Docstoc

Peraturan-peraturan Pegawai Awam _Pindaan_ 2002 - No Slide Title

Document Sample
Peraturan-peraturan Pegawai Awam _Pindaan_ 2002 - No Slide Title Powered By Docstoc
					 PERATURAN-PERATURAN
   PEGAWAI AWAM
(KELAKUAN DAN TATATERTIB)
  1993 (PINDAAN) 2002



         OLEH
    HAJI MOHAMMED BIN EMBONG
  UNIT TATATERTIB DAN NAIK PANGKAT
  JABATAN PELAJARAN TERENGGANU
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
 (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002


Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan
dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 mengandungi
peraturan-peraturan   tentang  kelakuan   yang
‘dibolehkan’ dan yang ‘dilarang’.      Anggota
Perkhidmatan Awam dianggap      tahu   tentang
semua larangan   tersebut  dan  sesiapa yang
melanggarnya boleh dikenakan tindakan tatatertib.
‘ Secara umum tatatertib atau disiplin ialah
peraturan- peraturan yang dipersetujui oleh
sesuatu kumpulan atau organisasi bagi
mewujudkan suasana yang aman tenteram
dan menjamin keharmonian ahli – ahlinya.
Disiplin juga adalah cara berfikir yang teratur
yang melahirkan sifat rasional, keyakinan diri
dan ketabahan hati seseorang. Ia juga ada
kaitan dengan tatasusila, keadilan, akhlak
dan kesopanan’.
Ini bermakna orang yang berdisiplin bukan sahaja
mematuhi pelaksanaan yang dikehendaki oleh
masyarakat tetapi juga mematuhi perlakuan yang
diingini oleh masyarakat walaupun ia menyedari
bahawa tidak mematuhinya bukanlah satu kesalahan
yang boleh dikenakan denda atau dihukum.

Contoh jenis perlakuan yang diharapkan oleh
masyarakat ialah seorang individu itu menepati
waktu, berinisiatif rajin, bersedia membantu orang
dalam kesusuhan, berdisiplin dan menghormati
orang lain.
Tugas Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib

3C(1). Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk
menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke
atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan
yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin
bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan
Peraturan-Peraturan ini.

  (2). Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan
kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya,
atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai
bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan
Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam
melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab,
dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
‘Pegawai’ ertinya seseorang anggota perkhidmatan awam
persekutuan/negeri.

Ikatan seseorang pegawai dengan Kerajaan bermula apabila
diturunkan tandatangan bersetuju dengan syarat-
syarat semasa dilantik.

Di antara syarat-syarat perkhidmatan yang dipersetujui:

i.  tuan/puan boleh diarah berkhidmat di
   mana-mana tempat oleh kerajaan.

ii. tuan/puan adalah sentiasa tertakluk kepada
   Perintah – Perintah Am Kerajaan, Peraturan-
   Peraturan Perkhidmatan Awam, Skim
   Perkhidmatan, Pekeliling serta Peraturan-
      Peraturan dan arahan – arahan lain
yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa
Seorang pegawai boleh membebaskan diri dengan:

i   Letak jawatan 24 jam dengan dibayar 1 bulan
    gaji sebagai ganti notis.

ii.  Letak jawatan dengan 90 hari notis bagi yang
    telah disahkan dalam jawatan.

iii.  Letak jawatan dengan 30 hari notis bagi yang
    belum disahkan dalam jawatan.
Perbezaan pegawai awam dengan orang awam.
Contohnya:

i.  Kes Jenayah/Dadah/Rasuah (Mahkamah
   Majistret/Sesyen/Tinggi)

ii.  Kes Khalwat (Mahkamah Syar’iah)

   Boleh dikenakan perintah

   Tahan Kerja    -  apabila pegawai di-
   (Peraturan 44)     tuduh di Mahkamah

   Gantung Kerja   -   apabila pegawai
   (Peraturan 45)     disabitkan

   Tahan Kerja    -   tidak melebehi dua bulan
   untuk siasatan
   (Peraturan 43)
      HUKUMAN

Hukuman tatatertib adalah
diperuntukan di bawah Peraturan 38,
Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 seperti
berikut :
Amaran;
Denda;
Lucuthak emolumen;     Hukuman
Tangguh pergerakan gaji;  Ringan
Turun gaji;

Turun pangkat; atau    Hukuman
Buang kerja.        Berat
      TATAKELAKUAN
4.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap
   masa memberikan taat setia yang tidak
   berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan
   Agong, Negara dan Kerajaan.
   (i) Bersubahat dengan musuh-musuh negara;

   (ii) Sengaja membocorkan rahsia Kerajaan;

   (iii) Melanggar undang-undang atau
      peraturan-peraturan Kerajaan dengan
      tujuan untuk menentang Kerajaan;
(iv)  Memburuk-burukkan serta memperkecil-
    kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan;


(v)  Mengelakkan diri daripada mempertahankan
    dasar dan tindakan Kerajaan sedangkan adalah
    menjadi kewajipannya untuk berbuat demikian ;
    dan

(v)  Memijak-mijak bendera kebangsaan dengan
    tujuan menghina.
Kegiatan Politik - Peraturan 21

Kumpulan Pengurusan dan Profesional tidak boleh :
(a)  membuat pernyataan yang menyebelahi mana-mana
    parti politik;
(b)  menerbit, mengedar   buku,  artikel atau risalah
    mengenai politik;
(c)  merayu undi;
(d)  bertindak sebagai agen pilihanraya atau sebagai
    agen tempat mengundi;
(e)  bertanding apa-apa jawatan;
(f )  memegang apa-apa jawatan dalam parti.
Kumpulan Sokongan - Bukan Perkhidmatan Perlu.

Boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke
dalam apa-apa jawatan dalam suatu parti politik setelah
terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis Ketua
Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha
Kementerian yang berkenaan, mengikut mana-mana
yang berkenaan. Semua pegawai boleh menjadi ahli
biasa mana-mana parti politik dengan syarat keahliannya
itu hendaklah dilaporkan kepada Ketua Jabatan.
4.(2)(a)Seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan
    tugas awamnya demi kepentingan persendirian
    nya.
(i)  Menguruskan hal-hal perniagaan atau pelaburan
    kepunyaan sendiri, atau isterinya, anaknya
    atau saudara-maranya dalam waktu pejabat;
(ii)  Menyebelahi dan memberi keutamaan kepada
    saudara- mara atau rakan-rakan   atau orang
    yang rapat dengannya dalam menimbangkan sesuatu
    permohonan;
(iii)  Tidak menjalankan kewajipan rasmi seperti menyiasat
    gerak-geri seseorang yang    karib dengannya
    yang disyaki pernah menerima rasuah; atau
(iv)  Mengambil kesempatan untuk menguruskan hal-hal
    perniagaan semasa  membuat  lawatan rasmi
    di luar pejabat.
Pekerjaan Luar  -   Peraturan 5

(a)  Pekerjaan yang dijalankan berdasarkan jawatan
   yang dipegang oleh seseorang pegawai atau yang
   diarah oleh Ketua Jabatan seperti menjadi Ahli
   lembaga kepada syarikat-syarikat yang Kerajaan
   mempunyai kepentingan.

(b)  Pekerjaan yang dijalankan atas kepentingan
   persendirian atau untuk faedah saudara mara atau
   bagi mana-mana badan yang tidak mencari
   keuntungan yang dia ialah seorang pemegang
   jawatan dalam badan tersebut.
Bagi pekerjaan luar di (b), seseorang pegawai yang ingin
menjalankan pekerjaan luar hendaklah memperolehi
kebenaran secara bertulis dari Ketua Jabatan.
Ketua Jabatan dalam menimbangkan     permohonan
tersebut hendaklah mempastikan pekerjaan luar itu tidak
bercanggah dengan tatakelakuan pegawai awam di bawah
Peraturan 4, dan khususnya hendaklah mempastikan
pekerjaan luar itu -


(a)  tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa
   pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya;
(b)  tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan
   untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai
   seorang pengkhidmat awam; dan


(c)  tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan
   untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau
   menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu
   sebagai seorang pengkhidmat awam.
4.2(b) Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan
    sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
    kepentingan persendiriannya bercanggah dengan
    tugas awamnya.

(i)   Tidak mengelakkan dirinya daripada terlalu rapat
    bergaul dengan mereka yang jelas akan dapat
    keuntungan besar daripada mengetahui tugas-tugas
    rasminya;

(ii)  Tidak mengelakkan diri daripada menerima hadiah
    yang mahal - mahal daripada syarikat atau seorang
    peniaga atau individu;

(iii)  Sebagai seorang majistret membicarakan saudaranya;
(iv)  Menguruskan hal-hal tender / sebutharga
    sedangkan beliau mengetahui bahawa ada
    di antara mereka yang mengemukakan
    tender/sebutharga itu adalah terdiri
    daripada saudara maranya; dan


(v)  Memproses atau menimbang atau meluluskan
    sesuatu permohonan daripada isteri atau suami
    atau saudara maranya.
4.(2) (c) Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan
     dengan apa-apa cara yang mungkin menyebab
     kan syak yang munasabah bahawa -


(i)  dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya
    bercanggah dengan tugas    awamnya hingga
    menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai
    awam; atau

(ii)  dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi
    faedahnya sendiri.
Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar
tatakelakuan ini jika beliau antara lain:-
(i)   Tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang
    telah melanggar mana undang-undang negara
    dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya;
(ii)  Melepaskan barang-barang dibawa masuk tanpa
    dibayar cukai dengan harapan untuk mendapat
    faedah (rasuah) daripada empunya barang kemudian
    kelak;

(iii)  Sebagai seorang yang mempunyai kuasa untuk
    menentukan arah jalanraya, meluluskan pembinaan
    nya ditepi tanah kepunyaannya supaya beliau
    mendapat faedah daripadanya;
(iv)  Meluluskan sekeping tanah Kerajaan kepada
    isteri atau anaknya, atau saudara maranya;
    atau

(v)  Menyalahgunakan hak-hak keistimewaan
    sebagai seorang diplomat untuk kepentingan
    diri sendiri dengan terlibat dalam aktiviti
    penyeludupan.
4.(2) (d) Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan
     dengan sedemikian cara hingga memburukkan
     nama atau mencemarkan nama perkhidmatan
     awam.

    (i)  Sengaja berlengah-lengah memproses
       permohonan-permohonan untuk
       mendapatkan lesen daripada orang ramai;

    (ii) Terlibat dalam penyalahgunaan dadah;

    (iii) Menerima keraian yang berlebihan;

    (iv) Disabitkan dengan kesalahan jenayah
      termasuk sabitan dalam Mahkamah
      Syar’iah;
(v)   Bermain judi di pejabat;

(vi)   Berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai
     seperti mabuk, biadab atau menonjol-nonjol
     kepentingan diri sendiri;

(vii)  Meletakkan dirinya terhutang budi kerana wang
     kepada seseorang yang mungkin dihubunginya
     dalam melaksanakan tugas rasminya;

(viii)  Keterhutangan kewangan yang serius;
(ix)  Tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan
    di sekelilingnya dan sentiasa bertelingkah bukan
    sahaja dengan rakan-rakan sejawat tetapi
    dengan orang ramai;

(x)  Terlibat dalam meramal turun naik harga barang
    dan saham atau pasaran komoditi atau pasaran
    sekuriti hadapan; atau

(xi)  Sebagai seorang   diplomat  terlibat dalam
    kegiatan penyeludupan dan pasar gelap.
Penyalahgunaan Dadah       -   Peraturan 7
Seseorang pegawai yang telah diperakui oleh seorang
Pegawai Perubatan Kerajaan menggunakan atau
mengambil, selain bagi maksud perubatan, suatu dadah
berbahaya atau menyalahgunakan atau menagih suatu
dadah berbahaya.
(i)  Pegawai yang telah mencapai umur persaraan
    pilihan boleh ditamatkan demi kepentingan awam
    di bawah peraturan 49.
(ii)  Pegawai yang belum mencapai umur persaraan
    pilihan boleh dikenakan tindakan tatatertib dengan
    tujuan buang kerja.
Dadah berbahaya ertinya apa-apa dadah atau bahan
yang disenaraikan dalam Jadual Pertama kepada Akta
Dadah Berbahaya 1952.
4.(2) (e) Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap
     atau kurang berusaha.


(i)   Tidak mempunyai daya utama dan lemah dalam
    daya pemikirannya;

(ii)  Lalai atau berlengah-lengah dalam menjalankan
    tugas- tugasnya;

(iii)  Sebagai seorang pegawai kanan, tidak ber-
    kebolehan dan terpaksa diarah sepanjang masa;
(iv)  Malas atau cuai dalam menjalankan tugas-
    tugasnya; atau

(v)  Menanggung keterhutangan kewangan yang
    serius.
Menyenggara Taraf Hidup Melebihi   -   Peraturan 11
Emolumen/Pendapatan Yang Sah
1.  Seseorang pegawai boleh dipanggil oleh Ketua
   Jabatan supaya memberi penjelasan bertulis dalam
   tempoh 30 hari bagaimana ia boleh menyenggara taraf
   hidup tersebut jika ternyata pegawai itu -

(a)  menyenggara sesuatu taraf kehidupan yang melebihi
   emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang
   sah, jika ada; atau

(b)  mempunyai kawalan atau memiliki sumber kewangan
   atau harta (alih atau tak alih) yang dinilainya tidak
   seimbang dengan, atau yang tidak boleh semuna-
   sabahnya dijangka telah diperolehi oleh pegawai itu
   dengan emolumennya dan apa-apa pendapatan
   persendiriannya yang sah.
Keterhutangan Kewangan         -  Peraturan 13
Yang Serius

(a)  agregat hutang/tanggungan tak bercagar adalah
   lebih (10) sepuluh kali emolumen bulanannya;

(b)  pegawai itu seorang penghutang penghakiman
   (judgement debtor) dan tidak menjelaskannya
   dalam tempoh satu bulan;

(c)  bankrap atau pemakan gaji tak solven (insolvent)
4.(2) (f) Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur
     atau tidak amanah.

   (i)   Tidak melaporkan harta atau pelaburan
       yang dipunyai olehnya, isterinya atau
       anaknya   sepertimana yang di
       kehendaki oleh Peraturan 10, Peraturan
       – Peraturan Pegawai Awam
       (Kelakuan dan Tatatertib) 1993;

   (ii)  Mengemukakan bil hotel palsu dalam
       tuntutan elaun sewa hotel;

   (iii)  Membuat tuntutan palsu mengenai
       elaun perjalanan, lojing, makan atau
       tambang pengangkutan (lori) semasa
       perpindahan;
(iv)  Mengesahkan tuntutan bekerja lebih masa yang tidak
    betul dari seorang pekerja dengan tujuan untuk
    mendapat habuan daripada pekerja itu;

(v)   Tidak melaporkan hutang piutangnya dengan tujuan
    menipu Ketua Jabatan dan Lembaga Tatatertib yang
    berkenaan mengenai keterhutangan kewangan yang
    serius;

(vi)  Berdalih-dalih atau bercakap bohong dalam apa-apa
    jua penyiasatan yang dijalankan terhadapnya; atau

(vii)  Pura-pura sakit atau uzur.
4.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak
     bertanggungjawab.

(i)   Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan
    terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas
    mereka;

(ii)  Menjalankan sesuatu tugas tanpa menghiraukan
    implikasinya terhadap Jabatan khasnya dan kerajaan
    amnya;

(iii)  Mengambil cuti rehat di saat-saat perkhidmatannya
    sangat-sangat diperlukan;
(iv)  Suka mewujudkan suasana yang tegang di
    pejabat dengan melaga-lagakan rakan-rakan
    sejawat untuk kepentingan diri sendiri;

(v)   Tidak melaporkan satu kesalahan yang serius
    yang telah dilakukan oleh pegawai bawahannya
    kepada pegawai yang lebih kanan;

(vi)  Tidak menghiraukan pandangan/pendapat orang
    lain sungguhpun pandangan/pendapat itu boleh
    mendatangkan faedah kepada kerajaan;

(vii)  Bersikap tidak acuh terhadap tugas-tugas dan
    tanggungjawab;
(viii)  Tidak mempeduli atau menjaga harta Kerajaan
     sebagaimana yang sepatutnya kerana harta tersebut
     bukan hartanya;

 (ix)  Tidak hadir bekerja tanpa cuti atau sebab-sebab
     yang munasabah

     Peraturan 24 Ketidakhadiran untuk bertugas oleh
     seseorang pegawai tanpa cuti atau tanpa terlebih
     dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab
     yang menasabah boleh menyebabkan pegawai itu
     dikenakan tindakan tetatertib;

 (x)   Datang lewat / balik awal

(xi)   Ponteng kerja
(xii)  Membazir wang Kerajaan dengan membeli
     alat-alat yang tidak atau kurang berguna;

     atau

(xiii)  Mengikuti kursus pengajian tanpa mendapat
     kelulusan pihak yang berkuasa terlebih dahulu.
4.(2) (h) Seseorang pegawai tidak boleh membawa atau
     cuba membawa apa-apa jenis pengaruh
     atau tekanan luar untuk menyokong atau
     memajukan tuntutan    berhubung dengan
     perkhidmatan awam sama ada tuntutan itu ada
     lah tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-
     anggota perkhidmatan awam yang lain.

(i)  Meminta seorang kenamaan untuk menggunakan jasa
    baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat
    yang berkenaan untuk menaikkan pangkatnya;

(ii)  Meminta kesatuan sekerja untuk memperjuangkan kes
    tuntutan peribadinya seperti rayuan tatatertib; atau
(iii)  Meminta   Ahli Politik untuk  menyokong
    permohonan-permohonan untuk mendapatkan
    sekeping tanah Kerajaan atau rumah;

    atau

(iv)  Menggunakan pengaruh luar dalam soal-soal
    pertukaran dan penempatan
4.(2) (i)  Seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah
      atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang
      boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai
      ingkar perintah.


(i)   Enggan atau tidak mahu mengikuti atau menjalankan/
    melaksanakan arahan lisan atau tulisan pegawai
    kanannya berhubung dengan tugas-tugas rasminya;

(ii)  Membantah atau melawan pegawai kanannya; atau

(iii)  Menulis surat layang berkaitan dengan perkara-
    perkara rasmi kepada pihak atasan tanpa melalui
    saluran-saluran tertentu.
4.(2) (j)  Seseorang pegawai tidak boleh cuai dalam
      melaksanakan tugasnya.

(i)   Memandu kenderaan Kerajaan dengan terlalu laju
    atau tidak mengikut peraturan lalu lintas hingga
    menyebabkan kemalangan berlaku;


(ii)  Pegawai Perubatan meninggalkan objek-objek asing
    seperti kapas, gunting dan lain-lain dalam tubuh badan
    pesakit semasa melakukan pembedahan;
(iii)  Kesilapan pegawai dalam menandatangani
    dokumen rasmi Kerajaan sehingga mengakibat
    kan Kerajaan mengalami kerugian;

    atau

(iv)  Kegagalan melaporkan kepada pihak-pihak
    berkenaan   mengenai   pemberhentian
    pembayaran gaji bagi pegawai yang meletak
    jawatan.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.6/1985
       (PAKAIAN)

1. Sewaktu Bertugas Di Bilik Darjah / Kuliah

  1.1. Guru-Guru/Pensyarah-Pensyarah Lelaki

    i)  Seluar panjang dan berbaju kemeja
       (digalakkan bertali leher ) atau ‘ bush-
       jacket’ atau ‘lounge suit’. Jika baju ber-
       lengan panjang, tangan baju hendaklah
       jangan dilipatkan. Baju hendaklah di
       masukkan ke dalam.
ii)  Kasut kulit atau lain-lain kasut yang
    sejenis dengannya.

iii)  Pakaian baju melayu lengkap dengan
    samping, atau pakaian baju mirip dalam
    potongan baju melayu dan dipakai
    dengan seluar panjang.

iv)  Pakaian   baju melayu dengan sarong,
    ‘jeans’, ’trak suit’, seluar pendek, kemeja T/
    sukan. Jersi, kasut sukan, baju Hawaii,baju
    batik, selipar, kasut getah dan lain-lain jenis
    pakaian yang menjolok mata, tidak boleh di
    pakai.
1.2.  Guru-Guru/Pensyarah-Pensyarah Perempuan



    i)  Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum
       masing-masing dan lain-lain jenis pakaian
       yang sesuai dan tidak menjolok mata.

    ii)  Kasut kulit, selipar, cerpu atau sejenis
       dengannya yang mempunyai bentuk
       yang sesuai dengan pakaian yang
       ditetapkan.
iii)  Kasut sukan, ‘jeans’, ‘slacks’, ‘track suit’,
    kemeja T/sukan, jersi, seluar pendek dan
    apa-apa pakaian yang menutup muka
    serta lain-lain pakaian dari jenis kain
    jarang dan menjolok mata, tidak boleh
    dipakai.
2.  Sewaktu Bertugas Di Pejabat
Sekolah/Maktab, Pejabat Pendidikan Daerah
Atau Bahagian/ Jabatan Pendidikan Negeri /
Kementerian   Pendidikan  Bagi  Pegawai
- Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

  2.1.  Lelaki

     i)    Seluar panjang dan berbaju kemeja
          dan bertali leher, atau ‘bush-jacket’
          atau ‘lounge suit’. Baju hendaklah
          dimasukkan ke dalam dan jika ber-
          lengan panjang, tangan baju
          hendaklah jangan dilipatkan.
ii)  Pakaian baju melayu yang lengkap dengan
   samping, atau pakaian baju yang mirip dengan
   potongan baju melayu dan dipakai dengan seluar
   panjang.

iii) Pada hari Sabtu atau hari bekerja separuh hari,
   baju batik (batik buatan Malaysia) boleh dipakai,
   kecuali pegawai – pegawai yang dikehendaki
   memakai pakaian seragam.

iv) Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sejenis
  dengannya. Capal hanya boleh dipakai dengan
  baju melayu yang lengkap dengan samping.
2.2. Perempuan

  I)   Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum
      masing-masing dan lain-lain pakaian yang
      sesuai dan tidak menjolok mata.

  ii)  Selipar, cerpu atau yang sejenis dengan
      nya yang mempunyai bentuk yang sesuai
      boleh dipakai dengan pakaian yang di
      tetapkan.

  iii)  Kasut sukan, ‘jeans’, ‘slack’, seluar
      pendek dan apa-apa pakaian menutup
      muka atau menjolok mata, tidak boleh di
      pakai.

				
DOCUMENT INFO