PB DE Koepel Sterke impuls voor toekomst van Duurzame by hkn69139

VIEWS: 11 PAGES: 1

									Persbericht DE Koepel
Sterke impuls voor toekomst van Duurzame Energie Sector
Utrecht, 25 januari 2008: De Europese Commissie presenteerde op 23 januari jl. de ontwerprichtlijn (RES Directive) voor
de bevordering van duurzame energie in de lidstaten en zet daarmee een forse stap voorwaarts om het wettelijke en
beleidsmatige kader vast te stellen om de EU doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te behalen. In Nederland
tekenen zich de contouren af van een wettelijke verplichting voor toepassing van duurzame energie in de gebouwde
omgeving.

Het zorgvuldig geformuleerde Europese plan om in 2020, 20% van onze energiegebruik duurzaam op te wekken sluit
naadloos aan bij de ambities van het huidige kabinetsbeleid, zo stelt de DE Koepel, de koepelorganisatie voor Duurzame
Energie. De Nederlandse doelstelling van 20%, ruim boven het door de Europese Commissie gestelde minimum, is volgens
de DE Koepel realistisch en haalbaar en zal leiden tot een forse groei in deze nieuwe en dynamische bedrijfstak.

Voor wat betreft de duurzame elektriciteit voorziening geeft de Europese Commissie duidelijke voorkeur voor toepassing
van een ‘feed-in’ systeem. Een belangrijke ontwikkeling, zo meent de DE Koepel. De Stimulering Duurzame Energie (SDE)
regeling die momenteel in Nederland in ontwikkeling is om duurzame energieopties financieel te steunen, is een voorbeeld
van een ‘feed-in’ systeem. De DE Koepel heeft eerder al duidelijk gemaakt dat een dergelijk systeem veel goedkoper uitvalt
en leidt tot een effectievere inzet van duurzame energie technologie. De SDE regeling voldoet hieraan indien deze
consistent en voor een langere periode ingezet en volgehouden wordt.

Ten aanzien van duurzame warmte en koude wordt nu ook duidelijk het belang gezien van een duurzame ontwikkeling die
vooral in de gebouwde omgeving zal worden toegepast. De lidstaten zullen in de komende tijd wetgeving moeten
voorbereiden die de toepassing van duurzame energie in de nieuwbouw verplicht zal stellen. Dit wordt al geruime tijd door
de DE Koepel bepleit. Het deze week door drie Ministers getekende convenant “Meer met Minder” sluit hier ook goed op
deze ontwikkeling.

De Duurzame Energie sector zal de komende jaren uitgroeien tot een bedrijfstak van enige miljarden omzet en
tienduizenden nieuwe hoog gekwalificeerde banen. De Nederlandse kennispositie op dit terrein behoort tot de Europese
top en biedt fantastische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven indien we krachtig anticiperen op deze nieuwe kansen.
Een faciliterende overheid voor een krachtige thuismarkt is daarbij van essentieel belang. De DE Koepel ondersteunt alle
overheidsinitiatieven op dit terrein.

De DE Koepel is de Nederlandse overkoepelende organisatie voor duurzame energie. Windenergie, bio-energie, zonne-
energie, warmtepompen en ondergrondse energieopslag zijn vertegenwoordigd. De DE Koepel maakt zich sterk voor de
duurzame energiesector en wil de toepassing ervan bevorderen. Duurzame Energie kent geen CO2 uitstoot, houdt onze
energie betaalbaar en waarborgt de energievoorziening in de toekomst.
Noot voor de redactie:

Contactpersonen:

Teun Bokhoven- voorzitter , 06 54 640 720

Joke Wessels- Communicatie manager, 06 53131392

								
To top