Duurzame ontwikkeling geschiedenis toekomst van een wazig begrip by hkn69139

VIEWS: 45 PAGES: 19

									  Duurzame ontwikkeling:
geschiedenis & toekomst van een
     wazig begrip

      L. Reijnders
Intellectuele traditie (I)
  ‘stationary economy’ volgens J. Stuart Mill
  (1842)

  ‘justice between the generations’

  ‘internaliseren van afgewentelde kosten’
  (Pigou, Kapp e.a.; sinds ~ 1920)
Intellectuele traditie (II)
  ‘Steady state economy’ (H. Daly, 1973)

  Sustainability (IUCN, 1980)

  Sustainable development (Our Common
  Future, 1986); toevoeging: een
  rechtvaardiger relatie tussen ‘Noord’ en
  ‘Zuid’
Sinds 1986:
  Meer dan 100 operationaliseringen
  duurzame ontwikkeling

  ‘Sterke’ en ‘zwakke’ duurzaamheid op basis
  van aannamen t.a.v. substitutie diverse
  soorten ‘kapitaal’

  Relatief populair: 3P (people, planet, profit)
Operationalisering duurzaamheid met
oog op milieu (‘sterke duurzaamheid’)
  Aansluitend bij stationary of steady state economy
  Conservering hulpbronnen op zelfde niveau
  Geen export schadelijke vervuiling naar volgende
  generaties
  Behoud ecosysteemdiensten

N.B. gericht op de mens > kritiek vanuit standpunt
 dat levende natuur rechten heeft
3P bij bedrijven (I)
  Diverse namen

 MVO (Maarschappelijk Verantwoord
 Ondernemen)
 ‘Responsible care’ (chemische industrie)
 ‘Duurzaam ondernemen’
 ‘License to produce’
3 P bij bedrijven (II)
  Grote variëteit van praktijken op milieu &
  sociaal gebied

  Indicatoren zoals Dow Jones Sustainability
  Index sterk procedureel georiënteerd;
  zeggen weinig over inhoudelijke prestaties
3P bedrijven i.p.v. staatsinterventie?

  Invloed ‘race to the bottom ‘

  Geen grote stappen vooruit zonder
  gedwongen ‘internalisering’ van nu
  afgewentelde kosten
Index voor Duurzame Samenleving
(IDS)
 22 indicatoren, die worden geaggregeerd
 6 voor persoonlijke ontwikkeling (o.m.
 gelijke kansen, voldoende scholing, veilige
 sanitatie, genoeg te eten)
 6 voor stabiele samenleving (o.m.
 werkeloosheid, inkomensverdeling,
 schuldenlast)
(uit Index voor Duurzame Samenleving 2006)
3P; IDS?
 Eenstemmigheid dat voor bereiken
 duurzame relatie met milieu sociale &
 economische aspecten belangrijk zijn.
 Onenigheid over vraag of economische en
 sociale aspecten onlosmakelijk onderdeel
 zijn van begrip duurzaamheid & over
 begrippen als ‘duurzame samenleving’.
Nu:
  Hernieuwde belandstelling voor
  duurzaamheid vooral vanwege:

 Klimaatverandering
 Deze eeuw: ‘Hubbert pieken’ in
 wereldwijde conventionele gas- en
 olieproductie
Meer belangrijke milieuproblemen
  Met oog op duurzaamheid vooral:

 Vermindering voorraden geochemisch
 schaarse nauwelijks vernieuwbare ertsen
 Aftakeling vernieuwbare hulpbronnen (o.m.
 water, vis)
 Oplading oceanen & bodems met vuil
 Verminderde ecosysteem dienstverlening
Klimaatverandering (I)
  Wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging sinds
  begin industriële revolutie: 0.6-0.8 oC

  Daarvan verklaarbaar door natuurlijke oorzaak
  (verandering zonnestraling, vulkanisme etc. ): <
  0.2 oC

C.M. Annan et al. PNAS 104 (2007) 3713-3718
Klimaatverandering (II)
  Geen verdere stijging van temperatuur:
  emissies broeikasgassen met > 80% omlaag

  Netto-resultaat Kyoto protocol:
  temperatuurstijging gaat in iets sneller
  tempo door
Hubbert peak in de USA
  Aardolie en aardgas
Fossiele          Verbruik anno 2005 in
koolstofverbinding     jaren vorming tijdens
              geologische piekproductie
Aardolie (conventioneel)  1 miljoen


Aardgas (conventioneel)  3 miljoen


Steenkolen         60.000
Wat te doen (1): verbetering energie-
efficiency (J/euro BNP)
 Nederland 1980-1985: verbetering met ~
 2.5%/jaar
 Nederland nu: verbetering < 0.5%/jaar
 Europese Commissie: Europa naar 2% per
 jaar
 Technisch mogelijk in Nederland:
 verbetering met factor 3-4 (veronderstelling:
 dezelfde energiediensten)
Wat te doen (2): toepassing
stromingsenergie
 Zonne-energie:    121300x 1012 Watt
 Wind energie:       600x 1012 Watt
 Aardwarmte:         30x 1012 Watt
 (Totale voorraad fossiele brandstoffen +
 uraan < 1 maand zonne-energie)
 menselijk energieverbruik:
 ~14x 1012 Watt
Moraal:
  Genoeg stromingsenergie; probleem is de prijs
  daarvan

  Veel mogelijkheden voor verbetering van energie
  efficiency; echter: sociale dilemma’s en prijs
  kunnen een probleem zijn

  Zonder ingrijpende overheidsinterventie oplossing
  niet in zicht

								
To top