Docstoc

Nora Roberts

Document Sample
Nora Roberts Powered By Docstoc
					BOOK
  WORLD

Maria. Hierdie onvoorwaardelike liefde is ’n    herhalende patrone in die lewensloop       Dit neem ’n tydjie om aan al die karak-
sterk tema in die boek. Daar word vertel      van die voorgeslagte en Maria se gesin.      ters en die spronge tussen hede en
van verhoudings tussen mans en vrouens,       Soveel dramatiese geskiedenisse in die      verlede gewoond te raak.
ouers en kinders - selfs oor drie oorloë      familie en dié se voorgeslagte!, en dat     Positief
heen, die Anglo-Boereoorlog, die Tweede       Maria dit met soveel detail beskryf, laat     Dit is egter duidelik dat die skrywer
Wêreldoorlog en die Angolese oorlog wat       mens wonder oor die geloofwaardigheid       ’n deeglike studie gemaak het van die
vir Garth geskend het. Deur oorerwing en      van die stories.                 betrokke tydperke, veral wat die posisie
beïnvloeding tussen geslagte word gebeure      Professor Wium van Zyl het gekla oor       van die vrou teenoor die man betref
en eienskappe herhaal. Dus ’n kringloop van     taalslordighede in die boek, byvoor-       - onderdanigheid by die voorgeslagte
geslagte - nog ’n tema.               beeld, rystoel, in plaas van rolstoel, of die   teenoor die onafhanklike Brenda in die
  Hiervan moet Maria vertel en soos        spelling van patrollering met net een ‘I’     teenwoordige tyd - ‘baas in eigen buik’.
George Weideman opmerk: ‘Die gesegde,        en blinders in plaas van blindings.
die helfte is jou nog nie vertel nie’ duik by                             Die kort hoofstukke lees maklik.
                          Maria se ‘aandik’ van stories laat mens      Die roman is toeganklik vir die liefheb-
mens op by die lees van die boek.          soms wonder waar die werklikheid
  Lagie vir lagie word die verlede blootgelê                             ber van stories, maar ook vir diegene
                          ophou en versinsel begin. Ook Theodor       wat dieper wil delf.
in ’n poging om sowel dit wat verby is, asook    en Vera het hul ma daarvan beskuldig!
dit wat nou aan die gebeur is, te besweer.
  Nie almal aanvaar Maria se stories nie
- en Maria sê self op p.21 aan Ernst: ‘Jy weet
mos ek versin alles! ’n Verdere tema: Oor
verhoudings, die huwelik oor rasgrense                             Nora Roberts
heen, tussen Vera en Amaal, kan dit werk op
die lange duur, of ook ’n verhouding tussen
Theodor en die veel ouer Brenda?
  Hoe Maria se twee kinders hul probleme
en uitdagings aanpak, hang ook af van wat
hul geleer het uit hul ma se stories, lesse oor
hoe om te maak en hoe om nie te maak nie       bestseller author
as dit by menseverhoudings kom.
  Maria se stories begin geslagte terug
- by haar groot-grootouers, stories oor hul
kinders en kleinkinders - die verlede en
hede word nader aan mekaar gebring.
  Sekere sake eindig wel sogenaamd in die    BRADLEY MEYER
lug - Vera se tweede kind wat nog gebore     Systems Librarian


                         A
moet word, die moontlike aborsie van
                              fter many years of talking about
Brenda en die aanval op Hermanus? ’n
                              building up my own little library,
Familieverhaal sonder einde? Die meeste
                              people who know me might be
drade word egter tog afgebind. Celeste en
                         surprised to hear that a major purchase
Victoria se dogter, Horizon, se stories wat
                         of mine has been a series of books written
vertel word en Maria se eie lewe met Ernst
                         by JD Robb. Is that not the pseudonym for
wat openbaar gemaak word.
                         Nora Roberts, best-selling romance/sus-
  Maria se vertel van haar stories is vir
                         pense/family saga author who has, (according
haar ’n manier om dinge aan die lig te                               the Eve and Rourke books. After reading
                         to Publishers Weekly) written more best-
bring wat altyd ongesê was. Hierdeur kan                              Remember when I forgot about comparing
                         sellers than anyone else in the world?
versoening en heling plaasvind, kom mense                              styles and went in search of the first book in
                           As JD Robb she has written the
by mekaar uit, soos Celeste op p.160 sê:                              the series. I was hooked.
                         groundbreaking Eve Dallas series - a series
‘Wat gevra word is heelhartigheid’, of soos                              Just say Eve and Rourke and the chances
                         of romantic crime novels set in the futuristic
ons op die agterblad lees: ‘Uiteindelik ’n                             are someone, not necessarily a woman, will
                         New York of the 2060s.
kwesbare netwerk van mense, wit en swart,                              start engaging you in conversation. What
                           ‘A romance author - but we thought you
te ontbloot wat in ’n rustelose land algaande                            have you read? Which book must you still
                         only read fantasy and science fiction’ has
onderlinge troos vind.’                                       read? What do you think about Rourke,
                         become a familiar phrase. Not even the lure
Kritiek                      of the series being set in the future got me   isn’t he just divine, he has magic fingers?
 Miskien ’n bietjie oordaad. Byna met      to read this series. What fascinated, however,  Isn’t Peabody the bomb? I just love Mavis,
 elke liefdesgeskiedenis is die twee       was when she published Remember when.       McNab, Feeney, Baxter, Summerset, Mira,
 oombliklik verlief - Dirk en Maatje,      Using both her pseudonym (JD Robb) and      Louise, my favourite is..!
 Claudine en Diederik, Theodor en        real name (Nora Roberts) to publish two       This is not just another husband and wife
 Brenda, Vera en Amaal, Maria en Ernst,     novels as separate but connecting (over      detective/crime solving team. What we
 Conrad en Celeste en Conrad se ouers.      time) books caught my attention. I was      have here is a supremely independent police
 Maria sê immers op p.51 daar is dus       interested to see if the styles really differed  lieutenant in charge of the homicide division
                         or if it was just a marketing tool to publicise  and one of the richest men on earth with


                               Cape Libr., Mar/Apr 2006
                                     20
BOEK
  WÊRELD

the resources and motivation to assist his    deeper understanding of what motivates      to their relationship. Eve’s relationship with
wife in solving crimes. And do they solve     them and how they and their relationships    Mavis is endearing, while Peabody tries to
some interesting crimes, some plausible only   (with each other and other people) evolve.    emulate Eve as much as possible. I can go
because of the futuristic setting, cars that   This makes each book easy to read while,     on and on but will stop here to let you find
can fly, droids (robots to the uninitiated),    over time, gives one an insight into the     out for yourself what happens next.
advanced medical science, new drugs, et      rich characters you would find in a more     Below you will find a list of titles available in
cetera. This is a character-rich series with   imposing tome. Some people might call this    this series.
many occasionally just performing bit parts/   a character-driven series, I personally call
cameos, while other are regulars, though all   it a relationship-driven series. With all the
play a role in forming the BIG picture of who   sociopaths, psychopaths and plain nutso’s she      Eve Dallas series
does what and how they interact.         deals with everyday you will never believe       *Naked in death (1995)
  Crimes range from plain homicide, to      who Eve fears the most. Do not worry, I will
                                                     *Glory in death (1995)
terrorism, to murder via e-mail. Most of the   let you find that out on your own, but I will
time Rourke only becomes involved because     give you a clue - Mavis loves her!           *Immortal in death (1996)
of his skill at hacking, but sometimes he is     Her reaction to Rourke’s billions is also      *Rapture in death (1995)
motivated by a threat to his wife or their    refreshing. The weirdest relationship is the      *Vengeance in death (1997)
friends (family?), or by a personal attack on   one between Eve and technology, she firmly        *Ceremony In death (1997)
one of his many properties or employees.     believes that computers hate her, not to        *Holiday in death (1998)
  People read the Eve Dallas series for     mention the technicians who are forever
                                                     Midnight in death (1998)
various reasons: while the sci-fi buffs will    giving her malfunctioning police vehicles or
read it for its futuristic setting; the bodice-  the vending machines who refuse to take         *Conspiracy in death (1999)
ripper lovers for the intense sexual, physical,  her orders or give her credits back.          *Loyalty in death (1999)
romantic and spiritual relationship between     Some people insist that the relationship       *Judgment in death (2000)
husband and wife; the psychologist and      between Eve and Summerset (Rourke’s           *Witness in death (2000)
sociologists for the insight into what      butler) is even more revealing in its insight      *Betrayal in death (2001)
motivates people and society as a whole; the   into human relations, not to mention it is
                                                     *Seduction in death (2001)
crime lovers for the interesting (futuristic),  sometimes very funny. The way these two
novel way crimes are solved; and pathology    fight with each other hides an emotion          *Reunion In death (2002)
and forensics are still important tools to the  they are not comfortable revealing to the        *Purity in death (2002)
detective, as result of the global presence    world at large. The relationship that Eve        *Portrait in death (2003)
of the Internet, e-mail, computer and droid    and Rourke had with their fathers played        *Imitation in death (2003)
security, the e-detective and associated e-    a major role in who they became. What is        *Divided in death (2004)
division play an important part in solving    even more interesting is how they relate to
                                                     *Visions in death (2004)
crimes; the action fans will enjoy the fight    the father figures and mother figures in this
scenes and the sometimes gory level of      series.                         *Survivor in death (2005)
violence, I have another reason for reading     Another thing I will let you figure out for      Origins in death (2005)
these books.                   yourself. McNab is a colourful character        Born in death (2006)
  I enjoy all of the above, but mostly I enjoy  given to piercings and bright colours          Interlude in death (2006)
the character building that JD Robb portrays   (clothing and hairdos) who sweeps the          Memory in death (2006)
in her series. Each book reveals something    almost puritanical earth child, Peabody
new about the principal characters and the    off her feet. The relationship (sexual and       *Titles available in CPLS or on order.
people whose lives intersect with theirs.     otherwise) between Peabody and McNab
The personality and characters of Eve       is also quite interesting and some people
and Rourke develop over time to give a      will read the series just to see how and if it                       2 00 6

                         develops - not too mention how Eve reacts
                              Kaapse Bibl., Mar/Apr 2006
                                     21

				
DOCUMENT INFO