Docstoc

VERKLARING CD PRODUCTIE

Document Sample
VERKLARING CD PRODUCTIE Powered By Docstoc
					VERKLARING CD PRODUCTIE
CD-FABRIEK
Postbus 10.009
6000 AH
WEERT
The Netherlands

Phone   + 31 (0) 495 56 41 45
Fax    + 31 (0) 495 56 25 14
e-mail   info@cdfabriek.nl
internet  www.cdfabriek.nl


De opdrachtgever garandeert de CD Fabriek, dat door nakoming van de overeenkomst en met name
door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals
geluids-, beeld- of fotografische opnames, computerprogrammatuur, databestanden, tekeningen, kopij,
zetsel, modellen, litho’s, films, informatiedragers etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die
derden kunnen doen gelden krachtens Auteursrecht 1912 of andere nationale, supranationale of
internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom
dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
De opdrachtgever vrijwaart de CD Fabriek, zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden
krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Iedere opdrachtgever dient zich
tevoren op de hoogte te stellen van de voorwaarden gesteld door de auteursrechtenorganisatie
STEMRA (of een daarmee verbonden zusterorganisatie) voor wat betreft het dupliceren van geluids-,
beeld, en informatiedragers en is zelf verantwoordelijk voor de betreffende opdracht. Opdrachtgever
dient zelf te voldoen aan alle door deze organisatie gestelde voorwaarden, en vrijwaart de CD Fabriek
tegen alle aanspraken welke derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten mocht hebben.

Indien de exploitatie van het auteursrecht, op het moment van duplicatie, niet is ondergebracht bij
enige auteursrechtelijke vereniging, instantie en/of uitgeverij en daardoor niet hoeft worden
afgerekend bij STEMRA (of een daarmee verbonden zusterorganisatie) dan vrijwaart de
opdrachtgever de CD Fabriek tegen alle eventuele toekomstige afrekeningen of afrekeningen met
terugwerkende kracht.

DATUM                  :
OPDRACHTGEVER              :
CATALOGUSNUMMER             :
OPLAGE                 :

HANDTEKENING + STEMPEL         :

NAAM IN BLOKLETTERS           :

Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar te retourneren       BTW 0486.00.246.B01

                                   Rabobank 14.99.97.647
                                   Op al onze transacties zijn de algemene
                                   leveringsvoorwaarden van toepassing,
                                   gedeponeerd bij
                                   KVK Roermond 13033598

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:6/1/2010
language:Dutch
pages:1