PËRGADITJE DITORE PËR ORËN MËSIMORE by BrittanyGibbons

VIEWS: 5,381 PAGES: 1

									        PËRGADITJE DITORE PËR ORËN MËSIMORE
I. Të dhënat e identifikacioneve
  1.  Lënda
  2.  Njësia mësimore
  3.  Tërësia tematike
  4.  Tip i orës
                                AKTIVITETE
II. Qëllimet
              arsimtari                   nxëxësi




              bisedim paraqitje     pjesa praktike    tekstuale    eksperimentale   sqarim
              demonstrim      pjesa grafike    shkruajtje    ndëgjim   simulim kompjuterik
III. Metodat mësimore   luajtje e roleve    shiqimi i video klipave    shkruajtja e raportit   trajnim në
              punëtorinë shkollore         trajnim në institucione      detyra projektuese
              ....................
              Frontale
IV. Format e punës     Ekipore (Grupore)
  mësimore        Ushtrime nga dy ose në çifte (puna në dyshe)
              Individuale
V. Mjete mësimore
VI. Literatura
VII. Korelacioni

								
To top