Stand van Zaken in de Conventie over de toekomst

Document Sample
Stand van Zaken in de Conventie over de toekomst Powered By Docstoc
					Stand van Zaken in de Conventie over de toekomst van de Europese Unie

Sinds de laatste voortgangsrapportage en terugkoppelingsbijeenkomst (25 maart) heeft een
additionele zitting van de Conventie (26 maart) en een plenaire zitting van de Conventie
plaatsgevonden (3-4 april). Tijdens de additionele zitting werd het debat over de eerste zeven
ontwerpartikelen van het Praesidium (CONV 528/03) voortgezet. De plenaire zitting werd
gekenmerkt door debat over de artikelsgewijze ontwerpvoorstellen van het Praesidium inzake
justitie en binnenlandse zaken (CONV 614/03) en de financiën van de Unie (CONV 602/03).

Additionele zitting 26 maart 2003:
Tijdens deze bijeenkomst onder leiding van DeHaene kwamen weinig tot geen nieuwe visies
naar voren, veelal betrof het een herhaling van het gevoerde debat op 27-28 februari jl.
Door meerdere Conventieleden werd het verzoek gedaan vóór een dergelijke additionele
zitting een herziene versie van de ontwerpartikelen te presenteren. Hierop werd door het
Praesidium gesteld dat slechts aan het „eind‟ van de Conventie een geheel herschreven tekst
zal worden gepresenteerd.

Plenaire zitting 3-4 april 2003:
Op de eerste dag van de zitting werd gesproken over de ontwerpartikelen inzake JBZ (huidige
derde pijler). Er bleek grotendeels consensus te zijn over gebruik van de communautaire
methode inzake het asiel- en migratiebeleid en de civielrechtelijke samenwerking. Voor
strafrechtelijke samenwerking moest echter nogmaals kritisch bekeken worden op exact
welke terreinen van het strafrecht een Europese aanpak gewenst zou zijn.
Veel werd gesproken over het initiatiefrecht van de lidstaten: moet de EC het exclusief
initiatiefrecht hebben of moeten de lidstaten tevens dat recht hebben? De heer J. Bruton
(Praesidiumlid) concludeerde aan het eind van de dag dat het hier beleid betreft dat
traditioneel een soevereine aangelegenheid is en derhalve initiatiefrecht voor de lidstaten
gewenst was.
Aangaande de besluitvormingsmodaliteiten op JBZ-terrein was een meerderheid van de
Conventieleden voor bredere invoering van QMV. Enkele leden (hoofdzakelijk
regeringsvertegenwoordigers) wensten echter op specifieke (uiteenlopende) beleidsterreinen
het behoud van unanimiteit.
Een Europees openbaar ministerie werd door de meeste Conventieleden (nog) niet
noodzakelijk geacht. Veeleer moest gezocht worden naar een verbeterde samenwerking
middels Eurojust. Bruton wees in zijn conclusies er echter op dat op de lange termijn instellen
van een OM een logische stap zou zijn en daarvoor was het wenselijk nu reeds de
verdragrechtelijke basis te creëren.
Ook het instellen van een gemeenschappelijke grensbewaking was onderwerp van debat. Op
dit onderwerp was duidelijk een tweedeling zichtbaar. De kandidaat-lidstaten waren
voorstander van een Europese grenspolitie. Tegenstanders pleitten voor een lichtere vorm van
samenwerking die onderbouwd werd met hoofdzakelijk financiële argumenten.
Over het algemeen werd geconcludeerd dat er in hoofdlijnen veel steun bestond voor de
aangereikte voorstellen van het Praesidium inzake JBZ. Bruton eindigde zijn conclusie door
de regeringsvertegenwoordigers in de Conventie te danken voor de uitgedragen standpunten.
De steun vanuit de regeringen voor de voorstellen op dit beleidsterrein moest beschouwd
worden als een positief signaal aan de Conventie.

De tweede dag stond in het teken van de ontwerpartikelen inzake de financiën van de Unie
(art. 38-40). De voorstellen van het Praesidium voor vereenvoudiging van de budgetprocedure
(afschaffen onderscheid verplichte en niet-verplichte uitgaven en vergroten van de
bevoegdheid van het EP) werden zeer positief ontvangen door het plenum. Voorts bleek er
overeenstemming te bestaan voor het verdragrechtelijk vastleggen van een procedure voor de
Financiële Perspectieven, de vraag bleef echter welke besluitvormingsmodaliteit daarvoor
aangewend diende te worden.
Het Praesidium kondigde tenslotte aan een studiegroep in het leven te roepen voor de eigen
middelen van de Europese Unie.

Bijeenkomst Nationaal Parlementariërs:
Zoals gebruikelijk kwamen de nationaal parlementariërs bijeen op de voorochtend van de
plenaire zitting. Binnen de groep bestond er overtuiging dat niet afgeweken moet worden van
het beoogde tijdpad van de Conventie: in juni moet het slotdocument op tafel liggen. Uit de
terugkoppeling van het Praesidium door mevrouw G. Stuart kwam naar voren dat -ondanks de
persoonlijke voorkeur van de Conventievoorzitter voor een verlenging van de Conventie- toch
gestreefd wordt naar afronding eind juni. Daarvoor zal hoogstwaarschijnlijk zeer intensief
vergaderd moeten worden in de eerste weken van juni. Stuart raadde de Conventieleden aan
voor die periode hun agenda‟s zoveel mogelijk vrij te houden. Opvallend was dat in
bijeenkomsten van overige institutionele groepen deze boodschap niet werd overgebracht.
Voorts werd onderling van gedachten gewisseld over de ontwerpartikelen van JBZ en
Financiën. Door meerdere parlementariërs werd erop gewezen dat het debat over de financiën
van de Unie wellicht later had moeten plaatsvinden, aangezien twee studiegroepen zich
daarover nog aan het buigen waren. Ten aanzien van de JBZ artikelen werd door menig
parlementariër gesteld dat het van groot belang was effectieve resultaten te realiseren, omdat
daarmee de relatie tussen de Unie en de burger verbeterd zou kunnen worden.

Ontwerpartikelen en amendementen:
De nieuwe ontwerpartikelen die door het Praesidium werden gepresenteerd hadden betrekking
op Titel VI: Het democratisch leven van de Unie (art. 33-37); Titel IX: De Unie en haar
naaste omgeving (art. 42); Titel X: Het lidmaatschap van de Unie (art. 43-46) en de Algemene
en slotbepalingen (deel III) van het Constitutioneel Verdrag. Deze documenten zijn ook te
vinden op www.europapoort.com en op de website van de Conventie (www.european-
convention.eu.int) onder de nummers CONV 650/03, CONV 649/03, CONV 648/03 en
CONV 647/03. De door de Nederlandse (plv) parlementaire Conventieleden ingediende
amendementen op zowel de JBZ-artikelen, de financiële artikelen en op de ontwerpteksten
van Titel VI tot en met Titel X kunt U tevens vinden op www.europapoort.com.

Europese Raad:
Gezien de internationale ontwikkelingen kon het gesprek tussen de Europese Raad en de
Conventievoorzitter Giscard d‟Estaing gepland op 21 maart j.l. geen doorgang vinden. Dit
gesprek is doorgeschoven naar woensdag 16 april as. Giscard d‟Estaing zal met de
regeringsleiders van gedachten wisselen over de institutionele onderwerpen die tot op heden
nog niet in de Conventie aan bod zijn gekomen (o.a. voorzitter ER, voorzitter EC,
voorzitterschap van de Unie).

Voor 2003 zijn (blijkens CONV 262/02) nog plenaire zittingen voorzien op: 24-25 april 2003,
15-16 mei 2003, 30-31 mei 2003, 5-6 juni 2003 en voorzover nodig 12-13 juni 2003.

Alle eerder uitgebrachte voortgangsrapportages, leeswijzers en ingediende amendementen
kunt U terugvinden op www.europapoort.nl onder “toekomst Europese Unie”.