Príloha 2 Vzor obalu záverenej p

					 EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
 FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
         XEROX
         Seminárna práca
Rok 2010-03-04           Zuzana Katónová
                  Zuzana Kilárová
                  Martina Haršányová
O spoločnosti

    V roku 1906 bola v Rochesteri v New Yourku založená spoločnosť Haloid, ktorá sa
špecializovala na výrobu a predaj fotografického papiera. Neskôr sa mení názov spoločnosti
z Haloid na Haloid Xerox a neskôr na Xerox Corporation.

    Spoločnosť sa rozvíjala aj v ponuke svojích služieb. Okrem výroby a predaja
fotografického papiera sa začala venovať aj rôznym patentom v oblasti xerografických
obrazov.
            Prelom nastal v roku 1959 kedy Xerox ohlásil príchod prvého
            automatického rozmnožovacieho stroja pre kancelárie, nazvaného
            XEROX 914, ktorého sa predalo viac ako 10 000 kusov a zarobilo
            spoločnosti niekoľko miliárd dolárov.    V roku 1968 XEROX uviedol na trh aj prvý fax, ktorý bol schopný prijímať
dokumenty z neobsluhovaného telefónneho terminálu.

    V nasledujúcich rokoch sa spoločnosť venovala rozvoju a zdokonalovaniu   kopírok
(z čierno – bielej na farebné kópie, automatické dopĺňanie kopírok, atď.).

    V roku 1977 uviedli na trh prvú laserovú tlačiareň, čím zarobili niekoľko miliárd
dolárov. Neskôr vyvinula radu moderných počítačových technológií, ako napríklad myši a
grafické užívateľské rozhranie, klávesnice a malé osobné počítače v spolupráci so
zamestnancami spoločnosti Apple Computers. Apple Computers nakúpil práva od spoločnosti
XEROX a ponúkla cenovo dostupnejšie osobné počítače pre podnikateľský trh a trh
vzdelávania.

    Spoločnosť prešla zmenami v rokoch 1980 a 1990, a to prostredníctvom zlepšenia
kvality dizajnu a reorganizáciu svojej produktovej rady. Xerox sa zameral na prevod
výrobkov k zákazníkom, t.j. poskytnutie kompletného servisu pre zákazníka, vrátane
zásobovania, údržby, konfigurácie a podporu užívateľov. K posilneniu tejto zmeny
predstavila aj nové logo spoločnosti – veľké červené písmeno X, ktoré symbolizuje prechod
medzi papierovým a digitálnym svetom.
    Xerox v súčasnosti ponúka širokú škálu zariadení a služieb. Väčšina z týchto zariadení
(LCD monitori, kopírovacie stroje, laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia...) môže byť
zaobstaraná formou priameho nákupu, prenájmu alebo leasingu.


    Ďalšou dôležitou súčasťou firmy Xerox je divízia XGS (Xerox Global Services),
špecializujúca sa na outsourcing dokumentových služieb, ktorá Vám ponúka elimináciu
investičných nákladov a úsporu personálnych a prevádzkových nákladov. Formou
outsourcingu ponúka zákazníkovi analýzu, kopírovacie a tlačové služby a správu dokumentov
s použitím zariadení a pracovnej sily Xeroxu, a to v priestoroch firmy zákazníka.Odhalenie podvodu


Honoré De Balzac: „V pozadí každého veľkého majetku je zločin.“

    V roku 2002 bol odhalený podvod v renomovanej americkej spoločnosti Xerox. Zistilo
sa, že v rokoch 1997 až 2002 nesprávne zaúčtovali viac ako 6 miliárd dolárov príjmov, čím
nadhodnotili výnosy o takmer 2 miliardy dolárov. Vyšetrovanie začala Komisia pre cenné
papiere (SEC) a trvalo až do apríla 2002. SEC obvinila Xerox z účtovných manipulácií.
V tom čase sa odhadovala výška na približne 3 miliardy dolárov, čiže polovicu toho, čo sa
nakoniec dokázalo. Xerox sa mimosúdne dohodol na vyrovnaní, dostal pokutu 10 miliónov
dolárov podpísal dohodu o vykonaní ďalšej kontroly. Pri vyšetrovaní SEC odhalila dva druhy
významných manipulácií.


    Prvá z nich je „Cookie Jar“ metóda. Politika „nádobky na sušienky“ sa týka rezerv na
reštrukturalizáciu, ktoré sa môžu stať zdrojom pre vyrovnávanie strát z bežnej činnosti. Stačí,
ak sú vytvorené v dostatočne vyššom objeme ako predpokladané straty zo zamýšlanej
reštrukturalizácie, a môžu byť použité na krytie aj ďalších, s nimi nesúvisiacich nákladov,
ktoré by znížili vykázaný bežný hospodársky výsledok. („Siahne sa do nádobky na
sušienky“). V prípade Xeroxu išlo o vytváranie skrytých rezerv v podsúvahe, s cieľom
strategicky ich použiť na zlepšenie príjmov v konkrétnom štvrťroku. Táto manipulácia sa
používa často.
    Druhý spôsob, ktorý sa využil vo väčšej miere, bolo zrýchlenie príjmov
z krátkodobého nájmu zariadení, ktoré boli neoprávnene klasifikované ako dlhodobý
prenájom. Rozdiel bol značný, pretože podľa Všeobecne uznávaných účtovných zásad (US
GAAP) celkovú hodnotu dlhodobého prenájmu možno účtovať ako výnos v prvom roku
platnosti prenájmu. Hodnota nájomného, sa na druhej strane rozloží rovnomerne na celé
obdobie platnosti nájmu. Výsledkom manipulácie bolo účtovanie výnosov budúcich období
ako výnos bežného obdobia. Tým sa navýšili krátkodobé zisky a splnili očakávania ziskov
v rokoch 1997, 1998 a 1999, hoci to malo za následok zníženie príjmov v priebehu
posledných dvoch rokov.


    V roku 1998 Xerox vyhlásil zisk pred zdanením 579 miliónov dolárov,      kým
v skutočnosti mala byť vykázaná strata 13 miliónov dolárov. Celkom 1,9 miliardy dolárov
musel Xerox presunúť z výnosov obdobia 1997 až 2001 do výnosov budúcich období. Tak, na
rozdiel od iných škandálov, Xerox nebol obvinený z vytvárania fiktívnych príjmov. Skôr si
rozložil svoje príjmy podvodným spôsobom. Je to metóda, ktorá slúži na zlepšenie
krátkodobých ziskov. Významnú úlohu zohral obrovský tlak investorov z Wall Street, ktorí
chceli za každú cenu udržať krátkodobé zisky. V opačnom prípade by ich podiely stratili na
hodnote, čím by sa ohrozilo nielen úverové financovanie, ale malo by to nepríjemné dôsledky
aj pre top-manažment, ktorého astronomické príjmy záviseli práve od výšky akcií.
Vyšetrovanie SEC potvrdilo, že odmeny vrcholového vedenia boli výrazne podmienené
dosiahnutím požadovaných cieľov. Nakoniec vďaka účtovným manipuláciám zarobili
približne 35 miliónov dolárov. Hodnota akcie Xeroxu vzrástla v polovici roku 1999 na svoju
najvyššiu hodnotu a to 60 USD za akciu. Od tej doby prudko klesla a v roku 2008 sa
obchodovala približne za 7 USD.
                  www.investmentu.com
Ako sa to celé začalo

    Keď začali Xeroxu koncom 90-tych rokov výrazne klesať príjmy, čo by sa odrážalo v
nižších ziskoch ako sa očakávalo, rozhodlo sa vedenie spoločnosti tzv. „variť“ účtovné knihy
pomocou účtovných manipulácií (tzv. „cook the books“) – zámerne skresľovať účtovné
výkazy. Postupovali veľmi metodicky. Presne vypočítali sumu, o ktorú bolo potrebné navýšiť
príjmy spoločnosti s cieľom splniť alebo mierne prekročiť tzv. „first call consensus“ (prvá
výzva pri obchodovaní na akciovom trhu), pretože očakávaná cena akcií sa odvíjala od
informácie o príjmoch spoločnosti. Napríklad v roku 1997 bol očakávaný zisk na akciu 1,99
USD, zatiaľ čo vykázaný zisk až 2,02 USD. Skutočný zisk, po očistení od účtovnej
manipulácie predstavoval len 1,65 USD. Podobne v roku 1998, očakávaný a vykázaný zisk
bol na rovnakej úrovni 2,33 USD, avšak skutočný zisk bol len 1,72 USD za akciu. A na záver
v roku 1999, vykázaný zisk na akciu prevýšil očakávaný zisk o 1 cent, kým skutočné príjmy
boli nižšie o takmer 50 centov. To je jeden z bežných spôsobov manipulácie výsledku
hospodárenia, ktorý má zabrániť prepadu akcií na trhu.
Audit

    Audit Xeroxu v tom čase vykonávala medzinárodná spoločnosť KPMG, jedna z veľkej
štvorky audítorských spoločností. Bývalý hlavný účtovník SEC, Lynn Turner sa k záležitosti
vyjadril nasledovne: „Tie čísla boli tak obrovské, že nevšimnúť si ich je ako ísť okolo Mount
Everestu a prehliadnuť ho.“ Xerox vypovedal zmluvu spoločnosti KMPG a nahradil ju
zmluvou s PricewaterhouseCoopers. Dôkazy naznačovali, že predstavitelia KPMG vedeli, čo
sa v Xeroxe deje, ale rozhodli sa to tajiť, aby nestratili významného klienta.
SEC podal obvinenie na vrcholový manažment Xeroxu za účtovné manipulácie, a
taktiež KPMG, ktorá nevykonala audit riadne. Pozornosť sa však zamerala aj na SEC a jeho
predsedu, Harvey Pitta, bývalého právnika veľkej štvorky audítorských spoločností vrátane
KPMG. Pitt sa stretol s novým predsedom KPMG, Gene O´Kelly, v apríli. O´Kelly tvrdí, že
Pitta informoval o neopodstatnenosti akejkoľvek akcie proti KPMG a možnom narušení
kapitálových trhov. Pitt však poprel, že by o Xeroxe počas stretnutia vôbec hovorili. Takáto
diskusia, keby k nej naozaj došlo, by predstavovala vážne porušenie noriem nezávislosti.
Oblasti, v ktorých boli porušené pravidlá účtovníctva podľa SEC

   Urýchľovanie leasingových príjmov


  Xerox údajne niekoľkokrát zmenil spôsob, akým sa tvoria lízingové výnosy, ale
neprezradil, že súvisiace zisky boli dôsledkom zmeny v účtovníctve, a nie zlepšenie
prevádzkovej výkonnosti. Navyše, nedodržiavali mnohé z postupov používaných v rámci
princípov GAAP.


  Napríklad: Xerox použil metódu návratnosti vlastného kapitálu, ktorý zahŕňal rozdelenie
výpočtu predpokladanej reálnej hodnoty leasingu ako časť lízingových splátok zostávajúcich
po odpočítaní predpokladanej reálnej hodnoty servisných a finančných komponentov.
Zatiaľ čo odhadovaná reálna hodnota služieb a financovania poklesla, uznaný obrat
leasingových tržieb sa okamžite zvýšil. Xerox bol tiež obvinený za urýchlené uznávanie
výnosov vďaka okamžitému uznaniu zvýšenia príjmov a rozšíreniu existujúcej nájomnej
zmluvy, skôr než uznané zvyšovanie presahuje zostávajúcu dobu nájmu.


   Nesprávne zvýšenie zostatkovej hodnoty prenajatého zariadenia


  Xerox upravoval predpokladanú zostatkovú hodnotu prenajatého zariadenia (t.j. jeho
zostatkovú hodnotu na konci lízingu) po začatí doby nájmu v rozpore s princípmi GAAP.
SEC tvrdila, že tento prepis zostatkovej hodnoty zariadení bol použitý na úverovanie
nákladov na predaj, ktoré boli zaznamenané ku koncu štvrťročných správ ako "opatrenia na
vypĺňanie medzier, ktoré mali pomôcť Xeroxu napĺňať alebo až prekračovať očakávané
vnútorné a vonkajšie príjmy a výnosy."


   Zrýchlenie výnosov z portfólia účtovných aktív


  Xerox vykazoval príjem z predaja účtovných aktív, ktoré boli určené na prenájom, pri
ktorom nebolo povolené okamžité vykázanie výnosov. SEC tvrdil, že Xerox použil túto
stratégiu vykázania výnosov, aby vykázal výnosy, ktoré by inak boli vykázané v budúcom
období a chybne vykázal tento postup.
   Podvodné manipulácie s rezervami a ostatnými príjmami


  Xerox údajne zvyšoval svoje výnosy rozpustením prebytočných rezerv, ktoré boli
pôvodne vytvorené pre iné účely, čím konal v rozpore s princípmi GAAP.


  V rokoch 1997 až 2000 Xerox taktiež údajne systematicky uvoľňoval nesprávnym
spôsobom rezervy, ktoré súviseli s úspešným vyriešením sporu s Internal Revenue Service.
Hoci podľa princípov GAAP sa vyžaduje, aby boli rezervy rozpustené do výnosov až po
skončení súdnych sporov, Xerox rozpustil vytvorené rezervy ešte pred ukončením sporu.
Dôvodom tejto manipulácie bolo splnenie určenej výšky zisku v rokoch 1995 a 1996.


   Manipulácia s faktoringovými operáciami


  Xerox údajne chybne vykázal factoringové operácie (krátkodobé pohľadávky). Na konci
roka ich vykázal v prehľade peňažných tokov ako pozitívne ovplyvňujúce položky namiesto
toho, aby ich vykázal negatívne. Faktoring ovplyvňuje predaj pohľadávok so zľavou na
dosiahnutie príjmu peňažných prostriedkov v danom účtovnom období namiesto príjmov v
budúcom období.


  Na základe sťažnosti SEC, analytici preskúmali v spoločnosti Xerox zvýšenie likvidity
pre zlepšenie konečných zostatkov hotovosti v roku 1999. Nemožnosť vytvárať peňažné toky
donútila Xerox poveriť manažment, aby preskúmal možnosť zapojiť sa do factoringových
transakcií s miestnymi bankami. Tieto transakcie významne ovplyvnili výkaz peňažných
tokov spoločnosti v roku 1999, ale tieto transakcie neboli zverejnené v účtovnej závierke.


  V niektorých factoringových operáciách sa vyskytovali dohody o spätnom odkúpení, v
ktorých by Xerox opätovné získal pohľadávky po skončení roka. Účtovaním týchto transakcií
ako skutočne predaných, Xerox porušoval princípy GAAP. Nielenže Xerox nezverejnil tieto
dohody, ale nepodarilo sa mu získať pohľadávky v budúcom roku späť.
Výsledky a dôsledky

    Xerox bol nakoniec kvôli dlhotrvajúcej kríze nútený predať niektoré svoje aktíva.
Podarilo sa prerokovať úverové zmluvy, avšak s vyššími úrokovými sadzbami. Kebyže úver
nedostali, boli by nútený ísť do konkurzu. To sa takmer v roku 2000 aj stalo. V pokuse znížiť
náklady, prepustili tisícky pracovníkov a snažili sa pokračovať v znižovaní výdavkov. Na
druhej strane, v roku 2001, keď sa problémy čoraz viac prehlbovali, generálna riaditeľka
Xeroxu, Anna Mulchay dostala odmenu približne 25 miliónov dolárov.


    Bez toho aby spoločnosť priznala alebo vyvrátila výpovede o sťažnosti, potvrdila
konečný rozsudok, ktorý zahŕňa trvalý príkaz z porušenia proti podvodom, správy a
evidenčné predpisov federálnych zákonov o cenných papieroch. Okrem toho, Xerox musel
prepracovať jeho financie za roky 1997 až 2000 a zaplatiť 10 miliónov dolárov. Súčasťou
tejto dohody bolo, že predstavenstvo spoločnosti vykoná vnútornú účtovnú kontrolu.


    Dôsledky, ktoré nasledovali: Xerox Corp súhlasil, že zaplatí 670 miliónov
amerických dolárov, zatiaľ čo KPMG LLP musela zaplatiť 80 miliónov dolárov. Súčasťou
bolo vyriešiť osem rokov starú žalobu podanú v mene investorov, ktorí tvrdili, že sa Xerox
dopustil účtovných podvodov, aby splnil očakávania stanovené Wall Street. Prípad Carlson.


    Pokuta bola jedna z najväčších pokút, ktorú udelila SEK v tej dobe. SEK vzniesla
obvinenia, že spoločnosť plánovala podvádzať, aby investori v priebehu štyroch-ročných
období pomocou toho, čo tomu hovorí \ "účtovné akcie \" a \ " účtovníctvo príležitosti \ "aby
spĺňali alebo prekonávali očakávania Wall Street a skrývali svoje skutočné prevádzkovej
výkonnosti.


    Dňa 5. júna 2003, šesť vrcholových manažérov Xeroxu bolo obvinených z podvodov s
cennými papiermi, vrátane bývalého generálneho riaditeľa, Paul A. Allaire, G. Richard
Thoman, a jej bývalý finančný riaditeľ, Barry D. Romeril, akceptoval pokutu 22 miliónov
dolárov. Xerox musel opraviť účtovné knihy a vyplniť 3 miliardy dolárov "rozdiel" v
príjmoch a 1,4 miliardy dolárov "rozdiel" v daňových príjmoch.


    V apríli 2005 sa zaviazal KPMG SECu zaplatením 22,48 milióna dolárov pokuty. V
rámci vysporiadania KPMG ani pripúšťa, ani nepopiera svoju chybu.
Zdroje
http://www.docstoc.com/docs/24485655/Earnings-Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting_scandals
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Xerox-Corporation&prev=/
http://www.docstoc.com/docs/595729/accounting-scandal-college-essay

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:434
posted:6/2/2010
language:Slovak
pages:9