KERTAS KERJA CADANGAN MENGADAKAN TAKLIMAT TATACARA PEROLEHAN

Document Sample
KERTAS KERJA CADANGAN MENGADAKAN TAKLIMAT TATACARA PEROLEHAN Powered By Docstoc
					KERTAS KERJA CADANGAN MENGADAKAN TAKLIMAT TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI MALAYA 

Tajuk :  

      Taklimat Tatacara Perolehan Universiti Malaya 

Tarikh Perlaksanaan :  

      07 Disember 2009 sehingga 18 Disember 2009  

      (Rujuk Lampiran A) 

Masa Perlaksanaan :  

      09.30 pagi dan 02.30 petang 

      (Rujuk Lampiran A) 

Tempat :  

      Bilik Mesyuarat Bahagian Perolehan,  

      Jabatan Bendahari, Universiti Malaya 

      d.a. Aras 3, Blok C, Bangunan IPS 

      Universiti Malaya 

Objektif :  

  ‐    Memberi penjelasan kepada pihak PTj/Jabatan berkenaan tanggungjawab dan urusan
      yang melibatkan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja secara betul dan seragam
      dan peraturan yang berkaitan perolehan kerajaan secara bertanggungjawab.
  ‐    Sebagai platform untuk perkongsian maklumat terkini berkaitan perolehan bekalan, kerja
      dan perkhidmatan secara berkesan dan menguntungkan Universiti Malaya.
  ‐    Merapatkan hubungan kakitangan yang terlibat dengan urusan perolehan PTj/Jabatan.

Kumpulan Sasaran :

      Wakil PTj/Jabatan yang terlibat secara langsung dalam urusan sebutharga/tender

Cadangan Bilangan Peserta :

      Rujuk Lampiran A

Anggaran Perbelanjaan :

      RM3.00 x 125 orang = RM375.00