Docstoc

Goi y bai giai de thi tot nghiep THPT mon Ngu van 2010

Document Sample
Goi y bai giai de thi tot nghiep THPT mon Ngu van 2010 Powered By Docstoc
					       KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
         Môn thi : NGỮ VĂN - Gíao dục trung học phổ thông

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)
Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn M. Sô-lô-khốp.

Câu 2 (3,0 điểm)
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng yêu thƣơng
con ngƣời của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.

II. Phần riêng - Phần tự chọn (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ đƣợc làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi (phần
trích trong Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục - 2008)

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Phân tích đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh :

       Dữ dội và dịu êm
       Ồn ào và lặng lẽ
       Sông không hiểu nổi mình
       Sóng tìm ra tận bể

       Ôi con sóng ngày xưa
       Và ngày sau vẫn thế
       Nỗi khát vọng tình yêu
       Bồi hồi trong ngực trẻ
    (Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, tr.122 - 123, NXB Giáo dục - 2008)

BÀI GIẢI GỢI Ý

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu 1 : Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn M. Sô-lô-khốp.

    - M. Sô-lô-khốp sinh tại vùng thảo nguyên sông Đông tỉnh Rô-Xtốp nƣớc Nga trong một
gia đình nông dân nghèo, nghỉ học sớm, tham gia phong trào cách mạng ở địa phƣơng - Năm
1922 (17 tuổi) lên thủ đô Mác-xcơ-va kiếm sống bằng đủ nghề mong thực hiện giấc mơ văn
chƣơng. Năm 1928, với quyển I "Sông Đông êm đềm" đã khẳng định tài năng văn chƣơng (đến
năm 1940 hoàn chỉnh tác phẩm 4 tập). Ông đã tự học, đọc sách nhiều, nên tiểu thuyết của ông là
công trình kiến thức uyên bác. Ông đƣợc bầu làm Viện sĩ hàn lâm khoa học Liên Xô năm 1939.
Trong thế chiến thứ 2, ông tham gia hồng quân Liên Xô (phóng viên chiến trƣờng) chống phát
xít Đức. Sau chiến tranh tiếp tục viết về cuộc sống con ngƣời vùng sông Đông. Ông đƣợc nhận
giải Nobel văn chƣơng năm 1965.

    - M. Sô-lô-khốp là nhà văn hiện thực Nga lỗi lạc thế kỷ XX. Nổi bật nhất là thể loại tiểu
thuyết nhƣ :
           Sông Đông êm đềm 4 tập (1927 - 1940)
           Đất vỡ hoang      2 tập (1932 - 1959)
           Số phận con người      (1957)

Câu 2. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng
yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.

a. Yêu cầu học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, biết cách trình bày những suy nghĩ
của mình về hiện tƣợng xã hội trong đời sống quanh ta. Ở đây là về lòng yêu thƣơng con ngƣời
của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay. Bài làm ngắn gọn, bố cục rõ ràng, lý lẽ kết hợp với dẫn chứng,
văn viết diễn đạt mạch lạc, trong sáng.

b. Thế hình trong bài làm:

1. Xã hội hiện nay trong một bối cảnh đất nƣớc rộng mở, năng động, phát triển kinh tế, hòa nhập
toàn cầu, tuổi trẻ tập trung trong học tập nắm bắt tri thức nhƣ chìa khóa vào đời là tốt, nhƣng cả
xã hội quan tâm đến tình cảm yêu thƣơng con ngƣời, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của tuổi
trẻ hiện nay.

 2. Tình yêu thƣơng con ngƣời là phẩm chất cao quý, sáng ngời giá trị nhân văn của mỗi con
ngƣời chúng ta, phát xuất từ tình yêu những ngƣời ruột thịt : cha mẹ, anh em, họ hàng cô bác rồi
đến cộng đồng ngƣời trong xã hội nói chung. Đó là một truyền thống nhân đạo của cha ông ta
"Thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng thân".

 * Tuổi trẻ trong xã hội hiện nay cũng đã thể hiện đƣợc tình yêu thƣơng con ngƣời. Đó là tình
ngƣời trong cuộc sống.

- Những đứa con trong gia đình biết vâng lời cha mẹ, thƣơng yêu anh chị em, chăm ngoan trong
học tập, lễ phép với thầy cô, … đó là biểu hiện của sự yêu thƣơng và trách nhiệm.

- Những học sinh, sinh viên không những lo đèn sách, học tập văn hóa, thâu lƣợm kiến thức, mà
họ còn tham gia nhiều hoạt động xã hội nhƣ : Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu
nhân đạo, … đó là biểu hiện tốt đẹp của tình yêu thƣơng con ngƣời.

- Thậm chí trong thế hiện trẻ hiện nay, có những bạn trong hoàn cảnh khó khăn, những thanh
thiếu niên khuyết tật, họ không những vƣợt lên chính mình để sống, mà họ còn chia sẻ lo cho bao
ngƣời : ta có giấc mơ đẹp của Thúy, chim cánh cụt Đất Việt của Chánh Quân, giám đốc một
ngón tay Phan Quốc Hùng, … tuổi trẻ trong xã hội hiện nay đẹp biết bao ! Họ để lại một niềm
tin, tấm gƣơng sáng cho bao ngƣời noi theo.
 * Tuy nhiên, có một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện nay còn ăn chơi lêu lỏng, không những
không thể hiện tình yêu thƣơng đối với cha mẹ, những ngƣời ruột thịt luôn lo lắng quan tâm cho
mình, thậm chí nhƣng bạn ấy còn hỗn láo với cha mẹ, đánh cả thầy cô giáo và bạn học, bạo hành
trong nhà trƣờng, … ngoài xã hội thì họ còn đua xe, đánh võng đùa giỡn trƣớc bao sinh mạng
con ngƣời. Một số ít bạn còn nghiện ngập, trộm cắp, giết ngƣời, họ sống thật ích kỷ. Những
ngƣời trẻ ấy thật đáng phê phán, đáng lên án.

- Mặt khác trong xã hội hiện nay, nhìn chung tuổi trẻ sống còn dửng dƣng, bàng quang vô cảm
với những hiện tƣợng tiêu cực, không lành mạnh quanh ta, họ chƣa thực sự dũng cảm nhƣ Lục
Vân Tiên để biểu hiện tình ngƣời.

3. Lòng yêu thƣơng con ngƣời của tuổi trẻ hiện nay đã biểu hiện phong phú trong một xã hội
rộng mở, phát triển, hòa nhập, họ ngấm ngầm phát huy tình ngƣời trong truyền thống nhân đạo
của dân tộc, nó không đƣợc thể hiện tập trung, quyết liệt nhƣ khi có kẻ thù đến xâm lƣợc, giày
xéo dân tộc mình. Tuy nhiên cả xã hội vẫn quan tâm, lo lắng về một bộ phận tuổi trẻ còn sống
thờ ơ, bàng quang, vô cảm với những con ngƣời, cuộc sống quanh mình.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)

Câu 3.a.

I) Yêu cầu: Học sinh biết làm bài văn nghị luận phân tích những đặc điểm của nhân vật trong tác
phẩm tự sự, bố cục chặt chẽ, văn viết trong sáng.

II) Bài làm thể hiện những ý chính :

1. Nguyễn Thi (1928 - 1968), là cây bút văn xuôi hiện thực xuất sắc trƣởng thành trong kháng
chiến chống Mỹ cứu nƣớc. Ông đặc biệt thành công với những tác phẩm viết về đất và ngƣời
Nam Bộ. Những đứa con trong gia đình đã thể hiện rõ điều đó. Đặc biệt nhân vật Việt đƣợc tác
giả khắc họa thật sinh động và giúp ngƣời đọc cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam
trong thời chống Mỹ cứu nƣớc.

2. Phân tích nhân vật Việt :

a) Việt - chàng trai Nam Bộ mới lớn với những phẩm chất hồn nhiên :
    - Giữ trong mình cái ná thun từ thuở nhỏ dù đã cầm súng đi đánh giặc.
    - Khi bị thƣơng nặng trong đêm tối giữa rừng sâu, không sợ chết mà sợ ma.
    - Tranh giành với chị Chiến từ việc đi soi ếch đến việc lập chiến công, giành đi bộ đội với
chị.

   >> Việt là một hình ảnh sinh động của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc sống đời thƣờng
những năm kháng chiến chống Mỹ.

b) Việt - mang tình cảm gia đình sâu nặng, sâu sắc :
    - Thƣơng mẹ, thƣơng chị, thƣơng chú Năm. Qua dòng hồi tƣởng của Việt, hình ảnh
ngƣời mẹ đã mất đã hiện lên qua ngƣời chị. Thƣơng chị nhƣng tính còn trẻ con nên giấu chị với
đồng đội.

   >> Tình thƣơng yêu của Việt đối với mẹ, chị là vô bờ bến, đó là động lực giúp Việt cầm
súng đánh giặc để trả thù nhà.

c) Việt - mang phẩm chất ngƣời anh hùng :
    - Gan góc, chiến đấu với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần, với ý chí và truyền thống
của gia đình cách mạng.
    - Dũng cảm cùng chị bắn cháy tàu giặc.
    - Dù bị thƣơng nặng, đói khát, dù tỉnh dù mê, dù kiệt sức vẫn sẵn sàng chiến đấu.

    >> Việt mang phẩm chất anh hùng cách mạng của thanh niên thời chống Mỹ cứu nƣớc.

III) Qua dòng hồi tƣởng của chính nhân vật Việt, nhà văn Nguyễn Thi đã khắc họa thành công
nhân vật Việt với những phẩm chất đẹp đẽ: trẻ trung, tình yêu thƣơng gia đình sâu nặng, gan dạ.
Việt thật đáng yêu nhƣng cũng rất mực dũng cảm anh hùng. Nếu câu chuyện của gia đình Việt là
một “dòng sông”, thì Việt là “khúc sông sau”. Việt tiếp nối truyền thống yêu nƣớc của cha ông,
của dân tộc Việt Nam trong thời đại chống Mỹ cứu nƣớc.

Câu 3.b.

Giới thiệu chung về tác giả, bài thơ, đoạn thơ và hình tƣợng, cần nhấn mạnh
- Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ nữ thới kháng chiến chống Mĩ. -
Xuân Quỳnh có nhiều đóng góp trong mảng thơ tình yêu.
- Nêu đặc điểm thơ Xuân Quỳnh
- Xác định vị trí và nội dung đoạn thơ.

Phân tích nội dung 2 đoạn thơ.
2.1 Sóng là bài thơ tình yêu thời chiến và ở đó ngƣời đọc nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật
trữ tình – ngƣời phụ nữ Việt Nam khi yêu: chân thành, da diết, tận tuỵ, thuỷ chung và tin tƣởng ở
tin yêu dù “muôn vời cách trở” .

2.2 Sóng là hình tƣợng trung tâm của bài thơ; là ẩn dụ cho tình yêu và khát vọng cao đẹp của
tâm hồn ngƣời phụ nữ.

Khát vọng một tình yêu cao đẹp; và khát vọng một tình yêu muôn thuở.
3.1 Khát vọng một tình yêu cao đẹp :
- Mƣợn tính chất và quy luật của sóng để nói về khát vọng trong tình yêu con ngƣời.
+ Cái dữ dội của sóng biển nhƣ sự mãnh liệt trong tình yêu con ngƣời.
+ Sự dịu êm của sóng nhƣ những phút giây êm đềm trong tình yêu.
+ Cái ồn ào của sóng nhƣ sự sôi nổi khi yêu.
+ Khi sóng lặng lẽ nhƣ sự suy tƣ, trăn trở để bồi đắp trong tình yêu.

- Biểu hiện của tình yêu cao đẹp
+ “Sông không hiểu nổi mình” có nghĩa là không hiểu nổi sóng vì sự giới hạn chật hẹp của sông,
không đủ sức chứa hết những sác thái phong phú của sóng và nhƣ một tất yếu, “sóng tìm ra tận
bể”, bởi lẽ chỉ có đại dƣơng bát ngát, bao la mới đủ cho sóng phô diễn hết sác thái và vẻ đẹp
của mình.
==> cũng vậy, một tâm hồn tầm thƣờng làm sao nuôi dƣỡng đƣợc một tình yêu cao đẹp. vì thế,
ngay khổ thơ đầu, cái tôi trữ tình đã bộc lộ một khát vọng về tình yêu đẹp.

3.2 Khát vọng một tình yêu muôn thuở

- Nhà thơ không nói con sóng “ngày xƣa – ngày nay”, mà nói “ngày xƣa – ngày sau” nhƣ khẳng
định sự muôn đời và tình yêu cũng vậy sẽ mãi tồn tại với con ngƣời và nhân loại.

- Nhà thơ quan niệm tình yêu gắn liền với tuổi trẻ “nỗi khát vọng tình yêu; bồi hồi trong ngực
trẻ” . có thể liên hệ với câu thơ của Xuân Diệu “Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo; Hãy để tuổi
trẻ nói hộ tình yêu”.

==> sự nồng nàn, sôi nổi , hồn nhiên và phóng khoáng trong tình yêu.

4. Đánh giá chung:

- Hai khổ của bài thơ “Sóng” tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh.
- Những sáng tạo mới mẻ, bất ngờ tạo nên sắc thái biểu cảm và gợi nhiều liên tƣởng sâu sắc.
- Cái tôi trữ tình với khát vọng về một tình yêu cao đẹp và phẩm chất tâm hồn của ngƣời phụ nữ
Việt Nam.

                       TRẦN HỒNG ĐƢƠNG - NGUYỄN ĐỨC HÙNG
                             (TT BD VH & LT ĐH Vĩnh Viễn)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1195
posted:6/2/2010
language:Vietnamese
pages:5
Description: Bai giai goi y de thi tot nghiep THPT mon Ngu van 2010.