OECD JA KANSAINVÄLINEN KORKEAKOULUPOLITIIKKA by keara

VIEWS: 100 PAGES: 46

									  OECD JA KANSAINVÄLINEN
  KORKEAKOULUPOLITIIKKA
           Ilkka Turunen
       Suomen OECD-edustusto, Pariisi


Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät
           10.-12.5.2005
            Jyväskylä
  Esityksen sisältö
  OECD (koulutus)poliittisena toimijana
  Dublinin agenda
  OECD:n työ korkeakoulupolitiikan alueella
  rajat ylittävän korkeakoulutuksen kehityspiirteitä
  kilpailu lahjakkuuksista
  uusi ”globaalin hallinnan väline ”-Unescon ja
   OECD:n suuntaviivat
  Ekskursio: GATS ja korkeakoulutus

  kaikkien esityksessä mainittujen tilastojen ja indikaattoreiden lähde on
   OECD
OECD (koulutus)poliittisena toimijana

  Agendan asettaja (”relevantit” kysymykset, käsitteet, ja
  lähestymistavat, benchmarkit)
  Keskinäisen oppimisen asiantuntijafoorumi (maa-arvioinnit,
  temaattiset katsaukset, tutkimukset, tilasto- ja
  indikaattorityö, hyvät käytännöt, politiikkasuositukset)
  OECD:n sisälläkin koulutuspolitiikalla on monta tekijää ja
  erilaisia lähestymistapoja
  ohjausrooli perustuu tiedonhallintaan - näyttöön perustuva
  politiikka (järjestö ei luo sitovaa lainsäädäntöä)
  mikropolitiikka (asiantuntijaverkostot) - globaali hallinta
  Dublinin agenda

Korkeiden virkamiesten kokous helmikuussa 2003:
    Connecting lifelong learning policy with other
     socio-economic policies
    Evaluating and improving outcomes of education
    Promoting quality teaching
    Rethinking tertiary education in a global economy
    Building social cohesion through education
    Building new futures for education
OECD:n työ korkeakoulupolitiikan
alueella
  Yliopistot ja korkeakoulut koko järjestön prioriteettilistan
  kärkiaiheita (rahoitus, laajentuminen, rakenne)
  Temaattinen tutkimus korkea-asteen koulutuksesta
  20 maata osallistuu (ml. Suomi)
  valmistuu vuonna 2007
  Yliopistojen tulevaisuudet -hanke
  Kansainvälistyminen ja koulutuspalveluiden kauppa
  Tieteen, tekniikan ja innovaatiotoiminnan inhimilliset
  voimavarat ja tutkijanurien edistäminen (CSTP)
  Korkeasti koulutetun työvoiman liikkuvuus (ELSA)
  Korkeakoulupolitiikka on kesällä 2006 pidettävän
  ministerikokouksen pääteema
Miksi korkeakoulupolitiikka?

  kysyntä kasvaa ja koulutus laajenee
  julkisten koulutusmenojen kasvun rajat
  IT -> etä- ja virtuaaliopinnot ja
  koulutuksen kaupallistuminen
             Growth in university-level qualifications
  Approximated by percentage of persons with ISCED 5A/6 qualfication in the age groups 55-64,
               45-55, 45-44 and 25-34 years (2002)   40
                1960's                                      1970's                                 1980's                            1990's   30
   20                                            10                                                             8 4


   10
                                        19


                                        7        8
   0
                                                                                                             21 22
                                                                                                                                  Austria
                                              United Kingdom
                       Netherlands
                                                                 Finland
                                                                                                                                            Mexico
                                                                                                             Spain


                                                                                                                     Greece
                                                                                            Ireland
                                                                                        Poland
                                                                          Germany
                                                                                                                 Korea
             Norway
     United States
                                                      Australia
                                                                                                                                       Portugal
                                                                                                                         Italy
                                                                               Czech Republic
                                                                                                        France
                  Denmark
                                       Switzerland
                                                                      Japan
                                                            Hungary
                                                                                                                             Turkey
                              Canada
                                                                                                 New Zealand
                                  Sweden
        A3.2
7
  Current entry rates suggest growth will continue
                           Sum of net entry rates for single year of age
                          in tertiary-type A and tertiary-type B education

                                     Today’s entry rates in universities suggest that the
                                     effort to obtain higher qualifications will continue…
                                              Half of an age cohort now enter university, and in
   80                                           Australia, Finland, Iceland, Poland and Sweden 70% or more
                              … but not everyone completes with a degree
   70

   60

   50

   40

   30

   20

   10

   0
                                     United States
                                                                      United Kingdom
                                                  Netherlands
           Sweden
                                                                                                                           Austria
                                                             Denmark
                                                                                                     Germany

                                                                                                          Switzerland
                                                                  Korea
     Australia
                                                                                                                                Czech Republic
                                                                                                 France
                                                                                                                 Mexico
                                                         Spain
                                                                                        Japan
                Iceland
                                                                                            Ireland
                                             Hungary
                              New Zealand
                          Poland
                     Finland
                                                                               Slovak Republic
                                                                                                                      Belgium
     A3.1
8
Miksi korkeakoulupolitiikka?

Koulutus kannattaa
 työllisyys
 tulo-odotukset
           Trends in unemployment advantage
    (upper secondary + post-secondary non-tertiary) – tertiary unemployment
                    ratio
   9.0

   8.0
     In some countries the
   7.0
     unemployment rate
                                   In some
   6.0advantage of tertiary                    countries,
     graduates has declined.                           In some
                                   there has
   5.0                                       countries the
                                   been no
                                           employment
                                  marked trend
   4.0                                       rate
                                    in the
                                           advantage of
   3.0                             unemployment
                                           tertiary
                                    rate
                                           graduates has
   2.0                              advantage of
                                           increased.
                                   tertiary
    1.0                              graduates.

   0.0

   -1.0
             tes
                                          nds
              m
             lia
            tria
                                           rg
             rk
                                           ny

                                           ic


                                           ic
                                          and
            ece
                                          CD
              al
              m
            key              o
                                          and
              n
              d
                                          ea
            nce
             ry
                                         a nd
                                           ly
            ada
             in
              y
                                          an

                                           d
              d
           ede


           gd o
            xic
            lan
           rwa
                                         ubl
           l an
                                         lan
           tug
                                         ubl
           giu
                                        Ita
          Spa
                                        bou
          nma
           tra
                                        ma
          nga
                                        Kor
                                       Jap
          Sta
                                        OE
                                        r la
          Tu r
          Gre
                                       erl
          Fra
                                       eal
         Aus
                                       P ol
         Can
         Me
         Ire
                                       Ice
         Fi n
                                      Re p
         Bel
                                      Rep
         P or
         Kin
         Sw
                                      Ger
         No
        Aus
                                      em
         Hu
                                      the
         De
                                      itz
                                     wZ
        ted
                                    Lux
       ted
                                     ch


                                    v ak
                                    Sw
                                    Ne
                                   Ne
     Uni
10
                                  Cze
     Uni
                                  Slo
                1991   1995   1998   1999    2000  2001  2002

   Source: OECD (2004) Education at a Glance: OECD Indicators 2004.
                      Trends in earnings advantage
     Relative earnings of individuals who attained tertiary education (upper
          secondary and post-secondary non-tertiary = 100)
   250      In 3
         countries            In 5 countries,
           ,               earnings
   225    earnings             advantage of
         advantag              tertiary
          e of             graduates has
   200     tertiary                                                 In 11 countries the
                         not changed.                               earnings advantage
         graduate
           s                                                     of tertiary
    175    declined.                                                   graduates has
                                                               increased despite
                                                                 increased
    150                                                           participation.


    125


    100
                                      tes
                                                                                                  nds
                                                           lia
                                                                                     rk
                                                                                                           CD
                                                                               ny
                                                       ly
                                                                                         m
                                                                        nd
                                                                                                       ea
                      nce
                                      al
                                      m
                                                                                                  ada
                   in
        ay
                                                                     en
                                            ry
                                                                    and
               d
                            ic
                                                   d
                                                 l an

                                                     Ita
             lan
                                                                                         giu
                                    gd o
                                    tug
                 Spa
                          ubl
                                                                                   nma
                                                         tra
                                                                             ma
                                                                                                     Kor
                                          nga
        rw
                                                                         la
                                                                ed
                                                                                                         OE
                                    Sta
                                                                                                r la
                     Fra
                                                                  erl
                                                                                            Can
                                                                       Ire
                                               Fi n
           Zea
                                                                                       Bel
                                  P or
       No
                                                              Sw
                                                                            Ger
                         Rep
                                  Kin
                                                       Aus
                                         Hu
                                                                                              the
                                                                                 De
                                                                 itz
                                 ted
11
          w
                                ted
                        ch
                                                               Sw
                                                                                             Ne
         Ne
                               Uni
                      Cze
                              Uni
                                 1997      1998          1999        2000       2001         2002
   Source: OECD (2004) Education at a Glance: OECD Indicators 2004.
Miksi juuri nyt?


  kysyntä: korkeakouluopiskelijoiden määrä
  kasvaa edelleen
  pelkästään Aasiassa kasvuksi arvioidaan noin 50
  miljoonaa 25 vuodessa
  kotimainen tarjonta ei ole kaikkialla riittävää ->
  capacity building
Miksi juuri nyt?


  uudet (ja vanhat) rajat ylittävän
  korkeakoulutuksen muodot: sivukampukset,
  franchising, kahdenkeskiset koulutussopimukset
  (twinning, joint degrees), avoin ja etäopetus,
  yritysyliopistot ja kaupallinen virtuaaliopetus,
  vaihto-ohjelmat)
  (korkea)koulutus on mukana WTO:n GATS-
  neuvotteluissa
  MUTTA kansainvälisellä tasolla on vain vähän
  vertailukelpoista tietoa
  Miksi juuri nyt?

  rajat ylittävä tarjonta kasvaa nopeasti
  ”koulutuskaupan” arvo v. 2001 vähintään 35 miljardia US$,
    In
  yli 3% koko maailman palvelujen viennistä


    Increase of foreign tertiary students in OECD countries 1980-2001
        450
        400
        350
        300
        250                                         1980
        200                                         1990
        150                                         2001
        100
         50
         0
                                           m
                         es
                                 CD                                           y
                  da
                                           nd
                              n
                                                 a
             ce
                                          do
                                          an
                             pa
                                               ali
                        tat
                 na
            an
                                         ala
                                OE
                                        ing
                                    rm
                                              str
                            Ja
                       dS
                Ca
           Fr
                                        Ze
                                   Ge
                                             Au
                                       dK
                     ite
                                       w
                                      ite
                    Un
                                     Ne
                                     Un
   Source: UNESCO for 1980 and 1990, except for Japan (Ministry of Education); OECD for 2001
Korkeakoulutus
kansainvälistyy

 Suomen(kin) korkeakoululaitos
 kansainvälistyi nopeasti 1980- ja 1990-
 luvuilla...
Kuvio: Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvu
vastaanottajamaissa vv. 1980-2001 (1990=100)
Korkeakoulutuksen
kansainvälistyminen

...mutta absoluuttisin luvuin...
Taulukko Uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä eräissä OECD maissa,
                  2001- 2003
    ______________________________________________________
              2001       2002      2003
            _________________________________________
     Yhdysvallat   293 357     234 322     215 700
     Australia    151 894     162 575     171 600
     UK       102 800     117 200     140 100
     Uusi Seelanti  73 523      83 838     87 075
     Kanada      72 317      68 024     61 293
     Japani      47 348      50 678     52 800
     Ranska      39 983      55 498     52 062
     Italia      38 356      40 659     43 457
     Espanja     29 410      23 774     30 600
     Turkki      23 900      21 500     21 800
     Ruotsi      4 600      4 000      5 509
     Korea       2 253      3 150      4 301
     Norja       2 349      2 764      3 425

Lähteet: Kansalliset tilastokeskukset (OECD 2005, Working Party of Migration)
               50000
                   100000
                       150000
                            200000
                                250000
                                     300000
                                         350000
                                              400000
                                                  450000
                                                       500000
             0
 Unite
      d Sta
Unite      tes
    d Kin
       gdom
     Germ
        any
      Franc
          e
     Austr
        alia
       Japan
      Cana
         da
       Spain
      Belgi
         um
      Austr
          ia
       It aly
  Swit z
      erland
    Swed
        en
     Turke
          y
  Net he
     rland
         s
   Denm
        a rk
    Hung
        ary
    Portu
        gal
 New
    Z eala
        nd
     Norw
         ay
     Irelan
Czec       d
   h Rep
      ublic
     Polan
         d
      Finlan
         d
       Korea
      Mexic
Slova       o
    k Rep
       ublic
      Icelan
         d
                                                           Kuvio: Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä isäntämaan mukaan v. 2001
Kuvio: Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
           vuosina 1998 ja 2001
Figure 5.8. Foreign PhD students as a percentage of total PhD enrolment, 2001


            Sw itzerland                            36,2

          United Kingdom                             37,7

              Belgium                             28,0

           United States

             Australia                            40,5

             Sw eden                             32,8

          Denmark (1999)                             55,7

          Canada (2000)                             35,2

              Norw ay                             37,4

              Austria                            39,7

              Iceland


               Spain                             43,9

           New Zealand                              38,8

          Czech Republic                             34,1

          Portugal (2000)                            47,2

              Finland                            35,5

           Turkey (1999)                             23,5

          Slovak Republic                             17,6

         Korea, Republic of                            32,7

              Mexico                  Percentage of
                                    w om en
                Italy                            38,1

                    0  5  10  15  20   25    30   35  40   45
Korkeakoulutuksen
kansainvälistyminen

...ja suhteellisesti ottaen Suomen
  korkeakoululaitoksen opiskelijakunta...
Kuvio Ulkomaisten opiskelijoiden osuus (%) kaikista korkeakouluopiskelijoista
         vuosina 1998 ja 2002 eräissä OECD-maissa
             2002     1998     muutos           intensiteetti-
                          (1998=100)          indeksi
Australia         18.7     12.6     149            2.9
Sveitsi          17.7     15.9     111            2.8
Itävalta          13.5     11.5     118            2.1
Uusi Seelanti       13.5      3.7     368            2.1
UK             11.2     10.8     103            1.8
Belgia           11.2      --      --            1.8
Saksa           10.7      8.2     132            1.7
Ranska           10.5      7.3     143            1.6
Tanska           9.0      6.0     149            1.4
Ruotsi           7.8      4.5     175            1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irlanti           5.6      4.8     116            0.9
Norja            5.2      3.2     165            0.8
Tshekki           4.3      1.9     229            0.7
Islanti           4.3      2.4     181            0.7
Portugali          3.9      --     --            0.6
Alankomaat         3.9      --     --            0.6
Yhdysvallat         3.5      3.2     109            0.5
Unkari           3.2      2.6     120            0.5
Espanja           2.9      1.7     175            0.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomi            2.5      1.7     146            0.4
Japani           2.2      1.4     154            0.3
Kreikka           2.2      --     --            0.3
Italia           1.9      1.2     152            0.3
Turkki           0.8      1.3      62            0.1
Korea            0.2      0.1     253             --
Maiden keskiarvo 6.4           5.6                  1.0
Brain drain/circulation/gain
Kamppailu lahjakkuuksista
  ”Today, terms of competition revolve around a
  central axis: a nation’s ability to mobilize, attract, and
  retain human creative talent...wherever talent goes,
  innovation, creativity, and economic growth are sure
  to follow.”
  ”Students are the canaries of global competition for
  talent, and the countries that succeed in attracting
  them gain advantages on multiple fronts.” (Richard
  Florida: The Flight of the Creative Class, Harper
  2005)
Konteksti: Inhimillinen pääoma ja
taloudellinen kasvu
  OECD:n kasvututkimus – Suurin osa maiden
  välisistä eroista selittyy työvoiman käytöllä –
  työllisyysaste ja työn tuottavuus
  Toinen vaikuttava tekijä: Työvoiman laadun
  parantaminen - koulutus
  Kokonaistuottavuuden kasvuun vaikuttavat
  myös: IT:n hyödyntäminen ja panostus
  tutkimukseen ja tuotekehitykseen
  Korkeasti koulutetun väestön maahanmuutto on
  merkittävä inhimillisen pääoman varantoa ja
  laatua parantava tekijä
Seuraus: Kaikissa OECD-maissa
kiinnitetään huomiota työvoiman laatuun

  Koulutuksen tulosten parantaminen: OECD:n PISA-
  tutkimus
  Opetuksen laadun parantaminen (UK, US, Irlanti)
  Nuorten vähenevä kiinnostus tekniikkaan ja
  luonnontieteisiin toimenpiteiden kohteeksi (Suomen LUMA,
  UK, Ranska, Saksa, Hollanti, Korea, OECD:n yhteishanke)
  Erityishuomio tyttöihin
  “Oikeanlaista koulutusta” (vrt. skill mismatches)
  Maahanmuuttajien koulutuksen parantaminen =
  työperäistä maahanmuuttoa koskevat reformit 1990-luvulla
  Inhimillisten voimavarojen tarjonnasta
  huolehtiminen
  Luonnontieteen ja tekniikan osaajien kysyntä kasvaa
   globaalisti
    Vuosina 1995-2000 työllisyys tieteen ja tekniikan
     ammattialoilla kasvoi kaksi kertaa niin nopeasti kuin
     koko työllisyys
    Tutkijoiden määrä OECD-maissa kasvoi 2.3 miljoonasta
     3.4 miljoonaan vuosina 1990-2000 (5.6:sta 6.5:een
     tutkijaan 10,000 työntekijää kohti)
  Yritykset tehostaa innovaatiotoimintaa lisäävät edelleen
   tieteellisen koulutuksen saaneen työvoiman kysyntää
    EU:n tavoitteet edellyttävät puolen miljoonan uuden
     tutkijan kouluttamista
    Japani ja Korea lisäävät tutkijakoulutustaan

  Kohtaako tarjonta kysynnän (taidot, määrä)?
    Demografiset muutokset - väestön ikääntyminen
    Opiskelijamäärät kasvavat - mutta kiinnostuksen
    kohteet muuttuvat (tieteen vetovoima??)
  Voivatko ulkomaiset opiskelijat täyttää
  vajeen?
  Kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt
    1.8 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa liikkui maasta toiseen
    OECD-alueella v. 2002 - määrä kaksinkertaistui vuoteen 1980
    verrattuna
    Puolet tästä (0.9 milj.) oli OECD-alueen sisäistä liikkuvuutta
    Suurin osa ulkomaisista opiskelijoista suuntasi Yhdysvaltoihin,
    mutta Sveitsi, YK ja Belgia saivat suhteellisesti eniten
    ulkomaisia tohtoriopiskelijoita
  Rakenteet muuttuvat
    Uusien ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden määrä on kääntynyt
    Yhdysvalloissa laskuun (2.5%:n vähennys 2003-04).
    Ulkomaisten opiskelijoiden kokonaismäärä kasvaa erityisesti
    Australiassa, mutta myös UK:ssa ja Japanissa
    Monet OECD-maat ovat muuttaneet lainsäädäntöään ja
    käytänteitään helpottaakseen opiskelijoiden ja korkeasti
    koulutetun työvoiman maahanmuuttoa
    ulkomainen “tarjonta” saattaa vähentyä, kun
    korkeakoululaitos kehittyy OECD:n ulkopuolisissa maissa
• OECD-alueen sisällä vain kahdeksan maata on
« nettohyötyjiä » korkeasti koulutetun väestön
muuttoliikkeessä ...

             R atio o f ne t high ly skilled m igratio n with in O EC D to to ta l
                     hig hly skilled po pulation in O EC D c oun tries
  30


  25


  20


  15


  10


  5


  0


  -5


 -1 0


 -1 5
                                                                                              X
     L
             L
                             X
                         T
                               IN
                 N
         L
                                            C
                                                                    R
                                                    K
                                                                                        E
                                    D


                                        T
                                                        R
                                                U
                                                                                    N
                                                                A
                     R
                                                                                A
                                                                                            S
                                                            L
                                                                        P


                                                                            E
     IR
           Z
                       R
                                      U
                                                                                              LU
        O
                           E
                                                      U
                                                              R
                                                                                          U
                                                          E
                                              E
                                                                      S
                                                                                  A
                   B
               U
                                                  N
                                                                                      H
                                  L
                                          R
                                                                              S
                                                                  O
                               F
                                                                          W
           N
                                  N
                           M
       P
                       P
                                      A
                                                          B
                                                      T
                                                              F
               H
                                              D


                                                  D
                                                                              U


                                                                                  C


                                                                                      C
                                                                      E
                                                                                          A
                   G
                                          G
                                                                  N
                                                                          S
       OECD Directorate for Employment Labour and Social Affairs, DELSA
 • … mutta koko maailmaa tarkastellen...
 useimmat OECD-maat hyötyvät korkeasti
 koulutetun väestön liikkumisesta
          Immigrant and emigrant population 15+ with tertiary education in
                  OECD countries Thousands             82043000              Highly skilled immigrants
                Highly skilled emigrants to OECD countries
2500              Net highly skilled migrants

2000

1500


1000


 500


  0

 -500


-1000


-1500
    X
    N
    P
    N
    R


    C
    K
    E
    T
    R
   EU
    L
    R
    L
   BR

    E
   ZE
    A
    L
   LD

    T
   AN
    X
   ZL
    K
    S


   SA
   IR
   E
  PR
   U
   N
   H
  BE
  ES
   FI
  PO
   R
   O
  AU
  TU
  FR
  SW
  KO
  LU
  AU
  SV
  M
  H


  N


  C
  D
  N
  C


  D
  G


  G
  N
  C
  U
    OECD Directorate for Employment Labour and Social Affairs, DELSA
  Koulutuspoliittisia päähavaintoja

  Rajat ylittävän koulutustarjonnan määrä kasvaa ja muodot
   moninaistuvat
  Erilaisia lähestymistapoja rajat ylittävään korkeakoulutukseen:
   keskinäinen ymmärrys (kv-ethos); työperäinen muuttoliike;
   tulojenhankinta ja koulutuskapasiteetin luominen.
  GATS:lla toistaiseksi hyvin vähänen vaikutus rajat ylittävän
   korkeakoulutuksen lisääntymiseen
  Poliittisia haasteita:
    laatu, tutkintojen tunnustaminen
    saatavuus ja tasa-arvo
    rahoitus ja koulutuskustannusten jakautuminen
    koulutuskapasiteetin luominen ja ylläpitäminen
    politiikkakoherenssi
                                                 Figure 5.4.
                          IMPORT STRATEGIES                            EXPORT STRATEGIES
                           CAPACITY BUILDING                              REVENUE GENERATION
                      Rationales           Main policy instruments            Rationales           Main policy instruments
               Same as mutual understanding plus:    • Encouraging foreign educational   Same as skilled migration plus:     Same as skilled migration plus:
               • Meeting demand for higher        institutions and scholars to come  • Developing higher education as an   • Full tuition fees for international
Strong economic rationales
                education                to the country under regulated    expert industry             students
               • Enhancing the country’s human      conditions             • Using cross-border education to    • Possibility for public educational
                capital                • Facilitating the study abroad of   finance the domestic higher       institutions to have for-profit
               • Building a better higher education    domestic students and their      education sector and change its     operations abroad
                system thanks to spill-overs coming   return                governance
                from partnerships with foreign                                            Examples: Australia, New Zealand,
                institutions              Examples: Malaysia; China; Hong                         United Kingdom (for non-EU
                                    Kong, China; Singapore;                            citizens), United States (for
                                    Indonesia…                                   undergraduates), Malaysia….

                                                                   SKILLED MIGRATION
                                                             Rationales           Main policy instruments
                                                      Same as mutual understanding plus:    • Marketing of domestic higher
                                                      • Attracting highly skilled people to   education
                                                       build or maintain the receiving    • Special programmes for
                                                       country’s knowledge economy       international students
                                                      • Enhancing the competitiveness of    • Facilitation of labour and
                                                       one’s higher education sector      migration in the receiving country
                                                                            subsequent to study

                                                                           Examples: Germany, France, United
                                                                           Kingdom (for EU citizens), Denmark,
                                                                           Sweden, Norway…
Weaker economic rationales
                         MUTUAL UNDERSTANDING
                                                                MUTUAL UNDERSTANDING
                      Rationales           Main policy instruments
                                                              Rationales          Main policy instruments
               •  Academic               • Student mobility programmes
                                                      •  Academic               • Student mobility programmes
               •  Cultural
                                                      •  Cultural               • Development assistance
               •  Geostrategic             Examples: Mexico, Korea, Poland,
                                    Norway, Italy…            •  Geostrategic
               •  Political
                                                      •  Political              Examples: Japan, Spain, Czech
               •  Social                                                        Republic…
                                                      •  Social
               •  Economic (through the creation of
                 an international network of elites                     •  Economic (through the creation of
                 and enhancement of human                            an international network of elites
                 capital)                                    and enhancement of human
                                                        capital)
Unescon ja OECD:n suuntaviivat rajat ylittävän
korkeakoulutuksen laadunvarmistuksesta

  Suuntaviivojen koulutuspoliittiset tavoitteet

  Korkeakouluopiskelijoiden ja muiden oppijoiden suojelu
  virheellistä tietoa ja heikkolaatuista koulutustarjontaa
  vastaan
  Ymmärrettävät ja vertailukelpoiset tutkintorakenteet ja
  pätevyysvaatimukset, opintosuoritutusten siirrettävyys ja
  hyväksyttävyys
  Avoimet, johdonmukaiset, reilut ja luotettavat tutkintojen
  tunnustamismenettelyt
  Laadunvarmistuksesta ja akkreditoinnista vastaavien
  kansallisten elinten yhteistyön lisääminen
  Unescon ja OECD:n suuntaviivat

Mitä suuntaviivat ovat?
  tärkeimpiä jäsenmaiden ja järjestöjen yhteisiä toimia
  koulutuspolitiikan alueella
  koulutuksesta vastaavien “oma” aloite (vrt. kauppa)
  ei oikeudellisesti sitova väline. Suosituksia, jotka OECD:n
  koulutuskomitea valmistelee ja neuvosto hyväksyy
  suosituksia kuudelle ryhmälle
•  hallitukset
•  korkeakoulut ja muut korkea-asteen koulutuksen tarjoajat
•  opiskelijajärjestöt
•  laadunvarmistksesta ja akkreditoinnista vastaavat elimet
•  tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta vastaavat elimet
•  tutkintojen ammatillisesta tunnustamisesta vastaavat elimet
 Unescon ja OECD:n suuntaviivat
Suositukset korkekouluille I

Korkeakoulut

1) varmistavat, että rajat ylittävä koulutus on yhtä laadukasta kuin
  kotimaassa tarjottava koulutus ja ottavat huomioon
  vastaanottavan maan kulttuuriin ja kieliin liittyvät herkkyydet

2) tunnustavat, että opetuksen ja tutkimuksen laatu riippuu
  tiedekuntien ja laitosten laadusta sekä niiden työskentelyoloista,
  joiden tulee mahdollistaa riippumaton ja kriittinen tutkimus;
  kehittävät työskentelyolosuhteita, tukevat kollegiaalista hallintoa
  ja akateemista vapautta
Suositukset korkeakouluille II

3) kehittävät ja ylläpitävät laadunhallintajärjestelmiä, joissa
  käytetään hyväksi korkeakoulujen akateemisen henkilökunnan,
  hallintohenkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta ja
  varmistavat, että ulkomaisille opiskelijoille tarjotaan luotettavaa
  ja helposti saatavilla olevaa tietoa sekä opintoneuvontaa ja -
  ohjausta
4) ovat yhteistyössä vastaanottavan maan laadunvarmistuksesta ja
  akkreditoinnista vastaavien elinten kanssa tarjotessaan rajat
  ylittävää koulutusta
5) jakavat hyviä käytäntöjä osallistumalla kansalliseen ja
  kansainväliseen yhteistyöhön
  Suositukset korkeakouluille III

6) kehittävät ja ylläpitävät tutkintojen tunnistamista helpottavia
  verkostoja ja kumppanuuksia
7) käyttävät tarvittaessa hyväkseen hyvien käytänteiden ohjeistoja
8) tarjovat asianmukaista, luotettavaa ja helposti saatavaa tietoa
  laatukriteeristä ja laadunvarmituksen menettelytavoista,
  koulutusohjelmistaan sekä tarjoamiensa tutkintojen
  ammattillisesta ja akateemisesta tunnustamisesta
9) varmistavat korkerakoulun ja koulutusohjelmien rahoitusta
  (financial status) koskevan tiedon avoimuuden
Unescon ja OECD:n suuntaviivat

Käsittelyaikataulu

Huhtikuu 2005    OECD.n koulutuskomitea ja CERI
Huhtikuu 2005    Unescon Executive Board
Toukokuu 2005    Tekstin viimeistely kirjallisella
           menettelyllä
Lokakuu 2005     Unescon yleiskokous
Marraskuu 2005    OECD:n koulutuskomitea
Joulukuu 2005    OECD:n neuvosto
KIITOS
Lisäys: GATS ja korkeakoulutus

Mikä on GATS (General Agreement on Trade in
 Services)?
  ensimmäinen monenkeskinen palvelujen kauppaa koskeva
  laillisesti sitova sopimus
  määrittelee palvelukaupan yleiset säännöt, markkinoille pääsyn
  ehdot ja velvoittaa välttämään kansallisuuskeskeistä tai muuta
  diskriminointia
  astui voimaan 1995
  allekirjottajina 144 maata
  kattaa 12 palvelusektoria (koulutus, liikenne, turismi, terveys,
  rakennustoiminta jne.)
  44 allekirjoitusta koskee koulutusta, joista 21 korkeakoulutusta
  Neljä eksplisiittistä korkeakoulutusta koskevaa tarjousta (USA,
  Japani, Australia, UUsi Seelanti)
GATS ja korkeakoulutus
Kaikki palvelut jaetaan neljään tarjontamuotoon eli
 moodiin

Moodi 1: palvelu ylittää rajan; palvelun tarjoajan ja
 kuluttajan ei tarvitse liikkua
 esimerkkejä: etäopetus, e-oppiminen,
 virtuaaliyliopistot
 kaupallinen merkitys toistaiseksi melko vähäinen
 suuria kasvuodotuksia
GATS ja korkeakoulutus

Moodi 2: palvelutuotteen kulutus ulkomailla;
 kuluttaja ylittää rajan kohdatakseen tuottajan
 tarjoaman palvelun
 esimerkkejä: vaihto-ohjelmat tai omatoiminen
 opiskelu ulkomailla (opiskelukustannukset
 ovat vientituloja vastaanottavalle maalle)
 nykyisin merkittävin palvelumuoto
 kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla
GATS ja korkeakoulutus

Moodi 3: Kaupallinen läsnäolo; palvelun tuottaja, hänen
 laitoksensa tai investointinsa ylittää rajan
 Esimerkkejä: korkeakoulujen sivutoimipisteet,
 sateliittikampukset, twinnig, franchising-sopimukset
 Lisääntyvää kiinnostusta, suuria kasvuodotuksia
 Kiistellyin muoto: ulkomaisia investointeja koskevat
 kansainväliset säännöt
GATS ja korkeakoulutus

Moodi 4: luonnollisten henkilöiden läsnäolo;
 väliaikainen oleskelu ulkomailla palveluiden
 tarjoajana
 esimerkkejä: opettajien ja tutkijoiden
 väliaikainen työskentely ulkomailla
 potentiaalisesti suuri merkitys; korkeasti
 koulutetun työvoimaan liikkuvuutta edistävät
 toimet
 GATS ja koulutuspolitiikka
1. Julkishyödykkeiden/julkisen palvelun (”public good”) asema?
 Jokainen valtio neuvottelee, missä laajuudessa, kenen kanssa ja
  millä ehdoin se avaa koulutuksensa markkinoille (”request
  offer” -neuvottelukierrokset)
 Artiklan 1.3. mukaan sopimuksen ulkopuolelle rajataan mm.
  palvelut, ”joita tarjotaan valtiollisella auktoriteetilla” (in the
  exercise of governmental authority)
 Tulkintaongelmia: mitä tarkoittavat rajauksen perusteena
  käytetyt käsitteet ”ei-kaupallinen koulutus” (non-comercial
  basis) ja ”koulutus, jonka tarjonnasta eivät kilpaile muut
  toimijat” (not in competition) esim. maissa, joissa on sekä
  valtiollista että yksityistä korkeakoulutusta
  GATS ja koulutuspolitiikka
  asteittaisen vapauttamisen periaatteen (progressive liberalization)
  vaikutukset?
  julkisen vallan asema koulutuksen säätelijänä, järjestäjänä ja
  rahoittajana - ja yhteisen hyvän vaalijana?
  kaupallisuus, taloudellinen hyöty ja tehokkuus yleisiksi koulutusta
  ohjaaviksi periaatteiksi?
  ”kansallinen kohtelu”: ulkomaisten koulutuksen
  tarjoajien/koulutukseen osallistuvien oikeudet julkisiin tukiin?
  ”suositummuusperiaatteen” (most favoured nation) soveltaminen:
  toimilupien myöntäminen ulkomaisille oppilaitoksille?
  kehitysmaiden intressit?
  neuvottelukierrosten horisontaalisuuteen liittyvät ongelmat
  akateeminen vapaus, ”yliopiston ajatus”
  -> GATS on monimutkainen, kiistelty ja koulutuksen alueella vielä
  testaamaton järjestelmä

								
To top