Docstoc

0001 - 024446

Document Sample
0001 - 024446 Powered By Docstoc
					       Bibliografia Technickej univerzity vo Zvolene 2002
        Časť: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

       Bibliography of the Technical University in Zvolen 2002
       Part: The Faculty of Environmental and ManufactoringTechnology


0001 – 024446
Technická univerzita vo Zvolene = Technical university in Zvolen / Zostav. Ján Šimko, Pavel
Zdycha. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - 220 s. - ISBN 80-228-1139-4
[ŠIMKO, Ján (Zostavovateľ / Kompilátor) - ZDYCHA, Pavel (Zostavovateľ / Kompilátor)]


0002 - 023212
Dynamická analýza excentrického kľukového mechanizmu [The dynamical analyse of crank
mechanism] / Milan Banský, Slavomír Michna, Grzegorz Wieloch.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 19-25.
[BANSKÝ, Milan - MICHNA, Slavomír - WIELOCH, Grzegorz]


0003 - 023732
Kinematická analýza excentrického kľukového mechanizmu [Kinematic analysis of the eccentric
crank mechanism] / Milan Banský, Slavomír Michna.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 5-12.
[BANSKÝ, Milan - MICHNA, Slavomír]


0004 - 023733
Majan 2000 - zariadenie na meranie a signalizáciu stavu dosiahnutia maximálnej hmotnosti
nákladu na odvozných súpravách na dlhé drevo [Majan 2000 - a device for measuring and
signalization of reaching maximum loading capacity of the truck-and-trailer combination sets for
timber hauling] / Patrik Bartoška.
In: Acta facultatis technicae 1/2002. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 13-17.
[BARTOŠKA, Patrik]


0005 - 023271
Vplyv optimálnej vzdialenosti oplenov vozidiel na veľkosť nákladu prepravovaného dreva u
odvozných súprav na dlhé drevo [Influence of the optimal bunks distance of the truck-and-trailer
set vehicles for long logs transport to load quantity of the transported wood] / Patrik Bartoška. - Č.
projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 10-21.
[BARTOŠKA, Patrik]


0006 - 023245
Napäťovo-deformačná analýza vnútorného ramena teleskopického výloţníka [Stress-deformation
analysis of the internal telescopic jib].
In: XLIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : zborník
referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1174-2. - S. 216-218.
[BEŇO, Pavel - TURIS, Ján]


0007 - 023752
Rezonančné vybíjanie v jednoduchom elektromagnetickom urýchľovači [Resonant discharging in
a simple electromagnec accelerator] / Roman Berešík, Jozef Šuriansky.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 66-70.
[BEREŠÍK, Roman - ŠURIANSKY, Jozef]
12/S/02


0008 - 023063
Emisie znečisťujúcich látok z technologickej skúšky poţiarnej odolnosti stavebných dielov
[Emissions from thermal insulating and soundproofing door panels] : 1. emisie z tepelno- a
zvukovoizolačných panelov [part 1. emissions from thermo-sound isolated door panels] / Jozef
Blaho...[et al.].
In: Acta facultatis ecologiae (Zvolen). Vol.8 = Zborník vedeckých prác fakulty ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2001[2002]. - ISBN 80-228-1128-9. - S. 173-179.
[BLAHO, Jozef - ŠIMKO, Ján - LALÍK, Vladimír - GAŠPER, Michal - RÁSTOCKÝ, Štefan]0009 - 023638
Influence of some wood characteristics on tenseness around a stress concentrator [Vplyv
niektorých charakteristík dreva na napätosť v okolí koncentrátora napätia] / Ferdinand Bodnár.
In: Wood structure and properties '02 : [proceedings of the 4th IUFRO Symposium] / Zostav. Jozef
Kúdela, Stanislav Kurjatko. - Zvolen : Arbora Publishers, 2002. - ISBN 80-967088-9-9. - P.
169-172.
[BODNÁR, Ferdinand]


0010 - 023589
Modelling of stresses in a dried timber [Modelovanie napätí v sušenom dreve] / Ferdinand Bodnár.
In: Building research journal. - Vol. 50, No. 1 (2002), p. 7-20.
[BODNÁR, Ferdinand]
2/S/02
0011 - 023249
Modelovanie napätí vo vysúšanom materiáli [Modelling of stresses in a dried material] / Ferdinand
Bodnár.
In: XLIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : zborník
referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1174-2. - S. 325-327.
[BODNÁR, Ferdinand]


0012 - 023530
Pruţnosť a pevnosť I [Elasticity and strength I.] / Ferdinand Bodnár, Milan Lang. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - 310 s. - ISBN 80-228-1186-6
[BODNÁR, Ferdinand - LANG, Milan]


0013 - 023146
Some foundations for regulation of wood drying process [Niektoré základy regulácie procesu
sušenia dreva] / Ferdinand Bodnár.
In: Annals of Warsaw agricultural university. - ISSN 0208-5704. - Special number I (2002), s.
245-249.
[BODNÁR, Ferdinand]


0014 - 023083
Elektronické dokumenty - knihy budúcej generácie? [Electronics dokuments - the next generation
books?] / Tibor Csongrády.
In: UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy) : zborník-medzinárodná konferencia
Zvolen 10.12. september 2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-228-1154-8. - S. 181-188.
[CSONGRÁDY, Tibor]


0015 - 023756
ToolBookII Instructor a tvorba výučbových programov [ToolBookII Instructor and creation the
e-learning lections] / Tibor Csongrády, Elena Pivarčiová.
In: Uninfos 2002 (Univerzitné informačné systémy) : medzinárodná konferencia : zborník. - Ţilina
: Ţilinská univerzita, 2002. - ISBN 80-7100-965-2. - S. 17-19.
[CSONGRÁDY, Tibor - PIVARČIOVÁ, Elena]
16/S/02


0016 - 023734
Unifikácia obrazov pre digitalizáciu obrazov textúry dreva [Unification of images for digitalisation
of wood texture images] / Marta Čabounová.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 27-37.
[ČABOUNOVÁ, Marta]
0017 – 023272
Analytické hodnotenie kmitania lesníckeho samohybného stoja LKT 81.T [Theoretical analyse the
oscillatory system of forced vibrations of special automatic forest machine LKT 81.T] / Branislav
Danko. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 22-30.
[DANKO, Branislav]


0018 - 023262
Aplikácia digitálneho mikroprocesorového riadiaceho systému a integrovanej zostavy
hydrogenerátorov v automotívnom pojazde lesníckeho samohybného stroja LKT 50 [Application
the digital electronic of mobile driving highway system of forest wheeled skidder LKT 50] /
Branislav Danko.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 12-19.
[DANKO, Branislav]


0019 - 023831
Automotívny pojazd lesníckeho traktora LKT 50 [A mobile higway system of forest wheeled
skidder LKT 50] / Branislav Danko, Milan Danko, Cyril Róm.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2002 v Nitre. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 177-179.
[DANKO, Branislav - DANKO, Milan - RÓM, Cyril]
20/S/02


0020 - 023273
Experimentálna[e] hodnotenie kmitania lesníckeho samohybného stroja LKT 81.T [Experimental
analyse the oscilatory system of forced vibrations of special automatic forest machine LKT 81.T] /
Branislav Danko. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 31-39.
[DANKO, Branislav]


0021 - 023833
Modelová simulácia pohybu špeciálneho lesníckeho kolesového traktora pre optimalizáciu
kinetických parametrov [Model simulation of special skidder motion with a view to optimizing
kinetic parameters] / Milan Danko, Cyril Róm.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2002 v Nitre. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 90-92.
[DANKO, Milan - RÓM, Cyril]
22/S/02


0022 - 023076
Riadiace systémy strojov [Machine control systems] / Pavel Danko. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2002. - 215 s. - ISBN 80-228-1114-9
[DANKO, Pavel]


0023 - 023839
Simulácia pohybu špeciálneho lesníckeho kolesového traktora LKT 50 v náväznosti na zmenu
adhéznych podmienok [Simulation of the LKT 50 special skidder motion in connection with the
change of adhesion conditions] / Milan Danko, Cyril Róm, Martin Mrenica. - Č. projektu: VEGA
1/7583/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 : zborník / Zostav. Cyril Róm. - Zvolen :
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. - ISBN 80-228-1211-0. - S. 53-75.
[DANKO, Milan - RÓM, Cyril - MRENICA, Martin]
25/S/02


0024 - 023274
TeŞia pracovného zaťaţenia zadného rámu lesníckeho samohybného stroja LKT 81.T s pracovnou
nadstavbou v technologickom nasadení [Theoretical analyse of forcies on the back frame of the
automatic forest machine LKT 81.T with hydraulic manipulator] / Branislav Danko. - Č. projektu:
VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 40-51.
[DANKO, Branislav]0025 - 023748
Model zabezpečenia komunikácie medzi lanovým dopravným zariadením a jeho diaľkovým
ovládaním [The model assuring communication between the cableway and its remote control unit]
/ Tibor Frank, Jozef Šuriansky.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 164-167.
[FRANK, Tibor - ŠURIANSKY, Jozef]
9/S/02


0026 - 023735
Simulácia vplyvu okolitého prostredia na vlastnosti indikátora plynu TGS #813 [Simulation of the
surrounding environment influence on the properties of sensor TGS #813] / Tibor Frank, Jozef
Šuriansky.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 39-45.
[FRANK, Tibor - ŠURIANSKY, Jozef]


0027 - 023909
Aplikácia bázového stroja pre špecifické vyuţitie v lesnom hospodárstve pri vyuţití moderných
spôsobov konštruovania [The application of a base machine for specific utilization in forestry
using modern ways of constructing] / Ferdinand Gombkötö. - Č. projektu: 1/7583/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 : zborník / Zostav. Cyril Róm. - Zvolen :
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. - ISBN 80-228-1211-0. - S. 18-23.
[GOMBKÖTÖ, Ferdinand]
35/S/02


0028 - 023939
Bio-energetický systém a rizikové faktory v procese návrhu a prevádzkovania energetického
zdroja [Bio-energy system and risk factors in the process of energy source design and operation] /
Katarína Gondová.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002. - Bratislava :
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - S. 8-1 - 8-8.
[GONDOVÁ, Katarína]


0029 - 023736
The contribution to the theory of self-locking differential gearing in mobile machines [Príspevok k
teórii nápravových diferenciálov mobilných strojov] / Ján Holík, Milan Mikleš.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 47-54.
[HOLÍK, Ján - MIKLEŠ, Milan]


0030 - 023751
Modelovanie sústavy druhého rádu pomocou neurónovej siete [Modelling of the second rank
system using the neural network] / Jozef Hoschek.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 100-103.
[HOSCHEK, Jozef]
11/S/02


0031 - 023755
Identifikácia hrán v obrazoch získaných pri triedení plastov [Edge identification in images received
in plastic material separation] / Mária Hrčková, Tibor Frank.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 239-243.
[HRČKOVÁ, Mária - FRANK, Tibor]
15/S/02


0032 - 023746
Metódy predspracovania obrazov aplikované pre triedenie plastového odpadu [Pre-processing
methods of images and their use for separation of plastic waste] / Mária Hrčková, Jozef Šuriansky.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 153-161.
[HRČKOVÁ, Mária - ŠURIANSKY, Jozef]0033 - 023263
Optimalizácia konštrukčnej a prevádzkovej výkonnosti terénnych systémov, vedúca k zníţeniu
škôd spôsobených ťaţobno dopravnou eróziou [Optimization of constructional and operational
efficiency resulting in abating damage caused by loggind and hauling erosion] / Adolf Janeček,
Milan Mikleš, Radimír Časnocha.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 32-42.
[JANEČEK, Adolf - MIKLEŠ, Milan - ČASNOCHA, Radimír]


0034 - 023738
Principy teorie obecné systémové analýzy optimalizace parametrů environmentální techniky a její
verifikace [Theoretical principles of general system analysis of environmental technique
parameters optimalisation and its verification] / Adolf Janeček, Milan Mikleš.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 61-64.
[JANEČEK, Adolf - MIKLEŠ, Milan]


0035 - 023737
Systémové řešení alokace investic v lesních ekosystémech pod zatíţením cizorodými látkami
[System solution of capital assets allocation in forest ecosystems loaded by foreign substances] /
Adolf Janeček, Milan Mikleš.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 55-60.
[JANEČEK, Adolf - MIKLEŠ, Milan]


0036 - 023267
The sensitive analysis of construction and operating parameters tractor-plough set [Senzitívna
analýza konštrukčných a prevádzkových parametrov traktorového pluhu] / Adolf Janeček, Milan
Mikleš.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 133-145.
[JANEČEK, Adolf - MIKLEŠ, Milan]


0037 - 023832
Moţnosť vyuţitia odpadového kalu z výroby Al2O3 pri výrobe sivej zliatiny [The possibility of
utilizing waste sludge from the production of Al2O3 in the production of grey cast iron] / Daniela
Kalincová.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2002 v Nitre. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 113-115.
[KALINCOVÁ, Daniela]
21/S/02


0038 - 023275
Aplikácia beztrieskového rezania dreva pri odvetvovaní stromov [The application of chipless wood
cutting during tree delimbing] / Ján Kováč. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 52-64.
[KOVÁČ, Ján]


0039 - 023281
Účinky vibrácií na zdravie, pohodu a vnímanie človeka [Effects to vibration on health, comfort and
human perception] / Marián Kučera, Ľubomír Urblík. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 116-127.
[KUČERA, Marián - URBLÍK, Ľubomír]


0040 - 023739
Vplyv prevádzkových parametrov na biologicky rýchlorozloţitelné hydraulické oleje [The impact
of operating parameters upon biologically quick-degradable hydraulic oils] / Marián Kučera.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 65-70.
[KUČERA, Marián]0041 - 023940
Voda - potenciálne riziko u bio-energetického systému [Water - a potential risk in bio-energy
system] / Nadeţda Langová.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný
garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - S. 9-1
-9-4.
[LANGOVÁ, Nadeţda]


0042 - 023740
Distribúcia heterogénnej zmesi v odlučovacích zariadeniach - vybrané východiská I [Distribution
of heterogeneous mixtures in separation devices - selected aspect I] / Jaroslav Longauer. - Č.
projektu: VEGA 1/8067/01.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 71-76.
[LONGAUER, Jaroslav]


0043 - 023240
Energetické zhodnotenie dendromasy [Caloric power of wood biomass] / Jaroslav Longauer.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 383-388.
[LONGAUER, Jaroslav]


0044 - 023264
Optimalizácia výberu filtračných elementov [Optimized selection of filtration elements] / Jaroslav
Longauer.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 63-71.
[LONGAUER, Jaroslav]


0045 - 023587
Absorpcia elektromagnetických vĺn v dreve [Absorption of the electromagnetic waves in the
wood] / Ivan Makovíny.
In: SEKEL 2002 : zborník z medzinárodného odborného seminára katedier zabezpečujúcich
výučbu elektrotechnických predmetov na neelektrotechnických fakultách. - Trenčín : Trenčianska
univerzity Alexandra Dubčeka, 2002. - S. 94-97.
[MAKOVÍNY, Ivan]
1/S/02


0046 - 023978
Elektrická pevnosť dreva [Electrical strength of wood] / Ivan Makovíny. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2002. - 51 s. - (Vedecké štúdie ; 2/2002/B). - ISBN 80-228-1216-1
[MAKOVÍNY, Ivan]


0047 - 023070
Elektrotechnika a elektronika [Electrotechnics and electronics] : návody na cvičenia [instruction
for practical lessons] / Ivan Makovíny. - 3. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002.
- 142 s. - ISBN 80-228-1124-6
[MAKOVÍNY, Ivan]
0048 - 023329
Hodnotenie vlastností vodovzdorných lepidiel pri aplikácii vo VF lise [Evaluation of propertiesof
water-resistant adhesives for application in high-frequency press] / Ivan Makovíny.
In: Drevné kompozitné materiály = Composite wood materials : zborník referátov IV. sympózia,
Zvolen, 26.-28.6.2002. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1072-X.
- S. 253-258.
[MAKOVÍNY, Ivan]0049 - 023236
Plastifikácia dreva mikrovlnným ohrevom [Plastification of wood by microwave heating] / Ivan
Makovíny, Ján Zemiar. - Č. projektu: GD-71.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 315-322.
[MAKOVÍNY, Ivan - ZEMIAR, Ján]


0050 - 023235
Plastifikácia povrchových vrstiev dreva infračerveným ohrevom [Plastification of wood surface
layers by infrared heating] / Ivan Makovíny, Jozef Gáborík, Ján Zemiar. - Č. projektu: GD-71.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 309-313.
[MAKOVÍNY, Ivan - GÁBORÍK, Jozef - ZEMIAR, Ján]


0051 - 023841
Technológia výroby a zariadenie na výrobu tvarovaných lamelových dielcov s pouţitím
vysokofrekvenčného ohrevu [Production technology and facility for the production of shaped
laminated units using high-frequency heating] / Ivan Makovíny, Ján Zemiar.
In: Ţivá burza konštrukcií a technológií = Brokerage event for engineering designs and
technologies. - Bratislava : Grafické štúdio - Ing. Peter Juriga, 2002. - ISBN 80-968449-9-7. - S.
30-31.
[MAKOVÍNY, Ivan - ZEMIAR, Ján]
27/S/02


0052 - 023282
Rozbor tribologických charakteristík transmisie lesných strojov [Analyzation tribological
characteristics of the forest machine transmission] / Ján Marko, Miroslav Poţgay. - Č. projektu:
VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 128-140.
[MARKO, Ján - POŢGAY, Miroslav]


0053 - 023219
Skúmanie vybraných parametrov nástroja na beztrieskové delenie dreva [Research the selected
parameters of the device for the chipless cutting of the wood] / Ján Marko.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 131-136.
[MARKO, Ján]


0054 - 023268
Stabilita pracovných strojov voči prevráteniu [The stability against roll over of the working
machine] / Ján Marko.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 146-152.
[MARKO, Ján]


0055 - 023742
Stabilita priamočiareho pohybu ťaţbového stroja pri stínke [The stability of linear motion of
logging machine during felling] / Ján Marko.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 89-96.
[MARKO, Ján]


0056 - 023992
Štúdium rezných mechanizmov pre výchovbé zásahy [Research of the cutting mechanism for
education intervention] / Ján Marko, Ján Marko ml.
In: Logistika technickej výroby dreva v Karpatoch = Logistics of wood technical production in the
Carpathian mountains : medzinárodná konferencia / Zostav. Tibor Lukáč. - Zvolen [etc.] :
Technická univerzita vo Zvolene [etc.], 2002. - ISBN 80-228-1170-X. - S. 138-143.
[MARKO, Ján - MARKO, Ján]0057 - 024004
Wplyw przekladni hydrodynamicznej na wlašciwošci eksploatacyjne maszyny lesnej [The impact
of hydrodynamic gear upon operation properties of a forest machine] / Ján Marko.
In: Uzytkowanie maszyn lesnych. - Kraków : Polska Akademia Umiejetnosci, 2001. - ISBN
83-88857-33-9. - S. 75 - 84. - (Prace Komisji nauk rolniczych ; Nr.3).
[MARKO, Ján]
nie je v SLDK


0058 - 023277
Meranie stability lesného kolesového traktora analýzou zrýchlení jeho vybraných bodov - nášrt
teórie a meracej techniky [Measurement of forest skidder slope stability by meason of analyse of
choosen points of frame-outline of theory and measurement technique] / Jaroslav Matej. - Č.
projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 74-77.
[MATEJ, Jaroslav]


0059 - 023276
Pouţitie snímačov zrýchlenia pre meranie stability lesných strojov [Using accelerometers for
measurements of forest machines side stability] / Jaroslav Matej. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 65-73.
[MATEJ, Jaroslav]


0060 - 023731
Acta facultatis technicae / Ved.red. Milan Mikleš, zostav. Hana Šályová. - 1/2001,. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. - 168 s. - ISBN 80-228-1133-5
[MIKLEŠ, Milan (Vedecký redaktor) - ŠÁLYOVÁ, Hana (Zostavovateľ / Kompilátor)]


0061 - 023265
Analýza príčin rozštiepenia stromu pri jeho strojnom spiľovaní [Analysis of causes split tree at the
mechanical felling] / Milan Mikleš, Ján Holík.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 79-85.
[MIKLEŠ, Milan - HOLÍK, Ján]


0062 - 023270
Development of forest machines mechanisms [Vývoj mechanizmov lesných strojov]. - Č. projektu:
VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 5-9.
[MIKLEŠ, Milan]


0063 - 023278
Ergonomické princípy v lesnej technike [The ergonomical principles of wood technology] / Milan
Mikleš, Ján Holík. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 78-86.
[MIKLEŠ, Milan - HOLÍK, Ján]


0064 - 023280
Optimalizácia konštrukčnej a prevádzkovej výkonnosti mobilného výrobného systému
pracujúceho v LH z hľadiska minima emisie činorodých látok [Optimization of constructional and
operational efficiency of a mobil production system operating in forest management from the
viewpoint of minimum value of active matters emissions] / Milan Mikleš, Adolf Janeček. - Č.
projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 105-115.
[MIKLEŠ, Milan - JANEČEK, Adolf]0065 - 023994
Pracovná plocha a dostupnosť stromov pri ich spiľovaní harvesterom [Cutting area and anailability
of trees for harvester] / Milan Mikleš.
In: Logistika technickej výroby dreva v Karpatoch = Logistics of wood technical production in the
Carpathian mountains : medzinárodná konferencia / Zostav. Tibor Lukáč. - Zvolen [etc.] :
Technická univerzita vo Zvolene [etc.], 2002. - ISBN 80-228-1170-X. - S. 163-167.
[MIKLEŠ, Milan]


0066 - 024005
Rozwiazanie napedu nosnika narzedzi dla agrolesnych technologii [Production of tool carrier drive
for agroforestry technologies] / Milan Mikleš.
In: Uzytkowanie maszyn lesnych. - Kraków : Polska Akademia Umiejetnosci, 2001. - ISBN
83-88857-33-9. - S. 88-94. - (Prace Komisji nauk rolniczych ; Nr.3).
[MIKLEŠ, Milan]
nie je v SLDK


0067 - 023223
Určovanie posuvnej rýchlosti reťazovej píly pri spiľovaní stromu harvestorom [Determination of
the rate of chain saw feed during tree feeling by a harvester] / Milan Mikleš, Ján Holík.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 147-152.
[MIKLEŠ, Milan - HOLÍK, Ján]


0068 - 023279
Vibrácie lesných strojov z hľadiska ergonómie [Vibrations of forest machines in view of
ergonomy] / Milan Mikleš, Ján Holík. - Č. projektu: VEGA 1/7585/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 : zborník. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1129-7. - S. 87-104.
[MIKLEŠ, Milan - HOLÍK, Ján]


0069 - 023246
Bezdemontáţna diagnostika [Without dismantlement diagnostics] / Martin Mrenica.
In: XLIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : zborník
referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1174-2. - S. 219-220.
[MRENICA, Martin]


0070 - 023837
Bezpečnosť práce na strojoch [Safety work on machines] / Martin Mrenica. - Č. projektu: VEGA
1/7583/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 : zborník / Zostav. Cyril Róm. - Zvolen :
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. - ISBN 80-228-1211-0. - S. 41-47.
[MRENICA, Martin]
24/S/02


0071 - 023725
Energy requirements of hydraulic log grapples [Energetická náročnosť hydraulických drapákov na
guľatinu] / Martin Mrenica.
In: Reliability and diagnostics of transport structures and means 2002 : proceedings of the first
International Conference held on 26-27 September 2002 in Pardubice, Czech Republic. - Pardubice
: University of Pardubice, 2002. - ISBN 80-7194-464-5. - P. 214-219.
[MRENICA, Martin]
7/S/02


0072 - 023602
Kvalitatívne ukazovatele prevádzky spaľovacieho motora [Qualitative indicators of combustion
engine operation] / Martin Mrenica.
In: Multidimenzionálne aspekty kvality : zborník konferencie s medzinárodnou účasťou. - Banská
Bystrica : Univerzita M. Bela, 2002. - ISBN 80-8055-632-6. - S. 79-83.
[MRENICA, Martin]
4/S/020073 - 023840
Palubný počítač pri diagnostikovaní spaľovacích motorov [Board computer for diagnostic internal
combustion engine] / Martin Mrenica, Anton Stacho, Cyril Róm. - Č. projektu: VEGA 1/7583/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 : zborník / Zostav. Cyril Róm. - Zvolen :
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. - ISBN 80-228-1211-0. - S. 34-40.
[MRENICA, Martin - STACHO, Anton - RÓM, Cyril]
26/S/02


0074 - 022954
Transport machinery used for forest fire extinguishing [Dopravná technika na hasenie lesných
poţiarov] / Martin Mrenica.
In: Fire engineering : the 1st international conference : proceedings. - Zvolen : Vydavateľstvo
Bratia Sabovci s.r.o., 2002. - ISBN 80-89029-51-5. - S. 223-226.
[MRENICA, Martin]


0075 - 023604
Zariadenia na meranie spotreby paliva piestových spaľovacích motorov [Measuring equipment for
piston combustion engines fuel consumption] / Martin Mrenica.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2002 v Nitre : 7. medzinárodné vedecké sympózium. - Nitra
: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 199-201.
[MRENICA, Martin]
5/S/02


0076 - 023834
Záverečná práca ďalšieho vzdelávania v znaleckom odbore Strojárstvo [Final report of further
education in the specialisation Engineering] / Martin Mrenica ; Vedúci záv. práce: Václav Hecl. -
Ţilina : [s.n.], 2002. - 92 s. - Ústav súdneho inţinierstva, Ţilinská univerzita.
[MRENICA, Martin]


0077 - 023266
Informačný a odstavovací systém banskej lokomotívy [Information and stable system of a mining
locomotive] / Ľubomír Naščák, Jozef Šuriansky, Pavel Spodniak.
In: Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie : zborník z
vedeckej konferencie pri príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1171-8. - S. 86-92.
[NAŠČÁK, Ľubomír - ŠURIANSKY, Jozef - SPODNIAK, Pavel]


0078 - 023531
Priemyselná vzduchotechnika [Industrial air-conditioning] / Ján Oswald. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2002. - 85 s. - ISBN 80-228-1093-2
[OSWALD, Ján]0079 - 022960
Multimedia special explanatory dictionary [Multimediálny odborný výkladový slovník] / Elena
Pivarčiová, Tibor Csongrády.
In: Fire engineering : the 1st international conference : proceedings. - Zvolen : Vydavateľstvo
Bratia Sabovci s.r.o., 2002. - ISBN 80-89029-51-5. - S. 301-306.
[PIVARČIOVÁ, Elena - CSONGRÁDY, Tibor]


0080 - 023243
Kúreniská pre zhodnotenie jemnejších frakcií dendromasy [Combustion chambers for heat
generation of fine fractions of wood biomass] / Ján Plášek.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 405-411.
[PLÁŠEK, Ján]0081 - 023743
Modelovanie prúdenia tepla a prenosu vedením tepla [Modeling of heat flow and conduction of
heat transmitting] / Ján Plášek.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 103-109.
[PLÁŠEK, Ján]


0082 - 023838
Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 [Colloquium to the grant task no. 1/7583/20] : zborník
/ Zostav. Cyril Róm. - Zvolen : Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. -
ISBN 80-228-1211-0
[RÓM, Cyril (Zostavovateľ / Kompilátor)]


0083 - 023750
Geomagnetic field distribution investigation in plane and its influence by ferromagnetic bodies
[Výskum plošnej reprezentácie magnetického poľa a vplyv feromagnetických materiálov na jeho
tvar] / Aurel Sabó, Jozef Šuriansky.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 190-193.
[SABÓ, Aurel - ŠURIANSKY, Jozef]
10/S/02


0084 - 023937
Vlhkosť biopaliva - základný ukazovateľ pri návrhu a prevádzke energetického zdroja.
Laboratórne meranie vlhkosti biopaliva [Moisture content of biofuel - a basic indicator in energy
source design and operation. Laboratory measurement of biofuel moisture] / Martina Selecká.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný
garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - S. 7-1 -
7-4.
[SELECKÁ, Martina]
0085 - 023491
Aby bola voda na kaţdý deň, a čistá (2.časť) [To have water every day and clear. Part 2] / Tatiana
Sklenárová, Nadeţda Langová.
In: Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN
1335-7808. - Roč. 2, č. 9 (2002), s. 24-28.
[SKLENÁROVÁ, Tatiana - LANGOVÁ, Nadeţda]


0086 - 023493
Aby bola voda na kaţdý deň, a čistá (4. časť) [To have water every day and clear. Part 4] / Tatiana
Sklenárová, Nadeţda Langová.
In: Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN
1335-7808. - Roč. 1, č. 11 (2001), s. 20-24.
[SKLENÁROVÁ, Tatiana - LANGOVÁ, Nadeţda]


0087 - 023492
Voda, aby bola na kaţdý deň, a čistá (3.časť) [To have water every day and clear. Part 3.] / Tatiana
Sklenárová, Nadeţda Langová.
In: Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN
1335-7808. - Roč. 2, č. 10 (2002), s. 14-19.
[SKLENÁROVÁ, Tatiana - LANGOVÁ, Nadeţda]


0088 - 023241
Analýza procesu spaľovania peliet v invertnom kúrenisku [The analysis of combustion process of
wood pellets in invert pellet burner] / Marek Solár, Erika Sujová. - Č. projektu: VEGA 1/8064/01.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 389-394.
[SOLÁR, Marek - SUJOVÁ, Erika]0089 - 023753
Aplikácia inteligentných senzorov v hydrotermických procesoch dreva [The application of
intelligent sensors to hydrothermic processes of wood] / Pavel Spodniak...[etal.].
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 83-86.
[SPODNIAK, Pavel - ŠURIANSKY, Jozef - ŠTEFKA, Vilém - NAŠČÁK, Ľubomír -
SPODNIAK, Peter]
13/S/02


0090 - 023747
Moderné mikropočítačové prvky aplikovateľné v riadiacich systémoch [Modern micro computer
elements used in control systems] / Pavel Spodniak, Jozef Šuriansky, Peter Spodniak.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 163-168.
[SPODNIAK, Pavel - ŠURIANSKY, Jozef - SPODNIAK, Peter]


0091 - 023910
Diagnostika hlavných častí lesných strojov [Diagnostic of the main part forest machine] / Anton
Stacho. - Č. projektu: 1/7583/20.
In: Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7583/20 : zborník / Zostav. Cyril Róm. - Zvolen :
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť TU Zvolen, 2002. - ISBN 80-228-1211-0. - S. 76-80.
[STACHO, Anton]
36/S/02


0092 - 023594
Diagnostika spaľovacích piestových motorov [Diagnostic of the internal combustion engines] /
Anton Stacho.
In: Kvalita a spoľahlivosť strojov = Quality and reliability of machines : sprievodná akcia
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2002 v Nitre : 7. medzinárodné vedecké sympózium. - Nitra
: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. - ISBN 80-8069-034-0. - S. 227-229.
[STACHO, Anton]
3/S/02


0093 - 023607
Drevárske stroje [Woodworking machines] / Ján Svoreň. - Časť 1.,. - Zvolen : Technická univerzita
vo Zvolene, 2002. - 169 s. - ISBN 80-228-1188-2
[SVOREŇ, Ján]


0094 - 023727
Vplyv počtu kompenzačných dráţok v tele pílových kotúčov na hladinu hluku v procese rezania
[The influence of the compensation slots number in the circular saw blades body upon the noise
level in the process of cutting] : habilitačná práca / Ján Svoreň. - Zvolen : [s.n.], 2002. - Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.
[SVOREŇ, Ján]
8/S/020095 - 023605
Experimentálne zisťovanie a výpočet zotrvačnostných charakteristík ľudského tela [Measuring and
computing of inertial properties of human body] / Mário Szentpéteri, Marian Zigo.
In: Strojnícky časopis = Journal of mechanical engineering. - VEDA - vyd. SAV : Bratislava. -
ISSN 0039-2472. - Roč. 53, č. 2 (2002), s. 123-130.
[SZENTPÉTERI, Mário - ZIGO, Marian]
6/S/02


0096 - 023269
Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/7585/20 [The colloquium to the grant task Nr. 1/7585/20] :
zborník / Zostav. Hana Šályová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - 140 s. - ISBN
80-228-1129-7
[ŠÁLYOVÁ, Hana (Zostavovateľ / Kompilátor)]0097 - 023261
Mobilné energetické prostriedky - Hydralika - Ekologické oleje - Ţivotné prostredie [Mobile
energetic media - Hydraulics - Ecological oils - Environment] : zborník z vedeckej konferencie pri
príleţitosti 195. výročia začiatku lesníckeho štúdia na Slovensku / Zostav. Hana Šályová. - Zvolen
: Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - 152 s. - ISBN 80-228-1171-8
[ŠÁLYOVÁ, Hana (Zostavovateľ / Kompilátor)]


0098 - 023062
Odraz zmien kvality hydrolyzátu - odpadovej vody v procese parenia výrezov bukového dreva
[Reflection of the steam process dynamics of slicewood in steamy medium changes] : 2.
znečisťujúce látky v odpadovej vode z pariacich komôr po parení bukového dreva [2. pollutors in
waste water from steam ditches in beech steam process] / Ján Šimko, Jozef Blaho, Jurij Hrols.
In: Acta facultatis ecologiae (Zvolen). Vol.8 = Zborník vedeckých prác fakulty ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2001[2002]. - ISBN 80-228-1128-9. - S. 163-171.
[ŠIMKO, Ján - BLAHO, Jozef - HROLS, Jurij]


0099 - 023061
Plyny a odpadová voda z pyrolýzy dreva v procese výroby drevného uhlia v malých zariadeniach
[Gases and waste water from the wood pyrolysis in the process of charcoal production] / Ján
Šimko, Jozef Blaho.
In: Acta facultatis ecologiae (Zvolen). Vol.8 = Zborník vedeckých prác fakulty ekológie a
environmentalistiky Technickej univerzity. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene,
2001[2002]. - ISBN 80-228-1128-9. - S. 157-162.
[ŠIMKO, Ján - BLAHO, Jozef]0100 - 023080
Budovanie On Line vzdelávania [Building On Line learning] / Ľudovít Šipoš.
In: UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy) : zborník-medzinárodná konferencia
Zvolen 10.12. september 2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-228-1062-2. - S. 164-168.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]
0101 - 023759
Budovanie On Line vzdelávania [E-learning building] / Ľudovít Šipoš.
In: World telecommunication day. Informačné a komunikačné technológie pre všetkých : XXV.
konferencia so zahraničnou účasťou k Svetovému dňu telekomunikácií 2002. - [Bratislava] [etc.] :
Slovenská elektrotechnická spoločnosť [etc.], 2002. - ISBN 80-968564-6-4. - S. 127-130.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]
18/S/02


0102 - 023081
E-vzdelávanie a moţnosti jeho integrovania do kniţničných sluţieb [E-learning and possibilities of
integration in the library services] / Ľudovít Šipoš.
In: UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy) : zborník-medzinárodná konferencia
Zvolen 10.12. september 2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001. - ISBN
80-228-1154-8. - S. 163-168.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]


0103 - 023761
Minimalizácia konečných automatov s vyuţitím evolučných algoritmov [Finite automata
minimalization by using evolutionary algorithms] / Ľudovít Šipoš.
In: Informatika a algoritmy 2002 = Informatics and algorithms 2002 : 5. vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou : zborník. - Prešov : Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity
v Košiciach, 2002. - ISBN 80-88941-21-0. - S. 151-154.
[ŠIPOŠ, Ľudovít]
19/S/02


0104 - 023758
On Line vzdelávanie v predmete "Obchodné právo" [On Line learning "Commercial law" study] /
Ľudovít Šipoš, Denisa Lizoňová.
In: Uninfos 2002 (Univerzitné informačné systémy) : medzinárodná konferencia : zborník. - Ţilina
: Ţilinská univerzita, 2002. - ISBN 80-7100-965-2. - S. 109-112.
[ŠIPOŠ, Ľudovít - LIZOŇOVÁ, Denisa]
17/S/02
0105 - 023238
Hydrotermické pomery v trieskovom koberci počas lisovania a ich skúmanie [The hydrothermic
conditions during pressing of particleboard and their investigation] / Vilém Štefka, Pavel
Spodniak, Marián Mikula.
In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '02 : III. medzinárodná konferencia : zborník
prednášok. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1190-4. - S. 339-346.
[ŠTEFKA, Vilém - SPODNIAK, Pavel - MIKULA, Marián]


0106 - 023625
Mat temperature during the pressing of particleboards in press with cooling [Teplota trieskového
koberca počas lisovania drevotrieskových dosák za studena] / Vilém Štefka...[et al.].
In: Wood structure and properties '02 : [proceedings of the 4th IUFRO Symposium]. - Zvolen :
Arbora Publishers, 2002. - ISBN 80-967088-9-9. - P. 139-143.
[ŠTEFKA, Vilém - BABIAK, Marián - NAŠČÁK, Ľubomír - MIKULA, Marián]


0107 - 023444
Measurement of temperature and moisture content in particle mat during pressing [Meranie
vlhkosti a teploty v trieskovom koberci počas lisovania] [Abstract] / Vilém Štefka, Pavel Spodniak,
Marián Mikula.
In: Vybrané procesy pri spracovaní dreva : IV. medzinárodné sympózium...Bystrá 4.-6. septembra
2002 Slovenská republika [zborník abstraktov]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002.
- ISBN 80-228-1166-1. - S. 47.
[ŠTEFKA, Vilém - SPODNIAK, Pavel - MIKULA, Marián]


0108 - 023408
Meranie vlhkosti a teploty v trieskovom koberci počas lisovania [Measurement of temperature and
moisture content in particle mat during pressing] / Vilém Štefka, Pavel Spodniak, Marián Mikula.
In: Vybrané procesy pri spracovaní dreva [elektronický zdroj] : IV. medzinárodné
sympózium...Bystrá 4.-6. septembra 2002 Slovenská republika. - Zvolen : Technická univerzita vo
Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1166-1. - [7 s.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM).
[ŠTEFKA, Vilém - SPODNIAK, Pavel - MIKULA, Marián]


0109 - 023874
Podobnosť entít v procesoch tvorby produktov [Similarity of entities in product creation processes]
/ Peter Šugár. - Č. projektu: 1/8066/01.
In: Zákony produkcie - KREATIKA : medzinárodný seminár : zborník prednášok. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1118-1. - S. 23-28.
[ŠUGÁR, Peter]
33/S/02


0110 - 023872
Podobnosť v technológii obrábania [Similarity in machining] / Peter Šugár. - Č. projektu:
1/8066/01.
In: Rozvoj technológie obrábania RTO 2002 = Development of metal cutting DMC 2002 : 4.
medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002. - ISBN
80-7099-796-6. - S. 359-361.
[ŠUGÁR, Peter]
32/S/02
0111 - 023865
Výrobná technika I [Production technique I] : obrábacie stroje [working machines] / Peter Šugár. -
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - 88 s. - ISBN 80-228-1200-5
[ŠUGÁR, Peter]
28/S/02


0112 - 023868
Analýza deformačných stavov materiálu rotačných tenkostenných súčiastok, vyrobených
technológiou ohýbania za rotácie [The analysis of deformation state of rotary thun-walled
components material made by the technology of bending during rotation] / Jana Šugárová, Karol
Polák. - Č. projektu: 1/8066/01.
In: Forming 2002 na téma Plasticita materiálů : sborník referátů z mezinárodní konference. -
Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - ISBN 83-910722-6-6. - S. 289-294.
[ŠUGÁROVÁ, Jana - POLÁK, Karol]
30/S/020113 - 023876
Nové pohľady na štruktúru výrobných procesov a ich uplatnenie v predagogickom procese [New
views on the production processes structure and their application to the pedagogical process] / Jana
Šugárová. - Č. projektu: 1/8066/01.
In: Zákony produkcie - KREATIKA : medzinárodný seminár : zborník prednášok. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1118-1. - S. 72-74.
[ŠUGÁROVÁ, Jana]
34/S/02


0114 - 023866
Research study of strain distribution throughout the part after metal spinning operations [Skúmanie
distribúcie napätia v súčiastke po kovotlačiteľských operáciách] / Jana Šugárová, Peter Šugár.
In: Annals of DAAAM for 2002 and proceedings : of the 13th International DAAAm Symposium
"Intelligent manufacturing and automation: learning from nature" Vienna University of
Technology, 23-26th October 2002, Vienna, Austria, European Union. - Vienna, Austria : Danube
Adria Association for Automation and Manufacturing, 2002. - P. 545-546.
[ŠUGÁROVÁ, Jana - ŠUGÁR, Peter]
29/S/02


0115 - 023870
Vplyv technologickej metódy na exploatačné vlastnosti rotačných tenkostenných súčiastok [The
influence of technology on the exploitation properties of rotational parts from thin sheet metal] /
Jana Šugárová. - Č. projektu: 1/8066/01.
In: Nové smery vo výrobnom inţinierstve 2002 : IV. medzinárodná vedecká konferencia : zborník
referátov. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002. - ISBN 80-70099-828-8. - S.
484-487.
[ŠUGÁROVÁ, Jana]
31/S/02


0116 - 023754
Interfejs k počítaču PC/AT na ovládanie IMS-2 [Interface circuit for the computer PC/AT for
IMS-2] / Jozef Šuriansky, Ľuboš Antoška.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -
Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-180-2. - S. 203-206.
[ŠURIANSKY, Jozef - ANTOŠKA, Ľuboš]
14/S/02


0117 - 023998
Návrh technického riešenia traktorového lanového systému [Proposal of technical solution of light
cable system] / Juraj Tuhársky.
In: Logistika technickej výroby dreva v Karpatoch = Logistics of wood technical production in the
Carpathian mountains : medzinárodná konferencia / Zostav. Tibor Lukáč. - Zvolen [etc.] :
Technická univerzita vo Zvolene [etc.], 2002. - ISBN 80-228-1170-X. - S. 271-275.
[TUHÁRSKY, Juraj]


0118 - 024006
Nowe rozwiazanie napedu ciagnikowej kolejki linowej [A new method of solution of a tractor
cable system drive] / Juraj Tuhársky.
In: Uzytkowanie maszyn lesnych. - Kraków : Polska Akademia Umiejetnosci, 2001. - ISBN
83-88857-33-9. - S. 144-152. - (Prace Komisji nauk rolniczych ; Nr.3).
[TUHÁRSKY, Juraj]
nie je v SLDK


0119 - 023247
Vyuţitie systémov počítačovej podpory v procesoch navrhovania, konštruovania a tvorby
technickej dokumentácie [Exploation of the computer systems in the designing, projection and
creating technical drawing processes] / Ján Turis.
In: XLIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : zborník
referátov. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1174-2. - S. 304-306.
[TURIS, Ján]


0120 - 023744
Odhad hnacích síl kolesových a pásových vozidiel [Estimation of driving power of wheel vehicles
and caterpillars] / Ľubomír Urblík.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 129-140.
[URBLÍK, Ľubomír]0121 - 023936
Alternatíva pre komunálnu energetiku v biomase [Biomass as alternative for comunal energy
sector] / Jozef Viglaský.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný
garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - S. 2-1 -
2-4.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0122 - 023927
Amaranth (Amarantus L.) as raw material source for biofuels production [Láskavec (Amarantus
L.) ako zdroj suroviny pre výrobu biopalív] / Jozef Viglaský, Jozef Húska, Jozef Suchomel.
In: Twelfth European biomass conference : biomass for energy, industry and climate protection :
proceedings of the International conference held in Amsterdam, the Netherlands 14-21 June 2002.
- Florence, Italy : ETA, 2002. - ISBN 88-900442-5-X. - P.318-321.
[VIGLASKÝ, Jozef - HÚSKA, Jozef - SUCHOMEL, Jozef]
45/S/02


0123 - 023942
Bio-energetický systém - 605 kW [Bio-energy system - 605 kWth] : demonštračný projekt
1999/2001 / Jozef Viglaský. - Č. projektu: PSO 98/SK/2/16.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný
garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. -
S.12.2-1 - 12.2-5.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0124 - 023932
Bio-energetický systém a jeho emisné charakteristiky [Bio-energy system and its emission's
characteristics] / Jozef Viglaský.
In: Energetika v pohybe [elektronický zdroj] = Energy sector on the move : 5. medzinárodná
konferencia : zborník prednášok. - Elektronický zborník na CD ROM. - Bratislava : Slovenská
energetická agentúra, 2002. - 4 s. - elektronický optický disk (CD ROM).
[VIGLASKÝ, Jozef]
49/S/02


0125 - 023933
Bio-energetický systém na báze splynovania a jeho environmentálne-bezpečnostné riziká
[Bio-energy system based on gasy[i]fication and its environmentally-safety hazards] / Jozef
Viglaský. - Č. projektu: VEGA 1/6060/99.
In: KOKA 2002 : XXXIII. medzinárodná konferencia katedier a pracovísk spaľovacích motorov
slovenských a českých vysokých škôl, konanej v rámci osláv 40. výročia zaloţenia odboru
mechanizácie poľnohospodárstva. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. - ISBN
80-8069-051-0. - S. 253-260.
[VIGLASKÝ, Jozef]
50/S/02


0126 - 023930
Bio-energy system and its emmision's characteristics [Bio-energetický systém a jeho emisné
charakteristiky] / Jozef Viglaský.
In: Energetika v pohybe [elektronický zdroj] = Energy sector on the move : 5. medzinárodná
konferencia : zborník prednášok. - Elektronický zborník na CD ROM. - Bratislava : Slovenská
energetická agentúra, 2002. - 4 s. - elektronický optický disk (CD ROM).
[VIGLASKÝ, Jozef]
48/S/02


0127 - 023935
Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku [Biomass - alternative for comunal energy sector]
: zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská
spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - 88 s.
[VIGLASKÝ, Jozef (Zostavovateľ / Kompilátor)]


0128 - 023490
Biomasa - odpad alebo strategická surovina? [Biomass - waste or strategic raw-material?] / Jozef
Viglaský.
In: Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN
1335-7808. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 18-21.
[VIGLASKÝ, Jozef]0129 - 023945
Demonstration project of wood fired heating plant in Zvolen [Demonštračný projekt zdroja tepla
na drevné palivo vo Zvolene] / Jozef Viglaský.
In: Renewable energy sources on the verge of the XXI Century : proceedings of the international
conference, Warsaw, 10-11th December 2001. - Warszawa : EC Baltic Renewable Energy Centre
EC BREC/IBMER, 2001. - ISBN 83-86264-77-2. - P. 281-285.
[VIGLASKÝ, Jozef]
52/S/02


0130 - 023911
Development philosophy and strategy for Slovak bio-energy sector [Filozofia vývoja a stratégia v
bio-energetike na Slovensku].
In: Renewable energy sources on the verge of the XXI Century : proceedings of the international
conference, Warsaw, 10-11th December 2001. - Warszawa : EC Baltic Renewable Energy Centre
EC BREC/IBMER, 2001[2002]. - ISBN 83-86264-77-2. - P. 249-252.
[VIGLASKÝ, Jozef]
37/S/02


0131 - 023943
Polytika Unii Europiejskiej dotyczaca paliv pochodzanych z odnawialnych zrodel energii [EU
policy regarding fuels derived from renewable energy sources] / Jozef Viglaský.
In: Czy biomasa odnawialne ţródlo energii - jest szansa dla polskiego rolnictwa w aspekcie
integracji z UE. - Warszawa-Ploňsk : Regionalne centrum doradztwa rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich Poswietne w Ploňsku, 2002. - ISBN 83-87987-38-7. - P. 13-15.
[VIGLASKÝ, Jozef]
51/S/02


0132 - 023925
Priemyselný odpad, či energetická surovina [Industrial waste or energy raw material] / Jozef
Viglaský.
In: TOP 2002. Technique of environmental protection focused on waste treatment : proceedings,
22nd-23nd May 2002, Častá Papiernička. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2002. -
ISBN 80-227-1692-8. - P. 259-264.
[VIGLASKÝ, Jozef]
44/S/02


0133 - 023928
Rozvoj bioenergetiky a európske normy pre biopalivá [Bio-energy development and European
standards for biofuels] / Jozef Viglaský.
In: TZB technické zariadenia budov = Haus Technik. - ISSN 1210-356X. - Roč. 10, č. 4 (2002), s.
16-17.
[VIGLASKÝ, Jozef]
46/S/02


0134 - 023924
Solar lumber drying kiln [Solárna sušiareň reziva] / Jozef Viglaský.
In: CEEERES Central European Energy Efficiency and Renewable Energy Sources :
[medzinárodná konferencia 16.-17. máj 2002]. - Bratislava : Energetické centrum, 2002. - P. 18.
[VIGLASKÝ, Jozef]
34/S/02


0135 - 023913
Splynovanie drevnej biomasy a jeho vzťah k ţivotnému prostrediu [Woody biomass gasification
and its influence on environment] / Jozef Viglaský.
In: II. International Slovak biomass forum : February 4.-5. 2002, Hotel Danube, Bratislava. -
Bratislava : Energy Centre Bratislava, 2002. - S. 119-121.
[VIGLASKÝ, Jozef]
38/S/020136 - 023745
Straw as a fuel and its chracteristics [Slama ako palivo a jeho vlastnosti] / Jozef Viglaský.
In: Acta facultatis technicae 1/2001. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001[2002]. -
ISBN 80-228-1133-5. - S. 141-150.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0137 - 023929
Tepelné zdroje na biopalivá s uplatnením kondenzácie [Biofuels fired heating plants with applied
condensation] / Jozef Viglaský.
In: Energia : magazín o stratégii, trendoch a politike. - ISSN 1335-6453. - Roč. 4, č. 3 (2002), s.
38-43.
[VIGLASKÝ, Jozef]
47/S/02


0138 - 023941
Tepelný zdroj ÚK na biopalivo [Biofuel's fired heating plant for central heating system] / Jozef
Viglaský.
In: Biomasa - alternatíva pre komunálnu energetiku : zborník prednášok 4.12.2002 / Odborný
garant Jozef Viglaský. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2002. - S.
12.1-1 -12-6.
[VIGLASKÝ, Jozef]


0139 - 023918
Vyuţitie biomasy pre vykurovanie [Biomass use for heating] / Jozef Viglaský.
In: Vykurovanie 2002. Progresívne, energeticky úsporné a enviropnmentálne bezpečné zariadenia
a systémy : 10. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku
prostredia, 2002. - ISBN 80-967479-1-6. - S. 55-60.
[VIGLASKÝ, Jozef]
41/S/02


0140 - 023915
Výskum v technológiách na spracovanie biomasy na Slovensku [Research in biomass treatment
technology in Slovakia] / Jozef Viglaský.
In: II. International Slovak biomass forum : February 4.-5. 2002, Hotel Danube, Bratislava. -
Bratislava : Energy Centre Bratislava, 2002. - S. 122-123.
[VIGLASKÝ, Jozef]
39/S/02
0141 - 023922
Wood fired heating plant [Tepelný zdroj na báze drevného paliva] [Abstract] / Jozef Viglaský.
In: CEEERES Central European Energy Efficiency and Renewable Energy Sources :
[medzinárodná konferencia 16.-17. máj 2002]. - Bratislava : Energetické centrum, 2002. - P. 14.
[VIGLASKÝ, Jozef]
42/S/02


0142 - 023151
Surface roughness of wood beech after dressing with fixed planer knife [Drsnosť povrchu
bukového dreva po úprave pevným hobľovacím noţom] / Grzegorz Wieloch, Milan Banský.
In: Annals of Warsaw agricultural university. - ISSN 0208-5704. - Special number I (2002), s.
305-309.
[WIELOCH, Grzegorz - BANSKÝ, Milan]


0143 - 024456
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky [The Faculty of Environmental and Manufacturing
Technology] / Ján Zelený, preklad. Martina Timková.
In: Technická univerzita vo Zvolene = Technical university in Zvolen. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2002. - ISBN 80-228-1139-4. - S. 161-178.
[ZELENÝ, Ján - TIMKOVÁ, Martina (Prekladateľ)]0144 - 023494
Über die Formbeständigkeit der Schichtholzteile zerstörenden Faktoren [Factors disturbing the
shape stability of laminated wood] / Ján Zemiar...[et al.]. - Č. projektu: VEGA 1/7571/20.
In: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. - ISSN 1506-4034. - Roč. 346, č. 36 (2002), s.
61-71.
[ZEMIAR, Ján - KOTRADY, Marcel - MAKOVÍNY, Ivan - GÁBORÍK, Jozef]
1/D/02
               Register slovenských deskriptorov
                   Slovak subject index
adhézia             0103
algoritmy evolučné       0103
Amaranthus L.         0122
analýza dynamická
analýza experimentálna      0020
analýza kinematická       0020
analýza napäťovo-deformačná 0006
analýza systémová         0034
automaty            0103
bezpečnosť práce        0070
bezpečnosť strojov        0070
bioenergetika         0041, 0124, 0125, 0126, 0129,
                0133, 0137
bioenergia          0130
biomasa            0121, 0127, 0130, 0139, 0140
biomasa drevná         0135
biomasa technická        0128
biopalivá         0028, 0084, 0122, 0123, 0128, 0129,
              0131, 0133, 0136, 0137,0138,0141
CAD             0119
CAD/CAM            0027
charakteristiky dreva štrukturálne 0009
charakteristiky tribologické     0052
čistenie vôd            0086, 0087
čistiarne odpadových vôd       0085
deformácie súčiastok         0112
delenie dreva             0053
dendromasa              0043, 0080, 0138
diagnostika bezdemontáţna       0069
diagnostika laboratórna        0073
diagnostika počítačová        0069
diagnostika spaľovacích motorov 0073
diagnostika technická         0072, 0092
diagnostikovanie           0091
diagramy lisovacie           0105
dielce stavebné            0008
dielce tvarované           0051
diferenciál nápravový       0029
difúzia             0081
digitalizácia obrazov      0016
distribúcia médií        0042
dokumentácia technická       0119
dokumenty elektronické      0014
dosky drevotrieskové       0106
dostupnosť terénna        0065
drapáky hydraulické        0071
dráţky kompenzačné        094
drevo bukové          0098, 0142
drevo lamelové        0144
drevo palivové        0129
drevo sušené         0010
drsnosť povrchu       0142
e-learning         0015, 0101, 0102, 0104
ekosystémy lesné      0035
elektronika          0047
elektrotechnika       0047
emisie CO2          0124, 0126
emisie dusíka         0124, 0126
emisie organických prchavých látok 0008
emisie síry         0124, 0126
energetika komunálna      0121, 0127, 0128
energetika tepelná      0028
energia tepelná       0137
energia z dendromasy     0043
ergonómia          0095
ergonómia lesnícka      0063, 0068
erózia dopravná       0033
faktory rizikové       0028
fenoly           0008, 0098
filtrácia         0044
formaldehyd        0008
grafika počítačová      0016
granty           0096
harvestory        0067
hasenie poţiarov      0074
hluk priemyselný       0094
hmotnosť maximálna        0004
hobľovanie          0142
hodnota výhrevná       0132
hodnotenie analytické     0017
hydraulika          0097
hydrolyzáty          0098
hydromanipulátory       0027
identifikácia hrán       0031
indikátory znečistenia     0026
interfejs         0116
javy prenosové       0089
kaly odpadové       0037
kanalizácia        0085
kmitanie          0017, 0020
knihy elektronické      0014
koberec trieskový      0105, 0106, 0107, 0108
kolokviá          0096
komunikácia        0025
koncentrácia CO        0026
kondenzácia         0081, 0137
kondukcia          0081
kotolne            0028, 0123, 0138
kotúče pílové        0094
kovotlačenie         0114, 0115
kúrenisko          0080
kúrenisko invertné       0088
láskavec           0122
látky organické prchavé    0099
látky znečisťujúce      0008
látky znečisťujúce ovzdušie 0124, 0126
lepenie lisovacie       0048
lepidlá vodovzdorné       0048
liatina sivá          0037
lisovanie dosák         0089
lisovanie dosák drevotrieskových   0105, 0107, 0108
lisovanie za studena      0106
lisy vysokofrekvenčné      0048
lokomotívy banské        0077
manipulácia s guľatinou      0071
manipulátory hydraulické     0024
materiály feromagnetické      0083
mechanizmy          0062
mechanizmy kľukové         0002, 0003
mechanizmy prevodové        0057
mechanizmy rezné         0053, 0056
mechanizmy ťaţbové        0035
meranie              0058
meranie spotreby        0073, 0075
meranie teploty         0108
meranie vlhkosti        0084, 0108
metódy akustické        0069
metódy diagnostické       0091
metódy výskumu         0062
mikropočítače          0077, 0090
mikroprocesory         0018, 0090
minimalizácia         0103
minimalizácia škôd       0034
modelovanie           0010
modelovanie matematické     0064, 0068
modelovanie sústavy       0030
modely matematické        0017, 0034
moment krútiaci         0029
moment sily           0061
motory spaľovacie        0072, 0091
motory spaľovacie piestové 0075, 0092
nakladače          0029
napätie          0009, 0114
napätie sušiace      0011
napätie v dreve      0010, 0011
napätosť           0009
navrhovanie počítačové     0119
náročnosť energetická     0071
nástroje rezné         0038
normy európske         0133
normy IMS-2          0116
nosiče náradia         0066
noţe rezné           0055
objem nákladu         0005
obsah popola          0132, 0136
ochrana protipoţiarna      0079
ochrana vôd          0085, 0087
odlučovače          0035
odolnosť poţiarna       0008
odpad plastový        0032
odpady            0128
odpady priemyselné       0132
odvetvovanie          0038
ohrev infračervený      0050
ohrev mikrovlnný       0049
ohrev vysokofrekvenčný     0051
oleje ekologické       0040, 0097
oleje hydraulické      0040
on-line kurzy         0015
on-line vzdelávanie     0015, 0101, 0104
opleny            0005
optimalizácia parametrov   0034
ovládanie diaľkové      0025
oxid hlinitý         0037
parametre kinetické      0021
parametre konštrukčné      0036
parametre prevádzkové      0036, 0040
parametre stroja       0053

para vodná           0081
parenie dreva         0098
pásy vozidlové        0120
pelety drevené        0088
pevnosť           0012
pevnosť dreva elektrická    0046
píly             0093
píly rámové          0002
píly reťazové         0067
plastifikácia dreva        0049, 0050
plasty              0031
pluh traktorový          0036
plyny odpadové         0099
pneumatiky          0120
počítače palubové       0073, 0091
počítače personálne       0116
podobnosť technologická      0109, 0110
pohon              0066, 0118
pojazd automotívny       0018, 0019
pole magnetické         0083
politika európskej únie     0131
polutanty           0099, 0125
pomery teplotné       0105
pomery vlhkostné       0105
poţiare lesné         0074
práce habilitačné       0094
predpisy bezpečnostné      0070
prenos tepla          0041, 0081
proces pedagogický       0113
procesy hydrotermické     0089
procesy výrobné         0113
programy vzdelávacie       0015
projekty            0051, 0123
prostredie ţivotné        0097, 0135
pruţnosť            0012
prúdenie tepla         0081
pyrolýza dreva         0099
regulácia procesu sušenia     0013
rekonštrukcia          0138
rekuperácia tepla       0137
rezanie            0094
rezanie dreva beztrieskové   0038, 0053, 0055
rezivo            0134
riešenie technické      0117
riziká ekologické      0125
riziko           0070
rovnováha statická      0054
rýchlosť posuvná       0067
sacharidy          0098
sedadlá pracovné       0095
senzory           0026, 0089
separátory         0042
sieť neurónová       0030
sily hnacie        0120
simulácia          0011, 0021, 0025
simulácia pohybu       0023
slama             0136
slovníky výkladové       0079
sluţby kniţničné       0102
snímače            0059
snímače zaťaţenia       0004
software pedagogický       0015, 0101, 0104
software výučbový       0101
spaľovanie dendromasy      0043, 0080
spaľovanie odpadov        0121
spaľovanie peliet         0088
splynovanie biomasy       0135
splynovanie biopalív      0125
spotreba paliva        0075
spotreba vody          0086
spracovanie biomasy       0140
stabilita dynamická      0054
stabilita strojov        0054, 0058, 0059
stabilita tvarová        0144
stínka stromov          0055, 0061
stratégia energetická     0130
strojárstvo          0082
stroje drevárske       0022, 0093
stroje lesné         0052, 0057, 0059, 0062, 0068, 0091, 0117
stroje lesnícke       0017, 0018, 0020, 0024
stroje mobilné         0029, 0033, 0054
stroje na ťaţbu dreva      0065
stroje obrábacie       0076, 0111
stroje piliarske      0061
stroje samohybné        0017, 0018, 0020, 0024
stroje terénne       0033
stroje ťaţbové       0055
stroje výrobné       0022
strojníctvo        0096
suroviny energetické      0132
sušenie dreva       0013
sušenie reziva       0011, 0134
sušenie solárne       0134
sušiarne solárne        0134
súčiastky strojové        0109, 0110, 0112, 0114, 0115
súčiastky tenkostenné rotačné   0112, 0115
súpravy odvozné         0004, 0005
systém traktorový lanový      0117
systémy energetické       0028, 0123
systémy informačné        0077
systémy komunikačné        0025
systémy lanové          0118
systémy mikropočítačové       0089
systémy riadiace           0022, 0090
systémy výrobné mobilné       0064
šírenie vĺn              0045
školy vysoké technické      0001
štiepky drevné           0129, 0141
štruktúra výrobných programov      0113
štúdium vysokoškolské technické 0143
technika dopravná           0033, 0074
technika environmentálna       0034, 0060
technika lesná            0063
technika výrobná          0060, 0111
technológia obrábania        0110
technológia ohýbania         0112
technológie agrolesnícke      0066
technológie energetické       0140
telo ľudské             0095
teplota               0107
terminológia odborná       0079
textúra dreva           0016
texty učebné           0047, 0111
traktory             0118
traktory kolesové        0054
traktory kolesové lesné      0059
traktory lesné kolesové      0019, 0021, 0023, 0058, 0074
traktory pásové        0054
transmisia           0052
triedenie            0031
triedenie odpadu        0032
tvarovanie dreva        0050
tvarovanie za tepla      0050
ťahače kolesové lesné      0027
ťaţba výchovná         0027
uhlie drevné           0099
uhol sklonu            0061
urýchľovače elektromagnetické     0007
úlohy grantové          0082
vibrácie mechanické       0039, 0068
viskozita              0040
vlastnosti dreva elektrofyzikálne 0046
vlastnosti dreva elektromagnetické 0045
vlastnosti dreva fyzikálne       0016
vlastnosti exploatačné         0115
vlastnosti lepidiel          0048
vlastnosti prevádzkové        0057
vlhkosť               0084, 0107
vlny elektromagnetické       0045
voda                 0041
voda odpadová           0087, 0099
voda pitná            0085, 0086, 0087
vodivosť elektrická        0081
vodivosť tepelná          0081
vody odpadové           0098
vozidlá kolesové         0120
vozidlá pásové           0120
vplyv na ľudský organizmus      0039
vykurovanie            0139
vyuţitie energetické        0128
vyuţitie vody technologické    0041
výhrevnosť slamy         0136
výkon motora            0072
výkonnosť prevádzková       0064
výkonnosť strojov       0064
výloţník teleskopický     0006
výpočet kapacity strojov     0076
výroba dielcov          0051
výroba tehál          0124
výroba tepla            0124, 0126
výučba vysokoškolská       0076
vzdelávanie on-line        0100, 0102
vzdialenosti odvozné        0005
vzduchotechnika priemyselná     0078
zariadenia dopravné         0025
zariadenia filtračné       0044
zariadenia lanové        0025
zariadenia meracie         0004
zariadenia mobilné         0097
zariadenia odlučovacie       0042, 0044
zariadenia vzduchotechnické    0078
zaťaţenie imisné         0035
zaťaţenie rámu          0024
zásahy výchovné         0056, 0065
zdravie človeka         0039
zdroje energetické        0028, 0084
zdroje energie obnoviteľné     0128
zdroje obnoviteľné      0131
zdroje tepelné        0121, 0123, 0137, 0138, 0141
zmesi heterogénne       0042
znečistenie vody         0085
znečisťovanie ovzdušia     0035
zniţovanie emisií        0064
zniţovanie energetickej náročnosti 0081
zniţovanie škôd        0033
zotrvačnosť          0095
              Register anglických deskriptorov
                 English subject indexacoustical methods       0069
adhesion           0023
adhesive properties      0048
agroforestry technologies     0066
air pollutants          0099, 0124, 0125, 0126
air pollution           0035
air technical equipment      0078
aluminium oxide        0037
amaranth            0122
Amaranthus L.         0122
analytical evaluation     0017
ash content          0132, 0136
automatic machines        0103
beech wood            0098, 0142
bending technology       0112
bioenergy           0041, 0124, 0125, 0126, 0129, 0130,
                0133, 0137
biofuels           0028, 0084, 0122, 0123, 0128, 0129,
               0l33, 136 0137 0138, 0141
biofuels gasification     0125
biomass           0121, 0127, 0130, 0139, 0140
biomass gasification      0135
biomass processing       0140
board computer        0073, 0091
boiler rooms        0028, 0123, 0138
brickmaking         0124
building elements       0008
bunks            0005
cable equipments       0025
cable systems          0118
CAD              0119
CAD/CAM             0027
chain sawing machines       0067
charcoal             0099
chipless cutting of wood     0038, 0053, 0055
circular saw blades      0094
CO2 emission           0124, 0126
CO concentration        0026
colloquiums           0096
communal energy sector       0121, 0127, 0128
communication           0025
communication system        0025
compensation slots         0094
computer designing        0119
computer diagnostics       0069
computer graphic         0016
condensation           0081, 0137
conduction            0081
construction parameters      0036
consumption measurement      0073, 0075
control systems         0022, 0090
crank mechanism         0002, 0003
crawler tractors        0054
crawler vehicles        0120
cutting              0094
cutting knives         0055
cutting mechanisms       0053, 0056
cutting tools           0038
damage minimization        0034
damages reduction        0033
delimbing            0038
dendromass            0043, 0080, 0138
dendromass combustion        0043, 0080
diagnosing              0091
diagnostic internal combustion     0073
diagnostic methods         0091
diffusion              0081
dried wood             0010
drinking water           0085, 0086, 0087
drive               0066, 0118
drying of sawn wood        0011, 0134
drying of wood          0013
drying process control     0013
drying stress          0011
dynamic analysis         0002
dynamic stability         0054
e-books           0014
e-learning          0015, 0101, 0102, 0104
ecological oils       0040, 0097
ecological risks      0125
edges identification     0031
educational programmes    0015
educational software      0101
elasticity           0012
electrical strength of wood    0046
electric conductivity      0081
electromagnetic accelerators     0007
electromagnetic properties of wood 0045
electromagnetic waves         0045
electronic documents         0014
electronics             0047
electrophysical properties of wood 0046
electrotechnics            0047
element production          0051
emission reduction          0064
emissions              0064, 0124, 0126, 0129, 0141
energetic raw materials      0132
energetic systems          0028, 0123
energetic utilization         0128
energy biomass utilization     0139
energy consumption           0071
energy from dendromass        0043
energy reduction           0081
energy sources          0028, 0084
energy strategy           0130
energy technologies       0140
engine power             0072
environment             0097, 0135
environment machinery        0034, 0060
ergonomics              0095
European standards           0133
european union policy       0131
evolutionary algorithms       0103
experimental analysis       0020
exploitation properties      0115
feed speed            0067
ferromagnetic materials       0083
filtration            0044
filtration equipment       0044
fire protection          0079
fire resistance          0008
fire suppression         0074
flakeboard mat          0105, 0106, 0107, 0108
forest ecosystems       0035
forest ergonomics       0063, 0068
forest fires         0074
forest machines        0052, 0057, 0059, 0062, 0068, 0091, 0117
forestry machines        0017, 0018, 0020, 0024
forest technique       0063
forest wheel skidders      0019, 0021, 0023, 0058
formaldehyde         0008
forming of wood        0050
frame sawing machines      0002
fuel consumption        0075
fuelwood           0129
furnace            0080
gear             0057
gear differential       0029
grants            0096
grant tasks          0082
grey cast iron         0037
habilitation work       0094
harvesters           0067
harvesting machines       0065
hauling distances       0005
heat flowing          0081
heating value          0132
heating value of straw      0136
heating with biomass       0139
heat production          0124, 0126
heat sources           0121, 0123, 0137, 0138, 0141
heat transfer          0041, 0081
heterogeneous mixtures       0042
high-frequency heating       0051
high-frequency presses       0048
human body              0095
human organism impact         0039
hydraulic crane          0027
hydraulic grapples         0071
hydraulic manipulators       0024
hydraulic oils          0040
hydraulics           0097
hydrolysis products       0098
hydrothermal processes      0089
image digitalization      0016
IMS-2 standards         0116
inclination angle        0061
industrial air-condition     0078
industrial noise        0094
industrial waste         0132
inertia               0095
information systems       0077
infrared heating         0050
interface              0116
internal-combustion engine      0072, 0091
internal combustion engines      0075, 0092
interpretative dictionaries    0079
invert pellet burner         0088
kinematic analysis          0003
kinetic parameters         0021
laboratory diagnostic        0073
laminated wood            0144
library services         0102
loaders              0029
loading indicators         0004
loading of frame          0024
load volume             0005
logging machines          0055
logging mechanisms           0035
logging truck and trailer unit    0004, 0005
lumber                 0134
machine capacity calculation      0076
machine parameters         0053
machine parts             0109, 0110, 0112, 0114, 0115
machine production rate       0064
machinery              0022
machinery construction       0082
machine stability          0054, 0058, 0059
magnetic field             0083
man health              0039
mathematical modelling        0064, 0068
mathematical models        0017, 0034
maximum weight            0004
measurement              0058
measuring equipment         0004
measuring of temperature       0108
mechanical engineering       0096
mechanical vibrations       0039, 0068
mechanisms             0062
medium distribution        0042
metal spinning operation      0114, 0115
microcomputers            0077, 0090
microcomputer systems        0089
microprocessors          0018, 0090
microwave heating        0049
minimization           0103
mining locomotive        0077
mobile equipment         0097
mobile highway system       0018, 0019
mobile machines         0029, 0033, 0054
modelling            0084, 0107
moisture conditions       0105
moisture measurement       0084, 0108
moment of force        0061
moment of torsion        0029
movement simulation         0023
neural network         0030
nitrogen emission       0124, 0126
on-line courses       0015
on-line education       0015, 0101, 0104
on-line learning       0100, 0102
operating efficiency      0064
operating parameters      0036, 0040
operation properties      0057
parameter optimization       0034
part deformations        0112
particleboards         0106
pedagogical process       0113
pedagogical software       0015, 0101, 0104
pellet combustion       0088
personal computers        0116
phenol            0008
phenolics           0098
physical properties of wood    0016
planing             0142
plastics            0031
plastic waste         0032
plastification of wood      0049, 0050
pollutant load         0035
pollutants           0008
pollution indicators      0026
pressing diagrams        0105
pressing glucing       0048
pressing of boards       0089
pressing of particleboard    0105, 0107, 0108
press with cooling       0106
production mobile systems     0064
production processes       0113
production program structure 0113
production technique       0060, 0111
projects            0051, 0123
reconstruction        0138
recuperation of heat       0137
remote control          0025
renewable energy sources       0128
renewable resources         0131
research methods          0062
risk              0070
risk factors            0028
rotational parts from thin sheet
metal                0112, 0115
round wood handling        0071
saccharides           0098
safety instructions      0070
 safety machines        0070
 sawing machines         0093
 sawmill machines         0061
 scanners             0059
 sensors              0026, 0089
 separating devices       0042, 0044
 separators             0035, 0042
 sewage             0085
 shaped elements        0051
 shape stability         0144
 simulation            0011, 0021, 0025
 skidders            0027, 0059
 solar driers          0134
 solar drying          0134
 sorting             0031
 static equilibrium       0054
 steaming of wood        0098
 straw             0136
 strength            0012
 stress              0009, 0009, 0114
 stress-deformation analysis    0006
 stress in wood          0010, 0011
 structural characteristics of wood 0009
 sulphur emission           0124, 0126
 surface roughness          0142
 system analysis          0034
 system modelling          0030
 technical biomass          0128
 technical diagnostics        0072, 0092
 technical solution         0117
 technical terminology        0079
 technical university study     0143
 technological similarity       0109, 0110
 technological water utilization    0041
 telescopic jib            0006
 temperature            0107
 temperature conditions       0105
 tending felling         0027
 tending interventions       0056, 0065
 terrain availability      0065
 terrain machines        0033
 textbooks            0047, 0111
 thermal conductivity       0081
 thermal energetics       0028
thermal energy           0137
thermoforming            0050
 tool carriers          0066
tractor-plongh set       0036
tractors             0118
transmission           0052
transmission phenomena        0089
transport equipment         0025
transport erosion         0033
transport technique         0033, 0074
trastor's cable-way system     0117
tree felling             0055, 0061
tribological characteristics   0052
tyres              0120
university study        0076
vehicle crawlers         0120
vibration            0017, 0020
viscosity            0040
volatile organic compounds      0099
volatile organic compounds
emisssions             0008
waste               0128
waste combustion        0121
waste gas            0099
waste sludges          0037
waste sorting           0032
waste water           0087, 0099
waste waters            0098
waste water treatment plants     0085
water           0041
water-resistant adhesives     0048
water consumption        0086
water pollution       0085
water protection       0085, 0087
water purification       0086, 0087
water vapour          0081
waves transmission       0045
wheeled skidder        0017, 0018, 0020, 0024
wheel tractors          0054
wheel vehicles         0120
without dismantlement diagnostics 0069
wood chips               0129, 0141
wood cutting              0053
wooden pellets             0088
wood pyrolysis             0099
wood texture              0016
woodworking machines         0022, 0076, 0093
woody biomass             0135
working machines            0111
working seats              0095
working technology   0110
work safety      0070
             Autorský register
             Author s indexANTOŠKA, Ľuboš    0116
BANSKÝ, Milan     0002, 0003, 0142
BARTOŠKA, Patrik   0004, 0005
BEŇO, Pavel      0006
BEREŠÍK, Roman    0007
BLAHO, Jozef     0008, 0098, 0099
BODNÁR, Ferdinand   0009, 0010, 0011, 0012, 0013
CSONGRÁDY, Tibor    0014, 0015, 0079
ČABOUNOVÁ, Marta   0016
ČASNOCHA, Radimír   0033
DANKO, Branislav   0017, 0018, 0019, 0020, 0024
DANKO, Milan     0019, 0021, 0023
DANKO, Pavel     0022
FRANK, Tibor     0025, 0026, 0031
GÁBORÍK, Jozef    0050
GOMBKÖTÖ, Ferdinand  0027
GONDOVÁ, Katarína    0028
HOLÍK, Ján       0029, 0061, 0063, 0067, 0068
HOSCHEK, Jozef    0030
HRČKOVÁ, Mária     0031, 0032
HROLS, Jurij      0098
HÚSKA, Jozef     0122
JANEČEK, Adolf    0033, 0034, 0035, 0036, 0064
KALINCOVÁ, Daniela   0037
KOVÁČ, Ján       0038
KUČERA, Marián      0039, 0040
LANG, Milan       0012
LANGOVÁ, Nadeţda    0041, 0085, 0086, 0087
LIZOŇOVÁ, Denisa    0104
LONGAUER, Jaroslav    0042, 0043, 0044
MAKOVÍNY, Ivan      0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051
MARKO, Ján        0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0056, 0057
MATEJ, Jaroslav     0058, 0059
MICHNA, Slavomír     0002, 0003
MIKLEŠ, Milan      0029, 0033, 0034, 0035, 0036, 0060,
             0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066,
             0067, 0068
MIKULA, Marián     0105, 0107, 0108
MRENICA, Martin     0023, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073,
            0074, 0075, 0076
NAŠČÁK, Ľubomír     0077
OSWALD, Ján       0078
PIVARČIOVÁ, Elena    0015, 0079
PLÁŠEK, Ján       0080, 0081
POLÁK, Karol      0112
POŢGAY, Miroslav    0052
RÓM, Cyril       0019, 0021, 0023, 0073, 0082
SABÓ, Aurel      0083
SELECKÁ, Martina    0084
SKLENÁROVÁ, Tatiana  0085, 0086, 0087
SOLÁR, Marek      0088
SPODNIAK, Pavel    0077, 0089, 0090, 0105, 0107, 0108
SPODNIAK, Peter    0090
STACHO, Anton     0073, 0091, 0092
SUCHOMEL, Jozef    0122
SUJOVÁ, Erika     0088
SVOREŇ, Ján      0093, 0094
SZENTPÉTERI, Mário  0095
ŠÁLYOVÁ, Hana     0060, 0096, 0097
ŠIMKO, Ján       0001, 0098, 0099
ŠIPOŠ, Ľudovít     0100, 0101, 0102, 0103, 0104
ŠTEFKA, Vilém     0105, 0106, 0107, 0108
ŠUGÁROVÁ, Jana     0112, 0113, 0114, 0115
ŠUGÁR, Peter     0109, 0110, 0111, 0114
ŠURIANSKY, Jozef   0007, 0025, 0026, 0032, 0077, 0083,
           0090, 0116
TIMKOVÁ, Martina    0143
TUHÁRSKY, Juraj    0117, 0118
TURIS, Ján      0006, 0119
URBLÍK, Ľubomír    0039, 0120
VIGLASKÝ, Jozef    0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126,
           0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132,
           0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138,
           0139, 0140, 0141
WIELOCH, Grzegorz    0002, 0142
ZDYCHA, Pavel     0001
ZELENÝ, Ján      0143
ZEMIAR, Ján      0049, 0050, 0051, 0144
ZIGO, Marian      0095

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:161
posted:6/1/2010
language:Slovak
pages:47