
                              képleírás, összehasonlítás
              Igeidők ismétlése       O: globális megértés, részletes     Képleírás szókincse
                              elemzés
                              A szöveg bekezdéseit megfelelő
                              címekkel látják el. A tanulók.
                              B: Az olvasott szöveggel kapcsolatos
                              kérdések megválaszolása párokban
                              O: Az olvasott szöveggel kapcsolatos
                              kérdések megválaszolása
                              feleletválasztással.
 2  3-4.     3-4.  Personal information      B: pármunka-              Személyre vonatkozó kérdések
                              személyes kérdések és          megválaszolása.
                              megválaszolásuk.            Stratégiai javaslatok a szóbeli
                              Í: azonos jelentésű szavak párosítása  vizsgára
                              Í: Mondatok kiegészítése.        AZONOS JELENTÉSŰ SZAVAK
                              Í: szavak csoportosítása az alábbi   PL.: recall-remember, modern-
                              kategóriák szerint: kinds of films/   contemporary, show-broadcast,
                              people /other words           popular-famous
              Cinema             Í: Mondatok kiegészítése az előző    Mozival , filmekkel kapcsolatos
                              feladatban szereplő szavakkal.     kifejezések.
   5-7.     5-7.                  I – egyéni vagy párunka: Megfelelő   WORDS OFTEN CONFUSED
              Igeidők ismétlése       igeidők kiválasztása a mondatokban.   :invent, discover, create
              (részletesebb ismétlés a    Szöveg kiegészítése megfelelő      Szóképzés pl.. invent, invention,
              további leckékben található)  igeidejű igékkel.            inventor, inventive
                                                  WORDS OFTEN CONFUSED:
                              Í: szöveg kiegészítése képzett     count, add, measure, calculate,
                              szavakkal                substract
                                                  PHRASAL VERBS AND
                              O: Rock Stars A felsoroltakkal azonos IDIOMS: tried something, - gave
                              jelentésű kifejezések megtalálása az  it a go
                              olvasott szövegben           Thought of an idea- came up with
                                                  Created-made up
                                                  Started a journey-set off
                                                  Liked something-took to
                              O,Í: Mondatok kiegészítése igekötős   PHRASAL VERBS WITH
                              igékkel                 UP:give up, catch up, make up,
                                                  take up, come up, look up, go up
3.  8-10.     8-10.                 H. feleletválasztás-hallás utáni    Közmondások:
                              megértés                A rolling stone gather no moss
              Narratív fogalmazás      O.Általásnos tudnivalók narratív    People who live in glass houses
                              fogalmazás írásáról           should not throww stones.
                              Í: narratív fogalmazás, elbeszélés   Sticks and stones will break my
                              írása –szöveg kiegészítése a megadott bones , but words will never hurt
                              igék valamelyikével.          me.
                              B: pármunka
                              Az olvasott történet lehetséges
                              folytatásai
                              B: megbeszélés
                              O: történetíró verseny
                              Példa olvasása, megvitatása
                              Í: irányított fogalmazás-rövid történet
                              írása példák segítségével.
                              1
                         UNIIT 2 – IIN GOOD C OMP ANY
                         UNI T 2 – IN GOOD C OMP ANY
                         UN T 2 – N GOOD C OMP ANY

Hét   A   Hét   B      Nyelvtani         Nyelvi kézségek, funkciók             Szókincs
   Heti      Heti     szerkezetek,          B: beszédkészség
   3 óra     6 óra     egységek          H: hallás utáni megértés
                                  O: olvasásértés
                                  Í: íráskészség
4.  11-12.  2.  11-12.             O,Í: emberi tulajdonségok kategorizálása   Tematikus szókincsfejlesztés:-
                           O: globális megértés             barátok, barátság pl.:
               How to lose friends  O: javaslatok, tippek a vizsga olvasási    sympathetic, selfish, reliable,
               and alienate people  részére.                   gloomy, …
                           Szöveg kiegészítése -megadott mondatok
                           közül a megfelelők kiválasztása.       Módosító melléknevek:a bit/
                           O,Í: Mondatok kiegészítése módosító      quite/fairly/rather/pretty/really/ve
                           kifejezésekkel                ry/extremely
                           B,Í: különböző emberek bemutatása
5.  13-14.     13-14. Kérdésszerkesztés    Í,O: Kérdések kiegészítése
              (eldöntendő és      O,Í: hibajavítás: hibás mondatok
              kiegészítendő      javítása
              kérdések, különféle   Í,B: Riport készítése egy „ híres
              igeidőkben)       emberrel”- kérdések alkotása, majd interjú
                           készítése párokban.

   15-16.     15-16.             H: globális megértés – mondatok        Tanácskérés, tanácsadás, panasz
               Kérdésszerkesztés   kiegészítése a hallott szöveg alapján.    kifejezése pl.:Why don’t you…?
               (eldöntendő és     B- pármunka: a hallott szöveg         If I were xou, I’d..
               kiegészítendő     megvitatása, saját vélemény kifejezése    You should …
               kérdések, különféle  B:- szituációs játék             Could I have a word with you?
               igeidőkben)      Tanácskérés, tanácsadás a tanult szókincs,  What should you advise?
                           kifejezések használata.            I don’t understand why…?
                                                  I get fed up with:::
6.  17-18.  3.  17-18.             O,Í: question tags- fő és mellékmondatok
               Question tags-     párosítása
               utókérdések      O,Í: mondatok kiegészítése a megfelelő
                           mellélkmondattal.
                           O,H,B: Mondatok hanglejtése
                           O: diagramok elemzése.
                           O,Í: A diagramokhoz kapcsolódó szöveg
                           olvasása, kiegészítése képzett szavakkal.
                           O,Í: Szövegben soronként elrejtett hibák
                           megtalálása, a hibák javítása.

                           Vocabulary:
                           O,Í: Mondatok kiegészítése a megfelelő
                           szavakkal
                           O,Í: Mondatok kiegészítése igekötős      WORDS OFTEN CONFUSED :
                           igékkel                    nervous, bad-tempered, moody,
                                                  anxious
                                                  PHRASAL VERBS WITH
                                                  ON:look on, get on, go on, count
                                                  on, turn on, take on, put on
7.  19-20.     19-20.             O: Tudakozvány jellemzői
               Tudakozvány írása   O: Hírdetés olvasása, két válaszlevél
                           olvasása A levelek táblázatba foglalt
                           értékelése .
                           Í: Irányítptt fogalmazás: tudakozvány írása

    21.      21.   Revision test 1    Az első két lecke anyagának gyakorlása.
               (units 1-2.)
                              2
                UNIIT 3 – THE GOOD,,,THE B AD AND THE UNBEAR ABLE
                 UNI T 3 – THE GOOD THE B AD AND THE UNBEAR ABLE
                 UN T 3 – THE GOOD THE B AD AND THE UNBEAR ABLE
Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti       egységek           B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                   H: hallás utáni megértés
                               O: olvasásértés, Í: íráskészség
8.  22-23.  4.  22-23.  Az egyszerű és       O: Exam practice: képleírás     Képleírás nyelvezete, pl..
               folyamatos jelen idők   tanítása              This picture shows…
               gyakorlása.                          There seems to be…
               Igék, melyeknek      B: Beszélgetés fényképről, két   On the left/right…
               folyamatos alakját nem   fénykép összehasonlítása.      It looks like there is …
               használjuk ( stative                      Képek összehasonlításának
               verbs)           B.Városok problémái, pl.:      nyelvezete pl.: Both pictures are
                             forgalom, szennyezés        on the subject of…
               Town and country      O,Í: Mondatok kiegészítése     Both photos show…
                             megfelelő szavakkal         In this picture… while in the
                             Í: összetett szavak elő és     other picture…
                             utótagjainak párosítása       Város és vidék : outskirts,
                                               suburb, surroundings, region,
                                               environment, district,
                                               neighbourhood
                                               Összetett szavak: rail link, public
                                               transport, underground station,
                                               cycle path, building site,
                                               construction work, traffic jam,
                                               city dweller…
   24-25.     24-25.  Közlekedés         Szavak kategorizálása: types of   Városi élet: metro, ring road,
                             road/ forms of transport      highway, underground, one-way
                             O: globális megértés- mely városok street, tram, path …
                             közlekedése jó, melyeknek rossz.
                             O: A szövegből hiányzó hét mondat
                             beillesztése a megfelelő helyre.
                             O: szavak kikeresése
                             meghatározások alapján
                             B: pármunka - Közlekedés a
                             környezetünkben.
9.  26-27.     26-27.  Az egyszerű és       O,Í :Mondatok kiegészítése     Stative verbs: believe, know,
               folyamatos jelen idők   megfelelő igeidőkkel.        think, remember, like, hate,
               gyakorlása.        O.Í: Nyelvtanilag helytelen     prefer, want, hear, smell, belong,
               Igék, melyeknek      mondatok javítása.         own, seem, cost
               folyamatos alakját nem   O: Határozószók pozíciója a
               használjuk (stative verbs) mondatokban.
               Határozószók        O,Í: stative and dynamic verbs
               sometimes, rarely,     Több jelentésű igé pl. I think-I am
               always, normally, never, thinking
               frequently, often )    Mondatok kiegészítése megfelelő
               használata.        alakú igékkel.
10.  28-29.  5.  28-29.               O,Í: Mondatok kiegészítése     WORDS OFTEN CONFUSED:
                             igekötős igékkel.          cheque, bill, menu, recipe, fare,
                                               catalogue, fee, receipt
                                               PHRASAL VERBS ( travel):
                                               Come across, pick up, set off, get
                                               back, get away, hold up, take off
11.  30-32.     30-32. Kérdőív           H: globális megértés, táblázat    Idézetek:
                             kitöltése a hallott sz9veg alapján.  Hell is a city much like
                             O. Riport írása- a riport       London. A populous ans smoky
                             jellegzetességeinek bemutatása    city . (Shelley)
                             O: globális megértés- Szöveg     When a man is tired of London,
                             bekezdéseit címekkel kell ellátni.  he is tired of life, for there is in
                             O,Í,B: Kérdőív megválaszolása,    London all that life can afford.
                             egymás meginterjúvolása        ( Johnson)
                             Í: Riport írása a kérdőív
                             eredményei alapján.


                              3
                          UNIIT 4 – CU LTUR E SHOCK
                          UNI T 4 – CU LTUR E SHOCK
                          UN T 4 – CU LTUR E SHOCK

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók           Szókincs
   Heti      Heti      egységek           B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                   H: hallás utáni megértés
                                  O: olvasásértés
                                   Í: íráskészség

   33-34.     33-34. Névelőhasználat        B,Í:Különböző országok és az ott   Országok és nemzetiségek
                             beszélt nyelvek
               Avoid culture shock     O: Avoid culture shock
                             Globális megértés- a szövegből
                             hiányzó mondatok kiegészítése

                             O: névelőhasználat
                             O,Í: Mondatok kiegészítése
                             névelőkkel.
                             O,Í: szöveg kiegészítése
                             névelőkkel, amennyiben szükséges.
                             O: How Cosmopolitan are You?
                             Kulturális quiz megoldása,
                             megvitatása.
                             H: Öt beszélő, különböző
                             akcentussal- a beszélők
                             származásának. kitalálása.
                             O,Í :sztereotípiák
                             szöveg kiegészítése nemzetiségeik
                             neveivel.
                             B: sztereotípiák- vélemények
                             megosztása
12.  35-36.  6.  35-36.                O: hasonló jelentésű szópárok     Hasonló jelentésű szavak pl.:
                             megtalálása              insult- offend, persist-insist,
               To Tip or not to Tip?    O,Í: Mondatok kiegészítése a     custom- habit, reason-cause,
                             megfelelő szavakkal.         persuade-convince, common-
                             O: To Tip or not to Tip?       ordinary…
                             globális megértés
                             Szövegből hiányzó szavak
                             kiegészítése.

   37-38.     37-38. Névelőhasználat        O: stratégiai javaslatok a vizsgára  WORDS OFTEN
                             H: Megfelelő válaszok megjelölése.  CONFUSED:suit, dress, costume,
                             B: Milyen kulcsszavak alapján     custom
                             választották ki a válaszokat?     PHRASAL VERBS WITH
                             O,Í: -megfelelő szavak        TURN:turn off, turn up, turn
                             mondatokba illesztése         back, turn on, turn out, turn down
                             O,Í: Mondatok kiegészítése
                             igekötős igékkel.
                              4
13.  39.    39.  Újságcikk írása   O: Újságcikkek ismérvei,
                      szerkezete.
                      O: Travel Tips for Tourists-     Tanácsadás :
                      Magyarország bemutatása       One thing you should
                      O: a szövegből hiányzó kifejezések  remember…
                      kiválasztása és pótlása       If you want to… Be careful not to
                      B: Az olvasott cikk megvitatása,   …
                      ötletek javaslatok gyűjtése.     You had better …
                      párokban               Remember to …
                      Í: irányított fogalmazás újságcikk
                                         A golden rule is …
                      írása.
                      Országunk bemutatása egy
                      nemzetközi diáklap számára
                                         Általánosítás:
                      tanácsok, javaslatok formájában.   Most people tend to …
                                         It is common …
                                         Generally speaking …
                                         On the whole …

                                         Jövevényszavak az angolban pl.:
                                         jouhurt – török eredetű
                                         piano-olasz
                                         banjo- spanyol
                                         recipe- francia
   40.    40.  Revision test 2   A 3. és 4. leckék anyagának
            (Units 3-4)     gyakorlása.
   41.    41.  REVIEW : UNITS 1-4  O,Í:A famous carton-The
                      Flintstones
                      Szöveg hiányzó szavainak
                      kiegészítése
                      Í: mondattranszformáció
                      O,Í: Eating abroad
                      Szövegben található hibák
                      megtalálása és javítása.
                      O,Í: szóképzés
14.  42.  7.  42.  1. DOLGOZAT
            (units 1-4.)
                       5
                         UNIIT 5 – C OMIIC GENIIOU S
                         UNI T 5 – C OMIC GENI OU S
                         UN T 5 – C OM C GEN OU S

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,    Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti      egységek           B: beszédkészség
   3 óra      6 óra                   H: hallás utáni megértés
                                  O: olvasásértés
                                   Í: íráskészség
   43-44.     43-44.  A Comic Genious: The lives B: vicces helyzetek összegyűjtése
               of Charlie Chaplin and   O: A Comic Genious
               Robin Williams       Olvasmány olvasása, globális
                             megértése: kinek az életét mutatja
                             be?
                             O,Í: Mondatok befejezése az
                             olvasott sz9vegnek megfelelően ,
                             feleletválasztás segítségével.
                             O,B: Kérdések megválaszolása-
                             vélemény kifejtése pl.: What might
                             have caused his father’s
                             alcoholism?
                             B: Robin Williams
                             Filmek, melyekben láttuk,
                             karatkerek, melyeket megformált…
                             O,Í: Another comic genious:
                             Szöveg kiegészítése hiányzó
                             szavakkal feleletválasztással.
                             O,H: A feladat ellenőrzése a szöveg
                             kazettáról való meghallgatásával
                             történik.
                             O,Í: Another comic genious:
                             A szövegrészelt kiegészítése
                             képzett szavakkal- a szavak,     képzett szavak pl.: bore-boring,
                             melyekkel dolgozni kell, adottak.  report-reporters, appear-
                             O,Í,B : hasonló jelentésű szavak   appearance, apply-application
                             megkeresése, az eddig ismeretlen   WORDS WITH SIMILAR
                             szavakhoz definíció írása, melyet  MEANING-hasonló jelentésű
                             egymásnak olvasnak fel a tanulók.  szavak pl.: displeased-unhappy,
                                                model-ideal, find out-discover,
                                                affection- fondness, stop
                                                working-retire, ruin-destroy

15.  45.      45.   Fényképek bemutatása    Speaking- photographs        Képleírás nyelvezete pl..
                             B: Két, humoros filmekből      This picture shows…
                             származó fénykép           There seems to be…
                             összehasonlítása.          On the left/right…
                             B: pármunka-My favourite funny    It looks like there is …
                             film …                Képek összehasonlításának
                             Kedvenc vicces film bemutatása    nyelvezete pl.: Both pictures
                             kérdések alapján.          are on the subject of…
                             O: What examiners like…       Both photos show…
                             Dos and dont’s for the oral exam.
                                                The photod show different…
                                                In this picture… while in the
                                                other picture…

16.  46-47.  8.  46-47.  Egyszerű múlt és      O,B: Mondatpárok- egyszerű
               folyamatos múlt idő     múlt és folyamatos múlt idő-
               kontrasztív használata   jelentésbeli különbségei. Pl.:
                             The old man crossed the road.
                             The old man was crossing the
                             road.
                             O,Í: Szöveg kiegészítése a                             6
                    zárójelben levő igék megfelelő
         A radio discussion  igealakjával..
                    Í: When, while kezdetű mondatok
                    befejezése egyéni ötlet szerint.   Vocabulary: szóképzés – igéből
                    Vocabulary: deverbális nómen     képzett főnevek és melléknevek,
                    képzők                pl.:bore-boredom-boring/bored
                    O,Í: táblázat kitöltése a megfelelő  enjoy-enjoyment-enjoyable
                    képzett szavakkal.          appear-appearance
                                       fail-failure-failed/failing
                    Mondatok kiegészítése képzett
                                       marry-marriage-
                    szavakkal.
                                       marrying/married
                                       imagine-imagination-
                                       imaginary/imaginative
                    Listening –A radio discussion     amuse-amusement-
                    H,Í: Feleletválasztás         amused/amusing
                                       attend-attention/attendance-
                    O,Í: szómagyarázat-igekötős igék   attentive
                    és meghatározásaik párosítása.    create-creation/creativity-
                    O,Í: Mondatok kiegészítése      creative
                    igekötős igékkel.
                    Words often confused:
                    Mondatok kiegészítése a
                    megfelelő szavakkal.       PHRASAL VERBS WITH
                                       TAKE pl.: take after, take back,
                                       take away, take in, take off, take
                                       to, take up

                                       WORDS OFTEN
                                       CONFUSED:imaginary,
                                       imaginative, imaginative,
                                       imagination, fantastic, fantasy
48-49.  48-49.  Pályázat írása    O: Ösztöndíj megpályázása-
                    hivatalos levél ismérvei
                    O: Ösztöndíj pályázati kiírás
                    olvasása
                    O,Í: Minta válaszlevél olvasása, a
                    levélből hiányzó kifejezések
                    pótlása.
                    Í:A minta levél bekezdéseinek
                    megfelelő sorrendbe rendezése.
                    Í: Angliai tanulmányi ösztöndíj
                    megpályázása
                    7
                          UNIIT 6 – TALK IING SEN SE
                          UNI T 6 – TALK IN G SEN SE
                          UN T 6 – TALK N G SEN SE

Hét   A   Hét   B     Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók            Szókincs
   Heti      Heti       egységek            B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                               O: olvasásértés Í: íráskészség
17.  50-51.     50-51. Why we need two ears       B: Minden tanuló választ egy       Szókincs: hangutánzó szavak,
                               állatot, azt az állat megnevezése    állatok, emberek által kiadott
              Melléknevek közép és felsőfoka nélkül mutatja be a többieknek       hangok, pl.: birds twitter
              -er+than, -est, more + than, the kérdések alapján.            Mice and other small animals
              most               O,Í: állatok, emberek által       squeak
                               kiadott hangok párosítása        People whistle
                               H,Í: I can hear birds twitering.     People and birds cry
                               O: Why we need two ears         Birds chirp
                               Globális megértés-igaz/hamis       Snakes hiss
                               állítások                Dogs bark
                               O,Í: Bekezdések ellátása
                               címekkel.
                               O,Í: szómagyarázatok az olvasott
                               szöveg alapján.
                               Mondatok kiegészítése az előző
                               feladatban vizsgált szavak
                               megfelelő alakjával.

18.  52-53.     52-53.                  O: Állatokról szóló állítások
               Melléknevek közép és felsőfoka igaz/hamis voltának eldöntése
               -er+than, -est, more + than, the egyénileg, majd megvitatása
               most               párokban.
                                O,Í: Mondatok kiegészítése
                                melléknevek megfelelő alakjával.
                                Í: Vázlatok alapján mondatok
                                írása pl.: Carl Lewis is the fastest
               Worse than animals?       man on Earth.
                                Everest is the highest mountain
                                in the world.
                                The Sultan of Brunei is teh
                                richest man on Earth.
                                Coke is the most popular drink in
                                the world.
                                ( A tanári kézikönyv részletes
                                kulturális információt ad a
                                feladathoz.)
                                O,Í: Worse than animals?
                                Szöveg kiegészítése melléknevek
                                megfelelő alakjaival.
                                Í: Összehasonlítások írása a
                                csoport tagjairól pl.: I am older
                                than John.
                                Mary is the youngestin the class.
                                B: Mondatok megbeszélése.
                              8
   54-55.  9.  54-55. Verbs of sound sight        H: globális megértés – 5 beszélő/  Verbs of sound sight:
                                5 állítás párosítása.        Say, tell, talk speak- kifejezések
                                Táblázat kitöltése : különböző   pl.:
                                állítások tartásának előnyei és   Say nothing,
                                hátrányai.             Tell someone
                                O,Í: Mondatok kiegészítése     Say/talk/speak to someone
                                megfelelő igealakokkal.       Say what you like
                                O,Í: Mondatok kiegészítése az    Speak properly
                                előző feladat kifejezéseivel.    Tell/speak the truth
                                O,Í,B: Mondatok egyéni       Talk business
              How do birds find their way?    kiegészítése, a feladat       Speak with accent
                                összevetése pár majd        …
                                csoportmunkában.
                                                  Összetartozó kifejezések
                                                  megkeresése pl.:
                                                  SEE: very well, what you mean,
                                                  something, a long way, a film,
                                                  my friendthis evening, yourself
                                                  WATCH: the TV, carefully,
                                                  something, the baby for a bit, a
                                                  film
                                                  LOOK: at something, into the
                                                  mirror, carefully, at the board

                                How do birds find their way?    Expressing likes and dislikes:
                                Mondatok kiegészítése képzett    I’d prefer…
                                szavakkal.             I’d quite like…
                                Szövegben előforduló nyelvtani   I’d rather …
                                hibák megtalálása és javítása.   I’d really love…
                                B: Bizonyos állatok tartásának   I don’t think I’d like…
                                előnyei és hátrányai .       I wouldn’t choose…
                                Állattartással kapcsolatos     I couldn’t stand to…
                                kérdések megvitatása.        I wouldn’t like…
                                                  There’s no way I’d …
                                O,Í: words often confused-     I can’t stand…
                                Mondatok kiegészítése a       WORDS OFTEN CONFUSED:
                                megfelelő szavakkal.        Noise, sound, voice, loud, loudly,
                                O,Í: Mondatok kiegészítése     aloud
                                igekötős igékkel.          PHRASAL VERBS WITH GO:
                                                  go out, go off, go through, go
                                                  over, go on, go ofter, go by

    56.      56.  Vélemény kifejtése         O: véleményt kifejtő fogalmazás   Vélemény kifejezése pl.:
                                ismérvei              In my opinion/ view
                                Do people today do enough to    Some peple claim/say/believe…
                                protect animals? –vélemény     Other people , however ,
                                kifejtő fogalmazás olvasása,    disagree/ have. A differenet point
                                egyetértés és egyet nem értés    of view..
                                kifejezése.             It is true…
                                O: a szöveg bekezdésekre      It is the case that…
                                bontása, tételmondatok       One possibility is…
                                megfogalmazása.           We could…
                                Í: Vélemény kifejtése a minta és  The government needs to…
                                megadott kifejezések        We should…
                                kifejezésével.           For example…
                                                  Let’s takeFor instance,…
                                                  To sum up…
19.  57.      57.  Revision test 3          Az 5. és 6. lecke anyagának
              (unit 5-6)             gyakorlása.
                              9
                      UNIIT 7 – LEIISURE FOR P LEASUR E
                      UNI T 7 – LEIS URE FOR P LEASUR E
                      UN T 7 – LE SURE FOR P LEASUR E

Hét   A   Hét   B      Nyelvtani       Nyelvi kézségek, funkciók            Szókincs
    Heti     Heti  szerkezetek, egységek      B: beszédkészség
    3 óra     6 óra                 H: hallás utáni megértés
                            O: olvasásértés, Í: íráskészség
20.  58-59.  10. 58-59. Sightseeing Tours   B: London környéki nevezetességeket    Szabadidős tevékenységek,
                         ábrázoló fényképek összehasonlítása.   sportok pl.: paperbeck, front row,
                         O: Sightseeing Tours: fényképek és    guide book, disco, matinee ticket,
                         szövegek párosítása.           photographí, dressmaking,
                         O: szöveg típusának meghatározása-    skiing, doing crosswords puzzles,
                         O: globális megértés           screbble, cycling…
             Leisure         O,Í: táblázat kitöltése annak alapján , Összetartozó kifejezések:
                         hogy az ismertetőben kiknek ajánlják a pool-swimming
             Az egyszerű múlt,   turisztikai látványosságokat.       board- scrabble, chess
             befejezett jelen    O:Leisure                 climb- mountaineering
             egyszerű és folyamatos Szavak kategóriákba sorolása (      camera-photography
             alakjának gyakorlása, entertainment, sightseeing)        needle-dressmaking
             kontrasztív használata B: Kedvelt , kipróbált szabadidős     spade-gardening
                         tevékenységek, kedvenc          clues- crossword puzzles
                         sporttevékenységek.            penalty –playing football
   60-61.    60-61. Az egyszerű múlt,   O,Í: Összetett mondatok          Javaslattételpl.:
             befejezett jelen    tagmondatainak párosítása.        I think the best thing to do would
             egyszerű és folyamatos O,B: Mondatpárok jelentésbeli       be to…
             alakjának gyakorlása, különbségeinek megvitatása pl.:      It would be a good idea to…
             kontrasztív használata Have you read War and Peace?/Have     Do you think it would be a good
                         you been reading War and Peace?      idea to…?
                         O,Í: Párbeszéd kiegészítése megfelelő   What about (+ -ing) ?
                         igealakú igékkel.
                         O: Nyelvtani hibákat tartalmazó levél   Egyetértés és egyet nem értés
                         javítása.                 kifejezése:
                         H: feleletválasztás            That’s a great idea!
                         Annak meghatározása, hogy kiemelt     OK, let’s do that!
                         kifejezések mely szituációkban      Yes, that’s nice
                         hangzottak el.              I’ve got a better idea.
                         Beszélt nyelv jellemzői.         That sounds a bit boring…
                         O: Szövegben található szavak       I don’t think that’s sucha good
                         kikeresése, melyek a szöveg hallott    idea because…
                         változatában nem szerepeltek.
                         O,Í: Párbeszéd olvasása, kihagyott
                         szavak beírása a szövegbe.        Gyűjtőnevek, pl.:
                         B:- szituációs játék, pármunka      Government, family, school,
                         Képek és segítő kérdések alapján     company, enemy, press,
                         külföldi diákoknak programokat      audience, public, team, jury,
                         tervezése.                army
                         O,Í: Mondatok kiegészítése        PHRASAL VERBS AND
                         gyűjtőnevekkel.              IDIOMS: look down, count on,
                                              let down, take in, go on, put on,
                         O,Í: Szöveg kiegészítése igekötős     make up one’s mind, turn up, get
                         igékkel és állandósult          away, put up with, catch up on,
                         szókapcsolatokkal.            look for
                         O,Í:
                         Mondatok kiegészítése a megfelelő     WORDS OFTEN CONFUSED:
                         szavakkal.                find- found
                                              By, to, until, at
21.  62-63.    62-63. Do Young people    O: újságcikkek ismérvei, szerkezete.   Mondások:
             make good use of their O: Véleménykifejtő újságcikk olvasása, Business before pleasure.
             leisure time?-     megértése.                It is important to make work like
             újságcikk írása    Í: Irányított fogalmazás- újságcikk írása pleasure.
                         kérdések és megírt bekezdések alapján. The devil finds work for idle
                                              hands.                            10
                       UNIIT 8 – SHERLOCK HOLMES
                       UNIT 8 – SHERLOCK HOLMES
                       UN T 8 – SHERLOCK HOLMES

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,      Nyelvi kézségek, funkciók           Szókincs
   Heti      Heti       egységek            B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                    H: hallás utáni megértés
                                    O: olvasásértés
                                    Í: íráskészség
22.  64-65.     64-65.                 O,Í: Szómagyarázatok           Szómagyarázatok pl.:
               A befejezett múlt egyszerű  O: The beginning of a Sherlock      Laconic-brief, using few words
               és folyamatos alakjának    Holmes story-              Huddled- curled up
               (past perfect simple/past   A történet összekevert mondatainak    Gloomy- sad, depressed
               perfect continuous)      helyes sorrendbe állítása.        Investigate- examine, inquire
               kontrasztív használata.    O,Í: The Mystery of the Creeping     into
                              Man – Episode One:az első fejezet    Reflect- show as in a mirror
               The Mystery of the      olvasása, ezáltal az előző feladat
               Creeping Man         ellenőrzése.
                              O,Í: feleletválasztás- a szövegből
                              hiányzó 15 szó szövegbe illesztése.
                              B: Az epizóddal kapcsolatos
                              kérdések megválaszolása .

                              O,Í:The Mystery of the Creeping
                              Man – Episode Two
                              A szövegből hiányzó 15 szó
                              szövegbe illesztése megadott
                              javaslatok nélkül.
                              B: Az epizóddal kapcsolatos
                              kérdések megválaszolása.

                              O,B: The Mystery of the Creeping
                              Man – Episode Three
                              Előfeltevések- kérdések
                              megválaszolása a fejezet elolvasása
                              előtt, majd az epizód elolvasása
                              után ez előfeltevések igaz vagy
                              hamis voltának megvitatása.
                              O,Í: A szövegben található
                              nyelvtani hibák megtalálása és
                              javítása.

   66-67.  11.  66-67. A befejezett múlt egyszerű   O,Í: Baráti levél részletének
              és folyamatos alakjának     olvasása, zárójelben levő igék
              (past perfect simple/past    megfelelő (past perfect simple/past
              perfect continuous)       perfect continuous ) igealakba
              kontrasztív használata.     helyezése.
                              Í: A levél befejezése egyénileg ,
                              megadott szavak ( rip, break, knock
                              over, find, smash, remove)
                              hazsnálatával.
                              O: Mondatpárok közötti
                              jelentésbeli különbség felfedezése
                              pl.:
                              I had read the report before I went
                              to bed.
                              I had been reading the report before
                              I went to bed.
                              O,Í: Kérdések megválaszolása
                              megadott kifejezések segítségével
                              pl.:
                              Why were the roads wet?(rain/ all
                              night). It had been raining all night.                              11
                         O,Í: Kérdések megválaszolása
                         folyamatos befejezett múlt idő
                         használatával.
                         O,B: The Mystery of the Creeping
                         Man – Episode Four
                         Előfeltevések- kérdések
                         megválaszolása a fejezet elolvasása
                         előtt, majd az epizód elolvasása
                         után ez előfeltevések igaz vagy
                         hamis voltának megvitatása.
                         O,Í: Hiányzó mondatok szövegbe
                         illesztése.

                         O,B: The Mystery of the Creeping
                         Man – Episode Five
                         Komunikációs gyakorlat-A diákok
                         pármunkában, különböző képek
                         alapján dolgozzák ki, hogy mi
                         történhet az 5. epizódban.
                         H: A rejtély megoldása, melyben
                         Sherlock Holmes elmagyarázza
                         Watsonnak, hogy mi is történt.
                         H,Í: Mondatok kiegészítése a
                         hallott szövegnek megfelelően.
23.  68-69.     68-69. Könyv bemutatása   O,Í:Words often confused:       WORDS OFTEN CONFUSED:
                         Mondatok kiegészítése az igék     Succeed, manage, cope, achieve.
                         megfelelő igealakjával.        Reach
                         O,Í:Mondatok kiegészítése igekötős  PHRASAL VERBS WITH
                         igék megfelelő alakjával.       BACK pl.: call back, hold back,
                         O: A jól sikerült könyv        play back, go back, get back,
                         bemutatásának jellemzői.       hand back, bring back
                         O,Í: Jane Eyre- a könyv
                         bemutatása.
                         O: globális megértés
                         Szöveg kiegészítése képzett
                         szavakkal.
                         Í: The Creeping Man- a könyv
                         bemutatása Bennett vagy a
                         Professzor nézőpontjából.


    70.      70.  Revision test 4   A 7. és 8. Lecke anyagának
              (Unit 7-8.)     gyakorlása.
    71.      71.  REVIEW: UNITS 5-8  O,Í: My life in the movies
                         Szöveg kiegészítése
                         feleletválasztással.
                         O, Í: Mondattranszformáció
                         O, Í: Relaxing in London
                         A szövegben szereolő felesleges
                         szavak fellelése.
                         O, Í: The dull life of animals
                         szóképzés
24.  72.   12.  72.  2. DOLGOZAT
              (UNIT 5-8)
                        12
                       UNIIT 9 – MYSTERIIOUS MONSTERS
                       UNIT 9 – MYSTERIO US MONSTERS
                       UN T 9 – MYSTER OUS MONSTERS

Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók             Szókincs
   Heti     Heti      egységek            B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                   H: hallás utáni megértés
                                   O: olvasásértés
                                   Í: íráskészség
   73-      73-   A szenvedő szerkezet   Vocabulary and Reading: kép         The monster:huge, glittering,
   74.      74.   (passive voice)      bemutaása                  massive, creatore, cat-like,
              Melléknevek sorrendje   O: It’s big, it’s ugly, it’s wild and    hirrifying, savage, ugly, wild
                           nobody can capture it! Szöveg        What happened: attack, bash,
                           bekezdéseit címekkel látják el a tanulók.  stun, incident, sight, chase, fall
              Mysterious monster    O: feleletválasztás             down
                           O: szómagyarázat              How you felt: stun, fright, faint
                           B- kommunikációs gyakorlat
                           Riport készítése Mrs.Williamssel.
                           O:Mysterious monster – Lehetséges
                           megoldások megvitatása
25.  75-      75-   A szenvedő szerkezet   O: Mondatok közül azok kiválasztása és
   76.      76.   (passive voice)      tanulmányozása, melyek szenvedő
                           szerkezetet tartalmaznak.
                           O,Í: Táblázat kitóltése-
                           Tense I Active I Passive
                           O,Í: Mondatok kitöltése megfelelő
                           szenvedő szerkezetű igealakkal.
                           O,Í: Szöveg kiegészítése szenvedő
                           szerkezetű igealakokkal.
                           H: A feladat ellenőrzése a szöveg
                           magnóról való meghallgatásával
                           történik.
                           O,Í: Mondatok alkotása melléknevek
                           megfelelő sorrendbe rakásával.
                           O,Í: Mondatok kiegészítése a megfelelő   Adjective order:
              Melléknevek sorrendje   szavakkal ( fright, fear, afraid)      Opinion, size, age, shape, colour,
                           O,Í: Mondatok kiegészítése -ed/-ing     origin, material, purpose, noun
                           végű melléknevekkel.            WORD FORMATION:fright,
                                                 fear, afraid

                                                 -ED/-ING végű melléknevek.
26.  77-   13.  77-   A szenvedő szerkezet   O: Listening- a vizsgán előforduló     PHRASAL VERBS WITH
   78.      78.                feladattípusok bemutatása.         LOOK: look over, look into, look
                           H,O: Táblázat kitöltése a hallott      through, look on, look out, look
                           szövegek alapján.              after, look up.
                           O,Í: azonos jelentésű szavak pl.:      PHRASAL VERBS WITH
                           investigate/look into, find/look it up,   DOWN:let down, come down,
                           read quickly/ look through…         put down, take down, pull down,
                           O,Í: Mondatok kiegészítése igekötős     turn down, knock down
                           igékkel.
                                                 WORDS OFTEN CONFUSED:
                                                 Fall, throw, drop, pass, knock,
                                                 push
   79-      79-   Újsághír írása      O.Újsághírek jellemzői
   80.      80.                O: Tiger Mauls US Tourist in Piraeus
                           újsághír jellemzőinek tanulmányozása.
                           O,Í: Irányított fogalmazás (Dog Attacks
                           Old Age Pensioner) újsághír írása
                           vázlatpontok alapján.
                             13
                        UNIIT 10 – WHAT’’S IIN A F ACE?
                        UNIT 10 – WHAT’S IN A F ACE?
                        UN T 10 – WHAT S N A F ACE?

Hét   A   Hét   B      Nyelvtani          Nyelvi kézségek, funkciók            Szókincs
   Heti      Heti   szerkezetek, egységek          B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                    H: hallás utáni megértés
                                    O: olvasásértés
                                    Í: íráskészség
27.  81-83.     81-83. Either …or, both …    O,Í: Physiognomy-Face to Face          Appearance: pear-shaped,
              and , neither…nor, not  Szöveg bekezdéseit címekkel kell ellátni.    muscular, plump, thin, fleshy,
              only…but also       O: Annak eldöntése, hogy a különböző      slim, well-built, bony,
                           bemutatott arcok mely típushoz tartoznak.    thickset, overweight
               Műveltetés       B: Saját arc, illetve csoporttárs arcának    Personality: energetic,
                           bemutaása, típusba besorolása.         aggressive, self-centered,
                                                   intensitive, brainy, self-
                                                   confident, charming, calm,
                                                   nervous, intelligent, tense,
                                                   tough, cheerful


                                                   Külső megjelenés,
                                                   arcberendezés.
28.  84-85.  14.  84-85. Either …or, both …    O,Í: Mondatok kiegészítése
              and , neither…nor, not  O: Tudnivalók a mondattranszformációról.
              only…but also       Í: Mondattranszformáció.
                           Í: Családtagok külsejének bemutaása.
                           H:rádióbeszélgetés a grafológiáról.
                           Mondatok befejezése a hallott szöveg alapján.
   86-87.     86-87. Műveltetés        Í: Reagálás mondatokra műveltető szerkezet   Kéttagú melléknevek pl:
                           használatával.                 easy-going, old-fashioned,
                           Í: Tennivalók, javítanivalók egy házon-     well-meaning,absent-minded,
                           műveltető mondatok írása.            big-headed,self-centered,
                           O,Í: Mondatok kiegészítése melléknevekkel.   strong-willed, broad-minded,
                           B: Tenyérjóslás- kommunikációs feladat.     self-confident, hard-working
                           Egymás tenyeréből „jósolnak” a párok.


                           O: Szavak és szómagyarázatok párosítása
                                                   WORDS OFTEN
                                                   CONFUSED:polite, kind,
                           O,Í: Mondatok kiegészítése igekötős igékkel.  gentle, respectable, respectful

                                                   PHRASAL VERBS-
                                                   TIME:put back, take up,
                                                   carry on, get on, hold on, put
                                                   off, hang around, hold up
29.  88-89.     88-89.              O: The greatest writer of all time
                           Szöveg kiegészítése képzett szavakkal
               Pályázat írása     Í: Állás megpályázása-hivatalos levél
                           ismérvei.
                           O: Minta levél szerkezetének vizsgálata.
                           Í: Levél javítása a model levél segítségével.
                           Í:Írányított fogalmazás
                           Nyári munka megpályázása vázlatpontok és
                           mintalevél segítségével.
30.  90.   15.  90.   Revision test 5     A 9. és 10. Lecke anyagának gyakorlása.
               (Units 9-10.)
                             14
                    UNIIT 11 – MEAT::TO EAT OR NOT TO EAT
                    UNIT 11 – MEAT: TO EAT OR NOT TO EAT
                    UN T 11 – MEAT TO EAT OR NOT TO EAT

Hét   A   Hét   B      Nyelvtani        Nyelvi kézségek, funkciók            Szókincs
   Heti      Heti   szerkezetek, egységek        B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                   H: hallás utáni megértés
                              O: olvasásértés Í: íráskészség
31.  91-92.     91-92. Prepozíciók        O: New link found between humans and
                           Mad Cow Disease
               Mad Cow Disease     B: A szöveg elolvasása előtt
                           beszélgetés,a kergemarha kórral
                           kapcsolatos kérdések megválaszolása .
                           O: feleletválasztás
                           O: szómagyarázatok
                           B: Étkezési szokások, hús evés és
                           vegetarianizmus…
                           B- pármunka: Vita vázlatpontok alapján.
                           A páros egyik tagja a húsevés ellen, a
                           másik mellet fejti ki álláspontját.
   93-95.     93-95.              O: To save what birds we have left     PREPOSITIONS pl.:
                            Hirdetés olvasása, céljának        for: apologize, run, send, care,
               To save what birds we  megfogalmazása.              hope
               have left        Í: A szövegből hiányzó szavak pótlása.   of: accuse, think, tell, remind,
                           O,Í: szavakhoz tarozó prepozóciók     warn, learn
               Prepozíciók       táblázatba foglalása.           in: believe, succeed, arrive …
                           O,Í: Szöveg kiegészítése prepozíciókkal.  to: look forward, talk, run …
                           O: szavak és szómagyarázatok        About: talk, laugh, think, worry
                           párosítása                 …
                           O: Livestock farming isn’t just killing  at: laugh, arrive …
                           animals.                  on: insist, agree …
                           O: Kérdések megválaszolása.        with: charge, talk, laugh,
                           B. Hírdetés üzenetének értelmezése,
                           egyéni reakciők kifejezése.
                           O,Í: Összetett szavak létrehozása,
                           pl.:pork chop, pork pie,
                           rare stesk, chicken soup, chicken pie,
                           chicken sandwich…
                           H: feleletválasztás
                           B: pármunka-kommunikációs feladat
                           Környezeti problémák súlyosságának
                           rangsorolása                Szavak kategorizálása pl.:
                           B: Ökológiai és szociális problémák    Meat: veal, mutton, lamb, beef,
                           országunkban.               steak, ham, pork …
                                                 Vegetables: cabbage, pea, bean,
                                                 pepper, onion …
                                                 Fruit: cherry, plum, apricot, pear,
                                                 tangerine, melon …
32.  96-97.  16.  96-97. Újságcikk írása      O: Mondatok kiegészítése igekötős     PHRASAL VERBS ( FOOD):
                           igékkel.                  Give up, go off, run out, put on,
                           O: Mondatok kiegészítési megfelelő     cut up, cut down
                           szavakkal.                 WORDS OFTEN
                           O: Újságcikkek jellemzői, felépítése.   CONFUSED:peice, worth, cost,
                           O,Í: Meat: to eat or not to eat?      value
                           Újságcikk olvasása, bekezdésenként a
                           hiányzó tételmondatok pótlása.
                           O: Másik, diák által írt újságcikkben
                           előforduló nyelvtani, helyesírási,
                           központozási hibák javítása.
                           Í: Irányított fogalmazás vázlatpontok és
                           mintalevelek alapján.
                           O,Í: Vicc olvasása, a hiányzó szavak
                           kitöltése.                             15
                 UNIIT 12 – THE P OWER AND MAGIIC OF DREAMS
                 UNIT 12 – THE P OWER AND MAGIC OF DREAMS
                 UN T 12 – THE P OWER AND MAG C OF DREAMS

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,       Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti       egységek             B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                    O: olvasásértés
                                     Í: íráskészség

33.  98-99.     98-99. Függőbeszéd (reported       B: vélemények az álmokról,
              speech): kijelentő mondatok    kérdések megválaszolása.
              tolmácsolása            O: Dream, dream, dream globális
              Igeidők változása         megértés
              függőbeszédben, ha a        O: A bekezdések összegzése egy
              főmondat múlt időben van      egy mondatban megtalálható, a
              (sequence of tenses)        bekezdések és mondatok
                                párosítáas.
               Dream, dream, dream        O,Í: Szómagyarázatok
                                B: pármunka-kérdések és válaszok
                                álmokról

34.  100-   17.  100-  Függőbeszéd- állítások      O,Í: Függőbeszéd jellemzőinek     Kifejezések: sleep, dream
   102.      102.  A függő beszéd bevezető igéi   tanulmányozása,
               pl: announce, ask, claim,     mondattranszformációk egyenes
               explain, promise, tell      beszédből függőbeszédbe.
               Igeidők változása         B:kommunikációs gyakorlat-
               függőbeszédben, ha a       álomfejtés
               főmondat múlt időben van (
               sequence of tenses)
35.  103-      103-  Függőbeszéd:           Í: Use of English:          Képleírás szókincse:
   105.      105.     -  kijelentő mondatok   Mondattranszformáció         In the foreground…
                    tolmácsolása      O,B:The Persistence of Memory-    In the background …
                 -  kérdések        Dali kép bemutatása          In the top right hand corner …
                    beolvasztása      O,Í: Szöveg kiegészítése képzett   In the bottom left hand corner
                                szavakkal.              …
               The Persistence of Memory     O,Í: Szövegben található felesleges  On the right…
                                szavak megtalálása.          On the left …
                                B: Festmények, amelyek tetszenek   In the middle …
                                nekünk- egy festmény kiválasztása,  At the top …
                                bemutatása.              Just above …
                                H: Beszélgetés meghallgatása     Just below …
                                , majd annak megjelölése, hogy
                                melyik beszélőre vonatkoznak a    WORDS OFTEN
                                kérdések.               CONFUSED:lie, lay
                                O,Í: Words often confused- táblázat
                                kitöltése
                                O,Í: Mondatok kiegészítése
                                O,Í: szómagyarázatok         PHRASAL VERBS WITH
                                Mondatok kiegészítése igekötős    BRING:
                                igékkel                bring out, bring about, bring
                                B: pármunka – életünk álmai      along, bring up, bring down
                                Kérdések megválaszolása.
                             16
   106-     106-  Elbeszélő fogalmazás        O: A jól sikerült elbeszélés
   107.     107.                    jellemzői.
                               O: Álom leírásámak olvasása.
                               B: Az álom lehetséges
                               jelentéseinek megvitatása
                               O: Az álom jelentése – eltalálták-e
                               a tanulók?
                               Szöveg hiányzó szavainak
                               kiegészítése
                               Í: Irányított fogalmazás – egy álom
                               leírása kérdések segítségével.
                               B: Egymás fogalmazásának
                               elolvasása, egymás álmainak
                               értelmezése.
36.  108.  18.  108.  Revision test 6           A 11. és 12. lecke anyagának
             (Unit 11-12.)            gyakorlása.
   109-     109-  REVIEW: UNITS 9-12         O: A strange creature
   110.     110.                    Feleletválasztás
                               O,Í: mondattranszformáció
                               O: szövegben található felesleges
                               szavak megtalálása.
                               O: Who is mad? Cows or farmers?
                               –szóképzés
37.  111.        Év végi ismétlés (heti 3 óra
             esetén!)
                             17
                     UNIIT 13 – GOODIIES AND BADDIIES
                     UNIT 13 – GOODIE S AND BADDIE S
                     UN T 13 – GOOD ES AND BADD ES

Hét   A   Hét   B     Nyelvtani szerkezetek,      Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti     Heti       egységek            B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                    O: olvasásértés
                                    Í: íráskészség

1.  1-2.  19.  111-  Realtive clauses          O: A szöveg tartalmának jóslása   Képleírás nyelvezete pl.:
          113.  Usedto/would+ infinitive      a kérdésekre adott válasszal.    He is obviously…
              Be/get used to +-ing        O: Young crime busters win      She might/could be …
                                praise globális megértés: a     From what I can see …
                                szövegből hiányzó mondatok      It is difficult to say …
              Young crime busters win praise   megtalálása.             Fényképek összehasonlítáasa
                                O,Í: kérdések megválaszolása     pl.:
                                O: szómagyarázatok alapján a     They are both photos of …
                                szövegben előforduló kifejezések   Both photos are connected to
                                megkeresése.             …
                                B: fényképek leírása         In this photo …, whereas in
                                                  the other one …
                                                  The biggest difference
                                                  between the two photos is …
                                                  Picture B is very different
                                                  because …

2.  3-5.     114-  Realtive clauses          O,Í: szöveg kiegészítése
          116.                    vonatkozó névmásokkal.
                                O,Í: Mondatokból hiányzó
                                vonatkozó névmások és
                                központozás pótlása, amennyiben
                                szükséges.
                                O,Í: Összetett mondatok alkotása
                                .
3.  6-8.     117-  „Let the punishment fit the    O,Í: Szavak kategóriákba       Bűnügyek , elkövetőik és
          119.  crime               rendezése              üldözőik pl.:
                                O,Í: szavak és a hozzájuk illő    People who break the law:
              Realtive clauses          prepozíciók párosítása pl.: arrest  criminal, culprit, offender,
                                for, fine for, suspect of, charge  suspect, accused, convict,
              Usedto/would+ infinitive      with, sentence to, blame for)    shoplifter
              Be/get used to +-ing        O,Í: Bűnügyekkel kapcsolatos     People who defend the law:
                                szókincs. Táblázat kitöltése     police, detective, lawyer,
                                képzett szavakkal (         prosecutor, judge, jury,
                                verb/person/crime)          witness
                                pl.:burgle/burglar/burglary     Names of crimes:robbery,
                                O: Kidnapped! Szöveg kitöltése    mugging, assassination,
                                képzett szavakkal.          blackmail, burglary, drug
                                B: „Let the punishment fit the    traffiking
                                crime”Annak megvitatása, hogy    Places connected with the
                                mely klépekhez miféle bűnesetek   law:prison, court, cell, jail,
                                tartoznak. Bűnesetek megítélése   station
                                súlyosságuk szerint.         Action connected with the law:
                                                  Accuse, release, charge,
                                                  susoect, sentence, free,
                                                  convict, witness
   9-10.  20.  120-  Usedto/would+ infinitive      O,Í:Mondatok kiegészítése      PHRASAL VERBS WITH
          121.  Be/get used to +-ing        usedto/would+ infinitive       TAKE
                                be/get used to +-ing alakokkal.
                                O,Í: Mondattranszformáció       WORDS OFTEN
                                B: Korunk kellemes és        CONFUSED: evidence, proof,
                                kellemetlen jelenségei – Mi     clue
                                történt a találmányok feltalálása                             18
                        előtt, melyekhez szóktunk már
                        hozzá?
                        O,Í: Szövegben szereplő
                        felesleges szavak megtalálása.
                        O,Í: igekötős igék és az azonos
                        jelentésű szavak párosítása, pl.:
                        took on/ offered a job, took to /
                        felt happy with, taken on /offered
                        a job, took over/replaced …

                        O: szómagyarázatok
                        O,Í: mondatok kiegészítése
                        hiányzó szavakkal
           Tanúvallomás       H: Witness Report: tanúvallomás
                        kitöltése a hallott szöveg alapján
4.  11-12.  122-  Tanúvallomás írása    Í: hibajavítás – egy
       123.               tanúvallomásban szereplő nyelvi
                        hibák megtalálása, a hiba jelölése
                        és javítása.
                        B: illusztráció és a hallott
                        tanúvallomás közötti
                        különbségek felfedezése.
                        B: Itanúvallomás írása kérdések
                        segítségével.
                     19
                           UNIIT 14 – TV TIIMES
                           UNIT 14 – TV TIM ES
                           UN T 14 – TV T MES
Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,       Nyelvi kézségek, funkciók         Szókincs
   Heti      Heti      egységek             B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                    H: hallás utáni megértés
                                O: olvasásértés, Í: íráskészség
   13-14     124-  Igealakok: -to vagy –ing   TV-vel kapcsolatos kifejezések     TV-vel kapcsolatos kifejezések
           126.  Gerunds and infinitives   Kategorizálása pl.:
                             People: presenter, viewer
                             Programmes:film, episode, series
                             Verbs: film, broadcast, switch, repeat
                             O: globális megértés- műsorok
                             tartalmának és a hozzájuk illő
                             képillusztrációk párosítása
                             Táblázat kitöltése annak alapján, hogy
                             melyik programot kiknek ajánlják.
5.  15-16.  21.  127-  Igealakok: infinitive/-ing  O,Í:igék kategorizálása használatuk
           128.                 szerint:
                              Only infinitive: would like, promise,
                             decide, agree
                             Only –ing: give up, it’s no use, be
                             used to, enjoy, imagine, can’t help,
                             it’s not worth
                             Both infinitive and –ing: go on, stop,
                             start, can’t bear, intend, can’t stand
                             O:Mondatpárok jelentésebeli
                             különbségeinek vizsgálata ,
                             mgegfelelő mellékmondat
                             kiválazstása.
                             O,Í: Mondatok kiegészítése megfelelő
                             igealakokkal.
6.  17-18.     129-  Elliptikus mondatok     B: pármunka-fiataloknak szóló TV
           130.                 műsorok megtervezése, megvitatása,
                             hogy mi kerüljön be a programba.A
                             műsorok vetítési sorrendjét is el kell
                             dönteni.
                             H: Rádióműsor a televíziózás
                             hatásairól.
                             B: spekuláció- kérdések
                             megválaszolása a szöveg
                             meghallgatása előtt.
                             H: A szöveg meghallgatása, a
                             kérdések megválaszolása.
                             H,Í: Mondatok kiegészítése a hallott
                             szöveg alapján.
                             O,Í: Mondatok kiegészítése
                             segédigékkel
                             B: pármunka
                             Két TV műsor bemutatása
                             egymásnak, különbségek és
                             hasonlóságok összevetése.
                             20
7.  19-20.  22.  131-           O, Í: Mondatok kiegészítése       WORDS OFTEN CONFUSED:
          132.           megfelelő szavakkal.           Spend, waste, pass
                       O,Í: Mondatok kiegészítése igekötős   PHRASAL VERBS WITH
                       igékkel.                 KEEP: keep on, keep out, keep
                       O, Í: Igekötős igék és jelentésük    out, keep off, keep up, keep in
                       párosítása.               PHRASAL VERBS ( MIXED)
                       Mondatok kiegészítése igekötőkkel.    pl.:keep up, get on, put up with,
                       O,H: A tanulók eldöntik, hogy az     go down with, come up with, get
                       olvasott mondatok közül a        away with, drop in
                       hangkazettán melyeket mondják majd
                       férfiak és melyiket nők.         SPOKEN ENGLISH-
                       O,Í: Táblázat kitöltése: az öt beszélő  IDIOMATIC EXPRESSIONS
                       közül melyik mondja melyik        pl.:bitten by, a ballet number,
                       üzenetet.                hooked for life
   21.      133.  Véleménykifejtő  O,Í: Azonos jelentésű szópárok
              fogalmazás     megkeresése, pl.: firstly-in the first
                       place, for example-for instance, let’s  SZINONÍMÁK pl.: good/bad pl.:
                       take                   interesting, poor, exciting, low,
                       sadly-unfortunatelly           dull, boring, high, negative,
                       finally-last               original, well-made, imaginative,
                       however-on the other hand        irritating
                       in conclusion- to summarize
                       O,Í: Mondatok kiegészítése az előző
                       feladatban előforduló kifejezésekkel.
                       Í: Mondatok összekapcsolása,
                       összetett mondatok létrhozása.
                       O: The advantege and disadvantage
                       of television
                       Fogalmazás elolvasása, annak
                       megvitatása, hogy mennyiben felel
                       meg a címnek.
                       O,Í: Szövegben szereplő felesleges
                       szavak megtalálása.
                       B: The advantage and disadvantage
                       of television
                       Pármunka: állítások olvashatóak a
                       televíziózásról, a párok kifejtik
                       véleményüket róluk.
                       O: A véleménykifejtő fogalmazás
                       ismérvei
                       Í: Irányított fogalmazás: The
                       advantage and disadvantage of
                       television
                       Irányított fogalmazás:
                       véleménykifejtő fogalmazás
                       vázlatpontok segítségével.
                       21
   22.   134-                  H: Öt ember beszámolója különböző    Bűncselekmények pl.:
       135.                  bűncselekményekről.           blackmail, shoplifting,
                           Lényegkiemelés: annak eldöntése,     mugging, burglary, robbery,
                           hogy melyik beszélő milyen típusú    kidnapping
                           bűnesetről számolt be.          Történet elmesélése képek és
                           B: Tanulók beszámolnak a         kulcsszavak alapján pl.:
                           hallottakhoz hasonló eseményekről,    rocking chair, cat, lap, stroke,
                           megfelelőnek ítélt viselkedésről.    purr, stuck, mew, despair, fire-
                           B: Történet elmesélése képek és     brigade, rescue, fire-engine,
                           kulcsszavak alapján.           wave, goodbye
8.  23-24.  136.  Life is much better than it  B: fényképek összehasonlító
             was 200 years ago     elemzése.
                           O: minta fogalmazás olvasása,
           Érvelő fogalmazás        elemzése.
                           A fogalmazás írójának adott tanácsok
                           értelmezése és alkalmazása.
                           Í: szómagyarázat
                           Í: vázlat készítése úgy, hogy a diákok
                           kiegészítik a könyvben szereplő
                           diagramot.
                           Í: irányított fogalmazás –érvelő
                           fogalmazás írása.
   25.   137.  Revision test 7         A 13. és 14. lecke anyagának
           (unit 13-14.)          gyakorlása.
                          22
                   UNIIT 15 – THE END OF IINTELLIIGENCE?
                   UNIT 15 – THE END OF IN TELLIG ENCE?
                   UN T 15 – THE END OF NTELL GENCE?

Hét   A   Hét   B     Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók         Szókincs
   Heti      Heti       egységek            B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                    O: olvasásértés
                                     Í: íráskészség
9.  26-27.  23.  138-  Future (1):            O: Állítások elolvasása, igaz
           140.  -Future simple          vagy hamis voltuk
               -Going to             meggondolása a szöveg
               -Present continuous        olvasása előtt.
               -Present simple          O: The end of intelligence?
                                A szöveg olvasása, globális
               The end of intelligence      megértése, állytások igaz vagy
                                hamis voltának eldöntése a
                                szöveg alapján.
                                O,Í: A szövegből hiányzó
                                mondatok kiválasztása,
                                szövegbe illesztése.

                                O,Í: A jövő idő kifejezésének
                                módjai, mondatok kiegészítése
                                jövő idejű igealakokkal.
   28-29.     141-  Future simple           B: What to do when you don’t   WHAT TO DO WHEN
           143.  Going to             know the English word for…    YOU DON’T KNOW THE
               Present continuous        Körülírás gyakorlása, képek és  ENGLISH WORD FOR….
               Present simple kontrasztív    körülírások párosítása.      Kérdések, kifejezések pl.:
               használata            B: Egy kép kiválasztása,     It’s a sort of …
                                bemutaása a szó kimondása     It’s something we use for…
                                nélkül, a csoport tagjai     It looks like …
                                megpróbálják kitalálni a
                                bemutatott dolgot.        SCIENCE AND
                                O,Í: Science and technology    TECHNOLOGY-szóképzés
                                Szóképzés: noun( subject)/    science-scientist-scientific
                                noun(person)/ adj.        Chemistry-chemist-chemical
                                Táblázat kitöltése        Physics-physicist-physical
                                O,Í: technikai eszközök és az
                                eszközök nevének párosítása

                                O: A szöveg meghallgatása     SCIENCE AND
                                előtt, a szövegértést ellenőrző  TECHNOLOGY :Video
                                kérdésekben a kulcsszavak     recorder, photocopier, fax
                                aláhúzása.            machine, tape recorder,
                                H: A szöveg meghallgatása, a   modem, camcorder, word
                                szövegértész ellenőrző      processor, answerphone,
                                kérdések megválaszolása.     visual display unit, screen,
                                                 keyboard, printer, mouse,
                                                 floppy disk, disk drive,
                                                 printout

10.  30-31.  24.  144-  What is the Internet?       O,Í: Mondattranszformáció,    PHRASAL VERBS (review)
           145.                   igekötős igék használata.     pl.:
                                O,Í: Mondatok kiegészítése a   Take up, give up, take sy on,
                                like/be like/ look like/ would  pick sy up, look up
                                like igék megfelelő alakjával.  WORDS OFTEN
                                O,Í: Mondatok kiegészítése    CONFUSED:like, be like,
                                like/as használatával.      look like, would like
                                B: pármunka – Kérdések és     WORDS OFTEN
                                válaszok párosítása        CONFUSED: like/ as
                                Kérdések megválaszolása
                                pármunkában.                             23
                      O: What is the Internet?
                      Szöveg hiányzó szavainak
                      kiegészítése,
                      B: Az Internet hatása
                      életünkre.
11.  32-34.  146-  Jelentés írása    B: kommunikációs gyakorlat     Useful language:
        147.             (játékbolti eladóknak 3 játékot   This is a report about…
                      kell kiválasztaniuk eladásra egy  The riport is based on …
                      katalógusból-vita, érvelés,     The aim of the report is …
                      megegyezés gyakorlása)
                      B: gyermekkorunk kedvenc      The most popular toys were
                      játékai               …
                                        X was less popular than …
                      Í: Jelentés írása          The least popular game was
                      O: A jelentés jellemzői       …
                      O,Í: felmérés eredményeinek
                      elemzése              Some children were keen on
                      O: Bekezdések tartalma       …
                      Í: Jelentés írása vázlatpontok és  Nearly all the children felt …
                      megadott szókincs segítségével   Many children thought …

                                        The shop should make sure
                                        …
                                        It would be a good idea to …
                                        I would recommand …
                    24
                    UNIIT 16 – GOOD LUCK ,,,B AD LUCK
                    UNIT 16 – GOOD LUCK B AD LUCK
                    UN T 16 – GOOD LUCK B AD LUCK

Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,       Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti      egységek              B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                O: olvasásértés, Í: íráskészség
12.  35-36.     148-  Conditionals (1):      B: babonák (fekete macska, 13-as szám)   SPOKEN ENGLISH:
           150.  Feltételes mód :jövő idejű  O: Superstitions              Very common verbs: do,
               feltételes mondatok     Globális megértés             get, put …
               (1 st conditional)      Táblázat kitöltése az olvasott szöveg   Filler words or sounds:
               hipotetikus kijelentések   alapján.                  you see, well …
               (2 nd conditional)      Szómagyarázatok              Empty expressions: there
               zero conditional       B: How superstitious are you?       you go, anyway …
                             Pármunka : kérdőív megvitatása       Contractions: I’d …
               Superstitions        O,Í: Conditionals : feltételes mondatok  Simple conjunctions:so,
                             befejezése .                but, or …
                             B: Moral dilemmas
                             What would you do if … mondatok
                             befekezése.
                             H: Táblázat kitöltése az alapján, hogy
                             melyik beszélő mondta az állításokat.
                             H: Olvasott szöveg kitöltése
                             beszéltnyelvi szófordulatokkal a hallott
                             szöveg alapján.
   37-38.  25.  151-  Conditionals (1):      O,Í: Mondatok kiegészítése az igék     WORDS OFTEN
           153.  Feltételes mód :jövő idejű  megfelelő alakjaival.           CONFUSED: harm, hurt,
               feltételes mondatok     O,Í: Igekötős igék és szinonímáik     damage, injure, break
               (1 st conditional)      párosítása.                PHRASAL VERBS
               hipotetikus kijelentések   Mondatok kiegészítése igekötős igékkel.  WITH DO AND MAKE
               (2 nd conditional)      O,Í: Igekötős igék és jelentéseik     pl.:do up, make of, do
               zero conditional       párosítása, többjelentésű igekötős igék.  with, make off, do
                             O,B,Í: A és B listáról tartalmilag     without, make up, do
                             összetartozó mondatpárok megkeresése.   away with
                             B: Babonák, illetve más dolgok,      PHRASAL VERBS
                             emberek, hatások, melyek befolyásolják   WITH MAKE: make up,
                             életünket, döntéseinket.          make for make out
13.  39-40.     154-  Újságcikk írása       O: Beliefs and superstitions in my
           155.                 country
                             Szöveg olvasása, a hiányzó központozás
                             pótlása.
                             Í: Irányított fogalmazás a minta
                             olvasmány és vázlatpontok segítségével.
   41-42.  26.  156-  Panaszlevél írása      O: A panaszlevél jellegzetességei
           157.                 O,Í: panaszlevél olvasása, annak
                             eldöntése, hogy a levél tartalmazza-e a
                             megfelelő adatokat.
                             Hiányzó szavak pótlása a szövegből.
                             Szinonimák keresése.
                             Í: Irányított fogalmazás: panaszlevél
                             írása vázlatpontok és minta levél
                             segítségével.
14.  43.      158.  Revision test 8       A 15-16.lecke anyagának gyakorlása.
               (Unit 15-16)
    44.      159.  REVIEW: UNITS 13-16     O,í: Szöveg olvasása, hiányzó szavak
                             kitöltése.
                             O,Í: Mondattranszformáció
                             O,Í: The funniest man
                             Szövegben szereplő felesleges szavak
                             megtalálása.
15.  45.      160.  3. DOLGOZAT
               (Unit 13-16)                             25
                    UNIIT 17 – WORTH A THOUSAND W O RDS
                    UNIT 17 – WORTH A THOUSAND W O RDS
                    UN T 17 – WORTH A THOUSAND W O RDS

Hét   A   Hét   B     Nyelvtani szerkezetek,     Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti       egységek           B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                    H: hallás utáni megértés
                                   O: olvasásértés
                                   Í: íráskészség

   46-47.  27.  161-  Modal verbs (1)          O: A cave painting         Képleírás szókincse
           162.  Módbeli segédigék (must, have   Globális megértés
               to, need)             Művészetekkel kapcsolatos
                                krédések megválaszolása.
16.  48-49.     163-  A cave painting          Festnények bemutaása
           164.                   O Festmény bemutatása
                                Kiegészítése hiányzó
                                szavakkal.
                                B: festmény bemutaása -
                                hiányzó szavak pótlása
                                feleletválasztással.
                                B: szómagyarázatok
                                H: Kép bemu tatása
                                Globális megértés: mely
                                színeket és formákat említette
                                az előadó?
17.  50-52.     165-  Modal verbs (1)          Í: Mondatok kiegészítése      Képleírás nyelvezete:
           167.  Obligation and necessity     Módbeli segédigékkel.       In the backgroud…
                                B: Kommunikációs gyakorlat:    In the foregroud …
                                két különböző kép bemutatása    Just above the …
                                B: saját szoba bemutatása     Just below the …
                                                 On the right …
                                                 Ob the left …
                                                 In the top left hand corner
                                                 …
                                                 At teh tpo of the picture …
                                                 Next to …
18.  53-55.  28.  168-  Megszámlálható és nem       O,Í: Főnevek kategorizálása –   COLOUR IDIOMS:
           170.  megszámlálható főnevek      megszámlálható és nem       To feel blue, in the red, in
                                megszámlálható főnevek       the black, to be/ turn as red
                                H: rádióbeszélgetés        as a beetroot
                                rajzfilmekről.           To turn green
                                Globális megértés: táblázat
                                kitöltése             PHRASAL VERBS WITH
                                O,Í: Mondatok kitöltése      ON AND OFF pl.: drop pff,
                                idiómákkal.            try on, set off, come off,
                                O,Í: Mondatok kiegészítése a    hand on, catch on, break off
                                power,/ strength szavak
                                megfelelő alakjaival.       WORDS OFTEN
                                                 CONFUSED: power
                                                 strength
    56.      171-  Leíró fogalmazás         O,Í: leíró fogalmazás
           172.                   szerkezeti felépítése
                                megfigyelése minta alapján.
                                Í: Irányított fogalmazás: tájkép
                                bemutatása vázlatpontok és
                                minta fogalmazás segítségével
                             26
                        UNIIT 18 – ONE SMALL STEP
                        UNIT 18 – ONE SMALL STEP
                        UN T 18 – ONE SMALL STEP

Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,       Nyelvi kézségek, funkciók         Szókincs
   Heti      Heti      egységek             B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                O: olvasásértés, Í: íráskészség
19.  57-58.  29.  173-  Furure (2):         B: féynkép alapján beszélgetés a
           175.  Future perfect simple    Holdraszállásról., arról, hogy életünkben
               Future perfect continuous  eljutunk-e a Holdra.
               Future continuous      O: Race to the Moon
               Igeidők gyakorlása,     Szöveg olvasása, a szövegből kivett
               kontrasztív használata   mondatok megtalálása és megfelelő
                             helyre való beillyesztése.
               Race to the Moon      Mondatok kiegészítése az olvasott szöveg
                             alapján.
                             O: szómagyarázatok
                             O: Az olvasott szövegben példák keresése
                             a jövő idő különböző kifejezési módjaira.
                             O,Í: Összetett mondatok létrehozása olan
                             módon, hogy a fő és mellékmondatokat
                             párosítják.
                             O,Í: Mondatok kiegészítése future perfect
                             simple,
                             future perfect continuous vagy
                             future continuous használatával.
   59-60.     176-  Future perfect continuous  O: Space race hots up           Állandósult
           177.  Future continuous      Szöveg kiegészítése igék megfelelő jövő  szókaocsolatok:
               Future perfect simple    idejű igealakjaival.            Launch:
               Igeidők gyakorlása,     O,Í: Állandósult szókapcsolatok-      rocket:,spacecraft,
               kontrasztív használata   kakukktojás megtalálása          boat, attack, campaign
                             Mondatok kiegészítése állandósult     Discover:
                             szókapcsolatokkal.             Americe, truth, a new
               Space race hots up                           plant …
                                                  Explore:jungle, space
                                                  Found:colony
                                                  Commit:error, murder
                                                  Spend: money,time …
20.  61-63.  30.  178-  Future perfect continuous  B: pármunka: Mit vinnénk magunkkal a    Képzett szavak:un-, in-,
           180.  Future continuous      Holdra, ha mi lennénk az első kolónia.   -able, -ible
               Future perfect simple    B: Kérdések megvitaása .          WORDS OFTEN
               Igeidők gyakorlása,     B: Jövőre vonatkozó terveink.       CONFUSED:
               kontrasztív használata   H: Jövőre vonatkozó tervek.        Descend, decrease,
                             Globális megértés- táblázat kitöltése.   reduce
                             O:Táblázat kitöltése képzett szavakkal   PHRASAL VERBS
                             O,Í: Mondattranszformáció, az előző    WITH GET pl.: get
                             feladatban szereplő képzett szavak     along, get by, get
                             használatával.               across, get round, get
                             O,Í: Mondatkiegészítés igekötős igével   away
                             B: pármunka                Vélemény kifejezlse:
                             Optimisták és pesszimisták vitája a jövőre Asking for opinions:…
                             vonatkozólag, vázlatpontok alapján pl.:  Expressing opinions:…
                             városok, oktatás, gazdagok és szegények  Agreeing:…
                                                  Disagreeing ( politely)
21.  64.      181.  Újságcikk írása       O What do young people feel about the
                             future?
                             O: Két válaszlevél olvasása, az olvasott
                             levelek erényeinek és hibáinak
                             megvitatása.
                             O: Újságcikk írása mintalevelek alapján.
    65.      183.  Revision test 9       A 17. és 18. Leckék anyagának
               (Unit 17-18)        ismétlése.                             27
                       UNIIT 19 – FRO M RAGS TO RIIICHES
                       UNIT 19 – FRO M RAGS TO R CHES
                       UN T 19 – FRO M RAGS TO R CHES
Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,      Nyelvi kézségek, funkciók         Szókincs
   Heti      Heti      egységek             B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                    H: hallás utáni megértés
                               O: olvasásértés, Í: íráskészség
22.  66-68.  31.  184-  Conditionals (2):      O: The secret of numbers         Pénzzel kapcsolatos
           186.  Múlt idejű feltételes    Globális megértés- számok közül a    kifejezések:
               mondatok (3rd        szövegben említett szerncsétlen     Money doesn’t bring
               conditional)        számok említése.             happiness.
               Mixed conditional      O,Í:A szöveg bekezdéseit címekkel    Money talks.
                             látjál el a tanulók.           You can’t buy love.
               Módbeli segédigék:     O,Í: Feleletválasztás az olvasott    Time is money.
               bizonyosság és       szöveg alapján.             Lend ypur money and lose
               bizonytalanság kifejezése  O: Mondattranszformáció- feltételes   your friend.
               (must, may, mightm     mondatok                 Where there’s much there’s
               could, can’t)        alkotása.                brass.
                             Í: rövid történet írása feltételes
                             mondatokkal.               Vásárlás szókincse.
                             B: pármunka – szituációs játék
                             Lottósorsolás nyerteseit játsszák el a
                             tanulók, ki mihez kezd a pénzzel.
                             O,: Vásárlás szókincse:
                             boltok, és a boltokban elhangzó
                             tipikus jelenetek párosítása.
                             Kakukktojás megtalálása,
                             megmagyarázása.
23.  69-70.     187-  Módbeli segédigék:     H: Lottó Nagy-Britanniában        WORDS OFTEN
           189.  bizonyosság és       Globális megértés: szavak sorrendbe   CONFUSED: salary,
               bizonytalanság kifejezése  rakása annak megfelelően, amilyen    income, pay, pension, grnat,
                             sorrendben hallhatóak voltak.      grant, expenses, allowance,
                             O,Í: Kérdésekre adandó jó válaszok    pocket money, wage
                             kiválasztása.
                             O,Í: Mondatok kiegészítése megfelelő
                             szavakkal.
                             O,Í: Mondattranszformáció, módbeli
                             segédigék használata.
                             B: találgatások fényképek
                             szereplőiről.
24.  71-73.     190-  How did the card games   O:How did the card games begin?
           192.  begin?           Szöveg kiegészítése képzett
                             szavakkal.
                             O: A history of cards:
                             A szövegben előforduló felesleges
                             szavak megtalálása és jelölése.
                             O: Három újsághír bevezetése
                             összekeverten található meg. Ezeket a
               Újsághír írása       híreket külön-külön választják a
                             tanulók.
                             Í: A három cikk egyikének lehetséges
                             befejezését megírják a tanulók.
    74.   32.  193.  REVIEW: UNITS 17-19     O,í: Anciant art:szöveg kiegészítése
                             hiányzó szavakkal
                             O,Í: Mondattranszformáció
                             O,Í: A great step for manking:
                             A szövegben szereplő felesleges
                             szavak megtalálása és jelölése.
                             O,Í:Pot luck:
                             Szöveg kiegészítése képzett
                             szavakkal.
25.  75.      194.  4. DOLGOZAT
               (Unit 17-19)                             28
                        UNIIT 20 – AN AME RIIIC AN D RE AM
                        UNIT 20 – AN AME R C AN D RE AM
                        UN T 20 – AN AME R C AN D RE AM

Hét    A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,       Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
    Heti     Heti      egységek              B: beszédkészség
    3 óra     6 óra                     H: hallás utáni megértés
                                 O: olvasásértés, Í: íráskészség
    76-77.     195-  Igealakok: - to, -ing    B: Milyen angol szavakat használunk a   Nemzetközi szavak pl.:
           196.  Verbs followed by      magyar nyelvben? Pl.: TV, disco …     radio, taxi, hamburger,
               infinitive with or without  O,B:Amerikai kultúrával kapcsolatos    disco
               to, gerunds         kérdések megválaszolása .
                              O: We are all Americans now
               We are all Americans     Globális megértés, a szövegből hiányzó
               now             mondatok pótlása.
                              O: A szöveggel kapcsolatos kérdések
                              megválaszolása
                              O:,Í: szómagyarázatok
 26.  78-80.  33.  197-  The Native American     O,Í: The Native American 1:        Infinitive with to: allow,
           198.                 Szövegkiegészítés képzett szavakkal.   force, prefer, oblige
               Verbs followed by      O,Í: The Native American 2:        Infinitive without to:let,
               infinitive with or without  A szövegben található felesleges szavak  make, would rather, had
               to              megtalálása és jelölése.         better, should, would
                              O,Í: szavak kategorizálása: infinitive  sooner
                              with to/infinitive without to
                              O,Í: Szöveg kiegészítése megfelelő
                              igealakokkal.
                              O,Í: Mondatbefejezés egyéni ötlet
                              szerint.                 Brit és amerikai angol
                              O,Í: Brit és amerikai angol szópárok   kifejezések pl.: bumper-
                              megtalálása.               fender, leave-quit, car
                              O: Hirdetések olvasása. Globális     boot-trunk, railway-
                              megértése                 railroad, engine- motor,
                              H: rádió hirdetések maghallgatása,    lorry- truck, sweets-
                              globális megértése.            candy, shop-stors, film-
                              H,O: Annak eldöntése, hogy mely      movie …
                              mondat mely elhangzott hirdetéshez
                              kapcsolódik.
27.  81-83.     199-  Igealakok:-ing        O,Í: Mondatok kiegészítése a megfelelő  WORDS OFTEN
           200.                 igékkel.                 CONFUSED:
               What has America given    O,Í: Mondatbefejezés egyéni ötlet     meet, know, inform,
               to the world?        alapján.                 acquaint
                              B: A mondatok összevetése.
                              B: What has America given to the     touch, contact
                              world? Amerikából származó legjobb és
                              legrosszabb dolgok megvitatása képek   PHRASAL VERBS
                              segítságével.               WITH PUT: pl.: put off,
                              O,Í: Mondatok kiegészítése a megfelelő  put out, put forward, put
                              szavakkal.                up, put away, put on, put
                              O,Í: Mondatkiegészítés igekötős igével  through
 28.   84.     201.  Baráti hangvételű levél   O: Általános tudnivalók baráti
               írása            hangvételű levelek írásakor.
                              O: A baráti hangvételű levél
                              jellemzőinek bemutatása egy
                              mintalevélen.
                              Í: Irányított fogalmazás- baráti levél
                              írása megadott szituáció és mintalevél
                              segítségével.
     85.     202.  Revision test 10       A 19. és 20.lecke anyagának
               (Unit 19-20)         gyakorlása.
                              29
                         UNIIT 21 – POTATO RACES
                         UNIT 21 – POTATO RACES
                         UN T 21 – POTATO RACES

Hét   A   Hét   B    Nyelvtani szerkezetek,        Nyelvi kézségek, funkciók         Szókincs
   Heti      Heti      egységek               B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                      H: hallás utáni megértés
                                  O: olvasásértés, Í: íráskészség
    86.      203-  The International Potato     O: The International Potato Race
           204.  Race               globális megértés: Az író jó vagy
                                rossz véleménnyel van-e az
               Múlt idejű eseménysorok      Olimpiai Játékokról.
               leírása, pl.: when, but, after  O: A szöveg bekezdéseit címekkel
               a while, as soon as, by the    látják el a tanulók.
               time, later, finally       Szómagyarázatok
29.  87-89.  34.  205-  Múlt idejű eseménysorok    B: sport jeleneteket ábrázoló      Sport:diving, sprint. Long
           206.  leírása, pl.: when, but, after fényképek összehasonítása .       jump, swimming,
               a while, as soon as, by the  B: sporttal kapcsolatos kérdések     gymnastics, high jump,
               time, later, finally      megvitatása.               javelin, hammer throw,
                              O,Í: Mondattranszformáció        hurdles, weightlifting,
               Sport             O: Szöveg olvasása, a szövegben     sailing relay
                              szereplő felesleges szavak
                              megkeresése.
                              O: Sportokat bemutató képek és a
                              sportok nevének párosítása.
                              H,B:Testnevelő tanár különböző
                              sportok szabályait ismerteti, a
                              hallott instrukciók és a képek
                              párosítása.
                              O,Í: Igaz/hamis állítások a szöveg
                              alapján.
                              Mondatok elolvasása, azoknak a
                              szavaknak megtalálása, melyek a
                              hallott és olvasott változatban
                              különbözőek voltak.
                              B:-pármunka
                              Egy sport szabályainak ismertetése.
                              B: A tanulók által játszott sportok
                              bemutatása.
30.  90-92.     207-  Múlt idejű eseménysorok    O,Í: Mondatok kiegészítése        WORDS OFTEN
           208.  leírása, pl.: when, but, after megfelelő kötőszavakkal.         CONFUSED:
               a while, as soon as, by the  O,Í: Összetett mondatok alkotása.    so-such
               time, later, finally      O,Í:The history of the Olympic      PHRASAL VERBS (sport):
                              Games Szöveg kiegészítése képzett    catch up, drop out, kick off,
               The history of the Olympic   szavakkal.                fall behind, knock out, join
               Games             O,Í: Mondatok kiegészítése so vagy    in, send off
                              such szavakkal.
                              Mondatok befejezése egyénileg.
                              O,Í: Mondatok kiegészítése
                              igekötős igékkel.
31.  93.      209.  Baráti hangvételű levél írása O: Hivatalos levél és baráti
                              hangvételű levél különbségeinek
                              ismertetése.
                              O: sporttal kapcsolatos kérdőív
                              olvasása. A kérdőív alapján készült
                              két levél tanulmányozása. Az egyik
                              hivatalos, a másik baráti stílusban
                              íródott. A különbségek
                              megkeresése.
                              Í: Baráti levél írása a sporttal kap-
                              csolatos kérdőív megválaszolásával
                              a minta levelek segítségével.                               30
                  UNIT 22 - HOL DAYS ARE B AD FOR YOU R HE ALTH
                  UNIIT 22 --HOLIIIDAYS ARE B AD FOR YOU R HE ALTH
                  UN T 22 HOL DAYS ARE B AD FOR YOU R HE ALTH

Hét   A   Hét   B   Nyelvtani szerkezetek,    Nyelvi kézségek, funkciók          Szókincs
   Heti      Heti      egységek          B: beszédkészség
   3 óra     6 óra                  H: hallás utáni megértés
                                 O: olvasásértés
                                 Í: íráskészség

32.  94-96.  35.  210-  Óhajtó mondatok,     O: Nyaralásal kapcsolatos kifejezések  Nyaralással kapcsolatos
           211.  megbánás, kívánság    kategorizálása, egyéb, már ismert    szókincs:
               kifejezése:        kifejezések használata         Camping, resort, museum,
               Wish/ if only+ past    B: Fényképek összehasonlító       queues, bed nad breakfast,
               simple/ past perfect   bemutatása               relax, crowds, delays,
               Wish / if only + would/  O,B:Utazási hirdetések olvasása,    sunbathing, fun-fair,
               could+ infinitive     annak megvitatása, hogy ki melyiket   Caravan, adventure, youth
                            választaná.               hostel, excursion, sunburn
               Inverzió         O: Táblázat kitöltése az olvasott
                            hirdetések alapján.
                            B: pármunka
                            Az egyik hirdetés kiválasztása és
                            annak eldöntése, hogy mi sikerülhet
                            rosszul a nyaralás során.
33.  97-99.     212-  Óhajtó mondatok,     O,Í: Mondatok kiegészítése       Hivatalos és baráti
           213.  megbánás, kívánság    O,Í: Megbánás kifejezése különböző   szókincs: pl.: let-permit,
               kifejezése:        szituációkban.             leave-depart, start-
               Wish/ if only+ past    Óhajtó, megbánást kifejező mondatok   commence, loo-lavatory,
               simple/ past perfect   egyéni befejezése.           get-collect, obtain, mate-
               Wish / if only + would/  B: pármunka               friend, need-require, great-
               could+ infinitive     Útiterv készítése a közös nyaralásra  marvellous, try-
                            Nyaralással kapcsolatos kérdések    attemptmoan-complain …
               A baloon holiday     megválaszolása.
                            O,Í: Baráti hangulatú levél olvasása,
                            kiegészítése.
                            H A baloon holiday . Egy utazási
                            iroda dolgozójával. Mondatok
                            kiegészítése a hallott szövegnek
                            megfelelően.
                            B: Különleges nyaralások bemutatása.
                            O,Í: A mondatokban szereplő
                            nyelvtani hibák javítása.
                            Mondatok kiegészítése megfelelő
                            szavakkal.
   100-      214-  Wish/ if only+ past    O:That’s Life by John Truman      WORDS OFTEN
   101.      215.  simple/ past perfect   Szöveg kiegészítése a hiányzó      CONFUSED: travel,
               Wish / if only + would/  szavakkal.               journey, trip, voyage
               could+ infinitive     A szöveggel kapcsolatos kérdések
                            megválaszolása.             PHRASAL VERBS (
               That’s Life by John    O,Í: Mondatok kiegészítése utazással  review) pl.: get by, get
               Truman          kapcsolatos kifejezésekkel.       through to, do up, put off,
                            B Utazással kapcsolatos kérdések    put back, keep up, bring up,
                            megválaszolása.             come up, take up, give back,
                            O,Í: Mondatokban található aláhúzott  turn down, call off, break
                            szavak helyett igekötős igék      off
                            alkalmazása.
                            31
34.  102-  36.  216-  Leíró fogalmazás   O: A leíró fogalmazás jellemzőinek
   103.     217.             ismertetése.
                        O: Szavak kategorizálásaaszerint,
                        hogy városokat,vagy tárgyakat
                        mutat-e be.
                        Í: levél írása, amelyben egy
                        elveszett órát mutatunk be
                        barátunknak, aki reményeink szerint
                        megtalálta. ( baráti hangvételű
                        levél.)
                        Í: Brossúra készítése egy turisztikai
                        intézmény számára, melyben
                        bemutatjuk városunkat. ( Hivatalos
                        nyelvezet).
35.  104-     218.  Panaszlevél írása   O: panaszlevél olvasása, kérdések
   105.                   megválaszolása.
                        Í: irányított fogalmazás: panaszlevél
                        írása vázlatpontok segítségével.
   106.     219.  Revision test 11   A 21. és 22. Lecke anyagának
             (unit 21-22.)     gyakorlása.
   107.     220.  Review: Units 20-22  O,Í: szöveg kiegészítése hiányzó
                        szavakkal
                        O,Í: Mondattranszformáció
                        O,Í: A szövegben szereplő felesleges
                        szavak megtalálása és jelölése.
                        O,Í:Szöveg kiegészítése képzett
                        szavakkal.
36.  108.     221.  5.DOLGOZAT
             (Unit 20-22)

37.  109-  37.  222.  Év végi ismétlés
   111.
                        32

								
To top