Docstoc

Muziek beluisteren met een cd-rom

Document Sample
Muziek beluisteren met een cd-rom Powered By Docstoc
					Muziek beluisteren met een
cd-rom

                                         klikken ze op het aantal getelde stukjes. Hierdoor
             Hans van Bergen                     krijgen ze positieve respons op hun keuze, die is
                                         aangepast aan het gekozen aantal. Alleen als ze
                                         kiezen voor één stukje, worden ze aangespoord
             Wat een buitengewoon merkwaardige vraag kreeg      nog eens te luisteren. Bij alle andere keuzes heb ik
             ik: kun je een stukje schrijven over           aangegeven, dat ze op de goede weg zitten, maar
             muziekbeluisteren met behulp van een cd-rom?       dat we er nog niet zijn. Daarom de aansporing:
             Als we naar muziek luisteren met kinderen, gaat     vlug verder.
             het toch ook om het interactieve deel van het luis-
             teren: we geven luisteropdrachten en bespreken de    In het volgende scherm worden de kinderen
             resultaten met de kinderen. Juist de reflectie op het  uitgenodigd een “filmpje” te bekijken, waarin de
             gehoorde maakt van “horen” “luisteren”. Zou het     vorm visueel wordt gemaakt. Bij ieder nieuw
             ook mogelijk zijn een cd-rom de reflectie te laten    deeltje verschijnt een volgende vorm in beeld.
             leiden?                         Aan het eind van de muziek zien ze onderstaand
                                         schema:
             Toen ik in 1994, in de computerwereld dus zo on-
             geveer de oudheid, een nieuwe multimediacom-
             puter kocht zat daar een cd-rom bij met
             Beethovens vijfde symfonie: A Music Lovers
             Multimedia Guide. Als je daarin kiest voor het
             menu The 5th’s structure krijg je een scherm met
             heel overzichtelijk de sonatevorm uitgeschreven.
             Door op play all te drukken krijg je bij iedere
             muzikale frase uitleg en kun je zien waar je in het
             vormschema bent. Heel aardig om eens te bekijken,
             maar niet zo erg geschikt voor kinderen: de uitleg
             is geschreven tekst en in het Engels.
             Het bracht me wel op het idee dat het via de cd-
             rom mogelijk is bijvoorbeeld de vorm van muziek
             aantrekkelijk te visualiseren, zodat kinderen de
             muziek beter kunnen volgen. De vraag naar inter-     Na dit voorbeeld, waarbij beeld en geluid
             activiteit volgt dan snel en de uitdaging was ge-    synchroon moeten lopen, mogen ze het zelf gaan
             boren.                          proberen aan te wijzen.

             Om te beginnen moest ik een geschikt stukje       Op het scherm staat het hele schema. De kinderen
             muziek kiezen.. Ik heb gekozen voor de titelmuziek    wijzen nu met de muispijl aan welk deel ze horen.
             van de film “Those Magnificent Men in Their       Als ze het goed doen en ze klikken op het goede
             Flying Machines”. Argumenten waren het vlotte      deeltje, verschijnt in plaats van het figuurtje de
             aantrekkelijke karakter van de muziek en (niet      tekst: GOED!. Ze worden al een beetje geholpen,
             onbelangrijk zou later blijken) een lengte, die te    doordat   het goede deeltje verkleurt op het
             overzien is.                       moment, dat de muiswijzer erover heen gaat.
                                         Mochten ze per ongeluk op het verkeerde deeltje
             De vorm van de muziek laat zich eenvoudig in een     klikken, gebeurt er niks.
             letterschema weergeven:
             Intro-A-A-B-B-C-C-Intro-A-A-B-B-Coda           Na het uitvoeren van de luisteropdrachten kunnen
                                         de kinderen kiezen de muziek nog eens te
             De eerste opdracht, die ik de kinderen op de       beluisteren of terug te gaan naar de startpagina.
             startpagina geef, is uit te vinden uit hoeveel stukjes
             de muziek bestaat. Door op Muziek te klikken,      We moeten ons bij het volgende realiseren dat het
             start de muziek en tellen de kinderen mee. Daarna    beluisteren van muziek met behulp van een compu-


De Pyramide 55 - 1, februari 2001
ter een individuele zaak is. Twee kinderen tegelijk
kan ook nog, maar met name de interactiviteit
wordt bij grotere groepen onmogelijk.
Voorts is dit niet meer dan een schets van een mo-
gelijkheid. In het kader van dit artikel ontbreekt de
tijd om technisch complex materiaal te realiseren.

In het voorbeeld, dat opgenomen is op de cd-rom,
die bij dit nummer van De Pyramide gemaakt is,
zou met name de vormgeving heel wat beter
kunnen. Ook zou een score bijgehouden kunnen
worden, waarin wordt aangegeven hoeveel deeltjes
goed waren aangeklikt. Daarnaast is het mogelijk
allerlei encyclopedische informatie toe te voegen.
Ik heb me nu beperkt tot enige bronvermelding.

Het idee is dat kinderen vorm in muziek kunnen
bestuderen aan de hand van een cd-rom. Daarop
staan dan tal van muziekvoorbeelden in
verschillende stijlen, waarbij op verschillende
manieren de vorm bewust wordt gemaakt.

Voor de technici onder ons: het voorbeeld is
gemaakt in HTML en kan het beste bekeken
worden met IE 5 of Netscape 6. Je hebt de Real-
player plug-in nodig voor de muziekweergave en
een Flash player voor de animaties. Het is gemaakt
op een Pentium II 400hz en loopt daarop goed. Ik
heb helaas niet kunnen testen of het voorbeeld op
andere configuraties ook goed loopt.

Ik hoop met dit voorbeeld duidelijk gemaakt te
hebben dat het heel goed mogelijk is om luisterma-
teriaal te ontwikkelen op een cd-rom, waar kinde-
ren van de basisschool zelfstandig mee kunnen
werken.
Het beloofde werkweekend in het najaar kan daar-
voor wellicht een vliegende start zijn.
De Pyramide 55 - 1, februari 2001

				
DOCUMENT INFO