Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

De thi tot nghiep THPT mon Van 2010

VIEWS: 30,901 PAGES: 1

Day la de thi tot nghiep pho thong trung hoc mon van nam 2010

More Info
									BO GIAO DUC VA DAO TAG KY THI TOT MGHiEP TRUNG HOC PH6 THONG NAM 2010
Mob thi: NGtT VAN - Giao due trung hpc pho tbong
Thai gicn ion bai: 150 phut, khong ke thai gian giao di
DE THI CHINH THUG
I. PHAN CHUNG CHO TAT CA THI SLNH (5,0 diem)
au 1.J2,0 diim)
Neu nhung net chi'nh ve cuoc dcri va su nghipp van !iqc cua nha van M. So-16-khop.
Cau 2. (3,0 diem)
Hay viet mot bai van ngan (khoang 400 tir) trinh bay suy nghi cua anh/chi ve long yeu
thuong con ngudi cua tu6i tre trong xa hoi hien nay.
II. PHAN RIENG - PHAN TlT CHQN (5,0 diim)
Thi sinh efei dtnyc lam mot trong hsi cau (can 3.a ho|c cau 3.b)
Cau 3.a. Theo chwffng trinh Chuan (5,0 diem)
Phan tich nhan vat Viet trong truyen ngan Nhung dica con trong gia d'mh cua Nguyen Thi
(phan trich trong Ngii van 12, Tap hai, NXB Gido due - 2008).
Cau 3.b. Theo chuffng trinh Ndng cao (5,0 diem)
Phan tich doan tha sau trong bai Song cua Xuan Quynh:
Du doi va diu em
On ao va lang le
Song khong hieu noi minh
Song tim ra tan be
Oi con song ngay xua
Va ngay sau van the
Noi khat vong tinh yen
X i X	-
Boi hoi trong ngire tre
(Ngie van 12 Ndng cau, Tap mot, tr. 122 - 123, NXB Giao due - 2008)
Thi sinh khong dupe sir dung tiki ii#u, Gidm thi khong giai thich gi them.
•Hit.

								
To top