Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN MENGANJURKAN by zyc19183

VIEWS: 71 PAGES: 6

									FAKULTI/ INSTITUT               : FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

PROGRAM PERINGKAT               : SARJANA MUDA/ SARJANA/ DOKTOR FALSAFAH
                       (Potong mana yang berkenaan)

NAMA PROGRAM         :        SAINS DAN PENGURUSAN SISTEM
                                                                                            Mahir membangunkan aplikasi sistem maklumat dalam
                 Mempunyai ilmu dan kepakaran dalam falsafah, konsep
                                                                                                                       Kemahiran bekerja secara berpasukan serta berfikiran
                                                                   Dapat menghasilkan sistem maklumat yang berguna
                                                                                            industri perkhidmatan (seperti kesihatan, kewangan
                                                                                                                       Beretika, dan mahir berkomunikasi interpersonal dan
                                                                   Mahir dalam menganalisis keperluan maklumat agar
                                                                                                                       Bisnes (entrepreneurship) dalam bidang teknologi
                 Dan teknik penyelesaian masalah dalam sistem
                                            Penggunaan sistem maklumat di dalam negara
                                            Mahir dalam mempelopori dan meningkatkan
                                                                   Dalam sokongan keputusan organisasi.
Ciri-ciri Boleh Ukur
                                                                                            Dan perniagaan).
                                                                                                                       Maklumat.
                 Maklumat.
1. Memiliki ilmu yang mantap                                                                                         
  dalam bidang pengajian
2. Mahir dalam bidang ilmu                                                                                          
  masing-masing
3. Boleh menggunakan dan                                                                                           
  menyesuaikan ilmu dalam
  pelbagai suasana/keadaan,
  peringkat dan budaya
  (inovatif dan kreatif)
4. Berkemahiran menggunakan                                                                                          
  bahasa kerja antarabangsa/
  global (bahasa Inggeris)
5. Boleh berkomunikasi dan                                                                                                                  
  berinteraksi dalam pasukan
6. Mempunyai kepimpinan dan                                                                                                                  
  hala tuju dalam konteks
  fungsi dan peranan
  masyarakat
7. Boleh membuat keputusan                                                                                                                  
  dan mengambil tindakan
  bijaksana berdasarkan etika
  dan nilai sejagat (saksama,
  adil, lestari dan integriti)
8. Beretika dan bermoral tinggi                                                                                                                

9. Berkemahiran dan selesa                                                                                                                   
  dalam interaksi antara
  budaya dan agama
10. Bangga dan fasih                                                                                                                     
  menggunakan bahasa ibunda
11. Mempunyai kesedaran untuk                                                                                                                 
  mempertahankan kedaulatan
  negara


                                                                                                                                                  1
                                           Inggeris)
    bijaksana
                                                                                  pengajian
                 6. Mempunyai                  masyarakat
    nilai sejagat

    dan integriti)
                                          4. Berkemahiran
    keputusan dan
                                           global (bahasa
                               dalam pasukan
  7. Boleh membuat
                               dan berinteraksi
                                                                                1. Memiliki ilmu yang
                                                        suasana/keadaan,
                  tuju dalam konteks
                                                        dan menyesuaikan
                  fungsi dan peranan
                                                                    2. Mahir dalam bidang
                                                                                                             Ciri-ciri Boleh Ukur
                                                        (inovatif dan kreatif)                                           kerja antarabangsa/
                                                        ilmu dalam pelbagai
                                                                      ilmu masing-masing
    mengambil tindakan
                             5. Boleh berkomunikasi
                  kepimpinan dan hala
                                                      3. Boleh menggunakan                                                        peringkat dan budaya
                                                                                  mantap dalam bidang
    (saksama, adil, lestari
    berdasarkan etika dan
                                           menggunakan bahasa
                                                                                                                                 NAMA PROGRAM
                                                                                                                                                               FAKULTI/ INSTITUT
                                                                                             Dapat menunjukkan pengetahuan dan kefahaman
                                                                                                                                 :

                                                                                             yang berlanjutan daripada tahap Sarjana Muda dan seterusnya
                                                  
                                                                
                                                                        
                                                                                       
                                                                                                                                                    PROGRAM PERINGKAT
                                                                                             berkebolehan membangun idea dalam
                                                                                             penyelidikan teknologi maklumat

                                                                                             Dapat mengadaptasi idea dalam situasi baru secara kreatif,
                                                                                             luwes dan bebas bagi mengaplikasi pengetahuan untuk
             
                                                  
                                                                
                                                                        
                                                                                       
                                                                                             menyelesaikan masalah yang berkaitan teknologi maklumat.

                                                                                             Mempunyai kemahiran mengaplikasikan sistem cerdas dalam
             
                                    
                                                                
                                                                        
                                                                                       
                                                                                             bioinformatik, kawalan, bisnes dan pelbagai domain lain
                                                                                                                                 SISTEM CERDAS
                                                                                             Mempunyai kemahiran mempelopori dan memajukan industri
             
                                    
                                                  
                                                                
                                                                        
                                                                                       
                                                                                             perisian yang bercirikan cerdas dan sistem maklumat di dalam
                                                                                             negara.

                                                                                             Mempunyai kemahiran menyokong keputusan bisnes melalui
                         
                                                                
                                                                        
                                                                                       
             
                                                                                             proses business intelligence
                                                                                                                                         (Potong mana yang berkenaan)
                                                                                             Menerapkan kebolehan bekerja secara berpasukan pelbagai
                         
                                    
                                                  
                                                                
             
                                                                                             disiplin dalam menguruskan projek pembangunan sistem yang
                                                                                             besar

                                                                                             Menerapkan   kebolehan    berkomunikasi      dan  berkongsi
                         
                                    
                                                  
                                                                                             maklumat dalam kumpulan setempat dan global
                                                                                                                                                               : FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT
             
                         
                                    
                                                  
                                                                                             Beretika, bertanggungjawab dan profesional

                                                                 
                                                                                                                                         : SARJANA MUDA/ SARJANA/ DOKTOR FALSAFAH
                                                                                             Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan berkongsi maklumat
             
                         
                                    
                                                  
                                                                                             dalam kumpulan setempat dan global
2
8. Beretika dan bermoral        
  tinggi
9. Berkemahiran dan           
  selesa dalam interaksi
  antara budaya dan
  agama
10. Bangga dan fasih          
  menggunakan bahasa
  ibunda
11. Mempunyai              
  kesedaran untuk
  mempertahankan
  kedaulatan negara
                      3
FAKULTI/ INSTITUT           : FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

PROGRAM PERINGKAT           : SARJANA MUDA/ SARJANA/ DOKTOR FALSAFAH
                    (Potong mana yang berkenaan)

NAMA PROGRAM         :     SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT (MIS)

PEO Program Sarjana Sistem Pengurusan Maklumat ialah melengkapkan:

Di akhir program ini, pelajar:
    1. Matang dalam menggapai isu dan menangani masalah berkaitan teknologi
      maklumat.
    2. Mampu membina jaringan ilmu dengan rakan kesepakaran.
    3. Mampu mengembang dan menyebar ilmu dalam bidang penyelidikannya pada
      komuniti saintifik dalam bidangnya.
    4. Mampu mengguna kemahirannya untuk menyumbang kepada pembangunan
      masyarakat dan negara.
    5. Menjadi tenaga kerja yang mahir dan berwiabawa dalam bidang teknologi
      maklumat.


                                   PEO1  PEO  PEO  PEO  PEO
Ciri-ciri Boleh Ukur
                                      2   3   4   5
1. Memiliki ilmu yang mantap dalam bidang pengajian                     
2. Mahir dalam bidang ilmu masing-masing                           
3. Boleh menggunakan dan menyesuaikan ilmu dalam pelbagai                  
  suasana/keadaan, peringkat dan budaya (inovatif dan kreatif)
4. Berkemahiran menggunakan bahasa kerja antarabangsa/ global                
  (bahasa Inggeris)
5. Boleh berkomunikasi dan berinteraksi dalam pasukan                    
6. Mempunyai kepimpinan dan hala tuju dalam konteks fungsi dan                
  peranan masyarakat
7. Boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan bijaksana                 
  berdasarkan etika dan nilai sejagat (saksama, adil, lestari dan
  integriti)
8. Beretika dan bermoral tinggi                                
9. Berkemahiran dan selesa dalam interaksi antara budaya dan agama              
10. Bangga dan fasih menggunakan bahasa ibunda                        
11. Mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan negara                
                                                 4
FAKULTI/ INSTITUT           : FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

PROGRAM PERINGKAT           : SARJANA MUDA/ SARJANA/ DOKTOR FALSAFAH
                    (Potong mana yang berkenaan)

NAMA PROGRAM         :     KECERDASAN BUATAN

PEO Program Sarjana KECERDASAN BUATAN ialah melengkapkan:

akhir program ini, pelajar:
    1. Matang dalam menggapai isu dan menangani masalah berkaitan teknologi
      maklumat.
    2. Mampu membina jaringan ilmu dengan rakan kesepakaran.
    3. Mampu mengembang dan menyebar ilmu dalam bidang penyelidikannya pada
      komuniti saintifik dalam bidangnya.
    4. Mampu mengguna kemahirannya untuk menyumbang kepada pembangunan
      masyarakat dan negara.
    5. Menjadi tenaga kerja yang mahir dan berwibawa dalam bidang teknologi
      maklumat.


                                   PEO1  PEO  PEO  PEO  PEO
Ciri-ciri Boleh Ukur
                                      2   3   4   5
1. Memiliki ilmu yang mantap dalam bidang pengajian                     
2. Mahir dalam bidang ilmu masing-masing                           
3. Boleh menggunakan dan menyesuaikan ilmu dalam pelbagai                  
  suasana/keadaan, peringkat dan budaya (inovatif dan kreatif)
4. Berkemahiran menggunakan bahasa kerja antarabangsa/ global                
  (bahasa Inggeris)
5. Boleh berkomunikasi dan berinteraksi dalam pasukan                    
6. Mempunyai kepimpinan dan hala tuju dalam konteks fungsi dan                
  peranan masyarakat
7. Boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan bijaksana                 
  berdasarkan etika dan nilai sejagat (saksama, adil, lestari dan
  integriti)
8. Beretika dan bermoral tinggi                                
9. Berkemahiran dan selesa dalam interaksi antara budaya dan agama              
10. Bangga dan fasih menggunakan bahasa ibunda                        
11. Mempunyai kesedaran untuk mempertahankan kedaulatan negara                
                                                 5
6

								
To top