PR Log - BlinkContact , NhÀ tiên phong cung cấp Dá»â€°ch by ypy11747

VIEWS: 42 PAGES: 2

									PR Log - Global Press Release Distribution
      BlinkContact , Nhà tiên phong cung c?p D?ch v? Email Marketing t?i Vi?t Nam

    By BlinkContact
    Dated: Dec 01, 2009

    Ngày 08/09/2009, t?i Hà N?i, Cty INPIVIC Vietnam ?ã t? ch?c h?p báo ra m?t website cung c?p d?ch v?
    Email Marketing cho doanh nghi?p Vi?t Nam - BlinkContact (www.blinkcontact.com).

    (Thông cáo báo chí) Ngày 08/09/2009, t?i Hà N?i, Cty INPIVIC Vietnam ?ã t? ch?c h?p báo ra m?t website
    cung c?p d?ch v? Email Marketing cho doanh nghi?p Vi?t Nam - BlinkContact (www.blinkcontact.com).
    S? ra ??i c?a BlinkContact s? cho phép các doanh nghi?p v?a và nh? trên toàn qu?c ti?p c?n v?i Email
    Marketing - ho?t ??ng tr??c ?ây v?n ???c cho là ch? thích h?p v?i các công ty l?n vì chi phí r?t cao và c?n
    nhi?u ?òi h?i v? k? thu?t.

     BlinkContact là m?t d?ch v? email marketing ho?t ??ng tr?c tuy?n. Các doanh nghi?p thu?c m?i l?nh v?c
    có th? s? d?ng BlinkContact hàng ngày ?? t?o, g?i và theo dõi các ??t email marketing hi?u qu?.
    BlinkContact ???c xem nh? là ng??i tiên phong trong l?nh v?c này t?i Vi?t Nam, nó cho phép ng??i dùng
    ti?p c?n v?i ho?t ??ng email marketing ? quy mô doanh nghi?p và các công c? giàu tính n?ng trong m?t mô
    hình hoàn toàn t? ??ng.

     "Email marketing là cách hi?u qu? nh?t ?? t?o m?i quan h? v?i các khách hàng c?a b?n. V?i BlinkContact,
    b?t c? ai mu?n h??ng ??n các kênh tr?c tuy?n ??u có th? có ???c m?t gi?i pháp email marketing d? s? d?ng
    và hi?u qu?. Dù b?n c?n g?i m?t chi?n d?ch email l?n, b?n tin ?i?n t?, xúc ti?n bán hàng qua email, th? m?i
    tham gia s? ki?n, hay xây d?ng danh sách email c?a b?n, BlinkContact ??u th?c hi?n ???c. D?ch v? g?i
    email v?i l??ng l?n c?a chúng tôi có ??y ?? các ch?c n?ng c?n thi?t và cho phép doanh nghi?p dùng th?
    mi?n phí hoàn toàn”, ông Phan Thanh Tùng, giám ??c ti?p th? s?n ph?m c?a BlinkContact gi?i thi?u.

     BlinkContact, d?ch v? email marketing hàng lo?t có th? ???c truy c?p t? b?t c? ??u thông qua các trình
    duy?t internet. Nh? s? d?ng n?n t?ng website, ng??i dùng không c?n cài ??t b?t c? ph?n m?m c?ng nh? l?u
    tr? d? li?u nào. M?i thông tin s? ???c l?u tr? trên máy ch? ?? có th? làm vi?c m?i lúc m?i n?i và b?o ??m an
    toàn tuy?t ??i cho d? li?u.

     Ng??i dùng có th? nh?p danh sách các email và thông tin kèm theo t? các t?p tin Excel, CSV, Text,
    XML,… H? th?ng cho phép nh?p hàng nghìn, hàng tri?u ??a ch? email ch? v?i vài click chu?t.
    BlinkContact c?ng cung c?p hàng lo?t m?u email HTML v?i hi?u ?ng ?? h?a chuyên nghi?p ?? doanh
    nghi?p có th? dùng khi t?o các email.

     "Cho ??n nay d?ch v? c?a chúng ?ã thành công m?nh m?. Các khách hàng hi?n t?i c?a chúng tôi và hàng
    tr?m doanh nghi?p v?a và nh? trên kh?p ??t n??c ?ang s? d?ng BlinkContact ?? nâng cao t? su?t hoàn v?n
    ??u t? (ROI) thông qua các ch??ng trình email marketing. B?n không th? thu ???c ROI cao v?i b?t c? kênh
    qu?ng cáo truy?n th?ng nào, mô hình kinh doanh m?i cho phép chúng tôi cung c?p d?ch v? v?i chi phí r?t
    th?p - ?ó là m?t cách tuy?t v?i ?? các công ty gia t?ng doanh thu trong th?i k? suy thoái kinh t? tr?m tr?ng
    này" - Tr?n ??c Hi?u, Giám ??c ?i?u hành c?a BlinkContact gi?i thích. "Nh?ng th?c m?c và ý ki?n mà
    chúng tôi nh?n ???c ch?ng minh r?ng, chúng tôi ?ang ?áp ?ng ???c nhu c?u c?p thi?t c?a các doanh nghi?p
    và th? tr??ng, có th? nói nh? v?y."

     D?ch v? này còn cho phép doanh nghi?p ??ng ký dùng th? trong 7 ngày ?? ki?m ch?ng. Các doanh nghi?p
    quan tâm có th? xem các tính n?ng c?a d?ch v? email marketing này trên website c?a BlinkContact ho?c g?i
    t?i s? + 84-4-6273-6518.                             Page 1/2
PR Log - Global Press Release Distribution
V? BlinkContact

 BlinkContact là m?t ng??i ?i ??u trong vi?c cung c?p ph?n m?m email marketing d?a trên n?n t?ng web
cho h?n 300 doanh nghi?p. V?n phòng giao d?ch c?a BlinkContact ???c ??t t?i Hà N?i. ?? bi?t thêm chi ti?t,
xin vui lòng g?i 84-4-6273-6518 ho?c truy c?p vào website www.blinkcontact.com

###

BlinkContact là m?t ng??i ?i ??u trong vi?c cung c?p ph?n m?m email marketing d?a trên n?n t?ng web cho
h?n 300 doanh nghi?p. V?n phòng giao d?ch c?a BlinkContact ???c ??t t?i Hà N?i. ?? bi?t thêm chi ti?t, xin
vui lòng g?i 84-4-6273-6518 ho?c truy c?p vào website www.blinkcontact.com

Category      Advertising, Marketing, Media
Tags        email marketing
Email       Click to email author
Phone       +84462736518
Fax        +84462736520
Address      No.25/294 Kim Ma St.
City/Town     Hanoi
State/Province   Hanoi
Zip        08404
Country      Viet Nam
                          Page 2/2

								
To top