PREVENIREA SI COMBATEREA FINANATRII TERORISMULUI SI IMPLEMENTAREA by keara

VIEWS: 130 PAGES: 36

									PREVENIREA SI
COMBATEREA FINANATRII
TERORISMULUI SI
IMPLEMENTAREA REGIMULUI
SANCTIUNILOR
INTERNATIONALE
Consilier al Presedintelui Oficiului pe probleme ce implica
prevenirea si combaterea coruptiei, finantarii terorismului si
cooperare inter-institutionala
FLORIN ION
  Dupa evenimentele din 11 septembrie 2001, prevenirea si
  combaterea terorismului a devenit una dintre prioritatile politice
  pentru tarile democratice si nu numai.

  Luând in considerare faptul ca spalarea banilor este una dintre
  metodele prin care se finanteaza terorismul, armonizarea
  legislatiei nationale cu standardele internationale in domeniu
  precum si intarirea capacitatii institutionale a Oficiului National de
  Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), in calitate de
  componenta proactiva a Sistemului National pentru Prevenirea si
  Combaterea Terorismului (SNPCT), sistem definit prin Legea nr.
  535/2004 pentru prevenirea si combaterea terorismului, au fost
  mai mult decat necesare.
         Legea nr. 535/2004
  Prin adoptarea Legii nr. 535/2004 pentru prevenirea si combaterea
  terorismului, Oficiul Naitonal de Prevenire si Combatere a Spalarii
  Banilor – Unitatea de Informatii Financiare a României, a fost
  inclusa in Sistemul National pentru Prevenirea si Combaterea
  Terorismului (SNPCT), printre autoritatile cu atributii in prevenirea si
  combaterea terorismului.
  In acest sens, prevederile art. 36 din Legea nr. 535/2002 definesc
  infractiunea de finantare a terorismului, astfel:
  “Art. 36 - (1) Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor
  bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite
  pentru sprijinirea sau săvârşirea actelor de terorism, precum şi
  realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori
  efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea
  finanţării actelor de terorism, se sancţionează cu închisoare de la 15
  la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste,
  precum şi fondurile realizate sau colectate în scopul finanţării
  actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc,
  condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.”
     Luand in considerare aspectele mentionate mai sus, Legea
  nr. 230/2005 a adus modificari si completari Legii nr. 656/2002
  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
  pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
  finanţării actelor de terorism

  Noile elemente introduse      de  aceste  modificari
  legislative sunt urmatoarele:

  Includerea in obiectul de activitate al ONPCSB a atributiei
  privind prevenirea si combaterea finantarii terorismului;

  Competenta ONPCSB de a dispune masurile de suspendare a
  tranzactiilor suspecte de finantarea terorismului;

  Informarea imediata a Serviciului Roman de Informatii cu
  privire la operatiunile suspecte de finantarea terorismului;
  Suspendarea operatiunilor suspecte de spalarea banilor sau
  finantarea terorismului pe o perioada de 48 de ore, dispusa de
  ONPCSB si prelungirea acesteia pana la 72 de ore, dispusa de
  catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;

  Completarea categoriilor de entitati raportoare, in conformitate
  cu Recomandarile FATF;

  Stabilirea obligatiilor pentru ofiterii de conformitate in ceea ce
  priveste implementarea prevederilor legii speciale;

  Majorarea pragului amenzilor tinand cont de rata inflatiei;

  Configurarea sistemului procedural in ceea ce priveste regimul
  confiscarii speciale si metodele de investigare, care pot fi
  folosite de catre unitatile de parchet, cu tehnici de interceptare
  a sistemului de comunicatii, supravegherea conturilor bancare si
  utilizarea agentilor sub acoperire.
   In acelasi timp, in cursul anului 2005, ONPCSB a
implementat sistemul pentru protectia informatiilor si datelor
clasificate, in concordanta deplina cu prevederile legale in
domeniu. Modificarile aduse legii speciale au permis crearea
unui post de Consilier al Presedintelui pe probleme ce implica
combaterea coruptiei, finantarii terorismului si cooperare inter-
institutionala, pozitie ocupata prin concurs de catre un
specialist in domeniu.
   Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 53/2008

  In anul 2008, prin aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
  53/2008 pentru modificarea si completarea Legii 656/2002 pentru
  prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
  instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
  de terorism si a Hotararii de Guvern nr. 594/2008 privind aprobarea
  Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru
  prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
  instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
  de terorism, au fost intreprinse masurile adecvate pentru
  transpunerea in intregime in legislatia nationala privind CSB/CFT, a
  prevederilor Directivei 2005/60/CE a Consiliului Europei si
  Parlamentului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in
  scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului, precum si
  prevederile Directivei 2006/70/CE privind stabilirea masurilor de
  implementare a Directivei 2005/60/CE.

  In data de 30 aprilie 2008 precum si in data de 07 august 2008,
  ONPCSB a notificat Comisia Europeana, prin Departamentul de
  Afaceri Europene, cu privire la transpunerea deplina in legislatia
  romana privind CSB/CFT a aquis-ului comunitar.
  Principalele amendamente aduse de O.U.G nr. 53/2008 si
           de H.G. NR. 594/2008

  Definirea riguroasa a sintagmelor “beneficiar real”, “operatiuni ce
  par a avea legatura intre ele”, “banca fictiva”, “parti terte”;
  Definirea conceptului de “persoane expuse politic” si categoriile de
  PEP precum si instituirea prevederilor continand noi obligatii
  pentru entitatile raportoare in ce priveste aceste categorii de
  persoane, in conformitate cu prevederile Directivei 2006/70/CE;
  Majorarea pragului de raportare de la 10.000 euro la 15.000 euro;
  Stabilirea modului de transmitere a feedback-ului de catre FIU, in
  ceea ce priveste clientii, persoane fizice si/sau juridice, expuse la
  riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului;
  Redefinirea listei cu categoriile de entitati raportoare;
  Masuri simplificate de cunoastere a clientelei si masuri intarite de
  cunoastere a clientelei;
  Prevederi specifice in ceea ce priveste relatiile de afaceri
  desfasurate cu entitati din state membre UE si entitati din Spatiul
  Economic European sau tari terte echivalente;
   Principalele amendamente aduse de O.U.G nr. 53/2008 si
           de H.G. NR. 594/2008

  Interzicerea deschiderii de conturi anonime precum si privind
  efectuarea unor tranzactii prin aceste conturi precum si
  interzicerea initierii sau continuarii unei relatii de afaceri cu o
  banca fictiva;
  Clarificarea competentelor autoritatilor de supraveghere in ce
  priveste activitatile desfasurate de catre entitatile raportoare;
  Stabilirea autoritatilor care sunt responsabile cu supravegherea
  respectarii dispozitiilor Regulamentului nr. 1781/2006, in speta
  Banca Nationala a Romaniei si Oficiul pentru orice alte persoane
  care efectueaza operatiuni de transfer de bani;
  Stabilirea de noi obligatii pentru Autoritatea Naitonala a Vamilor,
  in vederea respectarii Regulamentului CE nr. 1889/2005, respectiv
  raportarea lunara catre Oficiu a informatiilor disponibile in ce
  priveste declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta
  sau/si lei care este echivalent sau depaseste limita de 10.000
  euro, in conformitate cu actul comunitar;
  Includerea masurii de “livrare supravegheata a sumelor de bani”,
  care poate fi folosita de catre procuror pentru a obtine probe;
  Secretul profesional si bancar nu este opozabil Oficiului, organelor
  de cercetare penala si instantelor;
          Legea nr. 420/2006


  Din punct de vedere al implementarii standardelor
  internationale in domeniul CSB/CFT, Parlamentul Romaniei a
  adoptat Legea nr. 420/22.11.2006 pentru ratificarea
  Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, identificarea,
  blocarea si confiscarea produselor rezultate din infractiuni si
  finantarea terorismului, adoptata la Varsovia, in datad e 16
  mai 2005. Legea de ratificare desemneaza ONPCSB ca fiind
  una dintre principalele autoritati responsabile pentru
  implementarea Conventiei, in acest fel intarind rolul pe care
  ONPCSB il joaca in in cadrul Sistemului National pentru
  Prevenirea si Combaterea Terorismului.
  Instrumente de implementare

   In vederea implementarii standardelor internationale pentru
  prevenirea finantarii terorismului si a regimului sanctiunilor
  internationale, ONPCSB utilizeaza doua instrumente:
  Supravegherea si activitatile de control;
  Activitatile de instruire.
    Supravegherea si activitatile de control

  Luand in considerare atributiile de supraveghere si control ale
  ONPCSB, la inceputul anului 2007, au fost emise Procedurilor
  de lucru pentru desfăşurarea acţiunilor de supraveghere,
  verificare şi control al persoanelor fizice/juridice prevăzute la
  art. 8 din Legea nr.656/2002, cu modificările şi completările
  ulterioare, care nu au autoritate de supraveghere,
  Aceste proceduri de lucru sunt structurate in functie de
  supravegherea on-site (actiunile de control) si supravegherea
  off-site.
  In conditiile in care Oficiul efectueaza activitati de control
  inca din anul 2003, noul element este reprezentat de
  supravegherea off-site. Acest lucru se realizeaza prin
  interogarea bazelor de date administrate de catre Oficiu,
  pentru a identifica incalcarile entitatilor raportoare
  reglementate in ce priveste obligatiile de CSB/CFT.
      Supravegherea si activitatile de control

  Evaluarea riscului la SB/FT este facuta in cadrul supravegherii off-site,
  prin utilizarea matricei MAINSET. Acest instrument stabileste indicatorii
  generali de risc identificati in bazele de date accesate de catre ONPCSB,
  nivelul de expunere la riscul de SB/FT pentru fiecare entitate
  reglementata.
  Pentru categoriile de risc identificate, sunt stabilitre cinci nivele de risc,
  respectiv:
  Risc limitat – stegulet albastru
  Risc partial limitat – stegulet verde
  Risc mediu – stegulet galben
  Risc partial ridicat – stegulet portocaliu
  Risc ridicat – stegulet rosu
  Steguletele rosu, portocaliu si galben, arata vulnerabilitatea la expunerea
  fata de riscul de SB/FT a entitatilor raportoare iar cand Oficiul se
  confrunta cu astfel de situatii, institutia intreprinde obligatoriu masurile
  adecvate (de ex. elaborarea planurilor de control si efectuarea actiunilor
  de supraveghere on-site).
           Activitatile de instruire

  Personalul ONPCSB beneficiaza de instruire adecvata si relevanta
  pentru combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
  In perioada 2005 – 2008, reprezentantii ONPCSB au aprticipat la
  aproximativ 90 de sesiuni de instruire privind combaterea spalarii
  banilor si a finantarii terorismului.
  Prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 656/2002 potrivit caruia
  Oficiul poate organiza seminarii de instruire in domeniul prevenirii
  spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si prevederile art. 6
  alin. 7 potrivit caruia Oficiul poate oferi entitatilor raportoare
  autoritatilor de control financiar si autoritatilor de supraveghere
  prudentiala, informatii generale privind tranzactiile suspecte si
  tipologii de spalare a banilor si finantare a terorismului, asigura
  cadrul legal pentru activitatile de instruire
           Schimbul de informatii
  In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Legea privind CSB/CFT,
  ONPCSB este imputernicit sa faca schimb de informatii, pe baza de
  reciprocitate sau spontan, cu orice institutie straina care are atributii
  similare si o politica similara privind confidentialitatea informatiilor.
  Schimbul de informatii este facut in scopul prevenirii si combaterii
  spalarii banilor si al finantarii terorismului. ONPCSB a intensificat si
  imbunatatit schimbul de informatii cu alte FIU-uri prin crearea unei
  unitati care se ocupa cu prioritate de cererile venite de la alte FIU-uri.
  In acelasi timp, trebuie mentionat ca Oficiul a luat masuri pentru
  elaborarea unei Metodologii privind schimbul de informatii intre
  ONPCSB si FIU-uri din strainatate in legatura cu cazurile de spalare a
  banilor si finantare a terorismului. ONPCSB este membru al Grupului
  Egmont din mai 2000 si are acces la Egmont Secure Web. Cand face
  schimb de informat6ii cu FIU-urile straine partenere, ONPCSB respecta
  principiile Egmont privind schimbul de informatii intre Unitatile de
  Informatii Financiare in cazurile de spalare a banilor.
  Totodata, trebuie mentionat ca ONPCSB este membru al FIU.Net si are
  acces on-line pentru schimbul de informatii la aceasta retea, fiind si
  Partener al Proiectului finantat de UE “Actiunea FIU.NET”.
       Sanctiunile internationale

  In concordanta cu prevederile legii 206/2005 privind
  implementarea sanctiunilor internaitonale, Ministerul Afacerilor
  Externe notifica listele actualizate ale Consiliului de Securitate
  ONU si listele UE, tuturor celorlalte institutii reprezentate in
  cadrul Comitetului Inter-institutional (organismul competent in
  coordonarea implementarii sanctiunilor).
  Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
  este parte a Comitetului Inter-institutional, infiintat in
  conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 206/2005,
  incepand cu data de 25 septembrie 2006, cand FIU a fost
  invitat sa fie reprezentat la reuniunile grupului de lucru
  infiintat prin Legea nr. 206/2005, precum si la grupurile de
  lucru UE in domeniu.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
  202/2008 inlocuieste Legea
      nr.206/2005

 Incepand cu anul 2008, Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor are noi atributii stabilite prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind
regimul sanctiunilor internationale. In acest context, atributiile
institutiei noastre in ce priveste supravegherea, verificarea si
controlul entitatilor raportoare care nu au autoritate de
supraveghere prudentiala, au fost extinse, FIU devenind
autoritate de supraveghere pentru implementarea sanctiunilor
internationale.
       Atributiile de supraveghere in
     conformitate cu O.U.G nr. 202/2008
  Art. 17 din Legea nr. 656/2002 – (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi
  se verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi
  sau structuri:
  a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei
  supravegheri, potrivit legii;
  b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal,
  conform legii;
  c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8
  lit. e) şi f);
  d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care
  modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile
  şi structurile prevăzute la lit. a).
  Art. 17 din O.U.G nr. 202/2008 – supravegherea aplicarii sanctiunilor
  internationale
  Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor se
  face de către autorităţile şi instituţiile publice de reglementare, autorizare sau
  supraveghere prudenţială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale
  profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea
  Spălării Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate,
  conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
  finanţării terorismului .
          Sanctiunile internationale

  Luand in considerare faptul ca ONPCSB are ca obiect de activitate prevenirea
  si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, coroborata cu faptul ca
  institutia are atributii in supravegherea, verificarea si controlul entitatilor
  raportoare care nu au autoritate de supraveghere, asa cum este mentionat in
  art. 17 alin. 1 litera d) din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile
  ulterioare, competenta FIU in aplicarea si implementarea sanctiunilor
  internationale este cu privire la:
  Publicitatea informatiilor 9(nformatiile sunt facute publice pe site-ul oficial al
  institutiei la adresa www.onpcsb.ro, intr-o sectiune speciala);
  Informarea agentilor economici 9prin intermediul sesiunilor de instruire si
  actiivitatilor de control organizate periodic de catre ONPCSB);
  Asigurarea asistentei in domeniu pentru agentii economici;
  Monitorizarea continua si controlul aplicarii sanctiunilor internationale de catre
  agentii economici (prin Directia Supraveghere si Control);
  Aplicarea sanctiunilor contraventionale / notificarea organelor de cercetare
  penala;
  Cooperarea cu toate autoritatile competente pentru o supraveghere eficienta
  privind implementarea sanctiunilor internationale.
       Sanctiunile internationale

  Consilierul Presedintelui este responsabil cu coordonarea
  activitatii de finantare a terorismului si cu monitorizarea
  tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice si/sau juridice
  cuprinse in listele anexate la Rezolutiile Consiliului de
  Securitate ONU si la Regulamentele UE, in baza unor
  proceduri interne, In cazul in care exista conexiuni privind
  implicarea acestor persoane in, informatiile sunt transmise
  imediat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si
  Justitie si Serviciului Roman de Informatii, in conformitate cu
  prevederile legii speciale.
  ONPCSB poate suspenda pe o perioada de 48 de ore o
  tranzactie suspecta de spalarea banilor / finantarea
  terorismului si PICCJ poate prelungi cu 72 de ore suspendarea
  tranzactiei suspecte.
      Entitati raportoare aflate sub
       supravegherea ONPCSB


  Institutii financiare non-bancare inregistrate in Registrul
  General si Evidenta administrat de catre Banca
  Nationala a Romaniei
  Oficiile postale
  Furnizorii de servicii de transfer de bani
  Cazinourile
  Auditorii, persoane fizice si jurudice care ofera
  consultanta fiscala sau contabila
  Alte persoane care exercita profesii juridice liberale
  Furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte
  entitati, in afara celor mentionate la art. 8 lit. e) sau f)
  din Legea nr. 656/2002
  Persoanele cu atributii in procesul de privatizare
  Agentii imobiliari
  Asociatiile si fundatiile
 Mecanismul si Structurile cu atributii in domeniul
prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii
          terorismului



  Definitie
  Mecanismul reprezinta toate structurile cu atributii
  in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
  si finantarii terorismului si defineste modalitatile de
  cooperare inter-institutionala.
      Organizare si functionare

   Input-ul mecanismului este reprezentat de datele si
   informatiile primite de ONPCSB de la urmatoarele institutii:
Entitatile raportoare desemnate in conformitate cu dispozitiile
 art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
 sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
 măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
 terorism, care vor raporta Oficiului:
•   Efectuarea operaitunilor cu numerar, in lei sau valuta, a
   carora limita minima reprezinta echivalentul in RON a
   15.000 euro, indiferent daca tranzactia este efectuata
   printr-una sau mai multe tranzactii legate intre ele
•   Transferurile externe in si din conturi, pentru sume a
   carora limita minima reprezinta echivalentul in RON a
   15.000 euro.
•   Rapoartele de tranzactii suspecte
       Organizare si functionare
Autoritatile avand atributii de control financiar si autoritatile de
supraveghere prudentiala (Banca Nationala a Romaniei, Comisia de
Valori Imobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Uniunea
Nationala a Barourilor din Romania);

Alte institutii publice cu atributii de raportare in domeniu (Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara, Inspectoratul
General al Politiei Romanem Directia Generala a VamilorOther public
institutions with reporting attributions in the field (National Agency
for Fiscal Administration, the Financial Guard, the General
Inspectorate of Romanian Police, Customs General Directorate,
etc.);

Serviciile de Informatii;

FIU-urile partenere, membre ale Grupului EGMONT, dar nu numai.
  Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii
  Banilor, ca autoritate nationala in domeniu, proceseaza si
  analizeaza datele si informatiile transmise de entitatile
  mentionate anterior
  Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si
  Justitie, si/sau dupa caz, Directia Nationala Anticoruptie, in
  calitate de beneficiari exclusivi ai informatiilor transmise de
  Oficiu, in cazul in care exista indicii temeinice de spalare a
  banilor sau finantare a terorismului, in conformitate cu
  prevederile art. 6 alin (1) din legea speciala. In cazul in care
  exista suspiciuni de finantare a terorismului, Serviciul Roman
  de Informatii este, de asemenea, beneficiar al informatiilor
  transmise.
  Instantele, cand, prin hotarari definitive si irevocabile, este
  cuantificata eficienta sistemului in in contextul combaterii
  acestui fenomen.
Mecanismul si Structurile cu atributii in domeniul prevenirii si
  combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
             Cadrul legal
    Entitatile raportoare
                          Autoritate competenta

    Serviciile si departamentele nationale de informatii
                                         SRI

    Autoritatile de Control si Supraveghere
                           ONPCSB     PICCJ   Instante

    Alte autoritati cu atributii de informare

                                   DNA
    FIU-urile partenere
    Nota:
    PICCJ ofera feed-back catre ONPCSB in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin
    6 din legea speciala;
    Feed-back-ul de la Oficiu catre entitatile raportoare este asigurat in
    conformitate cu dispozitiile art. 6 alin (7) (numai in ce priveste informatiile
    generale si tipologiile);
    In cazul suspiciunilor de finantare a terorismului, Serviciul Roman de
    Informatii este de asemenea beneficiar al informatiilor, in conformitate cu
    dispozitiile art. 6 alin 1 din legea speciala;
    Oficiul informeaza organele competente, in conformitate cu dispozitiile art. 6
    alin 8 din Lege, in cazul in care exista indicii temeinice cu privire la savrasirea
    altor infractiuni decat spalarea banilor si finantarea terorismului.
    Analiza riscurilor

In domeniul finantarii terorismului si al
 implementarii regimului sanctiunilor
 internationale, analiza riscurilor poate
 fi utilizata ca instrument activ pentru
 prevenire, motiv pentru care va
 prezentam urmatoarele aspecte:
      Aspecte teoretice privind procesul de identificare si
      analiza riscurilor si vulnerabilitatilor in domeniul
       prevenirii si combaterii finantarii terorismului
  Analiza riscurilor in domeniul finantarii actelor de terorism, implica trei activitati
  distincte:
  Colectarea fondurilor
  Transferul (miscarea banilor)
  Cheltuirea banilor
  Activitatile de colectare a fondurilor implica trei surse principale:
•  Surse ilicite (de multe ori avand legatura cu activitatile de crima organizata)
•  Sursele licite (donatii, cadouri)
•  Asigurarea suportului logistic (cazare, transport, instruire, etc) ca forma
  complexa a finantarii, cu sau fara costuri vizibile, reprezinta o modalitate de a
  sprijini activiattile teroriste in care pot fi folosite atat sursele licite cat si cele
  ilicite.
  Sistemul transferului de valori, ca modalitati de colectare a fondurilor, implica
  multiple forme de actiune, cum ar fi: transportul valorilor, plata in natura, a
  forma de asigurare a suportului logistic, sistemele alternative de transfer de bani
  (Hawala, etc), transferul de valori stocate (carduri electronice, alte instrumente),
  transferul de bani utilizand sistemul bancar al sistemelor acreditate, donatii,
  bartere, cadouri, carduri de credit/debit, activitati comerciale
  Aspecte teoretice privind procesul de identificare si
   analiza riscurilor si vulnerabilitatilor in domeniul
   prevenirii si combaterii finantarii terorismului


  Cheltuirea fondurilor implica doua canale de activitate:
  Nivel macro (strategic) – operatiunile sunt scumpe, tintind
  puncte importante de mare vizibilitate, fondurile fiind
  directionate catre: infrastructura teroristilor, instruirea
  teroristilor, eforturi intreprinse pentru achizitionarea armelor
  de distrugere in masa, coruptia pentru asigurarea suportului
  guvernamental.
  Nivel micro (operational) – operatiunile sunt ieftine si
  prevenirea activitatilor implica o analiza complexa si
  multidisciplinara conectata cu implementarea unor regimuri
  internationale de control si sanctiunilor
  Blocarea valorilor lasa retelele teroristilor fara susrse d
  efinantare importante, necesare pentru recrutare si instruire.
  Aspecte teoretice privind procesul de identificare si
   analiza riscurilor si vulnerabilitatilor in domeniul
   prevenirii si combaterii finantarii terorismului


  Dimensiunile activitatilor financiare sunt modeste si nu foarte
  vizibile si reprezinta o mica parte a intregului efort financiar.
  Majoritatea tranzactiilor financiare sunt neutre si pot deveni
  semnale numai cand au legatura cu persoane suspecte –
  conexiunea intre tranzactie si persoana. Numai in cateva
  cazuri tranzactiile financiare ofera indicatori critici. In
  majoritatea cazurilor tranzactiile financiare devin parte a
  intregii structuri, adaugand elemente pentru o intelegere
  generala si evaluare a ceea ce se intampla.
  In unele cazuri, tranzactiile financiare reprezinta elemente
  care cristalizeaza si pun in lumina partile necunoscute ale
  acestor activitati. Modificarile, deviatiile sau anomaliile in
  metodele de plata pot da indicii cu privire la planificarea
  operationala si sprijinul in provocarile critice, pentru a trece de
  la avertisment la masuri represive privind fondurile teroristilor.
  Riscuri conectate cu activitatile de baza, prevenirea
   finantarii terorismului si implementarea regimului
         sanctiunilor internationale



     Clasificarea riscurilor in acest domeniu, incepand
  de la potentialele surse de finantare, poate fi facuta in
  urmatoarele categorii:
•  Finantarea terorismului incepand cu surse ilicite
•  Finantarea terorismului incepand cu surse licite
•  Asigurarea suportului logistic ca forma complexa de
  finantare a terorismului
     Finantarea terorismului incepand din
            surse ilicite

  Finantarea activitatilor teroristilor din surse ilicite, in multe cazuri
  apare in conexiune directa cu activitatile de crima organizata,
  spalarea banilor, traficul de fiinte umane, traficul de droguri, etc.
  Riscurile in acest domeniu sunt moderate, luand in considerare
  numarul mare de institutii cu atributii de aplicare a legii, acest fapt
  asigurand un control relativ al acestui fenoment, pe de o parte,
  precum si faptul ca analiza fluxurilor financiare in acest domeniu,
  indica Romania ca tara d etranzit pentru posibile tranzactii in domenii
  cu grad mare de vulnerabilitate si nu ca destinatie finala.
  Un alt domeniu care poate dezvolta riscuri este reprezentat de
  prezenta unui numar mare de societati comerciale, cu o structura a
  actionariatului formata din cetateni ai unor tari unde miscarile
  extremistilor cunosc o dinamica accentuata, iar acesti cetateni pot
  repreznta o masa cu vulnerabilitate mare fata de cooptarea directa
  sau indirecta in eventualele actiuni de finantare a terorismului.
   Finantarea terorismului incepand din surse
             licite
  Finantarea terorismului din surse licite reprezinta un domeniu de activitate
  care implica riscuri si vulnerabilitati, in special in domeniul organizarii si
  functionarii organizatiilor non-profit (asociatiile si fundatiile). Analiza
  specializata poate releva un nivel crescut de sensibilitate in cazurile in
  care proprietarul beneficiar al activitatilor asociatiei si fundatiei, pot fi
  persoane expuse politic. Un alt element cu risc potential poate fi
  reprezentat de legatura intre organizatiile non-profit naitonale si
  sucrusalele unor asociatii si fundatii internationale din tari care pot asigura
  sprijinul pentru activitatile teroriste.
  Un alt domeniu cu mare sensbilitate si expunere la risc este reprezentat
  de piata imobiliara. Reglementarea acestui domeniu este superficiala si
  dinamica sa accelerata de dezvoltare poate dezvolta riscuri care pot fi
  transferate sistemului de garantii cu ipoteci, poate afecta nivelul de
  stabilitate al sistemului.
  Supraevaluarea bunurilor (cladiri si terenuri), in cazul in care nu exista o
  valoare la bursa si in conditiile in care exista un mare deficit de locuinte,
  poate duce la devoltarea unei zone cu potential risc, in care mecanismele
  de analiza pot identifica fluxuri care implica utilizarea ambelor surse de
  finantare.
    Asigurarea suportului logistic, ca forma
    complexa de finantare a terorismului

    Asigurarea suportului logistic (cazare, transport, comunicatii,
  sisteme IT, etc), reprezinta una dintre provocarile majore din acest
  domeniu, in acelasi timp fiind una dintre activitatile de finantare
  care implica atat sursele licite cat si sursele ilicite. Identificarea
  mijloacelor, formelor si procedurilor de devoltare pentru asigurarea
  suportului logistic pentru activitatile teroriste, fara plata sau ca
  forma de plata disimulata, este un proces dificil care necesita o
  analiza multidisciplinara si o cooperare eficienta cu institutiile si
  autoritatile nationale precum si cu autoritatile cu competente
  similare de la nivel internationale.
               STRATEGIE

  Potrivit prevederilor legii speciale, Oficiul este o autoritate
  independenta care asigura o balanta intre entitatile raportoare si
  beneficiarii rezultatelor analizelor speciale efectuate in cadrul
  institutiei si orice modificari structurale ale acestei balante poate
  afecta idependenta analizelor. Conformitatea acestor analize cu
  realitatea financiara a tranzactiilor analizate poate fi mentinuta
  numai daca balanta respecta independenta FIU-ului.
  Luand in considerare argumentele mentionate mai sus si conform
  legislatiei nationale si regulamentelor internationale, strategia de
  dezvoltare a Oficiului, include trei piloni principal:
   - prevenirea si combaterea spalarii banilor;
   - prevenirea si combaterea finantarii terorismului;
   - implementarea regimului sanctiunilor internationale.
               STRATEGIE


  Luand in considerare toate aspectele mentionate mai sus precum
  si faptul ca ONPCSB este autoritate centrala in domeniul
  prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, in
  conformitate cu legislatia nationala si definitia Egmont Group a
  FIU-ului, elementul de baza al strategiei Oficiului este intarirea
  idependentei institutionale, aspect relevat si ca recomandare de
  catre misiunile peer-review ale UE.

								
To top