Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Chuyen de nha o cao tang

VIEWS: 627 PAGES: 13

Chuyen de nha o cao tang

More Info
									 I H C KI N TRÚC TP H  CHÍ MINH

KHOA KI N TRÚC
CHUYÊN      KI N TRÚC :
                   MSSV: K065415

           NHÀ      CAO T NG
                   GVHD: LƯƠNG QU C ANH
                   SVTH: PH M VĂN  O
                   MSSV: K065415
        CHUYÊN  KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    1
        TÀI:

 TRÌNH BÀY NH NG TIÊU CHU N VÀ
NGUYÊN LÝ THI T K C A LO I HÌNH
     NHÀ CAO T NG
             GVHD : LƯƠNG QU C ANH

             SVTH : PH M VĂN   O

             MSSV : K065415

             L P  : KT06VL
                           1
                      CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    2M T S NGUYÊN LÝ THI T KÊ CƠ B N, TIÊU CHU N THI T K CHO
LO I HÌNH NHÀ CAO T NG
 I.  TÀI LI U THAM KH O
     a. B Quy chu n xây d ng Vi t Nam
     b. TCVN 2737-1995- T i tr ng và tác ng- Tiêu chu n thi t k
     c. TCVN 6160-1996- Phòng cháy, ch a cháy- Nhà cao t ng- Yêu c u thi t k
     d. TCVN 5760-1993- H th ng ch a cháy- Yêu c u chung v thi t k , l p t
      và s d ng
     e. TCVN 5738: 2001- H th ng báo cháy- Yêu c u k thu t
     f. TCVN 5687-1992- Thông gió, i u ti t không khí và sư i m- Tiêu chu n
      thi t k
     g. TCVN 4474-1987- Thoát nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k
     h. TCVN 4513-1988- C p nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k
     i. TCVN 4605-1988- K thu t nhi t- k t c u ngăn che- Tiêu chu n thi t k
     j. TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng
     k. TCXD 16-1986- Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng
     l. TCXD 29-1991- Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng
     m. TCXD 25-1991-    t ư ng dây d n i n trong nhà   và công trình công
      c ng-Tiêu chu n thi t k
     n. TCXD 27-1991-    t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu
      chu n thi t k
     o. TCXD 198-1997- Nhà cao t ng-Thi t k k t c u bê tông c t thép toàn kh i
     p. TCXDVN 266-2002. Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình        m b o
      ngư i tàn t t ti p c n s d ng.
II.  NGUYÊN LÝ CƠ B N & TIÊU CHU N THI T K

     1. QUY NH CHUNG V THI T K NHÀ CAO T NG
      a. Thi t k nhà cao t ng ph i m b o an toàn, b n v ng, thích d ng, m
       quan, phù h p v i i u ki n khí h u, t nhiên và nhu c u s d ng c a c ng
         ng.
      b. Thi t k nhà cao t ng c n a d ng v quy mô căn h        áp ng nhu c u
         và phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i, thu n ti n cho vi c s d ng và
       qu n lý công trình.
      c. Thi t k căn h trong nhà    cao t ng ph i   m b o các i u ki n v an
       ninh, ch ng n, t m nhìn c nh quan và v sinh môi trư ng ng th i m
       b o tính c l p, khép kín, ti n nghi và an toàn s d ng.
      d. Nhà cao t ng c n m b o thu n l i cho ngư i s d ng ti p c n v i các
       trang thi t b và h th ng cung c p d ch v như i u hoà không khí, c p ga,
       cáp truy n hình, i n tho i, vi n thông, thu gom rác v.v...
      e. Thi t k nhà cao t ng ph i tính n tác ng c a ng t và gió bão như
       quy nh trong các tiêu chu n hi n hành.
      f. Có gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n c th c a công trình. Nên s
       d ng h k t c u bê tông c t thép toàn kh i. H k t c u ch u l c c a nhà
       cao t ng ph i rõ ràng, m ch l c.
      g. Nên l a ch n gi i pháp t ch c m t b ng và hình kh i nh m m b o tăng
         c ng công trình

                                          2
                  CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    3


  h. Thi t k k t c u công trình nhà cao t ng ph i b o m b n v ng, n nh
   có bi n d ng n m trong gi i h n cho phép..
  i. Vi c b trí khe lún, khe co giãn ph i tuân theo các quy nh c a tiêu chu n
   hi n hành.
  j. K t c u tư ng bao che bên ngoài nhà ph i m b o an toàn, ch ng th m,
   cách nhi t và ch ng n.
2. YÊU C U V QUY HO C T NG TH TRONG KHU Ô TH M I
  a. Khu t     xây d ng nhà cao t ng ph i m b o các nguyên t c cơ b n
   sau ây:
      • Phù h p v i quy ho ch ư c duy t;
      • Có h th ng h t ng k thu t     ng b , áp ng yêu c u hi n t i và
       phát tri n trong tương lai;
      •  m b o an toàn phòng ch ng cháy n , thu n ti n cho vi c ch a
       cháy và m b o v sinh môi trư ng.
  b. Tuỳ thu c vào yêu c u quy ho ch xây d ng, ki n trúc c nh quan ô th , nhà
     cao t ng ư c thi t k theo     cao kh ng ch mà quy ho ch ô th quy
     nh cho t ng vùng.
  c. Ph i b o m m t      xây d ng không vư t quá 40% và h s s d ng t
   không vư t quá 5,0 khi thi t k nhà cao t ng trong các khu ô th m i.
  d. B c c nhà     cao t ng ph i   m b o các yêu c u v phòng cháy, ch a
   cháy, chi u sáng, thông gió, ch ng n, kho ng cách ly v sinh,…
  e. H th ng thoát nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c mưa ph i ư c thi t
   k tách riêng. N u h th ng thoát nư c không u n i v i h th ng thoát
   nư c chung c a ô th thì nư c th i sinh ho t ph i ư c x lý t tiêu chu n
   trư c khi x ra khu v c thoát nư c c a ô th .
  f. Tuỳ thu c vào t ch c quy ho ch không gian ki n trúc, chi u cao công trình
   và chi u r ng c a l gi i, kho ng lùi t i thi u c a nhà   cao t ng không
    ư c nh hơn 6m.
  g. Kho ng cách gi a các m t nhà i di n c a hai nhà cao t ng c l p ph i
     m b o i u ki n thông gió, chi u sáng t nhiên, an toàn khi có cháy và
   không ư c nh hơn 25m
  h.     m b o kho ng cách an toàn phòng ch ng cháy trong khu nhà cao
   t ng, ư ng dành cho xe ch a cháy ph i có chi u r ng thông thu không
   nh hơn 3,5m và chi u cao thông thu không nh hơn 4,25m. Cu i ư ng
   c t ph i có kho ng tr ng    quay xe. Kích thư c ch quay xe không nh
   hơn 15m x 15m.
  i. Khi xây d ng nhà cao t ng ph i b trí ch      xe. Ch   xe có th  t
   trong công trình ho c ngoài công trình. Di n tích tính toán ch   xe ư c
   l y theo tiêu chu n.
3. N I DUNG VÀ GI I PHÁP THI T K CÔNG TRÌNH
  a. - Khi thi t k nhà cao t ng c n ph i căn c vào các ho t ng trong công
   trình, i tư ng s d ng, y u t tâm lý, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n khí
   h u t nhiên và xu th phát tri n nhà cao t ng trong tương lai    xác nh
   cơ c u căn h và l a ch n gi i pháp thi t k cho phù h p.
                                      3
                CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    4


b. Các lo i không gian ch c năng trong nhà cao t ng:
c. Không gian ch c năng giao ti p: s nh chính vào nhà, s nh t ng, phòng a
  năng (phòng s d ng cho ho t ng sinh ho t t p th , h i h p...);
d. Không gian ch c năng d ch v công c ng : d ch v s a ch a       dùng gia
   ình, ch    xe chung, các d ch v công c ng, văn hoá...;
e. Không gian ch c năng qu n lý hành chính: phòng qu n lý hành chính và
  qu n lý k thu t ngôi nhà;
f. Không gian ch c năng : các căn h ;
g. Không gian ch c năng giao thông : c u thang b , hành lang, thang máy;
h. Không gian k thu t : các bu ng t thi t b i n, nư c , thu gom rác...
i. Không gian ch c năng giao ti p trong nhà cao t ng
j. Không gian ch c năng ph c v công c ng trong nhà cao t ng
k. Không gian ch c năng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t
l. Không gian ch c năng c a căn h
  • Các không gian ch c năng c a căn h trong nhà cao t ng, bao g m:
    o S nh căn h ;
    o Phòng khách- sinh ho t chung;
    o Ch làm vi c, h c t p;
    o Ch th cúng t tiên;
    o Các phòng ng ;
    o Phòng ăn;
    o B p;
    o Phòng v sinh;
    o Ch gi t giũ, phơi qu n áo;
    o Ban công ho c logia;
    o Kho ch a .
  • Tuỳ theo m c ích s d ng có th b trí k t h p các lo i không gian
    ch c năng
  • Vi c b trí các bu ng, phòng trong căn h ph i m b o các yêu c u sau:
    o H p lý v dây chuy n s d ng, m b o c l p, khép kín, t o không
     gian ki n trúc hài hoà: Có kh năng chuy n i linh ho t. S d ng h p
     lý, an toàn, không phá v c u trúc và  b n v ng công trình; Có không
     gian r ng, thoáng, b c c m     tăng hi u qu không gian ki n trúc
     căn h ;
    o B o m yêu c u v sinh và i u ki n vi khí h u cho căn h
  •       m b o an toàn và ti n nghi s d ng, các t m tư ng ngăn cách
    gi a các căn h ph i làm b ng v t li u có   b n ch c và cách âm.
  • T t ng 6 tr lên không ư c thi t k ban công, ch ư c thi t k lô gia.
    Lan can lô gia không ư c h chân và có chi u cao không nh hơn
    1,2m.
  •    i v i căn h dành cho ngư i tàn t t c n tham kh o tiêu chu n “ Nhà -
    Hư ng d n xây d ng công trình     m b o ngư i tàn t t ti p c n s
    d ng”.

                                     4
                  CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    5  •  S lư ng căn h h p lý c a m t t ng trong m t ơn nguyên c a nhà
     cao t ng nên t 4 căn h      n 6 căn h , ư c b trí xung quanh m t nút
     giao thông thang b , thang máy.
   • S phòng t i thi u trong m t căn h không nh hơn 2.
   • Di n tích căn h không nên nh hơn 50 m2 .
   • Các căn h trong nhà cao t ng ư c phân thành 3 lo i: nh (A), trung
     bình (B) và l n (C). T l s lư ng các căn h gi a lo i nh , trung bình
     và l n là 1: 2: 1.
   • Tiêu chu n di n tích s d ng t i thi u m t s b ph n cơ b n trong căn
     h ư c quy nh như sau:
    o S nh căn h : 3m2;
    o Phòng khách- phòng sinh ho t chung: 14m2;
    o Phòng ng ôi: 12m2;
    o Phòng ng ơn: 10m2
    o Phòng v sinh có b n t m : 5m2; t m hương sen: 3m2
    o  B p n u : 5m2;
    o B p k t h p v i phòng ăn : 12m2
   • Chi u cao thông thu các phòng không ư c nh hơn 3m và không
     ư c l n hơn 3,6m.
  m. Các h th ng k thu t chung
   • C u thang b
   • Thang máy
   • T ng h m
   • Mái
   • C as
   • N n và sàn nhà
   •   ng thông hơi, ng thông gió và ư ng ng      rác
4. YÊU C U THI T K C P THOÁT NƯ C
  a. Trong nhà    cao t ng ph i thi t k h th ng c p nư c sinh ho t và c p
   nư c ch a cháy như quy nh trong tiêu chu n hi n hành .
  b. Tuỳ theo m c     ti n nghi, tiêu chu n dùng nư c trong ngày dùng nư c
   l n nh t ư c tính t 200lít /ngư i/ngày êm      n 300lít/ngư i/ ngày êm.
   Tiêu chu n nư c ch a cháy l y 2,5lít/giây/c t và s c t nư c ch a cháy bên
   trong nhà l y là 2.
  c. C n t n d ng tri t    áp l c ư ng ng c p nư c bên ngoài. Khi không
   áp l c, ph i thi t k h th ng phân vùng c p nư c      m b o lưu lư ng và
   áp l c nư c. Áp l c nư c làm vi c c a các d ng c v sinh trong h th ng
   c p nư c sinh ho t không ư c l n hơn 60m. Áp l c t do thư ng xuyên
   c a các h ng ch a cháy bên trong nhà ph i      m b o chi u cao c t nư c
   không th p hơn 6m.
  d. Ph i m b o c p nư c liên t c cho nhu c u s d ng nư c trong nhà
   cao t ng.


                                      5
                  CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    6


  e. Trư ng h p không      áp l c và lưu lư ng nư c ph i b trí b ch a, máy
   bơm ho c các thi t b tăng áp khác.
  f. M ng lư i phân ph i c a ư ng ng c p nư c bên trong nhà cao t ng
    ư c   t trong t ng h m, t ng k thu t nhưng không ư c     t chung v i
   các ư ng ng thông gió và thông hơi.
  g. Ph i có gi i pháp ch ng n do hi n tư ng va thu l c cho các thi t b c p
   thoát nư c như van gi m áp, vòi l y nư c, máy bơm...
  h.    gi m áp l c nư c và tránh lãng phí nư c, trên ư ng ng d n nư c
   vào ho c trên ư ng ng nhánh d n nư c t i các i m l y nư c m i t ng
   c n t các thi t b sau:
   • Khi lưu lư ng không i t rông en (t m ch n c l );
   • Khi lưu lư ng thay i t thi t b i u ch nh áp l c,
  i. Ph i t két nư c áp l c ho c b ch a nư c trên mái nhà cao t ng        m
   b o kh i lư ng nư c d tr nh m i u ch nh ch       nư c không iêù hoà
   và c p nư c ch a cháy trong th i gian 10 phút. C n có ng phân ph i riêng
       m b o lư ng nư c ch a cháy không b s d ng vào m c ích khác.
  j. Tiêu chu n nư c th i sinh ho t ư c l y theo tiêu chu n c p nư c và
    ư c thi t k theo ch    t ch y. N u không th t ch y ra h th ng thoát
   nư c bên ngoài ph i thi t k tr m bơm thoát nư c. Thi t k h th ng thoát
   nư c bên trong c n tuân theo quy nh trong tiêu chu n hi n hành.
  k.   i v i h th ng thoát nư c sinh ho t c n tách riêng nư c phân ti u và
   nư c t m r a, sinh ho t.
  l. Ph i thi t k h th ng thoát nư c mưa trên mái và thoát nư c mưa t ng
   h m. H th ng thoát nư c mưa t ng h m ư c thu gom t i các h ga sau
    ó dùng máy bơm t     ng bơm vào h th ng thoát nư c.
  m.Cách b trí ph u thu nư c mưa trên mái ph i tính toán d a vào m t b ng
   mái, di n tích thu nư c cho phép c a m t ph u thu và k t c u mái.
5. YÊU C U THI T K THÔNG GIÓ VÀ I U HÒA KHÔNG KHÍ
  a. H th ng thông gió, i u hoà không khí trong nhà cao t ng ư c thi t k
   theo quy nh c a tiêu chu n hi n hành.
  b. Có th thi t k h th ng i u hoà không khí trung tâm cho các không gian
   ph c v công c ng trong toà nhà. H th ng i u hoà không khí trung tâm có
   th là m t t máy     c l p ho c không  cl p ư c   t t i m t v trí thích
   h pv i    dài c a tuy n ng d n khí i và v không nên l n hơn 60m.
  c.   i v i các căn h   nên thi t k h th ng i u hoà không khí c c b . Ph i
   ch a s n v trí l p t các thi t b i u hoà và các ư ng ng thu nư c t
   máy i u hoà     không nh hư ng n ki n trúc m t     ng c a công trình
   và v sinh môi trư ng.
  d. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí trong nhà cao t ng
   ph i m b o các ch tiêu gi i h n ti n nghi vi khí h u trong phòng.
  e. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí c n ph i có các gi i
   pháp công ngh , gi i pháp ki n trúc và k t c u m t cách h p lý nh m m
   b o yêu c u v sinh, tiêu chu n k thu t, ti t ki m và kinh t .

                                       6
                  CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    7


 f.      m b o thông gió t nhiên c n t o gió xuyên phòng b ng c a ón gió
   vào và c a thoát gió ra.
  g. Ph i có các gi i pháp cách nhi t, che ch n n ng theo các quy nh trong
   tiêu chu n hi n hành.
  h. ng d n gió c a h th ng thông gió, i u ti t không khí ph i th ng    ng
   th i gió và c p gió. Các ng   ng này ư c ghép n i các nhánh ng gió cho
   m i t ng, dùng s c y cơ khí ho c s c y t nhiên.
  i. ng nhánh m i t ng ư c n i vào ng       ng sát tr n t ng trên ho c t ng
   dư i so v i t ng có ng nhánh.
  j.   i v i nhà cao t 10 t ng tr lên, trên ng nhánh hút gió c a hai t ng trên
   cùng v trí u vào ng ngang ph i l p van m t chi u t      ng.
6. YÊU C U THI T K CH NG CHÁY, CHI U SÁNG VÀ THÔNG TIN LIÊN L C
  a. Thi t k chi u sáng cho nhà     cao t ng ph i tuân theo tiêu chu n hi n
   hành v chi u sáng. Tri t    t n d ng chi u sáng t nhiên. Chi u sáng t
   nhiên có th là chi u sáng bên, chi u sáng trên ho c chi u sáng h n h p.
  b. Các gi i pháp ki n trúc che ch n n ng không ư c nh hư ng n chi u
   sáng t nhiên.
  c. T phân ph i i n cung c p chi u sáng trong nhà cao t ng ph i ư c b
   trí   phòng k thu t. Các t , b ng i n ư c t các t ng      c p i n cho
   các căn h và ti n qu n lý, s d ng, s a ch a và m b o m quan.
  d. Vi c cung c p i n t t ,b ng i n t ng      n b ng i n c a t ng căn h
   ph i i b ng các tuy n dây ho c cáp i n d c theo hành lang và chôn ng m
   vào tư ng. Trư ng h p k p n i trong t ng k thu t ph i lu n dây qua ng
   nh a t ch ng cháy ho c ng thép
  e. H th ng chi u sáng ư c b o v b ng các áptomát. Các công t c i u
   khi n, c m ư c l p      cao 1,20m
  f. T i các khu v c hành lang, c u thang, s nh t ng ph i b trí chi u sáng s
   c và chi u sáng    phân tán ngư i.
  g. H th ng ư ng dây d n i n ph i ư c thi t k       c l p v i các h th ng
   khác và ph i m b o d dàng thay th , s a ch a khi c n thi t.. Quy nh
   l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n ư c l y theo tiêu chu n l p t
    ư ng dây d n i n và thi t b i n trong nhà và công trình công c ng.
  h. Khi thi t k nhà cao t ng ph i c bi t chú ý n các gi i pháp ch ng sét
      tránh kh năng b sét ánh th ng, ch ng c m ng tĩnh i n và c m ng
    i n t và ch ng i n áp cao c a sét lan truy n theo h ư ng dây c p i n
   h áp trong công trình. Khuy n khích s d ng h th ng ch ng sét tiên ti n,
   b o m th m m ki n trúc và ch ng th m, d t mái.
  i. Vi c l a ch n gi i pháp ch ng sét ư c tính toán theo yêu c u trong tiêu
   chu n ch ng sét hi n hành.
  j. Trong nhà cao t ng c n ph i thi t k    ng b h th ng thông tin, liên l c,
   phát thanh, truy n hình. Trư ng h p c n thi t có thêm h th ng i u khi n
   t xa các thi t b k thu t.
  k. Thi t k , l p t h th ng thông tin liên l c, phát thanh truy n hình ph i tuân
   theo quy nh c a các tiêu chu n chuyên ngành có liên quan. T phân cáp
                                      7
                  CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ   CAO T NG    8


    ư c t t i các phòng k thu t xây trên b cao 0,5m và ư c kéo t i các
   h p u dây t t i các t ng. H p u dây ư c t          cao trên 1,5m.
  l. Trong các căn h , các c m i n tho i t ng m trong tư ng ư c b trí
      cao 0,5m tuỳ theo ki n trúc n i th t. M ng thuê bao i n tho i ư c thi t
   k theo sơ    nguyên lý m ng hình tia.
  m.Toàn b dây d n ư c i ng m trong tư ng và kéo ra h p u dây các
   t ng, T h p u dây các t ng kéo xu ng t phân cáp t t ng 1          u
   ra h th ng bên ngoài c a thành ph .
  n. Cho phép b trí c t ăngten thu sóng truy n thanh, truy n hình trên mái nhà.
   Trư ng h p c n thi t, cho phép b trí t ng giáp mái các thi t b thu sóng
   truy n hình. H th ng m ng lư i truy n hình t t phân ph i n các căn h
   ph i kín, ng th i ph i có gi i pháp ch ng sét cho các c t thu sóng truy n
   hình.
  o.      m b o an ninh cho toàn b toà nhà nên b trí b khoá mã l i vào t i
   s nh chính.
  p. H th ng c p ga, khí t t p trung ph i tuân theo quy nh chuyên ngành có
   liên quan.
7. YÊU C U THI T K PHÒNG CH NG CHÁY N
  a. Khi thi t k phòng ch ng cháy cho nhà cao t ng ph i tuân theo nh ng
   quy nh trong các tiêu chu n hi n hành .
  b. Ph i t ch c ư ng giao thông, h th ng c p nư c ch a cháy và h th ng
   báo cháy trong khu v c nhà cao t ng.
  c. Nhà cao t ng ph i ư c thi t k v i b c ch u l a b c I. Gi i h n ch u l a
   t i thi u c a các c u ki n và v t li u xây d ng ư c quy nh trong các tiêu
   chu n hi n hành v phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình .
  d. Trong nhà cao t ng ph i chia thành các vùng ngăn cháy ho c khoang
   ngăn cháy. Vùng ngăn cháy là kho ng      m chia ngôi nhà theo su t chi u
   r ng (chi u dài) và chi u cao ngôi nhà.
  e. Ph i m b o kho ng cách an toàn phòng cháy ch a cháy t c a căn h
     n l i thoát n n g n nh t trong công trình. Kho ng cách t c a căn h    n
   l i thoát n n g n nh t không ư c l n hơn 25m.
  f. B trí ch    xe trong toà nhà ph i m b o các yêu c u ngăn cháy và thoát
   n n cho ngư i khi có s c .
  g. Thang thoát hi m ph i thi t k ti p giáp v i bên ngoài.
  h. L i thoát n n ư c coi là an toàn khi m b o m t trong các i u ki n sau:
   •    i t các căn h t ng1 tr c ti p ra ngoài hay qua ti n s nh ra ngoài;
   •   i t căn h   b t kỳ t ng nào (tr t ng 1) ra hành lang có l i thoát.
  i. C u thang và hành lang thoát hi m ph i m b o các yêu c u sau:
  j. Có thông gió i u áp và không b t khói bu ng thang;
  k. Có èn chi u sáng s c .
  l. Trong nhà cao t ng nên l p t h th ng báo cháy. Tuỳ thu c vào m c
   ti n nghi và yêu c u s d ng mà lư ch n h th ng báo cháy cho phù h p.
  m.H th ng báo cháy t      ng ư c t trung tâm toà nhà, bao g m: t báo
   cháy trung tâm, b ng tín hi u các vùng, u báo khói, u báo nhi t và nút
                                       8
                       CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG    9


         báo cháy kh n c p. Ngoài ra ph i có thi t b báo cháy b ng tín hi u âm
         thanh và thi t b liên l c v i i phòng cháy ch a cháy. Yêu c u k thu t v
         l p t h th ng báo cháy ph i tuân theo tiêu chu n hi n hành.
       n.   u báo khói, u báo nhi t ư c l p t cho các khu v c nhà     xe, khu
         v c công c ng khác và trong các phòng i u khi n i n, phòng i u khi n
         thang máy.
       o. Các thi t b báo   ng như loa truy n thanh, còi báo  ng và các nút báo
          ng kh n c p ư c b trí t i t t c các khu v c, nh ng nơi d th y, d
         thao tác. d truy n tín hi u báo ng và thông báo a i m x y ra ho ho n.
       p. Các h p vòi ch a cháy ư c t m i t ng t i các s nh c u thang và ph i
          m b o cung c p nư c ch a cháy khi có cháy x y ra.
       q. Ph i b trí h ng ch ch a cháy bên ngoài nhà. H ng ch này ư c l p t
           n i h th ng ư ng ng ch a cháy bên trong v i ngu n c p nư c ch a
         cháy t bên ngoài.
       r. Trong nhà cao t ng ph i l p h th ng thông gió, hút khói hành lang và
         bu ng thang. Nh ng b ph n c a h th ng này ph i làm b ng v t li u không
         cháy.
       s. H th ng thông gió hay th i gió bu ng thang ph i m b o an toàn cho
         các thi t b và cho vi c óng m c a s .
       t.    m b o yêu c u thoát ngư i khi có s c , ph i có gi i pháp không cho
         khói t thang máy, bu ng thang lan vào các t ng và ngư c l i.
       u. Trong gi ng thang máy ph i m b o cung c p không khí bên ngoài t h
         th ng riêng vào ph n trên c a gi ng thang máy khi có cháy x y ra.
       v. Thi t b thông gió, và thoát khói ph i b trí trong t ng h p thông gió ngăn
         cách b ng ngăn ch ng cháy. Ph i b trí t ch a cháy và t i u khi n m i
         t ng.
III.  M T S V N       C N LƯU Ý KHI THI T K NHÀ       CAO T NG T I VI T
    NAM
    1. CƠ S THI T K
      Các d li u khí h u c n ư c quan tâm bao g m: Bi u       chuy n  ng bi u
     ki n c a m t tr i t i a phương, hư ng gió theo t ng mùa th i ti t, nhi t
     không khí,     m không khí, lư ng mưa, cư ng   b c x m t tr i tác ng trên
     các m t ph ng theo các hư ng...
      Thi t k ki n trúc nhà cao t ng thích ng v i i u ki n khí h u nhi t     i gió
     mùa nóng m có nh ng c thù so v i thi t k các th lo i ki n trúc cao t ng khác.
     Phương án thi t k ki n trúc nhà cao t ng không ch d ng l i vi c xác nh
     hình kh i và phương hương c a công trình có l i v phương di n ón gió t nhiên
     và h n ch tác ng c a ngu n nhi t do cư ng      b c x m t tr i, mà ph i ư c
     nghiên c u n t ng không gian ch c năng trong m i căn h , trong ó ph i c
     bi t quan tâm n các căn h có v trí không thu n l i trong t ng th công trình.
    2. GI I PHÁP THI T K
       a. Gi i pháp quy ho ch t ng th
    Các y u t c a môi trư ng t nhiên như h th ng sông, h , th m th c v t có
    tác ng nh hư ng tích c c n ch t lư ng c a gió khi th i n không gian
    c a ô th nói chung và không gian khu nói riêng, ây là y u t căn b n trong
    vi c nâng cao ch t lư ng c a môi trư ng không khí trong khu .

                                           9
                      CHUYÊN   KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG   10


  Trong thi t k ô th c n chú tr ng gi gìn, phát tri n nâng cao giá tr c a các y u t
    c trưng c a môi trư ng sinh thái t nhiên, trong ó v trí c a các y u t này nên
  b trí     u hư ng gió khi th i n ô th ho c không gian các khu và b trí trong
  lòng các khu v i ph m vi bán kính nh hư ng ư c nghiên c u h p lý.
      b. Phương hư ng công trình
  Vi c nghiên c u hình kh i và phương hư ng a lý t i ưu c a công trình c n ư c
  xem xét k t h p gi a hai y u t chính, ó là y u t tác ng c a cư ng        b cx
  M t tr i i v i các b m t c u trúc c a công trình và y u t khai thác năng lư ng
  chuy n    ng c a gió   làm mát các b m t bên ngoài cũng như ưa không khí
  s ch t môi trư ng vào các không gian bên trong c a công trình ki n trúc.
  Vi c ch n hình kh i công trình và b trí hình kh i theo phương hư ng a lý c n xét
  ưu tiên trong vi c khai thác năng lư ng gió t nhiên     m b o i u ki n ti n nghi
  vi khí h u.    i v i các b m t c a công trình ch u s tác    ng b t l i b i năng
  lư ng b c x m t tr i, ngư i thi t k có th ch      ng ch n   ng th i nhi u gi i
  pháp    x lý.
      c. B trí các công trình trong khu v c
  T các c trưng trên khi nghiên c u b trí các công trình ki n trúc nhà cao t ng
  trong khu , nên nghiên c u b c c t ng th các công trình theo nhóm có d ng hình
  ch U, V, L... V i các d ng b c c này, se có hi u qu tác      ng nh hư ng làm
  thay i hư ng gió, qua ó t o ư c trư ng gió và t c      gió thu n l i khi th i n
  b m t ón gió c a các công trình.
      d. Hình kh i công trình
  Các nguyên t c c n quan tâm khi xác nh gi i pháp hình d ng kh i c a công trình
    m b o yêu c u thông gió t nhiên cho không gian c a các căn h :
  -    C u trúc hình kh i và b trí các không gian ch c năng trong hình kh i theo
  phương hư ng a lý ón ư c gió ch        o theo các mùa trong năm, trong ó ưu
  tiên thông gió t nhiên cho công trình trong mùa nóng.
  -    Chi u dày c a các không gian bên trong công trình có hai m t ti p c n v i
  môi trư ng t nhiên, trong ó có m t m t ón ư c hư ng gió th i n không l n
  hơn 17m, m b o hi u qu thông gió tr c xuyên i qua không gian bên trong công
  trình ki n trúc.
  -    Gi i pháp t h p và b c c hình kh i công trình có các không gian m (bên
  trong kh i, trên b m t kh i v hư ng on ư c gió ch        o theo các mùa trong
  năm)    tăng kh năng cho yêu c u thông gió t nhiên i v i các căn h      các v
  trí không thu n l i.
  -    Thi t k h th ng k thu t thông gió t nhiên h tr cho các không gian sâu
  bên trong ho c v các hư ng không thu n l i.
  -    K t h p gi a hi u qu thông gió t nhiên do áp l c gió và thông gió t nhiên
  do áp l c nhi t      m b o yêu c u thông gió t nhiên cho các không gian, trong
   i u ki n v n t c chuy n ng c a không khí bên ngoài th i n có t c      nh .
      e. B trí các không gian ch c năng trong t ng th hình kh i công trình
  B trí các không gian ch c năng chính trong t ng th hình kh i công trình ki n trúc
  nhà cao t ng c n quan tâm bao g m:
  -    V trí c a h th ng giao thông theo phương   ng và theo phương ngang.
  -    V trí c a các căn h trong b c c t ng th .
  -    V trí c a các không gian m có tác ng tích c c trong vi c thay i hư ng
  và áp l c gió t t nhiên th i n ư c các căn h có v trí không thu n l i trên t ng
  th công trình.
-   V trí c a các h th ng k thu t cơ b n và h th ng k thu t h tr .


                                         10
                      CHUYÊN    KI N TRÚC- NHÀ     CAO T NG     11


-    H th ng giao thông theo phương    ng s b trí ti p c n v i b m t ngoài
c a công trình    nh n ư c ánh sáng t nhiên và an toàn cho vi c thoát hi m khi
có s c .   i v i h th ng giao thông theo phương ngang c n h n ch s d ng gi i
pháp hành lang gi a trong công trình ho c nút giao thông b t kín.
   f. B m t c a căn h ti p c n v i môi trư ng t nhiên
  i v i căn h trong nhà cao t ng kh năng ti p c n c a b m t căn h v i môi
trư ng t nhiên thông thư ng t 1 -3 hư ng, tùy thu c vào các y u t :
- C u trúc hình kh i c a công trình.
- V trí c th c a căn h trong m t b ng t ng so v i phương hư ng i lý.
- Di n tích và s các phòng ch c năng trong căn h .
- Các h th ng k thu t thi t k h tr .
Các nghiên c u th c nghi m ã ch ra không gian ư c thông gió hi u qu nh t là
hình th c thông gió tr c xuyên ho c thông gió chéo góc và di n tích c a thoát gió
ph i m b o không nh hơn di n tích c a c a ón gió. K t h p v i y u t hư ng
gió trong t nhiên thư ng xuyên thay i theo th i gian, do ó vi c thi t k căn h
có t 2 n 3 b m t ti p c n v i môi trư ng t nhiên s giúp chi u sáng t nhiên
cho t t c các không gian và m b o yêu c u thông gió t nhiên t ư c hi u qu
cao.
   g. B trí các không gian ch c năng trong m t b ng căn h
Vi c b trí các không gian trong m t b ng căn h c n m b o các yêu c u:
- V trí các không gian ch c năng phù h p v i yêu c u t p quán s d ng.
----------------------------------------      -------------------------------------
                                              11
                CHUYÊN  KI N TRÚC- NHÀ  CAO T NG  12
(Ngoài ra còn tham kh o m t s sách báo, tư li u trên Internet)
                                 12

								
To top