Makedonski_jazik-inovirana by BrittanyGibbons

VIEWS: 20,587 PAGES: 18

									                       INOVIRANA
                     NASTAVNA PROGRAMA
MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
 BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO
                                          I ODDELENIE
                   MAKEDONSKI JAZIK
                                   OSUMGODI[NO
                       Skopje, juni 2007  OSNOVNO OBRAZOVANIE
1. VOVED

    Nastavata po predmetot Makedonski jazik ja dava osnovata na pismenosta na maj~in jazik (za makedonskite rodeni govori-
teli i za govoritelite na drugi jazici kako jazik na op{testvenata sredina). Ovoj nastaven predmet ja dava i bazata za steknuvawe
znaewa i od drugi nastavni predmeti, kako i za zapoznavawe na `ivotot voop{to. Praktikata na vospitno- obrazovnata rabota po
ovoj predmet operira so integralno povrzanite poimi: mislewe - jazik - govor, kako simultani i paralelni pojavi koi se vo
postojana interakcija, pa ottuka sleduva deka opredelen kvalitet na mislovniot razvitok pretstavuva pretpostavka i za opre-
delen stepen na jazi~en dostrel i obratno - za{to nema jasen govor bez jasna misla, i nema znaewe bez jazik.
    U~enicite preku ovaa nastava }e se zapoznaat so funkcioniraweto na sistemot na makedonskiot standarden jazik, i na site
nivoa }e ja usvojuvaat i primenuvaat standardnojazi~nata norma (fonetsko-fonolo{ka, morfolo{ka, sintaksi~ka, leksi~ka, pra-
vopisna i ortoepska). Isto taka, }e se zapoznaat so funkcionalnite stilovi na makedonskiot standarden jazik (nau~niot, umet-
ni~ko-literaturniot, publicisti~kiot, administrativniot i razgovorniot jazik) i istite }e stanat svojstveni na re~ta na u~e-
nikot.
    Makedonskiot jazik vo svojot unificiran vid e ne samo sredstvo vo nastavata po ovoj predmet, a i po drugite predmeti,
tuku pretstavuva i nastavna sodr`ina, t. e. naukata za makedonskiot jazik e predmet na negovoto prou~uvawe.
    Toj e beleg na nacionalniot identitet na u~enikot, i e osnovno sredstvo za verbalna komunikacija. Poznavawata na stan-
dardnojazi~nata norma na makedonskiot jazik osven kompetentnosta - steknata kultura na izrazuvaweto, }e ovozmo`i sfa}awe,
do`ivuvawe i tolkuvawe na site vidovi tekstovi i sodr`ini (od literaturata i mediumskata kultura), istovremeno pottiknu-
vaj}i i kaj u~enicite jazi~no i literaturno tvore{tvo, a i razvivawe na sposobnosta za u~ewe i za samoobrazovanie.
                                                                3
2. CELI NA NASTAVATA ZA I ODDELENIE

- Sozdavawe na interes za makedonskiot standarden jazik i sozdavawe osnovi za razvoj na ~uvstvoto za pripadnost- raz-
 vivawe na socijalniot i li~niot identitet, {to podrazbira otkrivawe na ulogata i zna~eweto na jazikot vo komuni-
 kacijata, otkrivaweto na svetot, razbiraweto i zabavata;

- Postavuvawe na osnovi za kvalitetna komunikacija so opkru`uvaweto, {to podrazbira: jasno, sodr`insko i pravilno
 izrazuvawe na standardnojazi~nata norma na makedonskiot jazik; vnimatelno slu{awe i razbirawe na govorot na
 sogovornikot - na negoviot verbalen i neverbalen govor; prepoznavawe na svoite ~uvstva i ~uvstvo na empatija vo
 komunikacijata; sposobnosti za verbalno i neverbalno izrazuvawe na emociite; spodeluvawe na ~uvstvata so
 semejstvoto, vrsnicite, prijatelite,

- Postavuvawe na osnovi za ~itawe i pi{uvawe, {to podrazbira projavuvawe na interes za usvojuvawe i pi{uvawe na
 grafi~kiot sistem na makedonskiot jazik, so usvojuvawe na motorikata na racete i prstite, koristewe na pribor po
 zadadeno upatstvo, `elba da se izvr{uva samostojno dadena motori~ka zada~a; umeewe pravilno da se pi{uvaat bukvi-
 te (oddelno i vo zborot); prifa}awe na motori~kite aktivnosti kako sostaven del na li~nosta.

- Pottiknuvawe na interes, qubov i `elba za zapoznavawe na narodnata i umetni~kata (makedonska i svetska) literatu-
 ra i motivirawe za koristewe na knigata kako izvor na informacii i sredstvo za u~ewe, {to podrazbira osposobuva-
 we na u~enicite za ~itawe, do`ivuvawe i analizirawe na tekstvovite {to se soodvetni na nivnta vozrast, formira-
 we na nivniot pogled na svetot i `ivotot, jaknewe na silata na nivnata volja, razvivawe na fantazijata i formirawe
 na karakterot na u~enikot;

- Postavuvawe na osnovi za razvivawe na kulturata na re~ta (usno i pismeno izrazuvawe) i na mediumskata kultura, {to
 pretpostavuva razvivawe na sposobnosti za humanisti~ki naso~eno koristewe na jazikot i mediumite vo funkcija na
 oddr`uvawe i koristewe na nacionalnata kulturna i jazi~na tradicija kako osnova za human odnos so drugite kulturi
 kaj nas i vo svetot.

- Razvivawe na mislovnite procesi (pomnewe, analizirawe, sintetizirawe, apstrahirawe, logi~ko mislewe), {to pod-
 razbira u~enikot da analizira i da sintetizira jazi~ni edinici, da sporeduva i da imenuva; jazi~no da nterpretira
 sodr`ini, da poznava novi zborovi, termini koi se koristat vo nastavnite sodr`ini, da se osposobi za voo~uvawe na
 povrzanosta me|u dejstvata (na pr. me|u slu{aweto, govoreweto i ~itaweto); da se razvivaat asocijativnite sposob-
 nosti analogno na umetni~kite tekstovi, t. e. u~enikot da ni`e svoi asocijacii spored i pottiknat od tekstot; da
 izlo`uva osnovni misli.

                                                          4
   3. KONKRETNI CELI

                 Programsko podra~je: PO^ETNO ^ITAWE I PI[UVAWE
        Celi           Sodr`ini        Poimi           Aktivnosti i metodi
                        1. Podgotovka za po~etno ~itawe
U~enikot/u~eni~kata:
- da se osobuva da nabquduva     - Nabquduvawe,    -  nabquduvawe;   - Ve`bi za nabquduvawe predmeti, `i-
 predmeti, `ivotni, lu|e i pojavi,   zabele`uvawe,    -  zabele`uvawe;    votni, lu|e, pojavi, zabele`uvawe na
 da zabele`uva bitni svojstva kaj   slobodno      -  izrazuvawe;     nivnite bitni svojstva i izrazuvawe
 niv i usno da se izrazuva so     izrazuvawe,     -  raska`uvawe;    preku raska`uvawe i opi{uvawe na
 celosna re~enica;           raska`uvawe i    -  opi{uvawe;     istite so koristewe na soodvetni
                    opi{uvawe;                 didakti~ki sredstvai poseta na bli-
                                          skata okolina;
- Dase osposobuva da odgovara na  - Pra{awa i       - pra{awe;      - Ve`bi i igrovni aktivnosti za odgo-
 pra{awa so celosna re~enica i da  odgovori;       - odgovor.       varawe na pra{awa za videno, slu{na-
 postavuva pra{awa;                                to i do`iveano i ve`bii igrovni ak-
                                          tivnosti za postavuvawe na pra{awa;
- Da se osposobuva da ja voo~uva  Poim za:        - re~enica;      - Ve`bi za voo~uvawe na re~enica vo
 jazi~nata edinici re~enica, da se - re~enica;       - zbor;         govorot;
 zapoznava so nejzinata sodr`ina i - zbor;                    - Ve`bi za voo~uvawe na zborovi vo re-
 funkcija;                                     ~enicata kako elementi na re~enica-
- Da se osposobuva da go usvoi                           ta i kako simbol (ime) za ozna~uvawe
 zna~eweto na zborot kako del od                          na su{testva, predmeti i pojavi
 re~enicata i zborot kako ime za                          (analiti~ko- sinteti~ki metod);
 predmetite;                                   - Sostavuvawe re~enici po dadeni
                                          zborovi;
- Da go otkriva glasot kako del od  - Poim za glas;    - glas;        - Analiti~ko- sinteti~ki ve`bi za
 zborot;                                      formirawe na poimot za glas kako
- Da go voo~uva glasot vo razli~ni                         element na zborot;
 pozicii vo zborot (inicijalna,
 medijalna, finalna) i pravilno
 da gi izgovara glasovite;

                                                              5
- Da se osposobuva za precizno    - Iispravena linja,    - Ispravena linija,    - Ve`bi za pi{uvawe so slobodno
 grafi~ko pretstavuvawe na       legnata linija, pra-   legnata linija, prava   crtawe na elementite na bukvite:
 elementite na bukvata nadvor od    va ispravena linija,   ispravena linija, kosa   ispravena linija, legnata linija,
 nivnata celosna forma;        kosa linija nalevo,    linija nalevo, kosa    prava ispravena linija, kosa
                    kosa linija nadesno,   linija nadesno, dolen   linijanalevo, kosa linija nadesno,
                    dolen polukrug, lev    polukrug, lev i desen   dolen polukrug, lev i desen, polukrug,
                    i desen polukrug,     polukrug, krug.      krug vo opredelen prostor.
                    krug.
                               2. ^itawe
- Da se osposobuva da gi prepoznava  - Grafi~ki simboli    - Makedonsko pe~atno    - Ve`bi za naviknuvawe na u~enicite
 simbolite na glasovite i da gi    (pe~atni bukvi) za    kirilsko pismo;      za pravilno di{ewe i po~ituvawe na
 povrzuva vo zborovi (poim za     makedonskoto      - Bukva (simbol,       higieno-tehni~kite pravila i normi;
 bukva);                kirilsko pismo;      grafema, znak);     - Ve`bi za voo~uvawe na bukvata kako
- Da se osposobuva da ~ita zborovi  - Usvojuvawe na gole-                 grafi~ki simbol na glasot i nejzino
 i tekst od bukvarot i od drugi    mite i malite pe-                  izgovarawe, pravilen izgovor i
 mediumi;               ~atni bukvi preku                  simultano voo~uvawe na zborot;
                    poedine~no                     - Ve`bi za ~itawe na zborovi i tekst
                    pi{uvawe.                      od bukvarot i drugi mediumi za povr-
                                               zuvawe na zborovite vo re~enicata
                                               (analiti~ko- sinteti~ki metod so
                                               elementi na globalniot metod);
                                              - Ve`bi za ~itawe so proveruvawe na
                                               sfa}aweto i razbiraweto na tekstot;
                                              - Ve`bi za otstranuvawe na naj~estite
                                               gre{ki pri ~itaweto (nepravilno iz-
                                               govarawe na zborovi, nepravilno ak-
                                               centirawe, ispu{tawe na glasovi i
                                               slogovi, osobeno posledniot, zamenu-
                                               vawe na glasovi i nepravilno di{e-
                                               we).
                                                                   6
                             2. 1. Pravopis
-  Da se zapoznava so potrebata od  - Pi{uvawe na      - Pi{uvawe na    - Ve`bi za razlikuvawe na golemite i
  pi{uvawe na golema bukva na     golema bukva na     golema bukva;    malite bukvi vo re~enicata;
  po~etokot na re~enicata, kako i   po~etok na                 - Ve`bi zaa voo~uvawe na golema bukva kaj
  so pi{uvaweto na golema bukva    re~enicata;                 sopstvenite imiwa i na po~etokot na
  kaj sopstvenite imiwa;      - Pi{uvawe na                 re~enicata;
                    sopstvenite imiwa
                    so golema bukva;
-  Da se zapoznava so interpunk-   Interpunkciski      - Interpunkciski  - Ve`bi za prepoznavawe na
  ciskite znaci i so nivnata    znaci:           znaci;       interpunkciskite znaci i nivna primena
  funkcija, da se upatuva pravilno - to~ka;                    pri ~itaweto;
  da gi primenuva pri ~itaweto   - zapirka;
  (poim za interpunkciski znaci);  - pra{alnik;
                   - izvi~nik;
                             3. Pi{uvawe
-  Da gi usvojuva malite i golemite - Usvojuvawe na mali- - Makedonsko      - Ve`bi za usvojuvawe na malite i golemite
  rakopisni bukvi, nivnoto povrzu-  te i na golemite     rakopisno      rakopisni bukvi (grafi~ka obrabotka)
  vawe vo zborovi i dase osposobuva  rakopisni bukvi     kirilsko pismo;   preku poedine~no pi{uvawe i pi{uvawe
  da pi{uva zborovi i kusi re~eni-  preku poedine~no               zborovi i pokusi re~enici;
  ci (poim za rakopisni bukvi);    pi{uvawe;                 - Ve`bi za pravilno pi{uvawe i povr-
-  da se osposobuva da dopolnuva                          zuvawe na bukvite vo zborot i vo re-
  ispu{teni bukvi vo zborot i zbor                         ~enicata (analiti~ko-sinteti~ki metod so
  vo re~enicata;                                  elementi na globalniot metod);
-  da se osposobuva samostojno da                         - Ve`bi za dopolnuvawe na ispu{teni bukvi
  sostavuva i da pi{uva zborovi i                         vo zborot i ispu{ten zbor vo re~enicata;
  re~enici po dadeni sliki,                           - Ve`bi za prepi{uvawe na tekst (od
  predmeti i sl. ;                                 rakopisno na rakopisno i od pe~atno na
                                           rakopisno);
                                          - Ve`bi za samostojno sostavuvawe na
                                           re~enici po dadeni zborovi, sliki,
                                           predmeti i sl. ;


                                                                7
                         Programsko podra~je: JAZIK
        Celi             Sodr`ini          Poimi          Aktivnosti i metodi
                             1. Gramatika
- Da se osposobuva da razlikuva    - Glas / {um;     - Glas / {um;      Ve`bi i igrovni aktivnostiza razlikuvawe
 glas i {um i pravilno da gi                             na glas i {um;
 izgovara glasovite vo zborot i                           - Prepoznavawe na glas vo zborot, razliku-
 zborovite vo re~enicata;                               vawe, artikulacija i pravilno izgovarawe
                                            na glasot vo zborot i zborot vo re~enicata;
- Da se osposobuva pravilno da    - Redot na zborovite  Zborored vo      - Ve`bi i igrovni aktivnosti za
 sostavuva re~enica i pravilnoda    vo re~enicata;     re~enicata;       sostavuvawe pravilni re~enici po
 gi podreduva zborovite vo                              pravilen zborored vo re~enicata;
 re~enicata;
- Da se osposobuva da razlikuva    - Raskazna, pra{alna  - Pra{alna i      - Ve`bi i igrovni aktivnosti za voo~uvawe
 raskazna, pra{alna i izvi~na     i izvi~na re~enica;   izvi~na re~enica;   i sostavuvawe na pra{alni, raskazni i
 re~enica i pravilno da gi                              izvi~ni re~enici vo usna i pismena forma
 upotrebuva;                                     spored na~inot na iska`uvawe i spored
                                            interpunkciskite znaci;
- Da se osposobuva da razlikuva    - Potvrdna i odre~na  - Potvrdna i      - Ve`bi za razlikuvawe i upotreba na
 potvrdna i odre~na re~enica;     re~enica;        odre~na re~enica;   potvrdna i odre~na re~enica;
- Da se osposobuva da imenuva lica,  - Imenki {to      - Imenki;       - Ve`bi za razlikuvawe na imenkite od
 su{testva, rastenija, predmeti i   ozna~uvaat imiwa                drugite zborovi i imenuvawe na lica,
 pojavi, da go zapoznae zna~eweto   na su{testva i                 predmeti, rastenija i pojavi;
 na zborot imenka i da gi       predmeti;
 prepoznava imenkite vo
 re~enicata;
- Da se osposobuva da razlikuva rod  - Rod i broj kaj     - Gramati~ki kate-  - Pi{uvawe re~enici so dadeni imenki so
 i broj kaj imenkite;         imenkite;        gorii rod i broj;   po~ituvawe na kategoriite rod i broj;
- Da se osposobuva pravilno da gi   - Broevi do 20;     - Broevite kako    - Ve`bi za pravilno izgovarawe i
 izgovara i da gi pi{uva so bukvi                vidovi zborovi;    pi{uvawe na broevite do 20 so zborovi (vo
 broevite do 20;                                   integrirano so matematika);
- Da se osposobuva da gi deli     - Podelba na      - Slog;        - Ve`bi za prakti~no delewe na zborovite
 zborovite na slogovi so upotreba   zborovite na                  na slogovi (usno i pismeno) i prenesuvawe

                                                                  8
 na crti~ka;             slogovi;                   na del od zborot vo drug red;
                            2. Pravogovor i pravopis
- Dase osposobuva da gi razlikuva  - Diskriminacija na     - Fonema;    - Ve`bi za razlikuvawe i pravilno
 glasovite i pravilno da gi      glasovite (c, y, z, s, ~,          izgovarawe na glasovite i nivna pravilna
 upotrebuva;             x, {, }, |, l, q, w, r);           upotreba pri pi{uvaweto;

- Da se osposobuva pravilno da    - Pi{uvawe na golema    - Golema bukva;  - Ve`bi za upotreba na golema bukva na
 upotrebuva golema bukva;       i mala bukva;                po~etokot na re~enicata i vo zborovi {to
                                          ozna~uvaat li~no ime i prezime;
- Da se osposobuva da gi primenuva  Interpunkciski znaci:            - Ve`bi za primena na interpunkciskite
 interpunkciskite znaci pri     - to~ka;                    znaci;
 pi{uvaweto;            - zapirka;
                   - pra{alnik;
                   - izvi~nik;
                                                                9
                 Programsko podra~je: ^ITAWE LITERATURA I LEKTIRA
      Celi              Sodr`ini        Poimi               Aktivnosti i metodi
                          1. ^itawe i obrabotka na tekst
- Da se osposobuva da voo~uva  - Tekst: naslov, ime na avtorot,    - naslov-       - Ve`bi za voo~uvawe,
 i da prepoznava naslov, da    sodr`ina, ilustracija;        - ilustracija      prepoznavawe i razlikuvawe na
 razlikuva tekst, ilustraci-                      - avtor;        naslovot na tekstot, tekstot,
 ja, avtor i da gi pronao|a                                  avtorot, ilustraciite i
 stranicite vo ~itankata;                                   pronao|awe na poso~ena stranica;
- Da se osposobuva za glasno,  - Izrazno ~itawe            -  Izrazno ~itawe;  - Ve`bi za izrazno ~itawe i
 izrazno ~itawe;        - Tema;                -  Tekst;       do`ivuvawe na tekstot;
- Da se osposobuva da ~ita po  - Poraka;               -  Poraka;      - Ve`bi za otkrivawe na temata i
 ulogi i da ja voo~uva temata  - Tekstovi: proza, poezija (pesna),  -  pesna;       porakata;
 i porakata na tekstot;      dramski tekst, pogovorki, gatanki,  -  dramski tekst;
                  brzozborki;             -  pogovorka;
                                    -  gatanka;
                                    -  brzozborka;
- Da se osposobuva da gi     - Nasta;                -  del (pasus);   - Ve`bi za razbirawe i
 voo~uva nastanite i      - lik vo tekstot (prikazna, bajka,   -  prikazna;      proveruvawe na pro~itanata
 likovite;            pesna, gatanka);           -  bajka;       sodr`ina (re~enica, del (pasus),
                                    -  nastan;       prikazna, pesna, bajka, gatanka), so
                                    -  lik;        voo~uvawe na karakteristi~ni
                                                re~enici za nastan i lik,
- Da se osposobuva da ~ita    Pesna (stih, strofa);         - pesna;       - Ve`bi za ~itawe i do`ivuvawe na
 poezija i da pravi razlika                      - stih;         pesna, voo~uvawe na stih i strofa;
 pome|u stih i strofa vo                        - strofa;       - Ve`bi za u~ewe napamet na pesna
 pesnata;                                           (del na pesna);
- Da se osposobuva da ~ita    Glasno ~itawe;             - Glasno ~itawe;   Ve`vi za pravilno i razbirlivo
 razbirlivo, so po~ituvawe                       - izrazno ~itawe;    glasno ~itawe;
 na upotrebenite interpunk-
 ciski znaci i da go prilago-
 duva glasot kon prirodata
 na sodr`inata na tekstot

                                                                 10
 (da se osposobuva da ~ita
 radosno, ta`no, sme{no) i
 pravilno da gi akcentira
 zborovite vo re~enicata;
- Da se osposobuva za ~itawe  ^itawe vo sebe;           - ^itawe vo sebe  - Ve`bi za voveduvawe na ~itaweto
 vo sebe;                                        vo sebe i sfa}awe na pro~itaniot
                                             tekst;
                                            - Proveruvawe na ~itaweto vo sebe
                                             preku preraska`uvawe;
                             2. Lektira
-   Da se osposobuva     1. „Kasni porasni” - Petre M.     - lektira;    - Zapoznavawe na u~enicite so
samostojno da ~ita del od     Andreevski;                      naslovite na lektirnite dela {to
lektirata;           2. „Zoki Poki”, Olivera Nikolova;             }e se obrabotuvaat vo vtoroto
                3. „Sne`ana”, Bra}a Grim;                 polugodie;
                4. „Raskazi”, Lav Tolstoj;               - Upatuvawe na u~enicite kako da
                5. „Pesni”, Vasil Kunoski;                gi pronajdat i nabavat knigite,
                6. Delo od makedonskata literatura            motivirawe i upatuvawe za
                 (po izbor).                      samostojno ~itawe na knigite;

                (Da bidat obraboteni tri lektiri)
                                                            11
                   Programsko podra~je: IZRAZUVAWE I TVOREWE
        Celi             Sodr`ini          Poimi          Aktivnosti i metodi
                           1. Usno izrazuvawe
- Da se osposobuva da slu{a     - Slu{awe: govor i      - govor / razgovor;  - Ve`bi i nasoki za slu{awe na drugi
 razgovor i da u~estvuva vo      razgovor za temi od                lica i za u~estvo vo razgovor preku
 razgovor za opredelena tema;     `ivotot vo semejstvoto,              raska`uvawe, pra{awa i odgovori za
                    u~ili{teto i                    opredelena tema, , so koristewe na
                    neposrednata okolina;               predmeti, slik i auditivni i
                                             audiovizuelni sredstva;
- Da se osposobuva da preraska`uva  - Preraska`uvawe na      - preraska`uvawe;  - Ve`bi za slobodno preraska`uvawe na
 (slobodno i so pomo{ na       tekst, sodr`ina od cr-               poznati kusi sodr`ini (bajki, prikazni
 pra{awa) obraboteni kusi       tan, animiran film, TV               za `ivotni i dr. ) i preku odgovor na
 sodr`ini;              emisija, raskaz i bajka;              pra{awa;
- Da se osposobuva da raska`uva za  - Raska`uvawe:        - raska`uvawe;    - Ve`bi za poednostavno i slobodno ras-
 nastan, da raska`uva po niza    - po serija sliki;                  ka`uvawe na do`ivean nastan vo semej-
 sliki, zadadeni zborovi itn;    - po dadeni zborovi;                 stvoto, u~ili{teto, okolinata na iz-
                                             let, letuvawe, zimuvawe i sl., preku
                                             govorno-spontano izrazuvawe i razgo-
                                             vor so poslo`eni barawa, i raska`u-
                                             vawe spored niza sliki, zadadeni zbo-
                                             rovi itn. ;
- Da se osposobuva da opi{uva    - Opi{uvawe:, predmet,    - opi{uvawe;     - Ve`bi za opi{uvawe preku nabquduva-
 karakteristi~ni belezi preku     `ivotno, rastenie i dr. ;             we, voo~uvawe, otkrivawe, zabele`uva-
 nabquduvawe na rastenija,                                we, i zbogatuvawe na re~nikot so ko-
 predmeti i pojavi;                                   ristewe na sinonimi (dom-ku}a;
                                             plamen-ogan; {uma-gora; torba-~anta);
- Da se osposobuva da recitira    - Recitirawe;         - recitirawe;    - Ortoepski (pravogovorni) ve`bi preku
 pesna;               - Dramatizacija                   recitirawe pesna, dramatizacija na ob-
- Da vr{i dramatizacija na pesna                             raboteni pesni i ka`uvawe brzozborki
 vo dijali{ka forma;                                   so akcent na karakteristi~ni soglaski.
- ka`uva brzozborki;


                                                               12
2. Pismeno izrazuvawe
- Da se osposobuva ubavo da     - Prepi{uvawe na      - prepi{uvawe;   - Ortografski ve`bi za prepi{uvawe na
 prepi{uva re~enici so        zborovi i na re~enici;             zborovi i re~enici za usovr{uvawe na
 karakteristi~ni zborovi;                              tehnikata na ubavoto pi{uvawe.
- Da se osposobuva da prepi{uva   - Prepi{uvawe so pomo{   - zborovi razli~no - Ve`bi za odgovarawe na pra{awa za
 re~enici so zborovi kade {to     na crte`i i slika;     napi{ani, a so   do`ivean nastan so pomo{ na sliki,
 nekoi od niv se dadeni so slika  - Upotreba na zborovi     isto ili so    crte`i i dr., so upotreba na sinonimi.
 ili so crte`, a odredeni zborovi   razli~ni po forma, a    sli~no zna~ewe
 da gi zamenuva so sinonimi (bez   isti ili sli~ni po zna-   (sinonimi);
 imenuvawe);             ~ewe;
- Dase osposobuva da raska`uva    - Raska`uvawe,       - preraska`uvawe  - Ve`bi za raska`uvawe i
 do`ivean nastan, da preraska`uva   preraska`uvawe i     - raska`uvawe    preraska`uvawe na nastan, kus tekst od
 kus tekst, sodr`ina od TV i da    opi{uvawe;        - opi{uvawe;     bukvar, ~itanka, spisanie, TV emisija i
 opi{uva lica, predmeti `ivotni,                           op{uvawe na rastenie.
 rastenija i pojavi;
- Da se osposobuva pravilno da gi  - Sloboden diktat;     - diktat;     - Ve`bi za proveruvawe i pravilno
 primenuva vo zborot bukvite za   - diktat so presretnuvawe            pi{uvawe na bukvite za glasovite:
 karakteristi~nite soglaski;     na gre{ki;                   c, y, z, s, ~, x, {, }, |, q, w, r)
                   - avtodikat;
- Da se osposobuva da pi{uva     - ^estitka;         - ~estitka;    - Pi{uvawe ~estitki po povod odredeni
 ~estitki po povod odredeni                             praznici, rodendeni i dr.
 praznici, rodenden i sl. ;
                                                              13
                     Programsko podra~je: MEDIUMSKA KULTURA
         Celi                Sodr`ini          Poimi        Aktivnosti i metodi
- Da da ja znae namenata na televi-   - TV emisija;          - TV emisija;   - Ve`bi so sledewe na TV emi-
 zorot;                                            sii, (vo korelacija so izrazu-
                                                vawe i tvorewe);
- Da se vovede vo koristewe film i    - Film (crtan, animiran film);  - film (crtan,   - Ve`bi za zapoznavawe so fil-
 da gi pronao|a sli~nostite i                       animiran      mot i negovoto koristewe vo
 razlikite pome|u filmot i drugite                     film);       nastavata kako sredstvo i kako
 sredstva (slikovnica, kniga i dr. );                             sodr`ina;
- Da se osposobuva da pravi razlika   - Teatar (kuklena pretstava) /  - teatar;     - Poseta na nekolku teatarski i
 pome|u teatarska i kuklena pret-     literaturno delo;       - kuklena      kukleni pretstavi vo teatar za
 stava, da gi voo~uva osnovnite raz-                    pretstava;     deca i mladinci i razgovor za
 liki pome|u niv i literaturnoto                     - literaturno    istite;
 delo;                                   delo.
- Da projavuva interes za sledewe na   - Detski pe~at          - detski pe~at -  - Gi zapoznava rubrikite vo spi-
 detski pe~at;                               spisanie;     sanieto, koristi informacii
                                                od nego;
- Da pozajmuva knigi od bibliotekata   - U~ili{na biblioteka;      - biblioteka;   - Poseta, zapoznavawe, namena i
 i pravilno da se odnesuva kon niv;                   - u~ili{na      koristewe na u~ili{nata
                                      biblioteka;    biblioteka;
                                     - bibliotekar.
                                                              14
4. DIDAKTI^KI PREPORAKI

 -  Predmetot Makedonski jazik ovozmo`uva integrirano planirawe so nastavata po predmetite: Zapoznavawe na okolinata,
   Matematika, Likovno obrazovanie, Muzi~ko obrazovanie i Fizi~ko obrazovanie. Za predmetnoto podra~je Po~etno ~ita-
   we i pi{uvawe - Podgotovka za po~etno ~itawe i pi{uvawe integrirano planirawe ima so: Zapoznavawe na okolinata
   (koga u~enikot se zapoznava so novata- u~ili{na sredina, a isto taka po ovoj predmet ima mo`nost da se slu{a i da se
   govori za mnogu temi, pa za niv da se raska`uva, preraska`uva ili da se opi{uva); so Matematika (pri sfa}awe na odno-
   sot me|u predmetite i zborovite, poimite: gore / dolu; levo / desno; nisko / visoko; povlekuvawe na linii; so Likovnoto
   obrazovanie (so povlekuvawe na razni vidovi linii se pravi podgotovka za pi{uvawe, kade {to so slobodnoto crtawe se
   doa|a do elementite na bukvite); so Muzi~koto obrazovanie (kade se ve`bite za pravilno di{ewe i ve`bite za izgovor na
   glasovite i na zborovite, imitiraweto na glasovite od prirodata); so Fizi~koto obrazovanie (se pravat ve`bi za pra-
   vilno di{ewe i ve`bi za razvojot na sitnata muskulatura na racete), Vo nastavnoto podra~je Izrazuvawe i tvorewe,
   zavisno od formata na izrazuvawe, integrirano planirawe e mo`no so: Zapoznavawe na okolinata, Likovnoto obrazova-
   nie, Muzi~koto obrazovanie. Sodr`inite od ^itawe, literatura i lektira mo`e integrirano da se planiraat so: Zapo-
   znavawe na okolinata, Likovnoto obrazovanie, Muzi~koto obrazovanie. Nastavnoto podra~je Jazik integrirano mo`e da
   se planira so predmetot Matematika (za broevite, pri grupirawe na zborovite). Nastavnoto podra~je Mediumska kul-
   tura, zavisno od sodr`inite, mo`e integrirano da se planira so: Zapoznavawe na okolinata, Likovnoto obrazovanie i
   Muzi~koto obrazovanie.
   Sekoe nastavno podra~je dijalekti~ki upatuva na sistemot na nastavata po predmetot Makedonski jazik, za{to predmet-
   nite podra~ja davaat takvi mo`nosti spored strukturata, t. e. nivnite sodr`ini. Imeno, ne mo`e da se odr`uva nastava po
   literatura, a pritoa da ne se koristat formite na izrazuvawe i tvorewe (preraska`uvawe, opi{uvawe i dr. ) ili da ne se
   vnimava na gramati~kata to~nost pro govoreweto i pi{uvaweto) ili, pak, jazi~na sodr`ina da se razgleduva nadvor od
   obraboten tekst, kako i da ne se koristat znaewata za jazikot vo izrazuvaweto i tvoreweto). Ovaa povrzanost me|u nastav-
   nite podra~ja po predmetot Makedonski jazik e bitna, isto kako {to e i povrzanosta na predmetot so drugite predmetni
   sodr`ini, {to pretstavuva va`en vid na realizacija na rabotata vo osnovnoto u~ili{te.

 - Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi- 180 ~asa godi{no, 5 ~asa nedelno;
    - Po nastavni podra~ja se predlaga: Po~etno ~itawe i pi{uvawe - 65 ~asa; Jazik - 17 ~asa; ^itawe, literatura i lektira
     - 60 ~asa; Izrazuvawe i tvorewe - 30 ~asa; Mediumska kultura - 8 ~asa.
    - Planiraweto na nastavata po Makedonski jazik treba da bide vo koordinacija so Nastavniot plan i programa za ovoj
     predmet i da gi opfa}a programskite sodr`ini na site obrazovno- vospitni podra~ja (Po~etno ~itawe i pi{uvawe,
     Jazik, ^itawe, literatura i lektira, Izrazuvawe i tvorewe i Mediumska kultura). Pri odreduvaweto na brojot na
     ~asovite za predmetnite podra~ja treba da se imaat predvid i specifi~nostite na uslovite za izveduvawe na ovaa nas-
     tava vo u~ili{teto kade {to raboti nastavnikot. So planiraweto se ima predvid respektivnata vrednost na struk-

                                                             15
     turnite podra~ja. Isto taka, treba da se uva`uva faktot deka na programskite sodr`ini od predmetnoto podra~je, vo
     planota za rabota, im se dava mesto i se planira vremeto za nivna realizacija sprema nivnata obrazovno- vospitna
     vrednost vo odnos na programskite celi i zada~i. Na site sodr`ini ne mo`e i ne treba da im se posvetuva poddednakvo
     vnimanie vo nastavata. Pojdovna osnova pri planiraweto da ja ~ini nastavnata materija i vremenskiot rok od nea da
     zavisi. Sepak, se prepora~uva da nema vpe~atlivo golemi vremenski otklonuvawa za sodr`inskata realizacija.

  - Nastavni sredstva:
     - u~ebnik izbran na nivo na u~ili{te za soodvetniot predmet, odobren od strana na ministerot- bukvar, ~itanka;
     - bukvarka, enciklopedii, re~nici i sl. ;
     - Internet, obrazovni softveri (Tul kid i dr. );
     - spisanija - tradicionalno potvrdeni spisanija za deca (odobreni spisanija);
     - audio- vizuelni sredstva i drugi sredstva vo zavisnost od predmetot - CD (Bu{avata azbuka i dr. literaturni
      tekstovi, zvu~na ~itanka);
     - Drugi izvori na u~ewe vo neposrednata okolina: spomenici na kulturata, muzei, domovi na kulturata, biblioteki,
      kina, teatri, nacinalni parkovi itn. , itn.5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE

   DIJAGNOSTIЧKO PROVERUVAWE I OCENUVAWE
   Na po~etokot na u~ebnata godina nastavnikot vr{i dijanosti~ko proveruvawe i ocenuvawe, so cel da ja spoznae sostojbata
takva kakva {to e, vo funkcija na kvalitetnoto planirawe i realzirawe na idnite aktivnosti. Se spoznavaat predznaewata vo
naj{iroka smisla na zborot, socijalizacoiskite aspekti na razvojot, emocionalnot razvoj i fizi~kiot razvoj.

   FORMATIVNO OCENUVAWE
   Vo tekot na nastavata po Makedonski jazik vo prvoto oddelenie se prepora~uva formativno sledewe, koe vklu~uva izra-
botka i vodewe na portfolio na u~enicite, {to opfa}a:
     - Sobirawe na pokazateli (detski izrabotki, tvorbi, iskazi i sl. ) za sekoj u~enik posebno;
     - Tekovni (formativni), odnapred podgotveni evaluacioni listi za sekoj u~enik, koi se popolnuvaat ponegovata
      konkretna aktivnost, koja e specifi~na (pozitivna ili negativna), ili studii na slu~aj vo koi nastavnikot ja bele`i
      fakti~nata sostojba;
     - Instrumenti koi se odnesuvaat na sekoe programsko podra~je poedine~no. Vo niv nastavnikot vnesuva podatoci za
      postignuvawata na u~enikot vo odnos na site razvojni aspekti koi se pottiknuvaat so Programata po Makedonski

                                                              16
      jazik (kognitivno- intelektualen, socio- emocionalen, socijalen i psihomotori~ki aspekt). Evaluacionite listi
      primarno se odnesuvaat na celite koi celosno se postignuvaat na nivoto na prvoto oddelenie i ne se preodni za
      povisokoto oddelenie.

   MIKROSUMATIVNO OCENUVAWE- Na krajot od vtoroto tromese~je, vrz osnova na soznanijata od formaivnoto
ocenuvawe, se realizira mikro- sumativno ocenuvawe.

   SUMATIVNO OCENUVAWE- Vrz osnova na sevkupnite podatoci dobieni od sledeweto i formativnoto ocenuvawe
nastavnikot ja konstatira (opi{uva) razvojnata sostojba na sekoj u~enik poedine~no, vo ramkite na sekoe programsko podra~je

   DOSTAPNOST I PROODNOST NA PORTFOLIOTO
    - Portfolioto treba vo tekot na celata godina, da im e dostapno na roditelite, za da mo`at tie da pridonesat vo
     kvalietnata realizacija na nastavata po Makedonski jazik;
    - Zavr{nata, analiti~ko- opisna ocena se dostavuva, isto taka, do roditelite i stanuva del od portfolioto na
     u~enikot;
    - Portfolioto na u~enikot so pro~isteni i selektirani podatoci prodol`uva vo narednoto, povisoko oddelenie.

   NAЧINI NA PROVERUVAWE I OCENUVAWE - Soglasno so prirodata na Programata po makedonski jazik vo prvoto
oddelenie, vo koja ima i opismenuvawe, proveruvaweto i opisnoto ocenuvawe treba da se realiziraat usno, pismeno, prakti~no
(preku prezentacijii) i govorni ve`bi, ili slikovno - pismeni ve`bi so podvlekuvawe, zaokru`uvawe i sl.6. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZIRAWE NA NASTAVNITE PROGRAMI

    Programata vo odnos na prostornite uslovi za realizacijata se temeli na Normativot za prostor za I, II i III oddelenie i
na nastavnite sredstva za I oddelenie donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so re{enie br. 07-4061/1 od
31.05.2007 godina.
                                                                 17
7. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR

   Za realizacija na ovaa nastavna programa, soglasno Zakonot za osnovno obrazovanie, se prdviduvaat nastavnici so zavr{en
pedago{ki fakultet – profesor za oddelenska nastava, profesor za predu~ili{no vospitanie i Filizovski fakultet –grupa
Pedegogija.


8. KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA

   - D- r Blagica Petkovska, v. prof. „Pedago{ki fakultet ”Sv. Kliment Ohridski”, Skopje
   - D- r Tatjana Koteva Mojsovska prof. Pedago{ki fakultet „Sv. Kliment Ohridski”, Skopje
   - Nikol~e Ilijevski, sovetnik vo BRO, Skopje - koordinator
   - Tawa Andonovska - Mitrevska, sovetnik vo BRO, Skpje
   - Nada Nikolovska, sovetnik vo BRO, Skopje
   - Gorica Velovska, OU „Sv. Kiril i Metodij”, Skopje
   - Qubica Kratovalieva, J. D. G. „25 Maj”, Skopje9. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA

   Nastavnata programa po predmetot makedonski jazik za prvo oddelenie ja odobri ministerot za obrazovanie i nauka
   so re{enie br10-1009/1 od 21.06.2007 godina.
                                                             18

								
To top