Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Hoa (He bo tuc)

Document Sample
Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Hoa (He bo tuc) Powered By Docstoc
					BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009

  ĐỀ CHÍNH THỨC
                          ĐÁP ÁN
                 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên

                    Mã đề thi
 Câu số
     195  261  294  362  437  491  584  614  703  796  851  925
 1.    B   A   A   A   B   D   C   D   A   C   A   B
 2.    A   A   A   C   B   D   B   B   B   D   A   C
 3.    A   C   D   B   C   B   A   C   D   B   D   B
 4.    D   D   B   C   D   C   A   D   C   D   B   A
 5.    A   C   B   B   D   C   C   D   D   B   C   A
 6.    D   C   D   A   C   D   A   A   C   D   B   D
 7.    A   B   A   A   C   B   D   A   A   C   C   C
 8.    B   A   B   C   A   C   B   C   A   A   B   A
 9.    C   D   A   A   A   B   A   D   C   C   A   B
 10.   D   C   A   C   D   C   C   B   B   C   D   A
 11.   B   C   C   B   B   C   D   A   A   A   B   B
 12.   B   D   A   A   C   B   C   A   D   D   B   C
 13.   A   A   D   D   D   A   C   A   C   D   A   C
 14.   B   A   B   C   A   A   C   D   A   D   A   B
 15.   C   B   D   A   A   D   C   D   D   B   C   A
 16.   A   A   A   D   B   A   A   B   A   D   A   B
 17.   C   C   B   B   D   C   D   B   B   C   C   C
 18.   B   B   A   B   B   A   D   C   D   B   A   A
 19.   D   A   A   B   B   C   B   B   D   B   B   C
 20.   C   C   B   B   B   D   C   A   B   C   A   C
 21.   C   C   C   D   C   C   B   A   B   B   D   C
 22.   A   D   C   A   A   C   C   B   B   A   C   D
 23.   B   B   C   B   B   B   D   D   B   C   B   D
 24.   B   B   C   B   A   C   B   D   B   A   C   D
 25.   C   B   B   C   B   B   D   C   A   A   B   D
 26.   B   D   B   D   C   B   D   B   D   D   D   A
 27.   D   A   D   A   D   A   D   C   C   A   A   D
 28.   D   D   D   D   D   D   B   D   A   C   B   D
 29.   C   D   B   D   A   A   C   C   C   A   D   B
 30.   D   B   D   B   C   A   A   C   D   B   D   A
 31.   C   A   D   A   C   A   B   C   A   A   D   C
 32.   C   D   A   D   A   D   B   B   B   B   D   B
 33.   A   C   C   C   B   D   B   B   D   B   C   B
 34.   A   B   D   D   A   B   A   B   C   C   A   A
 35.   D   A   B   D   D   A   B   A   A   D   D   B
 36.   C   C   C   C   D   D   A   C   C   B   C   D
 37.   D   B   D   C   A   B   D   D   B   A   C   D
                                    Trang 1/2
                    Mã đề thi
Câu số
     195  261  294  362  437  491  584  614  703  796  851  925
 38.   A   D   C   A   D   D   D   A   C   A   D   C
 39.   B   D   C   D   C   B   A   C   C   D   C   A
 40.   D   B   C   C   C   A   A   A   D   C   B   D
                                   Trang 2/2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1815
posted:6/2/2010
language:Vietnamese
pages:2
Description: Dap an de thi tot nghiep THPT 2009 - Mon Hoa (He giao duc thuong xuyen)