Bouw jij aan de toekomst van Nederland

Document Sample
Bouw jij aan de toekomst van Nederland Powered By Docstoc
					Bouw jij aan de toekomst
van Nederland?
Traineeship Rijkswaterstaat 2010
Werken bij
Rijkswaterstaat
Als je ergens de ruimte krijgt om belangrijk werk te doen, dan is het
wel bij Rijkswaterstaat. Wij zijn de uitvoeringsdienst van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat en werken dagelijks aan vraagstukken die
iedere Nederlander aangaan: Nederland droog houden als het water
in de rivieren stijgt bijvoorbeeld. Of Nederland mobiel én leefbaar
tegelijk houden.
Wij voeren niet zelf uit, maar sturen markt­  met een frisse blik naar bestaande problemen.
partijen aan die namens ons wegen, vaar­    Via een aansprekend traineeprogramma
wegen, bruggen en dijken ontwerpen,      halen we een grote groep jongeren in één
aanleggen en onderhouden. Dit is een      keer binnen. Dit betekent dat jij als trainee
complexe taak, vol uitdagingen. Daarom     deel uitmaakt van een hele nieuwe generatie
zoeken we gedreven trainees die hart      managers en specialisten die van elkaar leert
hebben voor de toekomst van Nederland.     en meer durft, omdat je samen sterk staat.
                        Een mooi opleidingsprogramma sluit er
Een nieuwe generatie managers en        naadloos op aan.
specialisten
De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat    Compleet en afwisselend programma
een enorme ontwikkeling doorgemaakt,      Het traineeprogramma duurt 18 maanden.
van uitvoerder naar regisseur. We varen een  Als trainee maak je drie werkplekken mee en
nieuwe koers, met volop mogelijkheden!     heb je alle gelegenheid om een complete
Dit vraagt niet alleen om een andere aan­   visie te ontwikkelen op onze cruciale maat­
pak, maar zeker ook om nieuwe mensen      schappelijk taak en de bijbehorende organisa­
met competenties als netwerken, onder­     tie. Naast de inhoudelijke vakkundige verdie­
nemerschap en lef. Jongeren brengen een    ping biedt dit programma de trainee een
nieuw elan in onze organisatie en kijken    brede kijk in de wereld van Rijkswaterstaat.
Je bent betrokken bij het in­ en externe     projecten managen en werken in multi­
management van complexe en uitdagende       disciplinaire teams. Een ontwikkelassessment
projecten. Dit binnen het brede vakgebied van   bij de start van het programma is daarin de
de Grond­ Weg­ en Waterbouw; van verkeers­    rode draad gedurende de 18 maanden.
management tot hydrologie en van geodesie
tot (civiele)techniek. Maar ook de disciplines:  Opleiding
ICT, Inkoop, Finance en Planvorming.       We bieden een opleidingsprogramma toe­
                         gespitst op trainees. Drie algemene leer­
Jouw profiel als trainee             activiteiten ontwikkelen je vakinhoudelijke
Je bent een enthousiaste starters met de drive  kennis: ‘Adviseren bij RWS’, ‘Projectmatig
om zich snel te ontwikkelen. Je hebt een     werken’ en ‘Politiek­bestuurlijke inzichten’.
afgeronde hbo­ of academische opleiding en    Ook is er een multidisciplinaire projecten­
maximaal drie jaar werkervaring. We kijken    week waarin je als trainee wordt uitgedaagd
niet alleen naar je opleiding, maar of je     in combinatievraagstukken. Dit gebeurt in
competenties samenvallen met onze kern­      multidisciplinaire teams waarbij de vraag­
waarden. Vanwege de verschillende rollen     stukken zijn gekoppeld aan actuele onder­
die je gaat vervullen, sta je open voor andere  werpen uit de praktijk.
meningen en ben je extravert genoeg om
bijvoorbeeld partnerschappen te zoeken en     Intervisie
aan te gaan. Maar je bent ook zakelijk en     Intervisie maakt deel uit van het trainee­
toont teamspirit, lef en ondernemerschap.     programma ter ondersteuning van zowel je
Verder ben je integer, resultaatgedreven,     inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling.
aanspreekbaar en dienstverlenend.         Minstens twee keer per halfjaar komen de
                         trainees in kleine groepjes bijelkaar. Ze
Ontwikkeling                   denken met elkaar mee over vraagstukken
Het traineeprogramma biedt je alle kansen     en knelpunten uit de eigen werksituatie.
je te ontwikkelen. Niet alleen omdat je      Een intervisiecoach begeleidt de bijeen­
vanaf het begin een volwaardige baan en      komsten. Tijdens het hele traineeprogramma
verantwoordelijke taken hebt, maar ook      blijven de samenstelling en begeleiding van
dankzij een breed pakket aan opleiding,      de groepjes gelijk.
intervisie en persoonlijke coaching voor
zowel de inhoudelijke als persoonlijke      Arbeidsvoorwaarden
ontwikkeling. Je leert onder meer adviseren,   Goede arbeidsvoorwaarden vanaf het begin
                         Je krijgt meteen een aantrekkelijk startsalaris

‘Jongeren brengen                 van € 2396,62 bruto (schaal 10 periodiek 0)
                         bij een 36­urige werkweek. Ook de secun­
 een nieuw elan’                 daire arbeidsvoorwaarden van het Rijk zijn
                         van toepassing.
Trainee Koen van der Kroon

 Het traineeprogramma van Rijkswaterstaat is voor
 mij een vliegende start geweest. In de afgelopen
 anderhalf jaar heb ik verschillende velden waarin
 Rijkswaterstaat actief is van dichtbij kunnen
 meemaken. En Rijkswaterstaat is wat dat betreft
 heel breed: van politiek Den Haag tot nachtelijke
 werkzaamheden op de A12 en alle stappen daar
 tussen. Als trainee kun je het van dichtbij zien. Zo
 werk je al snel mee aan een stukje Nederland. De
 meerwaarde van het traineeprogramma was voor
 mij, dat je met een grote groep mede-trainees start.
 Je leert zo niet alleen van je eigen ervaringen, maar
 ook van de groep. Je zit met deze groep ten slotte in
 hetzelfde schuitje.

 Na mijn traineeperiode ben ik begonnen als project-
 leider, een dynamische en uitdagende baan. De
 kansen, die mij tijdens het traineeprogramma zijn
 geboden, hebben mij een stevige basis voor deze
 klus en mijn verdere loopbaan gegeven. Mijn tip
 voor aankomende trainees: Grijp die kans!
Belangrijke data             Presteer je goed, dan garandeert Rijkswater­
                     staat je een baan na afloop van het trainee­
                     programma! Salaris bij indiensttreding na
•	 Aanmelden	via	de	webcam        afloop van het traineeprogramma is (bij goed
  24 augustus tot en met 30 september  functioneren) € 2850,92 bruto (Schaal 11
•	 Informatieavond            periodiek 0).
  23 september
                     Solliciteren via de webcam
•	 Sluiting	inschrijving         Voor deze functie maken we gebruik van
  1 oktober               solliciteren via de webcam. Je wordt gevraagd
•	 Briefselectie             om een aantal vooraf opgestelde vragen
  week 41 op basis van het cv, de web-  middels de webcam te beantwoorden. Je
  cam film en het digitaal assessment  geeft ons daarmee, in combinatie met je cv

•	 Gespreksrondes
  week 42 en 43

•	 	Arbeidsvoorwaarden	gesprekken
  november 2009

•	 Start	van	het	programma
  januari 2010
en e­assessment, een completer beeld van
jezelf. Het verbetert onze preselectie en het
maakt daarmee ons wervings­ en jouw
sollicitatieproces effectiever en efficiënter.
Ga daarvoor naar www.rijkswaterstaat.nl/
rwstraineeprogramma waar je je van
24 augustus tot en met 30 september
kunt aanmelden.

Meer weten?
Wil je meer weten? Ga dan naar www.
rijkswaterstaat.nl/rwstraineeprogramma.
Daar lees je ook meer over de selectie­
procedure.
Of schrijf je via www.rijkswaterstaat.nl in
voor de informatieavond op 23 september
a.s.! Laat je informeren over het trainee­
programma en de uitdagende projecten
van Rijkswaterstaat. Maak van deze gelegen­
heid gebruik om te netwerken met mede­
werkers van Rijkswaterstaat en (oud)trainees.
Dit is een uitgave van

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op
www.rijkswaterstaat.nl
of bel 0800 ­ 8002
(ma t/m zo 06.00 ­ 22.30 uur, gratis)

augustus 2009 | cd0809vv100