; 0001 – 021104
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

0001 – 021104

VIEWS: 546 PAGES: 49

 • pg 1
									      Bibliografia Technickej univerzity vo Zvolene 2000
        Časť: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

       Bibliography of the Technical University in Zvolen 2000
      Part: The Faculty of Environmental and ManufactoringTechnology


0001 – 021104
Drying black locust wood with conventional, high frequency (HF), and microwave (MW)
heating [Sušenie dreva agátu bieleho konvenčným, vysokofrekvenčným (VF) a mikrovlnným
(MV) ohrevom] / Marian Babiak, Igor Čunderlík, Ivan Makovíny, Rastislav Lagaňa.
In: Technology for high quality products from Black locust : INCO-COPERNICUS Project No
Pl 96-4114 : proceedings. - [S.l.] : [s.n.], 2000. - P. [nestr.].
[BABIAK, Marian - ČUNDERLÍK, Igor - MAKOVÍNY, Ivan - LAGAŇA, Rastislav]
31/S/20


0002 - 020794
Sušenie agátového dreva mikrovlným ohrevom [Drying black locust wood with microwave
heating] / Marian Babiak, Rastislav Lagaňa, Ivan Makovíny. - Č. projektu: Grant 1/7579/20.
In: Interakcia dreva s rôznymi formami energie = Interaction of wood with various forms of
energy. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0975-6. - S. 25-28.
[BABIAK, Marian - LAGAŇA, Rastislav - MAKOVÍNY, Ivan]


0003 - 020336
Vplyv brúsnej rýchlosti na teplotu brúsneho povrchu a výšku odbrusu pri brúsení buka brúsnymi
papiermi s rôznou zrnitosťou [The influence of sanding velocity on temperature of sanding
surface and hight of wood removal in sanding of beech with sanding papers of various
granularity] / Milan Banský, Ľubomír Naščák, Grzegorz Wieloch. - Č. projektu: VGP-03-4003.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 13-18.
[BANSKÝ, Milan - NAŠČÁK, Ľubomír - WIELOCH, Grzegorz]


0004 - 020204
Zariadenia na testovanie brúsnych prostriedkov [The equipment for testing of grinding agents] /
Milan Banský, Ľubomír Naščák, Grzegorz Wieloch.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 7-11.
[BANSKÝ, Milan - NAŠČÁK, Ľubomír - WIELOCH, Grzegorz]


0005 - 021124
Zariadenie na testovanie brúsnych prostriedkov [The equipment for testing of grinding agents] /
Milan Banský, Ľubomír Naščák.
In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2000 = Development of metal cutting DMC 2000 : 3.
medzinárodná vedecká konferencia = the 3rd international scientific conference. - Košice :
Technická univerzita v Košiciach, 2000. - S. SK4-SK6.
[BANSKÝ, Milan - NAŠČÁK, Ľubomír]
44/S/20


0006 - 020167
Modelovanie v dynamike lesných mobilných strojov [Modelling in forest mobile machines
dynamics] / Nestor Ivanovič Bibljuk, Branislav Danko. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene, 2000. - 82 s. - (Vedecké štúdie ; 5/1999/A). - ISBN 80-228-0883-0.
[BIBLJUK, Nestor Ivanovič - DANKO, Branislav]


0007 - 020338
Vplyv tepla na chemické zmeny dreva pri pílení - charakteristika inkrustov [The influence of
temperature on the chemical changes of wood at sawing-characteristic of incrusts] / Jozef Blaho,
Ján Šimko.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 29-32.
[BLAHO, Jozef - ŠIMKO, Ján]


0008 - 020797
Modelling of a crack formation risk in a dried board [Riziko tvorby trhlín pri sušení dosák] /
Ferdinand Bodnár.
In: Interakcia dreva s rôznymi formami energie = Interaction of wood with various forms of
energy. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0975-6. - S. 37-42.
[BODNÁR, Ferdinand]


0009 - 021135
Moţnosti informačných technológií v dištančnom vzdelávaní [Prospects of information
technologies in distance learning] / Tibor Csongrády, Elena Pivarčiová.
In: Information and communication technology in education : proceedings. - Ostrava : University
of Ostrava, 2000. - S. 44-49.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena]
39/S/20


0010 - 021139
Základy spracovania dát [The fundamentals of data processing] : časť 4: Microsoft Power Point
97 - stručný sprievodca [part IV.: Microsoft Power Point 97 - a short guide] / Tibor Csongrády,
Elena Pivarčiová, Ľudovít Šipoš. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2000. - 34 s. - ISBN
80-967826-7-3.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena - ŠIPOŠ, Ľudovít]
37/S/20


0011 - 021140
Základy spracovania dát [The fundamentals of data processing] : časť 3: Microsoft Excel 97 -
stručný sprievodca [part III.: Microsoft Excel 97 - a short guide] / Tibor Csongrády, Elena
Pivarčiová, Ľudovít Šipoš. - 2. prepracované. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2000. - 38 s. -
ISBN 80-967826-6-5.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena - ŠIPOŠ, Ľudovít]
36/S/20


0012 - 021141
Základy spracovania dát [The fundamentals of data processing] : časť 2: Microsoft word 97 -
stručný sprievodca [part II.: Microsoft Word 97 - a short guide] / Tibor Csongrády, Elena
Pivarčiová, Ľudovít Šipoš. - 2. prepracované. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2000. - 51 s. -
ISBN 80-967826-5-7.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena - ŠIPOŠ, Ľudovít]
35/S/20


0013 - 021142
Základy spracovania dát [The fundamentals of data processing] : časť 1: Windows
NT-Workstation 4.0 na osobných počítačoch [part I.: Windows NT-Workstation 4.0 on personal
computers / Tibor Csongrády, Elena Pivarčiová, Ľudovít Šipoš. - 2.prepracované. - Zvolen :
Bratia Sabovci s.r.o., 2000. - 89 s. - ISBN 80-967826-1-4.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena - ŠIPOŠ, Ľudovít]
34/S/20


0014 - 020463
Riadiace systémy strojov [Machine control systems] : návody na cvičenia [instructions for
practical lessons] / Pavel Danko. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
1999[2000]. - 62 s. - ISBN 80-228-0923-3.
[DANKO, Pavel]


0015 - 021021
Filtrácia pri odvodňovaní kalov z čistiarní odpadových vôd [Filtration by sludge dewatering
process from wastewater treatment plant] / Jozef Dočkal.
In: Filtrácia 2000 : medzinárodná konferencia o priemyselnej filtrácii : zborník prednášok. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 55-59.
[DOČKAL, Jozef]
17/S/20


0016 - 020217
Ropné látky v pôde a podzemných vodách: problémy a ich moţné riešenie [Oil substances in soil
and groundwater: problems and their eventual solution] / Jozef Dočkal.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 117-126.
[DOČKAL, Jozef]


0017 - 020156
Základné technológie v ţivotnom prostredí [Basic technologies in the environment] : I.časť:
procesy a technológie úpravy a čistenia vôd [part I.: processes and technologies of water
treatment and cleaning] / Jozef Dočkal. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
1999[2000]. - 136 s. - ISBN 80-228-0880-6.
[DOČKAL, Jozef]


0018 - 021293
Základné technológie v ţivotnom prostredí [Basic technologies in the environment] : 2. časť:
procesy a technológie ochrany ovzdušia [part II.: processes and technologies of air protection] /
Jozef Dočkal. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 202 s. - ISBN 80-228-0953-5.
[DOČKAL, Jozef]


0019 - 021103
Meranie tepelných tokov pomocou Peltierových článkov [The heat flow measurement by the
usage of the Peltier elements] / Štefan Dubnička, Eduard Kotrík, Pavel Danko.
In: Nové smery vo výrobných technológiách 2000 : V. medzinárodná konferencia : zborník
referátov. - Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, 2000. -
ISBN 80-7099-524-6. - S. 506-512.
[DUBNIČKA, Štefan - KOTRÍK, Eduard - DANKO, Pavel]
32/S/20


0020 - 021321
Development and financing of sustainable regional energy projects in the Slovak Republic
[Rozvoj a financovanie dlhodobých regionálnych energetických projektov na Slovensku] / Roy
Ellenbroek, Jozef Viglaský.
In: Energetická efektívnosť - ENEF 2000 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 4.
medzinárodnej konferencie, 10.-12. 10. 2000. - Bratislava : Slovenská energetická agentúra -
Energetický inštitút, 2000. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - S.[nestránkované].
[ELLENBROEK, Roy - VIGLASKÝ, Jozef]


0021 - 020956
Rozvoj regionálnych bioenergetických projektov na Slovensku a ich financovanie [Development
of regional bio-energy projects in the Slovak Republic and their financing].
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom . "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [9-13].
[ELLENBROEK, Roy - VENENDAAL, Rene - VIGLASKÝ, Jozef]


0022 - 020691
Application of self-locking differential gearing in loaders [Aplikácia samozverného súkolesia
diferenciálu u nakladačov] / Ján Holík, Milan Mikleš.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 111-116.
[HOLÍK, Ján - MIKLEŠ, Milan]
6/S/20
0023 - 020205
Modelovanie práce nakladača s hydrostatickým prevodom [Modelling of the loaders work with
hydrostatic transmission] / Ján Holík.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 13-23.
[HOLÍK, Ján]


0024 - 021134
Stanovenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov s pouţitím teórie informácie [Determination of
operational reliability of machines using the information theory] / Jozef Hoschek.
In: Informatika a algoritmy 2000 = Informatics and algorithms 2000 : zborník. - Košice :
INFORMATECH Ltd, 2000. - ISBN 80-88941-13-X. - S. 112-113.
[HOSCHEK, Jozef]
41/S/20


0025 - 021053
Bezpečnostné poţiadavky na frézovacie nástroje [Safety requirements for milling machines] /
Ľubomír Javorek.
In: Náradie 2000 = Tools 2000 : medzinárodná konferencia = international conference. -
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 209-212.
[JAVOREK, Ľubomír]
26/S/20


0026 - 020697
Cutting power during milling [Rezný výkon pri frézovaní] / Ľubomír Javorek, Christophe
Schelcher, Ján Oswald. - Č. projektu: VEGA 1/7587/00.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 143-149.
[JAVOREK, Ľubomír - SCHELCHER, Christophe - OSWALD, Ján]
7/S/20


0027 - 021096
Influence of grain orientation on feed force and spindle torque during boring [Vplyv smeru
vlákien na veľkosť sily v smere posuvu a na veľkosť krútiaceho momentu pri vŞtaní] / Ľubomír
Javorek, Ján Oswald, Wojciech Sokolowski. - Č. projektu: VEGA 1/7587/00.
In: CO-MAT-TECH 2000 : 8. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Slovenská
technická univerzita, 2000. - ISBN 80-227-1413-5. - P. 111-115.
[JAVOREK, Ľubomír - OSWALD, Ján - SOKOLOWSKI, Wojciech]
29/S/20


0028 - 020341
Monitorovanie procesu vŞtania [Monitoring of boring process] / Ľubomír Javorek, Ľubomír
Naščák, Ján Oswald. - Č. projektu: VEGA 1/7587/00.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 87-92.
[JAVOREK, Ľubomír - NAŠČÁK, Ľubomír - OSWALD, Ján]


0029 - 021051
Perspektívy obrábania dreva frézovaním [The perspectives of wood milling] / Ľubomír Javorek,
Alica Jedličková. - Č. projektu: VEGA 1/7587/00.
In: Obrábanie - výrobná technika 2000 : medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov,
školiteľov a pracovníkov z praxe. - Ţilina : Ţilinská univerzita, 2000. - S. 32-36.
[JAVOREK, Ľubomír - JEDLIČKOVÁ, Alica]
27/S/20


0030 - 020607
Zdravie - vec najcennejšia (III) [Health - the most valuable thing (III)] : bezpečnostné
poţiadavky na kotúčové píly : [safety demands for circular saws] / Ľubomír Javorek, Teodor
Komenda.
In: Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. - ISSN 0012-6144. - Roč. 55, č. 11 (2000),
s. 238-243.
[JAVOREK, Ľubomír - KOMENDA, Teodor]


0031 - 020342
Meranie teploty pri obrábaní dreva [Sensing of temperature in wood working] / Alica Jedličková.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 93-98.
[JEDLIČKOVÁ, Alica]


0032 - 020206
Biologicky rýchloodburateľné [rýchloodbúrateľné] tlakové kvapaliny a ich pouţitie v lesnom
hospodárstve [Biologically fast degradable power liquids and their application in forestry] /
Marián Kučera, Jaroslav Matej. - Tab.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 33-40.
[KUČERA, Marián - MATEJ, Jaroslav]


0033 - 020692
Verträglichkeit von Dichtungsmaterialien den hydraulischen Elementen der Forstmachinen mit
biolisch leicht Abbaubaren Hydraulikölen auf Rapsölbasis [Compatibility of the sealing
materials of hydraulic components of forest machines with biodegradable hydraulic oils on
rape-seed basis] / Marián Kučera.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 197-202.
[KUČERA, Marián]
8/S/20
0034 - 020741
Maloobchod - dôleţitý článok distribučného systému [Retail business - an important element of
the system of distribution] / Alena Kusá, Jana Nusková, Anna Zaušková.
In: Moţnosti uplatnenia nábytkárskych a drevárskych výrobkov Slovenska najmä na
zahraničných trhoch : zborník z vedeckého kolokvia Obchod 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0971-3. - S. 40-44.
[KUSÁ, Alena - NUSKOVÁ, Jana - ZAUŠKOVÁ, Anna]


0035 - 020739
Nábytkové trendy na Slovensku a v Európe z pohľadu materiálu a dizajnu [Furniture trends in
Slovakia and Europe from the viewpoint of materials and design] / Alena Kusá, Jana Nusková,
Anna Zaušková.
In: Moţnosti uplatnenia nábytkárskych a drevárskych výrobkov Slovenska najmä na
zahraničných trhoch : zborník z vedeckého kolokvia Obchod 2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0971-3. - S. 24-29.
[KUSÁ, Alena - NUSKOVÁ, Jana - ZAUŠKOVÁ, Anna]


0036 - 021360
Štúdium vplyvu anizotropie materiálu na koncentráciu napätia okolo otvorov [Influence of
material anisotropy on stress concentration near the holes] / Milan Lang, Naďa Langová.
In: Acta mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 2, č. 2 (1998), s.91-94.
[LANG, Milan - LANGOVÁ, Naďa]
9/D/20


0037 - 020397
Špecifické problémy spracovania drevnej suroviny na rezivo [Specific processing problem of
wood raw material and timber] / Jozef Lisičan, Milan Banský. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - 76 s. - (Vedecké štúdie ; 4/2000/A). - ISBN 80-228-0954-3.
[LISIČAN, Jozef - BANSKÝ, Milan]


0038 - 020207
Aerodynamika prúdenia heterogénnych zmesí [The flow aerodynamics of heterogeneous
mixtures] : 2.časť. Pohyb častice a heterogénnej sústavy v horizontálnom prúde nosnej tekutiny
[part II.: Kinetics of particle and heterogeneous mixture in heterogeneous flow of carier medium]
/ Jaroslav Longauer, Ján Zelený. - Č. projektu: Vega 1/5181/98.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 41-46.
[LONGAUER, Jaroslav - ZELENÝ, Ján]


0039 - 020344
Distribúcia heterogénnej zmesi v odlučovacom zariadení [Distribution of heterogeneous mixture
in a separation device].
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 117-122.
[LONGAUER, Jaroslav]
0040 - 021025
Kritériá pre výber filtračných elementov na základe vlastností prachových častíc a prúdenia
[Selection criteria for filtering elements according to the properties of flow and filtered particles]
/ Jaroslav Longauer. - Č. projektu: VEGA 1/5181/98.
In: Filtrácia 2000 : medzinárodná konferencia o priemyselnej filtrácii : zborník prednášok. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 4-8.
[LONGAUER, Jaroslav]
20/S/20


0041 - 021020
Odpory pri prúdení filtračnou textíliou [The flow resistance trough filtration textile] / Jaroslav
Longauer. - Č. projektu: VEGA 1/5181/98.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : XII. medzinárodná
vedecká konferencia : zborník referátov. - Ţilina : Ţilinská univerzita, 2000. - ISBN
80-7100-717-X. - S. 166-169.
[LONGAUER, Jaroslav]
21/S/20


0042 - 020208
Pohyb heterogénnej zmesi v kombinovanom lamelovom separátore [Kinetics of heterogeneous
mixtures in a combined lamel separator] / Jaroslav Longauer, Jaroslav jr. Longauer. - Č.
projektu: VEGA 1/5181/98.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 47-54.
[LONGAUER, Jaroslav - LONGAUER, Jaroslav jr.]


0043 - 020888
Problematika merania TZL z mechanických odlučovačov a filtračných jednotiek [The problems
of measuring solid pollutants from mechanic separators and filter units] / Jaroslav Longauer.
In: Ochrana ovzdušia, emisné limity, kvóty, monitoring : 14. konferencia s medzinárodnou
účasťou 16.-18.11.1999 Štrbské Pleso hotel Patria. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1999. -
ISBN 80-233-0477-X. - S. 110-113.
[LONGAUER, Jaroslav]


0044 - 021173
Dielectric and electromagnetic characteristics of beech wood [Dielektrické a elektromagnetické
charakteristiky bukového dreva] / Ivan Makovíny.
In: Drevársky výskum. - ISSN 0012-6136. - Vol. 45, no. 3 (2000), p. 23-24.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0045 - 020209
Elektrický kapacitný vlhkomer na drevo a neistoty stanovenia vlhkosti [The electrical
capacitance - type moisture meter and the accurancy of the moisture content determination in
wood] / Ivan Makovíny.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 55-63.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0046 - 020157
Interaction of the electromagnetic field with wood and wood-based materials [Interakcia
elektromagnetického poľa s drevom a drevnými materiálmi] / Ivan Makovíny. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 62 s. - (Vedecké štúdie ; 2/1999/B). - ISBN
80-228-0897-0.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0047 - 020788
Merací prístroj na nedeštruktívne monitorovanie stavu vytvrdzovania lepeného spoja
[Electronics apparatus for monitoring of adhesive cure in the glue joint] / Ivan Makovíny.
In: Aglomerovanie dreva = Wood agglomeration : III. sympózium z príleţitosti narodenín Prof.
Ing. Milana Sedliačika, PhD., Honorific Professor, Zvolen, 28.-30.6.2000. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0885-7. - S. 165-169.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0048 - 020188
Meranie vlhkosti dreva [Measurement of wood moisture] / Ivan Makovíny.
In: Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. - ISSN 0012-6144. - Roč. 55, č. 5 (2000),
s. 103-107.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0049 - 020345
Moţnosti vyuţitia elektrických prierazov na obrábanie dreva [Possibilities of utilization of
electric breakdowns for processing of wood] / Ivan Makovíny. - Č. projektu: VEGA 1/7586/20.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 123-127.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0050 - 021106
Stav a perspektívy vyuţitia elektrofyzikálnych vlastností dreva na meranie neelektrických
charakteristík dreva [The state and perspectives of utilizing electrophysical properties of wood
for the measuring of non-electrical characteristics of wood] / Ivan Makovíny. - Č. projektu:
VEGA 1/7586/20.
In: SEKEL 2000 : sborník mezinárodního odborného semináře Výuka a vědecká činnost v oboru
elektrotechniky na fakultách neelektrického zaměření. - Praha : Masarykova akademie práce,
strojní společnost ČVUT, 2000. - ISBN 80-01-02242-0. - S. 77-79.
[MAKOVÍNY, Ivan]
30/S/20


0051 - 020795
Útlmové vlastnosti bukového dreva v mikrovlnovom pásme frekvencií [Damping properties of
beech wood within microwave frequency range] / Ivan Makovíny.
In: Interakcia dreva s rôznymi formami energie = Interaction of wood with various forms of
energy. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - ISBN 80-228-0975-6. - S. 29-31.
[MAKOVÍNY, Ivan]


0052 - 020352
Argumentácia výberu špirálovo-stupňovitého noţa [Argumentation of choice of helix-step knife]
/ Ján Marko.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 199-204.
[MARKO, Ján]


0053 - 020688
Power severity of one sort of improvement felling [Energetická náročnosť jedného druhu
výchovných zásahov] / Ján Marko.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 215-221.
[MARKO, Ján]
5/S/20


0054 - 020218
Stabilita klčovacieho stroja [The uprooter's stability] / Ján Marko.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 127-137.
[MARKO, Ján]


0055 - 020161
Teória delenia dreva [Theory of wood cutting] / Ján Marko, Ján Holík. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 66 s. - (Vedecké štúdie ; 10/2000/A). - ISBN
80-228-0891-1.
[MARKO, Ján - HOLÍK, Ján]


0056 - 020210
Dynamická stabilita stroja - matematické modely a svahová pouţiteľnosť [Dynamic slope
stability of machine - mathematical models and slope applicability] / Jaroslav Matej, Marián
Kučera.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 65-70.
[MATEJ, Jaroslav - KUČERA, Marián]


0057 - 020346
Aplikácia beztrieskového rezania pri odvetvovaní [Application of chipless cutting at limbing] /
Milan Mikleš.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 129-134.
[MIKLEŠ, Milan]


0058 - 020212
Meracia technika a organizácia meracieho reťazca pre výskum a vývoj lesných a mobilných
strojov [Measuring technics and set-up of measuring circuit for research and development of
forest and mobile machines] / Milan Mikleš, Juraj Tuhársky.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 81-90.
[MIKLEŠ, Milan - TUHÁRSKY, Juraj]


0059 - 020694
Operating and terrain conditions of forest skidders [Prevádzkovanie a terénne podmienky
lesných kolesových ťahačov] / Milan Mikleš, Jozef Suchomel.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 231-237.
[MIKLEŠ, Milan - SUCHOMEL, Jozef]
9/S/20


0060 - 020928
Tendencie v oblasti lanových systémov v sústreďovaní dreva [Tendencies in field of cable
systems in skidding of wood] / Milan Mikleš.
In: Výskum, výroba a pouţitie oceľových lán : XI. medzinárodná konferencia. - Košice :
Technická univerzita v Košiciach, 2000. - ISBN 80-7099-592-0. - S. 157-161.
[MIKLEŠ, Milan]


0061 - 020163
Teória navrhovania zemných strojov pre stavebníctvo a lesníctvo [The theory of designing
ground machines for civil engineering and forestry] / Milan Mikleš, Ján Holík. - 1.vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 76 s. - (Vedecké štúdie ; 11/1999/A). - ISBN
80-228-0890-3.
[MIKLEŠ, Milan - HOLÍK, Ján]


0062 - 020211
Vzťah medzi terénnymi a prevádzkovými podmienkami lesných ťahačov [Relationship between
terrain conditions and operating condition of forest skidders] / Milan Mikleš, Jozef Suchomel.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 71-80.
[MIKLEŠ, Milan - SUCHOMEL, Jozef]
0063 - 020586
Bezpečnosť práce pri strojnom obrábaní dreva [Work safety at wood machining] : odborná
príručka 6/2000 / Martin Mrenica. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
49 s. - ISBN 80-228-0960-8.
[MRENICA, Martin]


0064 - 020158
Diagnostika hydraulických zariadení-hydromanipulátorov určených k odvozu dreva [Diagnostics
of hydraulic equipment - hydromanipulators for timber hauling] / Martin Mrenica. - 1.vyd. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 58 s. - (Vedecké štúdie ; 9/1999/A). - ISBN
80-228-0898-9.
[MRENICA, Martin]


0065 - 021302
Energetická náročnosť lesného kolesového ťahača LKT 50 [Energy consumption of the skidder
LKT 50] / Martin Mrenica, Dušan Krajči, Peter Výboh.
In: Prevádzkové skúšky špeciálneho lesníckeho kolesového traktora LKT 50 : protokolárny
dokument prevádzkových skúšok, v.č. 002. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
5 s.
[MRENICA, Martin - KRAJČI, Dušan - VÝBOH, Peter]
46/S/20


0066 - 021070
Kritériá bezpečnosti práce pri strojnom obrábaní dreva [The criterions for the safety operation at
the wood machining] / Martin Mrenica.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : 5. medzinárodné
vedecké sympózium. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. - ISBN
80-7137-720-1. - S. 32-34.
[MRENICA, Martin]
23/S/20


0067 - 021068
Kvalita výrobkov vo firme [The quality of the products in the firm] / Martin Mrenica.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : 5. medzinárodné
vedecké sympózium. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. - ISBN
80-7137-720-1. - S. 29-31.
[MRENICA, Martin]
22/S/20


0068 - 021066
Metodika merania spotreby pohonných hmôt ťaţkých dozérov [The methodics for measurement
of the fuel consumption of heavy bulldozers] / Martin Mrenica.
In: Operational dependability of machines 2000 : proceedings of the international conference. -
Prague : Czech University of Agriculture in Prague, 2000. - ISBN 80-213-0631-9. - S. 91-95.
[MRENICA, Martin]
24/S/20
0069 - 021064
Spolupráca medzi výrobcom a uţívateľom výrobkov [The cooperation between the producers
and users of products] / Martin Mrenica.
In: Multidimenzionálne aspekty kvality : zborník konferencie s medzinárodnou účasťou. -
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, [2000]. - S. 107-104.
[MRENICA, Martin]
25/S/20


0070 - 021129
Software for temperature fields analysis [Softvér na analýzu teplotných polí] / Elena Pivarčiová,
Tibor Csongrády. - Č. projektu: GD-65.
In: Algoritmy 2000 : 15th conference on scientific computing Vysoké Tatry - Podbanské,
Slovakia September 10.-15. 2000. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2000. - ISBN
80-227-1391-0. - P. 330-340.
[PIVARČIOVÁ, Elena - CSONGRÁDY, Tibor]
42/S/20


0071 - 021137
Software pre generovanie testov [Software for test generation] / Elena Pivarčiová, Tibor
Csongrády.
In: Pedagogický software 2000 : sborník přednášek a programů ze 7. ročníku mezinárodní
konference. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2000. - ISBN
80-85645-40-8. - S. 52.
[PIVARČIOVÁ, Elena - CSONGRÁDY, Tibor]
38/S/20


0072 - 020677
Aplikácia matematicko-štatistickej analýzy pri riešení prietoku tekutín rýchlostnou sondou
[Application of analysis used in measuring of the flows] / Ján Plášek.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín : XII. medzinárodná
vedecká konferencia : zborník referátov. - Ţilina : Ţilinská univerzita, 2000. - ISBN
80-7100-717-X. - S. 212-217.
[PLÁŠEK, Ján]
1/S/20


0073 - 020675
Postup riešenia snímača pre meranie prietoku tekutín rýchlostnou sondou [Method of
construction of the indicator for the measuring of the flow of liquids by a cylindrical well] / Ján
Plášek.
In: Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. - Ţilina : Ţilinská univerzita, 2000.
- ISBN 80-7100-729-3. - S. 147-152.
[PLÁŠEK, Ján]
2/S/20


0074 - 021294
Prenosové javy v environmentálnych zariadeniach I [Transmission phenomena in environmental
equipment I] / Ján Plášek. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - 93 s. -
ISBN 80-228-0875-X.
[PLÁŠEK, Ján]


0075 - 020687
Racionálny prenos tepla kondenzáciou, základné vplyvy pre pouţitie v praxi a pre meranie toku
[Rational transmission of heat by means of condensation, main influences for the practical usage
and for the measure of flow] / Ján Plášek.
In: Acta mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 4, č. 3 (2000), s.99-103.
[PLÁŠEK, Ján]
3/S/20


0076 - 021023
Vzťah vybraných foriem prenosu pri vynútenom toku [Relationship of selected forms of
transmission at enforced stream] / Ján Plášek. - Č. projektu: VEGA 1/5181/98.
In: Filtrácia 2000 : medzinárodná konferencia o priemyselnej filtrácii : zborník prednášok. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 21-25.
[PLÁŠEK, Ján]
18/S/20


0077 - 020219
Ţivotné prostredie ako súčasť prenosových javov environmentálnych zariadení [Environment as
a part of the subject transmitted phenomena of environmental equipment] / Ján Plášek.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 139-147.
[PLÁŠEK, Ján]


0078 - 020318
Mobilné stroje v ťaţbe a sústreďovaní dreva - technicko-technologické, ekologické a
prevádzkovo-ekonomické kritériá [Mobile machines in logging and skidding - technical,
technological, ecological, operational and economical criteria] / Eugen Rónay.
In: Lesy a lesnícky výskum pre tretie tisícročie. 2 : [zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie]. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 1998[2000]. - ISBN 80-88853-19-2. - S.
689-692.
[RÓNAY, Eugen]


0079 - 020667
Windkalamitäten und ihre globale technisch-ökonomische Folgen [Windthrow disasters and their
global technico-economical effects] / Eugen Rónay, V. Petrášová.
In: Formec 200 : Mechanisierung der Waldarbeiten. - Warschau : Landwirtschaftlichen
Universität Warschau, 2000. - S. 47-51.
[RÓNAY, Eugen - PETRÁŠOVÁ, V.]
4/S/20
0080 - 020220
Analýza morfológie drevného prachu [The woody dust morphology analysis] / Erika Sujová. - Č.
projektu: Grant MŠ SR č.1/5181/98.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 149-157.
[SUJOVÁ, Erika]


0081 - 021024
Významné vlastnosti častíc vplývajúce na ich odlučovanie textilnými filtrami [Important
properties of particles influence for their catching by textile filters] / Erika Sujová. - Č. projektu:
VEGA 1/5181/98.
In: Filtrácia 2000 : medzinárodná konferencia o priemyselnej filtrácii : zborník prednášok. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - S. 9-14.
[SUJOVÁ, Erika]
19/S/20


0082 - 020350
Určenie vlastných statických frekvencií kmitov pílových kotúčov s kompenzačnými dráţkami
rôznymi metódami [Determination of natural static frequency of vibrations of circular sawblade
with compensation slots by various methods] / Ján Svoreň. - Č. projektu: VGP-102-4002.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2000 : 2. Medzinárodná vedecká konferencia
19.-21.10.2000 Starý Smokovec-Tatry. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0952-7. - S. 177-182.
[SVOREŇ, Ján]


0083 - 020215
Vplyv počtu dráţok tela pílových kotúčov na emisiu hluku pri chode naprázdno a pri rezaní
[Effects of slots body circular saws blade on emission idling and cutting operations noise] / Ján
Svoreň, Ľubomír Naščák.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 103-108.
[SVOREŇ, Ján - NAŠČÁK, Ľubomír]


0084 - 020216
Spracovanie drevnej biomasy pomocou sekačiek [Processing of wood biomass by chippers] /
Hana Šályová.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 109-114.
[ŠÁLYOVÁ, Hana]


0085 - 020522
Zmeny dreva, kondenzátu a emisií znečisťujúcich látok z hydrotermickej úpravy topoľa
[Character of wood change, condensate and emissions of polluting matter as results of poplar
hydrothermal treatment] / Ján Šimko, Jozef Blaho.
In: Vybrané procesy pri spracovaní dreva. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0932-2. - S. 19-22.
[ŠIMKO, Ján - BLAHO, Jozef]


0086 - 021132
Multimediálna výučba v intranete [Multimedial education in intranet] / Ľudovít Šipoš.
In: Informatika a algoritmy 2000 = Informatics and algorithms 2000 : zborník. - Košice :
INFORMATECH Ltd, 2000. - ISBN 80-88941-13-X. - S. 29-32.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]
40/S/20

0087 - 021143
Vybrané pedagogické aspekty pouţitia multimédií [Chosen pedagogical factors in using of
multimedia] / Ľudovít Šipoš.
In: PKKP 2000 : 8. Praţská konference o kybernetice a pedagogice : kybernetické modely ve
vzdělávání a v mezilidské komunikaci : rezumé přednášek. - Hradec Králové : Vysoká škola
pedagogická, 2000. - S. 66.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]
33/S/20


0088 - 021127
Príprava mladých ľudí na informačnú spoločnosť [Young people make ready for Information
Society] / Mária Števulová.
In: UNINFOS 2000 (Univerzitné informačné systémy) : medzinárodná konferencia. - Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. - S. 218-221.
[ŠTEVULOVÁ, Mária]
43/S/20


0089 - 020159
Podobnosť objektov a procesov strojárskej výroby [Similarity of objects and processes of
machine production processes] / Peter Šugár. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - 51 s. - (Vedecké štúdie ; 13/1999/A). - ISBN 80-228-0904-7.
[ŠUGÁR, Peter]


0090 - 020213
Hodnotenie napäťovodeformačných stavov materiálu po operáciách kovotlačenia metódou
deformačných sietí [Evaluation of material stress-strain states after spinning by the deformation
grid analysis method] / Jana Šugárová, Antoni Piela.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S. 91-96.
[ŠUGÁROVÁ, Jana - PIELA, Antoni]


0091 - 020164
Strojárske technológie I [Engineering technologies I] : návody na cvičenia [instructions for
practical lessons] / Jana Šugárová. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
1999[2000]. - 96 s. - ISBN 80-228-0900-4.
[ŠUGÁROVÁ, Jana]
0092 - 021122
Digitálny kompas určený pre pozemnú navigáciu [The digital compass for land navigation] /
Jozef Šuriansky, Ľubomír Naščák.
In: Mechatronika 2000 : topical question of teaching mechatronics : 3th international symposium
on mechatronics. - Bratislava : Slovak Technical University, 2000. - ISBN 80-227-1356-2. - P.
97-101.
[ŠURIANSKY, Jozef - NAŠČÁK, Ľubomír]
45/S/20


0093 - 020696
Baukastenlösung der Traktoradaptere für Annäherung und Manipulation des Holzes [Unit-built
solution of tractor adapters for approaching and manipulation of the wood] / Juraj Tuhársky.
In: Forest and wood technology vs. environment : proceedings of the international scientific
conference Mendel University of Agriculture and Forest Brno. - Brno : Mendel University of
Agriculture and Forestry, 2000. - ISBN 80-7157-471-6. - S. 373-378.
[TUHÁRSKY, Juraj]
10/S/20


0094 - 020178
Metodika navrhovania strojov [The methodics of machine designing] / Juraj Tuhársky, Branislav
Danko. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 154 s. - ISBN
80-228-0903-9.
[TUHÁRSKY, Juraj - DANKO, Branislav]


0095 - 020965
"Joint implementation" between the Slovak Republic and the Netherlands ["Spoločná realizácia"
medzi Slovenskom a Holandskom] / Jozef Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [31].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0096 - 021323
Amaranth as a new important source for high quality food or energy sector [Amarant ako nový
dôleţitý zdroj pre zdravú výţivu a energetiku] / Jozef Viglaský, Jozef Húska.
In: Slovakia in European Research Area : panelová prezentácia výsledkov vedy a výskumu MŠ
SR v Bruseli 18. 10. 2000. - Brussels : MŠ SR, 2000.
[VIGLASKÝ, Jozef - HÚSKA, Jozef]


0097 - 020944
Bio-energy development in the Slovak Republic [Vývoj bio-energetiky na Slovensku] / Jozef
Viglaský.
In: Rational use of renewable energy sources in agriculture : international conference. - Budapest
: Agricultural University of Gödöllö, 2000. - P. C-23.
[VIGLASKÝ, Jozef]
13/S/20


0098 - 020952
Bioenergetika - alternatíva pre komunálnu energetiku [Bioenergy - alternative for communal
energy sector] / Jozef Viglaský.
In: Ekológia - energetika - energetika - ekonómia 2000 : zborník prednášok z celoštátnej
konferencie 27.-28. 6. 2000. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 36-44.
[VIGLASKÝ, Jozef]
16/S/20


0099 - 020961
Bioenergy in the Slovak Republic [Energetické vyuţitie biomasy na Slovensku] / Jozef Viglaský.
In: Biomass news. - No. 9 (2000), p. [4].
[VIGLASKÝ, Jozef]
20961


0100 - 020947
Biomasa a jej moţnosti uplatnenia v komunálnej energetike [Biomass and its potential of use in
communal energy sector] / Jozef Viglaský.
In: Energia a odpad na vidieku - alternatívne konvenčné metódy : zborník prednášok zo seminára
konaného v rámci projektu Fénix Liptovský Mikuláš, 27. apríl 2000. - Bratislava : SZOPK
Sírius, 2000. - S. 29-33.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0101 - 021088
Biomasa je perspektívnou alternatívou [Biomass is a perspective alternative] / Jozef Viglaský.
In: Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - ISSN 0862-9567. - Č. 160 (2000).
[VIGLASKÝ, Jozef]


0102 - 020959
Biomass energy development in the Slovak Republic [Vývoj energetického vyuţívania biomasy
na Slovensku] / Jozef Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [7-8].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0103 - 021344
Biomass for energy development in the Slovak Republic [Rozvoj energetického vyuţitia
biomasy v Slovenskej republike] [poster] / Jozef Viglaský.
In: Biomass for energy and industry : visual presentation/poster session. - Florence, Italy :
Energi, transporti, agricultura - Firence, 2000. - 50-50.
[VIGLASKÝ, Jozef]
0104 - 020943
Biomass of amaranth for energy and multifunctional uses [Biomasa láskavca - jej vyuţitie v
energetike a v ďalších aplikáciách] / Jozef Viglaský.
In: Rational use of renewable energy sources in agriculture : international conference. - Budapest
: Agricultural University of Gödöllö, 2000. - P. C-13.
[VIGLASKÝ, Jozef]
12/S/20

0105 - 020938
Biomass to energy in the Slovak Republic [Biomasa v energetike na Slovensku].
In: World sustainable energy day 2000 : Proceedings international conference 9.-10. 3. 2000
Wels/Austria. - Wels/Austria : O.Ö. Energiesparverband, Linz-Wels, 2000. - P. 239.
[VIGLASKÝ, Jozef]
11/S/20

0106 - 020954
Energetické štiepky a ich uplatnenie v komunálnej energetike [Energy wood chips and their
enforcement in communal energy sector] / Jozef Viglaský.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč. 8, č. 4 (2000), s. 26-29.
[VIGLASKÝ, Jozef]

0107 - 020949
Energetické vyuţitie biomasy amarantu a emisie [Amaranth biomass for energy and emission] /
Jozef Viglaský, Jozef Blaho.
In: Top 2000. Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia 15.-16. jún 2000. -
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - ISBN 80-227-1351-1. - S. 261-266.
[VIGLASKÝ, Jozef - BLAHO, Jozef]
15/S/20


0108 - 021343
Energy and multifunctional uses of Amaranth phytomass [Energetické a priemyselné vyuţitie
fytomasy amarantu] [poster] / Jozef Viglaský, Jozef Húska.
In: Top 2000. Technika ochrany prostredia : medzinárodná konferencia 15.-16. jún 2000. -
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - ISBN 80-227-1351-1.
[VIGLASKÝ, Jozef - HÚSKA, Jozef]


0109 - 020221
Environmental aspects of biomass gasification for heat and power generation. Part II.
[Environmentálne aspekty splynovania biomasy pri výrobe tepla a elektriny. II. časť] / Jozef
Viglaský. - Č. projektu: VEGA 1/4349/97.
In: Acta Facultatis Technicae. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999[2000]. - ISBN
80-228-0899-7. - S.159-168.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0110 - 020963
Implementation of a wood fired heating plant [Realizácia tepelného zdroja na biopalivo] / Jozef
Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [80].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0111 - 021346
Phytomass of Amaranth for energy and multifunctional uses [Fytomasa láskavca, jej vyuţitie v
energetike a v priemyselných aplikáciách] [poster] / Jozef Viglaský.
In: Biomass for energy and industry : visual presentation/poster session. - Florence, Italy :
Energi, transporti, agricultura - Firence, 2000. - P.50-50.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0112 - 020964
Projekt tepelného zdroja na báze biopaliva vo Zvolene [The project of wood fired combustion
plant for heating purposes in Zvolen] / Jozef Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [78-79].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0113 - 020966
Slovenské centrum energetického vyuţívania biomasy [Slovak Biomass Energy Centre] / Jozef
Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [6].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0114 - 020955
ŠLP má nový tepelný zdroj na biopalivo [SFE has got a new biofuel-fired energy source] / Jozef
Viglaský.
In: Univerzitné noviny Technickej univerzity vo Zvolene. - Roč. 8, č. 9 (2000), s. 4.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0115 - 021320
Tepelný zdroj ako biopalivo [Biofuel heat supply plant] / Jozef Viglaský.
In: Energetická efektívnosť - ENEF 2000 [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 4.
medzinárodnej konferencie, 10.-12. 10. 2000. - Bratislava : Slovenská energetická agentúra -
Energetický inštitút, 2000. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - S. [nestránkované].
[VIGLASKÝ, Jozef]
0116 - 021089
Tepelný zdroj na báze biopaliva [Heat source based on biofuel] / Jozef Viglaský.
In: Energia. - ISSN 1335-6453. - Roč. 2, č. 4 (2000), s. 48-51.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0117 - 020962
Tepelný zdroj na báze biopaliva vo Zvolene [Wood fired combustion plant for heating purposes
in Zvolen] / Jozef Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [73].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0118 - 020946
Trendy vo vyuţívaní netradičných zdrojov energie na vykurovanie [Trends in use of renewable
energy sources for district heating] / Jozef Viglaský.
In: Vykurovanie 2000 na tému: Energetická efektívnosť vykurovania budov : zborník prednášok
z konferencie so zahraničnou účasťou. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku
prostredia, 2000. - S. 27-32.
[VIGLASKÝ, Jozef]
14/S/20


0119 - 020958
Zdroj tepla na drevnú štiepku [Wood chips fired heating plant] / Jozef Viglaský.
In: Financovanie projektov energetického vyuţívania biomasy : zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti ukončenia bilaterálnej spolupráce medzi
Holandskom a Slovenskom "výstavba kotolne na biopalivo". - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - S. [74-77].
[VIGLASKÝ, Jozef]


0120 - 021295
Inţinierstvo pracovného prostredia [Engineering of working environment] / Ján Zelený, Imrich
Beseda. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. - 221 s. - ISBN 80-228-0894-6.
[ZELENÝ, Ján - BESEDA, Imrich]


0121 - 020230
Manaţérstvo rizika [Risk management] / Ján Zelený, Ján Slosiarik. - 1.vyd. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - 374 s. - ISBN 80-228-0892-X.
[ZELENÝ, Ján - SLOSIARIK, Ján]


0122 - 020466
Výrobné systémy [Production systems] / Ján Zelený. - 1.vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2000. - 248 s. - ISBN 80-228-0893-8.
[ZELENÝ, Ján]
0123 - 020524
Vplyv vlhkostno-tepelných parametrov bukového dreva na jeho tvárniteľnosť pri ohýbaní [The
influence of moisture and thermal parameters of beech wood upon its moulding at bending] / Ján
Zemiar, Jozef Gáborík, Marek Solár. - Č. projektu: Grant 1/7571/20.
In: Vybrané procesy pri spracovaní dreva. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000. -
ISBN 80-228-0932-2. - S. 43-47.
[ZEMIAR, Ján - GÁBORÍK, Jozef - SOLÁR, Marek]


0124 - 020182
Mechanika II [Mechanics II] : dynamika [dynamics] / Marian Zigo. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2000. - 180 s. - ISBN 80-228-0901-2.
[ZIGO, Marian]


               Register slovenských deskriptorov
                  Slovak subject index

aerodynamika prúdenia
0038, 0042
agát biely
0001
Amaranthus
0096, 0104, 0108, 0111
analýza matematicko-štatistická
0072
analýza tepelná
0070
anizotropia materiálu
0036, 0090
ankety
0034
bezpečnosť nástrojov
0025
bezpečnosť pri práci
0025, 0063, 0066
bioenergetika
0021, 0095, 0098
bioenergia
0097
biomasa
0084, 0099, 0100, 0101, 0102, 0105,
0107, 0109, 0113
biomasa láskavca
0104
biopalivo
0110, 0112, 0114, 0115, 0116, 0117
brúsenie dreva
0003
buldozéry
0068
celulóza
0085
charakteristiky útlmové
0051
častice
0081
častice mechanické
0040, 0041
čistenie vôd odpadových
0015, 0017
delenie dreva
0055
diagnostika
0064
dizajn nábytku
0035
drážky
0083
drážky kompenzačné
0082
drevo agátové
0002
drevo bukové
0007, 0044, 0051, 0123
dynamika
0124
emisie
0085
emisie biogénne
0107
emisie hluku
0083
energetické drevo
0084
energetické využitie
0104
energetika
0096
energetika komunálna
0098, 0100, 0106
energia alternatívna
0107, 0118
energia z biomasy
0107
entropia
0077
ergonómia
0120
filtrácia
0015
filtre priemyselné
0043
filtre textilné
0040, 0041, 0081
financovanie projektov
0020
frekvencie statické
0082
frézovanie
0025, 0026, 0029
fytomasa
0108, 0111
hemicelulóza
0007, 0085
hluk pri chode naprázdno
0083
hmoty pohonné
0068
Holandsko
0095
hydromanipulátory
0064
inkrusty
0007
interakcia
0046
interiéry drevené
0035
Internet
0009
Intranet
0086
javy prenosové
0074, 0077
kaly
0015
Katedra lesnej a mobilnej techniky
0058
kmity mechanické
0082
kompas digitálny
0092
kondenzácia
0075
kondenzáty
0085
kondukcia
0077
kontaminácia pôd
0016
kontaminácia vody
0016
konvekcia
0077
kotúče pílové
0082, 0083
kritériá
0066
kritériá ekonomické
0078
kvalita rezu
0007, 0057
kvalita sušenia
0002
kvalita výrobkov
0067, 0069
láskavec
0104, 0107, 0108, 0111
látky ropné
0016
látky znečisťujúce
0085
látky znečisťujúce ovzdušie
0043
ligníny
0007, 0085
limity emisné
0076
management rizikový
0121
materiály drevené
0046
materiály na báze dreva
0046
mechanika
0124
meranie spotreby
0068
meranie tepelného toku
0019
meranie teploty
0031, 0047
meranie toku tepla
0075
meranie vlastností
0050
meranie vlhkosti dreva
0048
meranie zaťaženia
0058
metóda konečných prvkov
0082
metódy elektrické
0049
metódy nepriame
0048
metódy priame
0048
Microsoft Excel 97 CZ(procesor
tabuľkový)
0011
Microsoft PowerPoint 97
0010
Microsoft Word 97(editor textový)
0012
modelovanie dynamické
0006
modelovanie matematické
0023, 0062
modely matematické
0056
moment krútiaci
0023, 0027, 0028
monitorovanie
0047
morfológia drevného prachu
0080
multimédiá
0086, 0087, 0088
nakladače
0023
napätie
0008, 0036
navigácia pozemná
0092
navrhovanie
0061
navrhovanie strojov
0094
náročnosť energetická
0057, 0065
nástroje frézovacie
0025
nástroje rezné
0052, 0055
návody na cvičenia
0091
nože klinové
0057
nože kotúčové
0052
nože odvetvovacie
0057
nože špirálovo-stupňovité
0052
obrábanie dreva
0029, 0031, 0049, 0063, 0066
ochrana ovzdušia
0018, 0039
odlučovače
0039, 0043, 0076
odlučovanie
0076, 0080, 0081
odpad ťažbový
0084
odvetvovanie
0057
odvodňovanie kalov
0015
odvoz dreva
0064
ohrev vysokofrekvenčný
0123
ohýbateľnosť dreva
0123
oleje ekologické
0032
oleje hydraulické
0032
otáčky pracovné
0023
ovzdušie
0018
papiere brúsne
0003, 0004
parenie dreva
0123
pedagogika
0086, 0087
Peltierov modul
0019
perspektívy
0029
Picea abies L. Karst.
0045
piliny smrekové
0043
pílenie
0007
píly kotúčové
0030, 0037
píly pásové
0037
plastifikácia dreva
0123
podmienky prevádzkové
0062
podmienky terénne
0059, 0062
podniky lesné
0114
podobnosť
0089
pole elektromagnetické
0046
polia teplotné
0070
použiteľnosť svahová
0056
použitie
0087
povrch dreva
0003
požiadavky bezpečnostné
0030
prach drevný
0080
predaj maloobchodný
0034
predaj nábytku
0034
prenos energie
0074
prenos tepla
0075
prevádzka lesná
0078
prevádzková spoľahlivosť
0024
prevody hydrostatické
0023
priepustnosť dreva
0049
prierazy elektrické
0049
prieskum názorov spotrebiteľov
0034
prietok tekutín
0072, 0073
prístroje meracie
0047
proces výrobný
0089
proces vzdelávania
0087
programy počítačové
0011, 0012, 0013, 0071
projektovanie strojov
0023
projekty energetické
0020
projekty regionálne
0020, 0021
prostredie pracovné
0120
prostredie životné
0017, 0018, 0077, 0109
prostriedky brúsne
0004, 0005
prúdenie
0040, 0041
realizácia
0110
rezanie dreva
0055
riziká
0121
rozvoj technický
0078
rýchlosť brúsna
0003, 0004
sanácia
0016
sekačky
0084
separátory lamelové
0039, 0042
sieť deformačná
0090
sila rezná
0026, 0052
skúšanie študentov
0071
Slovenské centrum energetického
využívania biomasy
0113
Slovensko
0020, 0021, 0035, 0095, 0097, 0099,
0102, 0103, 0105
smer vlákien
0027
smrek
0045
snímače prietoku
0073
softvér
0070
software pedagogický
0071
sonda rýchlostná
0072, 0073
spaliny
0076
spaľovanie biomasy
0076
splynovanie biomasy
0109
spoje lepené
0047
spokojnosť zákazníkov
0069
spoločnosť informačná
0088
spolupráca
0069, 0095
spoľahlivosť strojov
0024
spotreba hmôt pohonných
0068
spracovanie dát elektronické
0010, 0011, 0012, 0013
stabilita dynamická
0056
stabilita strojov
0054, 0056
stav napäťodeformačný
0090
stroje drevoobrábacie
0063
stroje klčovacie
0054
stroje lesné
0032, 0058, 0061, 0062
stroje mobilné
0006, 0058, 0078
stroje stavebné
0061
stroje ťažbové
0055
stroje ťažobné
0006
stroje výrobné
0014
surovina drevná
0037
sušenie dreva
0001, 0008
sušenie konvenčné
0001
sušenie mikrovlnné
0001, 0002
sušenie vysokofrekvenčné
0001
sústreďovanie dreva
0060, 0078
systém merací
0031
systémy distribučné
0034
systémy hydraulické
0032
systémy lanové
0060
systémy riadiace
0014
systémy výrobné
0122
štiepky
0084, 0106
štiepky drevné
0119
technika meracia
0058
technológie informačné
0009, 0088
technológie strojárske
0091
tekutiny
0073
teória informácií
0024
teplota dreva povrchová
0003
testovanie
0005
textílie filtračné
0041
tienenie žiarienia
0051
tlak celkový
0073
tlak dynamický
0073, 0075
tlak statický
0073
toky tepelné
0019
topoľ osikový
0085
traktory kolesové lesné
0059, 0065
trendy nábytkárske
0035
tvorba trhlín
0008
ťahače kolesové lesné
0059, 0065
ťahače lesné
0062
ťažba dreva
0078
ťažisko stroja
0054
úprava hydrotechnická
0085
úrazy pracovné
0030
vlastnosti
0040, 0081
vlastnosti dreva dielektrické
0044
vlastnosti dreva elektromagnetické
0044
vlastnosti dreva fyzikálne
0050
vlastnosti materiálu
0031
vlhkomery elektrické
0045
vlhkosť dreva
0008, 0045, 0048
vody odpadové
0015
vplyv teploty
0031
vykurovanie
0118
vypaľovanie dreva dekoratívne
0049
vytvrdzovanie
0047
využitie biomasy
0021, 0100, 0102, 0105, 0107, 0110,
0112, 0113, 0117
využitie biomasy energetické
0099, 0103
využitie energetické
0084, 0102, 0106, 0108, 0109, 0111,
0113
využitie energie z odpadu
0084
využitie láskavca
0108, 0111
využitie priemyselné
0108
výkon rezný
0028
výroba piliarska
0037
výroba reziva
0037
výroba strojárska
0089
výroba súčiastok
0090
výučba
0086, 0087, 0088
vývoj
0097
vývoj strojov
0058
výživa
0096
vzdelávanie dištančné
0009
vŕtanie
0027, 0028, 0049
Windows NT 4.0(systém operačný)
0013
zariadenia brúsne
0003
zariadenia environmentálne
0074, 0077
zariadenia hydraulické
0064
zariadenia monitorovacie
0028
zariadenie testovacie
0004, 0005
zdroje energetické
0118
zdroje energetické alternatívne
0101
zdroje energie netradičné
0116
zdroje tepelné
0110, 0112, 0114, 0115, 0116, 0117,
0119
zmeny chemické
0085
zmeny dreva chemické
0007
zmesi heterogénne
0038, 0042
znečistenie pôdy
0016
znečistenie vody
0016
znečisťovanie ovzdušia
0018
Zvolen
0112, 0117
žiarenie
0077
žiarenie elektromagnetické
0051

               Register anglických deskriptorov
                  English subject index

abrasive agents
0004, 0005
abrasive papers
0003, 0004
acacia wood
0002
air
0018
air pollutants
0043
air pollution
0018
air protection
0018, 0039
age structure
0014
alternative energy
0107, 0118
alternative energy sources
0101
amaranth
0104, 0107, 0108, 0111
amaranth biomass
0104
Amaranthus
0096, 0104, 0108, 0111
Amaranthus utilization
0108, 0111
anisotropy of materials
0036, 0090
band sawing machines
0037
beech wood
0007, 0044, 0051, 0123
bending capacity of wood
0123
bioenergy
0021, 0095, 0097, 0098
biofuel
0110, 0112, 0114, 0115, 0116, 0117
biogenic emissions
0107
biomass
0084, 0099, 0100, 0101, 0102, 0105,
0107, 0109, 0113
biomass combustion
0076
biomass gasification
0109
black locust
0001
boring
0027, 0028, 0049
bulldozers
0068
cable systems
0060
cellulose
0085
chemical changes
0085
chemical changes of wood
0007
chippers
0084
chips
0084, 0106
circular saw blades
0082, 0083
circular sawing machines
0030, 0037
communal energy sector
0098, 0100, 0106
compensation slots
0082
computer programmes
0011, 0012, 0013, 0071
condensates
0085
condensation
0075
conduction
0077
construction machines
0061
consumer investigation
0034
consumption measurement
0068
contamination
0016
convection
0077
conventional drying
0001
cooperation
0069, 0095
criteria
0066
customer content
0069
cutting force
0026, 0052
cutting of wood
0055
cutting power
0028
cutting tools
0052, 0055
damping characteristics
0051
decorative wood branding
0049
deformation grid
0090
delimbing
0057
delimbing knives
0057
Department of Forest and Mobile
Technology
0058
designing
0061
development
0097
development of machines
0058
diagnostics
0064
dielectric properties of wood
0044
digital compass
0092
direction of fibres
0027
direct methods
0048
disk knives
0052
distance learning
0009
distribution systems
0034
drying of wood
0001, 0008
dynamical modelling
0006
dynamic pressure
0073, 0075
dynamics
0124
dynamic stability
0056
ecological oils
0032
economical criteria
0078
education
0086, 0087, 0088
educational process
0087
electrical methods
0049
electrical moisture meters
0045
electric breakdowns
0049
electromagnetic field
0046
electromagnetic properties of wood
0044
electromagnetic radiation
0051
electronic data processing
0010, 0011, 0012, 0013
emission limiting value
0076
emissions
0085
energetics
0096
energetic utilization
0084, 0102, 0106, 0108, 0109, 0111,
0113
energy biomass utilization
0099, 0103
energy consumption
0057, 0065
energy from biomass
0107
energy projects
0020
energy sources
0118
energy transfer
0074
energy utilization
0104
energy utilization from waste
0084
energy wood
0084
engineering production
0089
engineering technology
0091
entropy
0077
environment
0017, 0018, 0077, 0109
environmental devices
0074, 0077
ergonomics
0120
examining students
0071
felling
0078
filtration
0015
filtration textile
0041
finite element method
0082
flow
0040, 0041
flow aerodynamics
0038, 0042
flow indicators
0073
flow of liquids
0072, 0073
FLU(forest leser unit)
0014
forest enterprises
0114
forest machines
0032, 0058, 0061, 0062
forest practices
0078
formation of cracks
0008
fuel consumption
0068
fuels
0068
furniture design
0035
furniture trends
0035
glued joints
0047
grinding equipment
0003
grinding speed
0003, 0004
hardening
0047
heat flow measurement
0019
heat flow measuring
0075
heat flows
0019
heating
0118
heat sources
0110, 0112, 0114, 0115, 0116, 0117,
0119
heat transfer
0075
helix-step knives
0052
hemicellulose
0007, 0085
heterogeneous mixtures
0038, 0042
high-frequency drying
0001
high-frequency heating
0123
Holland
0095
hydraulic crane
0064
hydraulic equipment
0064
hydraulic oils
0032
hydraulic systems
0032
hydrostatic transmisions
0023
hydrotechnical treatment
0085
idling noise
0083
incrusts
0007
indirect methods
0048
industrial filters
0043
industrial utilization
0108
influence of temperature
0031
information society
0088
information technologies
0009, 0088
information theory
0024
instructions for practical lessons
0091
interaction
0046
Internet
0009
Intranet
0086
lamell separators
0039, 0042
land navigation
0092
lignins
0007, 0085
liquids
0073
loaders
0023
loading measurement
0058
logging indicators
0014
logging machines
0006, 0055
logging tractors
0062
logging waste
0084
lumber production
0037
machine centroid
0054
machines designing
0094
machines projection
0023
machine stability
0054, 0056
maintenance
0016
material properties
0031
mathematical modelling
0023, 0062
mathematical models
0056
mathematico-statistical analysis
0072
measurement of properties
0050
measurement technique
0058
measuring apparatus
0047
measuring of temperature
0031, 0047
measuring system
0031
mechanical oscillations
0082
mechanical particles
0040, 0041
mechanics
0124
Microsoft Excel 97 CZ
0011
Microsoft PowerPoint 97
0010
Microsoft Word 97
0012
microwave drying
0001, 0002
milling
0025, 0026, 0029
milling tools
0025
mobile machines
0006, 0058, 0078
moisture content of wood
0008, 0045, 0048
moment of torsion
0023, 0027, 0028
monitoring
0047
monitoring equipment
0028
multimedia
0086, 0087, 0088
noise emission
0083
non-traditional energy sources
0116
nutrition
0096
oil substances
0016
operating conditions
0062
operating speed
0023
operational reliability
0024
particles
0081
parts production
0090
pedagogical software
0071
pedagogy
0086, 0087
Peltier's modulus
0019
permeability of wood
0049
perspectives
0029
physical properties of wood
0050
phytomass
0108, 0111
Picea abies L. Karst.
0045
plastification of wood
0123
pollutants
0085
production process
0089
production systems
0122
products of combustion
0076
project financing
0020
properties
0040, 0081
public inquiries
0034
quality of drying
0002
quality of products
0067, 0069
radiation
0077
realization
0110
regional projects
0020, 0021
regulation of cutting
0014
reliability of machines
0024
retail business
0034
risk management
0121
risks
0121
safety at work
0025, 0063, 0066
safety of tools
0025
safety requirements
0030
sale of furniture
0034
sawing
0007
sawmill production
0037
section quality
0007, 0057
separation
0076, 0080, 0081
separators
0039, 0043, 0076
sewage sludge dewatering
0015
shading of radiation
0051
similarity
0089
skidders
0059, 0059, 0065, 0065
skidding
0060, 0078
slope applicability
0056
slots
0083
Slovak Biomass Energy Centre
0113
Slovakia
0020, 0021, 0035, 0095, 0097, 0099,
0102, 0103, 0105
sludges
0015
software
0070
soil pollution
0016
speed well
0072, 0073
spruce sawdust
0043
spruce wood
0045
static frequencies
0082
static pressure
0073
steaming of wood
0123
stress
0008, 0036
stress-strain states
0090
technical development
0078
temperature fields
0070
terrain conditions
0059, 0062
testing
0005
testing apparatus
0004, 0005
textile filters
0040, 0041, 0081
thermal analysis
0070
timber hauling
0064
total pressure
0073
transmission phenomena
0074, 0077
trembling aspen
0085
uprooting machines
0054
utilization
0087
utilization of biomass
0021, 0100, 0102, 0105, 0107, 0110,
0112, 0113, 0117
waste water clearing
0015, 0017
waste waters
0015
water contamination
0016
water pollution
0016
wedge knives
0057
Windows NT 4.0
0013
wood-based materials
0046
wood chips
0119
wood cutting
0055
wood dust
0080
wooden interiors
0035
wood grinding
0003
wood machining
0029, 0031, 0049, 0063, 0066
wood materials
0046
wood moisture content measuring
0048
wood raw material
0037
wood surface
0003
wood surface temperature
0003
woodworking machines
0063
woody dust morphology
0080
working accidents
0030
working environment
0120
Zvolen
0112, 0117

                   Autorský register
                    Author s index

BABIAK, Marian
0002
BABIAK, Marian a.i.
0001
BANSKÝ, Milan
0003, 0004, 0005, 0037
BESEDA, Imrich
0120
BIBLJUK, Nestor Ivanovič
0006
BLAHO, Jozef
0007, 0085, 0107
BODNÁR, Ferdinand
0008
CSONGRÁDY, Tibor
0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0070,
0071
DANKO, Branislav
0006, 0094
DANKO, Pavel
0014, 0019
DOČKAL, Jozef
0015, 0016, 0017, 0018
DUBNIČKA, Štefan
0019
ELLENBROEK, Roy
0020, 0021
GÁBORÍK, Jozef
0123
HOLÍK, Ján
0022, 0023, 0055, 0061
HOSCHEK, Jozef
0024
HÚSKA, Jozef
0096, 0108
JAVOREK, Ľubomír
0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030
JEDLIČKOVÁ, Alica
0029, 0031
KOMENDA, Teodor
0030
KOTRÍK, Eduard
0019
KRAJČI, Dušan
0065
KUČERA, Marián
0032, 0033, 0056
KUSÁ, Alena
0034, 0035
LAGAŇA, Rastislav
0002
LANG, Milan
0036
LANGOVÁ, Naďa
0036
LISIČAN, Jozef
0037
LONGAUER, Jaroslav
0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0042,
0043
MAKOVÍNY, Ivan
0002, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048,
0049, 0050, 0051
MARKO, Ján
0052, 0053, 0054, 0055
MATEJ, Jaroslav
0032, 0056
MIKLEŠ, Milan
0022, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061,
0062
MRENICA, Martin
0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068,
0069
NAŠČÁK, Ľubomír
0003, 0004, 0005, 0028, 0083, 0092
NUSKOVÁ, Jana
0034, 0035
OSWALD, Ján
0026, 0027, 0028
PETRÁŠOVÁ, V.
0079
PIELA, Antoni
0090
PIVARČIOVÁ, Elena
0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0070,
0071
PLÁŠEK, Ján
0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077
RÓNAY, Eugen
0078, 0079
SCHELCHER, Christophe
0026
SLOSIARIK, Ján
0121
SOKOLOWSKI, Wojciech
0027
SOLÁR, Marek
0123
SUCHOMEL, Jozef
0059, 0062
SUJOVÁ, Erika
0080, 0081
SVOREŇ, Ján
0082, 0083
ŠÁLYOVÁ, Hana
0084
ŠIMKO, Ján
0007, 0085
ŠIPOŠ, Ľudovít
0010, 0011, 0012, 0013, 0086, 0087
ŠTEVULOVÁ, Mária
0088
ŠUGÁROVÁ, Jana
0090, 0091
ŠUGÁR, Peter
0089
ŠURIANSKY, Jozef
0092
TUHÁRSKY, Juraj
0058, 0093, 0094
VENENDAAL, Rene
0021
VIGLASKÝ, Jozef
0020, 0021, 0095, 0096, 0097, 0098,
0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104,
0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116,
0117, 0118, 0119
VÝBOH, Peter
0065
WIELOCH, Grzegorz
0003, 0004
ZAUŠKOVÁ, Anna
0034, 0035
ZELENÝ, Ján
0038, 0120, 0121, 0122
ZEMIAR, Ján
0123
ZIGO, Marian
0124

								
To top