KAL_Stocks by pbn10852

VIEWS: 21 PAGES: 2

									                                                      Приложение №3
                                                  към чл.43, ал.1 от НИДИД
Отчет за ликвидността
към
30/09/2006 г.
(дата на счетоводния баланс)

на Договорен Фонд "Райфайзен България фонд Акции"
   (наименование на договорен фонд)Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и
носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликивидността
съгласно наредбата


Дата: 10.10.2006                               ……………..
                                       (печат)
Изпълнителен директор: Ивайло Григоров                    ……………..
           (име)                         (подпис)
Главен счетоводител: Ани Кутева                       ……………..
           (име)                         (подпис)
Съставител: Ани Кутева                            ……………..
         (име, длъжност)                      (подпис)


А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове
                               Балансова  Преоценени
                               стойност на стойности на
              Активи
                              активите към активите към
                              30/09/2006 г.  30/09/2006 г.
                1                 2        3
I. Позиция активи
1. Касова наличност в левове
2. Касова наличност във валута
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:               2,300,590   2,300,590
3.1. Разплащателни сметки                     980,590    980,590
3.2. Депозити до 3 месеца                    1,320,000   1,320,000
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:
4.1. Разплащателни сметки
4.2. Депозити до 3 месеца
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена             5,026,320    5,026,320
6. Държавни ценни книжа , в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2
7. Краткосрочни вземания                      284,529    284,529
II. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7)         7,611,440   7,611,440
III. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.2
(1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)                     2,300,590   2,300,590
                         Page 1
                                                      Приложение №3
                                                  към чл.43, ал.1 от НИДИД
Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове
                              Балансова
                             стойност на
          Текущи задължения          задълженията   до 1 месеца  от 1 до 3 месеца от 3 до 12 месеца
                               към
                             30/09/2006 г.
I. Позиция текущи задължения
1. Получени заеми
2. Задължения                           17771     17644
2.1. Задължения, свързани с участия
2.2. Задължения към бюджета
2.3. Задължения по осигурителни вноски
2.4. Задължения към персонала
2.5. Задължения към управляващото дружество            17174     17174
2.6. Задължения към членовете на управителния и
контролния орган
2.7. Задължения към банката депозитар                470      470
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми            127             127.42
II. Обща сума                           17771
III. Обща сума по групи                             17644      127.42
IV. Коригиращи тегла                                1.00       0.50       0.25
V. Претеглени суми по групи ( III х IV)                     17644       63.71        0.00
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)           17708
В. Сравнителна справка за ликвидните средства
              1                 2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1
1. По т.1
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)          429.84
1.2. Нормативно определен минимум              1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)
  а) положителна                     428.84
  б) отрицателна
2. По т. 2
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)         129.92
2.2. Нормативно определен минимум              0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)
  а) положителна                     129.22
  б) отрицателна
                        Page 2

								
To top