De thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Van (He bo tuc)

Document Sample
De thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Van (He bo tuc) Powered By Docstoc
					BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009
                                  Môn thi: NGỮ VĂN – Giáo dục thường xuyên
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
                                    Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
  Câu 1 (2,0 điểm)
    Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Ơ-nít Hê-minh-uê.

  Câu 2 (3,0 điểm)
    Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) phát biểu ý kiến về tầm
  quan trọng của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống con người.

  Câu 3 (5,0 điểm)
    Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:
              Nhớ khi giặc đến giặc lùng
            Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
              Núi giăng thành luỹ sắt dày
            Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
              Mênh mông bốn mặt sương mù
            Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
              Ai về ai có nhớ không?
            Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng
              Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng
            Nhớ từ Cao – Lạng, nhớ sang Nhị Hà...
                                   (Ngữ văn 12, Tập một, tr.112, NXB Giáo dục – 2008)

                                          – Hết –

         Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

   Họ và tên thí sinh: ............................................................  Số báo danh:...............................................................................
   Chữ ký của giám thị 1: ...............................................       Chữ ký của giám thị 2: ..................................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:7940
posted:6/2/2010
language:Vietnamese
pages:1
Description: De thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Van (He bo tuc)