Docstoc

Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Sinh (He bo tuc)

Document Sample
Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Sinh (He bo tuc) Powered By Docstoc
					BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009

  ĐỀ CHÍNH THỨC
                          ĐÁP ÁN
                 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên

                    Mã đề thi
 Câu số
     168  283  360  392  462  527  573  635  746  791  825  948
  1.   C   C   B   B   D   C   A   A   D   B   A   C
  2.   B   B   C   D   C   B   C   B   D   A   C   B
  3.   D   C   A   A   B   B   B   B   C   A   C   D
  4.   C   B   B   C   A   D   D   B   C   D   A   C
  5.   D   C   B   A   D   C   C   C   B   C   D   A
  6.   A   B   C   A   D   A   D   B   D   A   A   C
  7.   B   D   B   D   C   B   D   A   C   B   C   D
  8.   D   A   A   B   C   A   B   A   A   B   A   A
  9.   B   D   B   D   D   C   D   A   A   D   C   B
  10.  B   C   A   A   B   B   C   D   B   C   D   B
  11.  C   D   A   D   A   B   C   D   B   A   D   A
  12.  D   D   C   D   A   C   B   D   A   C   A   A
  13.  B   B   B   A   B   C   A   B   A   A   B   B
  14.  C   D   D   B   A   B   D   A   B   C   D   D
  15.  B   A   C   B   C   A   A   C   D   C   C   C
  16.  D   D   C   A   B   D   C   A   A   A   D   B
  17.  A   C   A   B   D   D   A   B   A   D   B   C
  18.  A   A   D   B   D   D   B   C   D   B   B   D
  19.  C   A   D   C   B   D   B   B   C   C   B   C
  20.  A   D   D   D   D   C   A   C   B   C   C   B
  21.  A   D   A   C   A   A   D   C   C   A   D   D
  22.  B   C   D   A   C   D   C   C   C   B   C   D
  23.  A   D   B   C   D   D   C   D   A   D   C   D
  24.  D   A   A   B   B   B   C   D   C   B   A   C
  25.  C   B   D   D   C   C   D   B   D   A   D   A
  26.  A   C   C   C   A   C   A   C   A   C   D   A
  27.  D   B   C   C   C   C   D   B   A   B   B   D
  28.  A   D   B   C   D   A   B   A   D   A   D   A
  29.  D   A   C   D   B   D   C   B   D   D   B   A
  30.  C   A   D   B   A   A   B   D   B   D   A   B
  31.  B   B   C   A   B   A   A   D   C   D   A   B
  32.  A   C   B   A   C   D   D   C   A   B   C   C
  33.  D   A   D   D   D   A   D   D   B   C   B   B
  34.  B   C   B   B   A   B   C   A   B   D   B   D
  35.  A   A   D   C   B   A   B   C   D   D   B   A
  36.  C   A   A   D   A   C   A   C   C   B   C   D
  37.  D   B   D   C   C   D   B   A   D   A   A   B
                                    Trang 1/2
                    Mã đề thi
Câu số
     168  283  360  392  462  527  573  635  746  791  825  948
 38.   C   B   A   A   A   B   A   D   B   C   D   A
 39.   C   B   C   B   B   A   B   D   C   D   B   C
 40.   B   C   A   C   C   B   A   A   B   B   A   C
                                   Trang 2/2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2465
posted:6/2/2010
language:Vietnamese
pages:2
Description: Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Sinh (He giao duc thuong xuyen)