Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Príloha čc

VIEWS: 11 PAGES: 7

									                                        Príloha č. 4

             Projekt vybavenia pre TOP športy

   Podľa stanovených kritérií na základe dosiahnutých medzinárodných
výsledkov a priority športov, ktoré sú v programe olympijských hier je vytvorená
skupina 25 športov tzv. systémovej podpory – TOP športov pre obdobie rokov 2001-
2004 pre letné športy a do roku 2002 pre zimné športy.
   V rokoch 2001 – 2010 navrhujeme riešiť program investičného rozvoja
športového vybavenia pre nasledovné športy:

  Letné
  - atletika, vodný slalom, rýchlostná kanoistika, streľba, plávanie, vzpieranie, tenis,
   zápasenie, box, cyklistika, stolný tenis, judo, veslovanie, moderná gymnastika,
   športová gymnastika, basketbal, vodné pólo, futbal, volejbal, hádzaná.

  Zimné
  - ľadový hokej, biatlon, lyţovanie, sane, krasokorčuľovanie.

Program bude zahŕňať investície určené na skvalitnenie podmienok na prípravu
športovcov prioritne v: 1) Strediskách prípravy pre ŠŠR (rezortov školstva, vnútra
            a obrany), ďalej len „strediská“,
            2) dobudovaných Národných centrách jednotlivých športov a
            3) dobudovaním ďalších športových objektov.

Konkretizácia Projektu po športoch

Atletika
 Strediská v Banskej Bystrici a Bratislave
 Národné centrum Banská Bystrica – štadión Dukla, ( v prípade likvidácie dráhy na
  štadióne Interu Bratislava ) a v zimnej sezóne hala Elán Bratislava.
 Ďalšia dostavba a investície :
  - tartanové povrchy v Bratislave, Dubnici nad Váhom, Košiciach a Trnave.

Vodný slalom
 Strediská v Banskej Bystrici a Bratislave
 Národné centrum Bratislava – Čuňovo
 Ďalšia dostavba a investície :
 - v rámci prípravného centra štátnej športovej reprezentácie Bratislava výstavba
 lodenice,
 - dostavba vybavenia kanála a lodenice Liptovský Mikuláš,
 - dostavba vybavenia lodenice Ţilina.

Rýchlostná kanoistika
 Strediská v Trenčíne a Bratislave
 Národné centrum – areál vodných športov Bratislava – kanál Jarovce - spoločné
 centrum s veslovaním
 Ďalšia dostavba a investície :
 - štartové a cieľové vybavenie kanála, lodenice kanoistov a veslárov,
 - lodenica Komárno.
Streľba
 Strediská v Banskej Bystrici a Bratislave
 Národné centrá Bratislava – Jarovce – univerzálna strelnica pre pištolové a
  puškové disciplíny, Šaľa – pre brokové a guľové puškové disciplíny
 Ďalšia dostavba a investície :
  - dostavba strelníc v Košiciach a Banskej Bystrici.

Plávanie
 Strediská v Bratislave, Trenčíne a Banskej Bystrici
 Národné centrum Bratislava alebo Piešťany
 Ďalšia dostavba a investície :
  - v rámci prípravného centra štátnej športovej reprezentácie – dostavba krytej
  plavárne Pasienky – druhý bazén kombinovaný s vonkajšou prevádzkou -
  spoločný program s vodným pólom.

Vzpieranie
 Strediská v Bratislave a Trenčíne
 Národné centrum Trenčín.
 Ďalšia dostavba a investície :
  - hala Košice.

Tenis
 Strediská v Bratislave
 Národné centrum Bratislava.

Zápasenie
 Strediská v Bratislave a Trenčíne
 Národné centrum Bratislava – v rámci vyuţitia novej viacúčelovej haly Bratislava
 Ďalšia dostavba a investície :
  - hala TJ Dunajplavba Bratislava.

Box
 Strediská v Bratislave a Trenčíne,
 Národné centrum Nitra – hala Olympia.

Cyklistika
 Strediská v Bratislave a Trenčíne
 Národné centrum Bratislava
 Ďalšia dostavba a investície :
 - cyklistickáj dráha Prešov.

Stolný tenis
 Stredisko v Bratislave
 Národné centrum Bratislava – hala Rača.

Judo
 Strediská v Banskej Bystrici a Bratislave
 Národné centrum Banská Bystrica
Veslovanie
 Strediská v Bratislave
 Plánované Národné centrum – Bratislava – Jarovce spolu s rýchlostnou
 kanoistikou.

Moderná gymnastika
 Stredisko v Bratislave
 Plánované Národné centrum Nitra – hala Plastika.

Športová gymnastika
 Strediská v Bratislave
 Plánované Národné centrum Bratislava
 Ďalšia dostavba a investície :
 - telocvičňa Bratislava – Borodáčova
 - komplet náradia v olympijskej zostave.

Basketbal
 Národné centrum – Bratislava - hala Pasienky – spoločný program všetkých
 halových loptových športov
 Ďalšia dostavba a investície :
 - kompletovanie uţ vybudovaného centra v Myjave, Lučenci a Ruţomberku.

Vodné pólo
 Strediská v Bratislave
 Národné centrum Bratislava alebo Nováky.
 Ďalšia dostavba a investície :
 - spoločný s plávaním.

Futbal
 Národné centrum Bratislava – štadión ŠK Slovan
 Ďalšia dostavba a investície :
  - špeciálne centrum Senec a Tatranská Lomnica.

Volejbal
 Strediská v Bratislave
 Národné centrum Bratislava – hala Pasienky
 Ďalšia dostavba a investície :
  - spoločný s loptovými hrami.

Hádzaná
 Strediská v Bratislave
 Národné centrum Bratislava
 Ďalšia dostavba a investície :
 - spoločný s loptovými hrami.

Ľadový hokej
 Národné centrum Bratislava – štadión Ondreja Nepelu alebo nová viacúčelová
  hala
 Ďalšia dostavba a investície :
  - špeciálne centrum Piešťany a Poprad.
Biatlon
 Strediská Banská Bystrica a Bratislava
 Národné centrum Osrblie alebo Tatranská Štrba
 Ďalšia dostavba a investície:
  - tréningová strelnica Štrbské Pleso.

Lyžovanie
Severské lyţovanie
 Strediská Banská Bystrica a Bratislava - Štrbské Pleso
 Národné centrum Štrbské Pleso – areál FIS
 Ďalšia dostavba a investície:
  - areál Skalka.

Alpské lyžovanie
 Strediská v Bratislave a Banskej Bystrici
 Národné centrum Demänovská Dolina - Jasná
 Ďalšia dostavba a investície.

Snowboard
 Národné centrum Lopušná Dolina.

Akrobatické lyžovanie
 Národné centrum Liptovská Teplička.

Sane
 Strediská v Bratislave
 Národné centrum – Svit, resp. nová vyhľadávacia štúdia
 Ďalšia dostavba a investície :
 - dráha v Tatranskej Lomnici a na Hrebienku
 - umelá dráha vo Svite.

Krasokorčuľovanie
 Strediská v Banskej Bystrici a Bratislave
 Národné centrum Bratislava - štadión Ondreja Nepelu.

  V najbliţších rokoch moţno očakávať športové úspechy na olympijských hrách aj
v ďalších športoch, na ktoré je potrebné sa koncepčne pripravovať na ich vybavenie.
Ide o tieto predpokladané športy:

- beach volejbal, triatlon, jachting, windsurfing, boby, skeleton a short track


Projekt rozvoja vybavenia pre školský šport a talentovanú mládež

Rozvoj vybavenia škôl a univerzít

    Konkrétny rozvojový program je potrebné riešiť v rámci plánu investičnej
výstavby škôl na Ministerstve školstva SR, pričom chceme vyuţiť aj prostriedky
z projektu „Vráťme šport do škôl“, z ktorých by sa prioritne pozornosť sústredila na
dovybavenie škôl so športovými triedami a dobudovanie areálov športových škôl.
   V zásade podobne v rámci plánu investičnej výstavby škôl MŠ SR sa pristúpi
k dobudovaniu a dovybaveniu areálov vysokých škôl, pričom vychádzame z uţ
konkretizovaného plánu na MŠ SR. Pôjde o tieto projekty:


  Akademický šport v Bratislave
  - areál FTVŠ
  - areál UK Mlynská dolina
  - areál Ekonomickej univerzity

  Akademický šport Košice :
  - atletický areál STU Košice
  - prestavba telocvične Medická ul.

  Akademický šport Nitra :
  - výstavba krytého bazéna
  - prestavba atletického ihriska
  - prestavba telocviční

  Výstavba tartanovej dráhy Trnava
  Dostavba vybavenia areálu Vojenskej akadémie Liptovský Mikuláš,
  Rekonštrukcia krytého bazéna UMB Banská Bystrica,
  Prestavba výukovo-výcvikového zariadenia Donovaly TU Zvolen,
  Prestavba atletického štadióna Prešovská univerzita.

Projekt rozvoja športového vybavenia v regióne kandidatúry na ZOH 2O14

Navrhovaný program postupného zabezpečenia športového vybavenia :

  Dostavba vybavenia severského lyţovania Areál FIS Štrbské Pleso
  - uvedené v časti rozvoja TOP športov – návrh dostavby areálu Národného centra

  Dostavba vybavenia alpského lyţovania Demänovská Dolina – Jasná
  - uvedené v časti TOP športov – riešenie v spolupráci s Akciovou spoločnosťou
  Ski Jasná a ďalšími subjektami prevádzky strediska ako areálu Národného centra

  Rozvoj vybavenia snowboardu stredisko Lopušná Dolina
  - uvedené v časti TOP športov – návrh dostavby areálu Národného centra
  v spolupráci s o statnými zainteresovanými obchodnými subjektami

  Rozvoj vybavenia akrobatického lyţovania Liptovská Teplička
  - uvedené v časti TOP športov – návrh výstavby areálu Národného centra

  Koncepčná príprava výstavby viacúčelovej haly a olympijského centra Poprad
  - športy ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, short track
  Príprava výstavby umelej bobovej, sánkárskej a skeletonovej dráhy
  - uvedené v časti TOP športov – návrh výstavby Národného          centra
  a Medzinárodného prípravného centra týchto športov v SR

  Rozvoj vybavenia biatlonu Tatranská Štrba (Vaţec) - uvedené v časti TOP
  športov – návrh výstavby športoviska ako ďalšieho kvalitného areálu pre
  biatlonový šport

  Predmetný rozvojový program bude riešený ako komplexný regionálny projekt
turizmu, športu, dopravy, technickej infraštruktúry a ţivotného prostredia v spolupráci
všetkých zainteresovaných rezortov na prevádzke a rozvoji regiónu, vytvoreného
samosprávneho regionálneho orgánu vyššieho územného celku, kandidátskeho
mesta Poprad a ďalších miest a obcí plánovaných športovísk Hier.
  Iniciatíva riešenia tohoto okruhu komplexného riešenia vybavenia turizmu,
dopravy, technickej infraštruktúry, ţivotného prostredia je očakávaná z polohy
kandidátskeho mesta Poprad a regiónu.
   Projekt je nutné pripraviť ako spoločný program zainteresovaných rezortov
Ministerstva školstva SR, Ministerstva hospodárstva SR – sekcie CR, Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR,
Ministerstva ţivotného prostredia SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR.


Navrhované projekty krátkodobejšieho charakteru na riešenie do roku 2004

  Zriadenie Národného inštitútu športu ako metodického a servisného pracoviska
  športu - 1.1.2002

  Ukončenie prestavby skokanského mostíka K 90 Štrbské Pleso - rok 2001

  Riešenie majetkoprávneho prevodu správy a prevádzky areálu vodných športov
  Čuňovo z podniku Vodohospodárska výstavba na poverenú organizáciu MŠ SR -
  rok 2001

  Realizácia stavby Národného tenisového centra Bratislava s plánovanými
  finančnými objemami zo štátneho rozpočtu a z Fondu národného majetku- rok
  2001

  Prestavba tartanového povrchu a vybavenia štadióna Banská Bystrica pre
  funkciu Národného centra (v prípade zrušenia dráhy na štadióne Interu
  Bratislava) a výstavba SŠR Bratislava - Mladá Garda - roky 2001 – 2003

  Príprava kompletovania Národného centra severského lyţovania Štrbské Pleso –
  roky 2001 – 2003

  Príprava a výstavba Národného streleckého centra Bratislava – Jarovce a Šaľa –
  roky 2001 - 2003

  Realizácia projektu „ Vráťme šport do škôl “ z prostriedkov FNM
  Projekt dostavby Prípravných centier športovej reprezentácie štátu Štrbské Pleso,
  Bojnice a realizácia centra Bratislava pre nadväzné investičné etapy realizácie
  jednotlivých stavieb - roky 2001 – 2003

  Projekt zabezpečenia prevádzky a kompletovania súčasných športovísk -
  Národných centier – a príprava návrhov na výstavbu ďalších centier podľa
  vývojových potrieb a moţností - Národné centrum loptových hier Bratislava – hala
  Pasienky a Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania Bratislava - roky
  2002 – 2003

  Projekt postupného kompletovania súčasných Stredísk prípravy pre štátnu
  športovú reprezentáciu a príprava návrhov na výstavbu ďalších stredísk podľa
  vývojových potrieb a finančných moţností

  Projekt prípravy kandidatúry na ZOH 2014 v regióne Poprad-Tatry v spolupráci
  zo zainteresovanými rezortmi a zainteresovanými subjektami regiónu
  s očakávaným iniciatívnym prístupom riešenia zo strany kandidátskeho mesta
  Poprad - roky 2001 – 2002.


POZNÁMKA:    Ministerstvo školstva SR v roku 2001 predloţí na rokovanie vlády
        osobitný návrh na financovanie Národného tenisového centra a
        projektu "Vráťme šport do škôl" z predpokladaným krytím z Fondu
        národného majetku.


Navrhované projekty dlhodobejšieho charakteru na riešenie do roku 2010

    Projekty dlhodobejšieho charakteru sú orientované a navrhované ako súčasť
moţnej kandidatúry Slovenska na ZOH 2014 a ako súčasť sledovaného programu
rozvoja vybavenia pre úspešné TOP športy tak, aby športovci mali v domácom
prostredí vytvorené kvalitné podmienky na prípravu a vybavenie aby mohlo slúţiť aj
pre prípravu okolitých štátov za príslušnú úplatu. Realizácia predpokladá
zabezpečenie ako zdruţenej investície štátu a potencionálnych obchodných
subjektov s tým, ţe v prípade úspešnosti kandidatúry vloţené investície zo strany
štátu budú vrátené po prísune príslušných finančných príjmov MOV za predaj
televíznych práv, príspevkov TOP sponzorov tak, ako je to pevne stanovené
v kandidátskom procese ZOH.

  Prestavba lyţiarskeho skokanského štadióna Štrbské Pleso – roky 2004 - 2006

  Príprava a výstavba viacúčelovej haly Poprad – roky 2005 - 2008

  Príprava a výstavba umelej sánkárskej a bobovej dráhy – roky 2004 – 2006

  Príprava a výstavba viacúčelovej mestskej haly Bratislava - roky 2004 -2005

  Príprava výstavby Národného štadióna Bratislava do roku 2006.

								
To top